หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
33012001
ศรีสะเกษวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
2
33012002
สตรีสิริเกศ
ไม่เปิดใช้งาน
3
33012003
คูซอดประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
4
33012004
ไกรภักดีวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
5
33012005
สิริเกศน้อมเกล้า
เปิดใช้งาน
6
33012006
น้ำคำวิทยา
เปิดใช้งาน
7
33012007
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไม่เปิดใช้งาน
8
33012008
มัธยมโพนค้อ
เปิดใช้งาน
9
33012009
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
เปิดใช้งาน
10
33012011
ยางชุมน้อยพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
11
33012012
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
12
33012013
กันทรารมณ์
ไม่เปิดใช้งาน
13
33012014
ละทายวิทยา
เปิดใช้งาน
14
33012015
บัวน้อยวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
15
33012019
ประสานมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
16
33012022
โนนค้อวิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
33012025
เขื่อนช้างวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
18
33012026
น้ำเกลี้ยงวิทยา
เปิดใช้งาน
19
33012027
บัวเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
20
33012028
นครศรีลำดวนวิทยา
เปิดใช้งาน
21
33012032
โนนเพ็กวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
22
33012033
พยุห์วิทยา
เปิดใช้งาน
23
33022001
ส้มป่อยพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
24
33022002
ไผ่งามพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
25
33022005
กำแพง
ไม่เปิดใช้งาน
26
33022008
ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
27
33022009
ทุ่งสิมวิทยาคม
เปิดใช้งาน
28
33022011
จตุรภูมิพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
29
33022013
โคกหล่ามวิทยา
เปิดใช้งาน
30
33022015
เบญจประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
31
33022016
บึงบูรพ์
เปิดใช้งาน
32
33022017
ห้วยทับทันวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
33
33022018
ผักไหมวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
34
33022019
วรคุณอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
35
33022023
คลีกลิ้งพัฒนาทร
ไม่เปิดใช้งาน
36
33032001
ปรางค์กู่
ไม่เปิดใช้งาน
37
33032002
ขุขันธ์
เปิดใช้งาน
38
33032006
ลมศักดิ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
39
33032008
โนนกระสังวิทยาคม
เปิดใช้งาน
40
33032009
ศรีตระกูลวิทยา
เปิดใช้งาน
41
33032010
ตูมพิทยานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
42
33032011
สวงษ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
43
33032012
หนองคูวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
44
33032013
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
45
33032014
สวายพิทยาคม
เปิดใช้งาน
46
33032015
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
47
33032016
ละลมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
48
33032017
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
เปิดใช้งาน
49
33042002
กันทรลักษณ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
50
33042004
กันทรลักษ์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
51
33042008
บึงมะลูวิทยา
เปิดใช้งาน
52
33042012
กระแชงวิทยา
เปิดใช้งาน
53
33042013
มัธยมบักดองวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
54
33042017
ภูมิซรอลวิทยา
เปิดใช้งาน
55
33042018
ศรีรัตนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
56
33042020
เบญจลักษ์พิทยา
เปิดใช้งาน
57
35012001
ยโสธรพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
58
35012002
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
59
35012003
สอนแก้วว่องไววิทยา
เปิดใช้งาน
60
35012004
สมเด็จพระญาณสังวร
ไม่เปิดใช้งาน
61
35012005
กู่จานวิทยาคม
เปิดใช้งาน
62
35012006
ยโสธรพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
63
35012007
โพนทันเจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
64
35012008
สิงห์สามัคคีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
65
35012009
ศิลาทองพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
66
35012012
มหาชนะชัยวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
67
35012013
ตระกูลประเทืองวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
68
35012014
ค้อวังวิทยาคม
เปิดใช้งาน
69
35022001
เลิงนกทา
เปิดใช้งาน
70
35022002
ทรายมูลวิทยา
เปิดใช้งาน
71
35022003
กุดชุมวิทยาคม
เปิดใช้งาน
72
35022004
ป่าติ้ววิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
73
35022005
ศรีฐานกระจายศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
74
35022006
ห้องแซงวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
75
35022007
ดงมะไฟพิทยาคม
เปิดใช้งาน
76
35022008
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
77
35022009
บุ่งค้าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
78
35022010
โพนงามพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
79
35022012
ศรีแก้วประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
80
35022013
เมืองกลางประชานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
81
35022014
นาโปร่งประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
82
35022015
คำเตยวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
83
35022016
น้ำคำวิทยาคม
เปิดใช้งาน