ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34012001
เปิดใช้งาน
2
34012002
เปิดใช้งาน
3
34012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
34012004
เปิดใช้งาน
5
34012005
เปิดใช้งาน
6
34012006
เปิดใช้งาน
7
34012008
เปิดใช้งาน
8
34012009
เปิดใช้งาน
9
34012010
เปิดใช้งาน
10
34012011
เปิดใช้งาน
11
34012012
ไม่เปิดใช้งาน
12
34012014
เปิดใช้งาน
13
34012015
ไม่เปิดใช้งาน
14
34012016
เปิดใช้งาน
15
34012019
เปิดใช้งาน
16
34012020
เปิดใช้งาน
17
34012021
เปิดใช้งาน
18
34012022
เปิดใช้งาน
19
34012023
เปิดใช้งาน
20
34012024
เปิดใช้งาน
21
34022001
เปิดใช้งาน
22
34022002
ไม่เปิดใช้งาน
23
34022003
เปิดใช้งาน
24
34022004
เปิดใช้งาน
25
34022006
เปิดใช้งาน
26
34022007
ไม่เปิดใช้งาน
27
34022008
เปิดใช้งาน
28
34022010
เปิดใช้งาน
29
34022011
ไม่เปิดใช้งาน
30
34022013
ไม่เปิดใช้งาน
31
34022014
เปิดใช้งาน
32
34032001
ไม่เปิดใช้งาน
33
34032003
เปิดใช้งาน
34
34032004
เปิดใช้งาน
35
34032006
เปิดใช้งาน
36
34032007
เปิดใช้งาน
37
34032010
เปิดใช้งาน
38
34032011
ไม่เปิดใช้งาน
39
34032012
เปิดใช้งาน
40
34042001
เปิดใช้งาน
41
34042002
เปิดใช้งาน
42
34042003
เปิดใช้งาน
43
34042004
ไม่เปิดใช้งาน
44
34042005
เปิดใช้งาน
45
34042006
ไม่เปิดใช้งาน
46
34042007
เปิดใช้งาน
47
34042008
เปิดใช้งาน
48
34052001
เปิดใช้งาน
49
34052002
เปิดใช้งาน
50
34052003
เปิดใช้งาน
51
34052004
ไม่เปิดใช้งาน
52
34052006
เปิดใช้งาน
53
34052007
เปิดใช้งาน
54
34052008
ไม่เปิดใช้งาน
55
34052009
เปิดใช้งาน
56
34052010
เปิดใช้งาน
57
34052011
เปิดใช้งาน
58
34052012
เปิดใช้งาน
59
34052014
เปิดใช้งาน
60
37012001
เปิดใช้งาน
61
37012002
เปิดใช้งาน
62
37012003
เปิดใช้งาน
63
37012004
ไม่เปิดใช้งาน
64
37012005
เปิดใช้งาน
65
37012006
เปิดใช้งาน
66
37012007
เปิดใช้งาน
67
37012008
ไม่เปิดใช้งาน
68
37012009
ไม่เปิดใช้งาน
69
37012010
ไม่เปิดใช้งาน
70
37012011
เปิดใช้งาน
71
37012012
เปิดใช้งาน
72
37012013
ไม่เปิดใช้งาน
73
37012015
เปิดใช้งาน
74
37012016
เปิดใช้งาน
75
37012017
เปิดใช้งาน
76
37012018
ไม่เปิดใช้งาน
77
37012019
เปิดใช้งาน
78
37012020
เปิดใช้งาน
79
37012021
เปิดใช้งาน
80
37012022
ไม่เปิดใช้งาน
81
37012023
เปิดใช้งาน