หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
32012001
สุรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
2
32012002
สิรินธร
ไม่เปิดใช้งาน
3
32012003
สวายวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
4
32012004
นาดีวิทยา
เปิดใช้งาน
5
32012005
ศรีไผทสมันต์
เปิดใช้งาน
6
32012006
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ไม่เปิดใช้งาน
7
32012007
สุรินทร์ภักดี
เปิดใช้งาน
8
32012008
พญารามวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
9
32012009
สุรินทร์ราชมงคล
เปิดใช้งาน
10
32012010
โชคเพชรพิทยา
เปิดใช้งาน
11
32012011
สุรินทร์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
12
32012012
วีรวัฒน์โยธิน
เปิดใช้งาน
13
32012013
มหิธรวิทยา
เปิดใช้งาน
14
32012014
นาบัววิทยา
เปิดใช้งาน
15
32012015
ศรีรามประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
16
32012016
ตั้งใจวิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
32012017
ท่าสว่างวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
18
32012018
แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
19
32012019
เทนมีย์มิตรประชา
เปิดใช้งาน
20
32012020
จอมพระประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
21
32012021
เมืองลีงวิทยา
เปิดใช้งาน
22
32012022
บุแกรงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
23
32012023
หนองสนิทวิทยา
เปิดใช้งาน
24
32012024
ศีขรภูมิพิสัย
เปิดใช้งาน
25
32012025
แตลศิริวิทยา
เปิดใช้งาน
26
32012026
ห้วยจริงวิทยา
เปิดใช้งาน
27
32012027
กุดไผทประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
28
32012028
จารย์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
29
32012029
มัธยมจารพัตวิทยา
เปิดใช้งาน
30
32012030
หนองแวงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
32012031
ขวาวใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
32
32012032
วังข่าพัฒนา
เปิดใช้งาน
33
32012033
ยางวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
34
32012034
สุรพินท์พิทยา
เปิดใช้งาน
35
32012035
พนาสนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
36
32012036
ศรีสุขวิทยา
เปิดใช้งาน
37
32012037
สำโรงทาบวิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
32012038
สินรินทร์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
39
32012039
แร่วิทยา
เปิดใช้งาน
40
32012040
บึงนครประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
41
32022001
ชุมพลวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
42
32022002
เมืองบัววิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
43
32022003
ลำพลับพลาวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
44
32022004
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
45
32022005
ลานทรายพิทยาคม
เปิดใช้งาน
46
32022006
เมืองแกพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
47
32022007
พรมเทพพิทยาคม
เปิดใช้งาน
48
32022008
ช้างบุญวิทยา
เปิดใช้งาน
49
32022009
ทุ่งกุลาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
50
32022010
โนนแท่นพิทยาคม
เปิดใช้งาน
51
32022011
ศรีปทุมพิทยาคม
เปิดใช้งาน
52
32022012
รัตนบุรี
เปิดใช้งาน
53
32022013
ดอนแรดวิทยา
เปิดใช้งาน
54
32022014
เบิดพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
55
32022015
ธาตุศรีนคร
เปิดใช้งาน
56
32022016
แกศึกษาพัฒนา
เปิดใช้งาน
57
32022017
ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
เปิดใช้งาน
58
32022018
หนองอียอวิทยา
เปิดใช้งาน
59
32022019
หนองขุนศรีวิทยา
เปิดใช้งาน
60
32022020
สนมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
61
32022021
นารายณ์คำผงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
62
32022022
โนนเทพ
ไม่เปิดใช้งาน
63
32022023
ประดู่แก้วประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
64
32032001
ประสาทวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
65
32032002
โคกยางวิทยา
เปิดใช้งาน
66
32032003
ตานีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
67
32032004
ไทรแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
68
32032005
ทุ่งมนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
69
32032006
เชื้อเพลิงวิทยา
เปิดใช้งาน
70
32032007
ตาเบาวิทยา
เปิดใช้งาน
71
32032008
กาบเชิงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
72
32032009
แนงมุดวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
73
32032010
โคกตะเคียนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
74
32032011
ปราสาทเบงวิทยา
เปิดใช้งาน
75
32032012
สังขะ
เปิดใช้งาน
76
32032013
กระเทียมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
77
32032014
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
78
32032015
ขนาดมอญพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
79
32032016
มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
80
32032017
พระแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
81
32032018
เทพอุดมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
82
32032019
บัวเชดวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
83
32032020
มัธยมศรีลำเภาลูน
เปิดใช้งาน
84
32032021
พนมดงรักวิทยา
เปิดใช้งาน
85
32032022
ศรีณรงค์พิทยาลัย
ไม่เปิดใช้งาน