หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
51012001
บ้านแป้นพิทยาคม
เปิดใช้งาน
2
51012003
จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เปิดใช้งาน
3
51012004
แม่ทาวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
4
51012005
ป่าซาง
เปิดใช้งาน
5
51012006
ป่าตาลบ้านธิพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
6
51012007
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ไม่เปิดใช้งาน
7
51012008
ทาขุมเงินวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
8
51012009
อุโมงค์วิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
9
51012010
น้ำดิบวิทยาคม
เปิดใช้งาน
10
51012011
วชิรป่าซาง
เปิดใช้งาน
11
51022001
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
12
51022002
บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
เปิดใช้งาน
13
51022003
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
14
51022004
แม่ตืนวิทยา
เปิดใช้งาน
15
51022006
เวียงเจดีย์วิทยา
เปิดใช้งาน
16
52012002
กิ่วลมวิทยา
เปิดใช้งาน
17
52012003
โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
18
52012004
เมืองมายวิทยา
เปิดใช้งาน
19
52012006
บุญวาทย์วิทยาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
20
52012007
แม่เมาะวิทยา
เปิดใช้งาน
21
52012008
ลำปางกัลยาณี
เปิดใช้งาน
22
52012009
สบจางวิทยา
เปิดใช้งาน
23
52012010
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ไม่เปิดใช้งาน
24
52012011
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
เปิดใช้งาน
25
52012012
ประชาราชวิทยา
เปิดใช้งาน
26
52012013
ประชารัฐธรรมคุณ
ไม่เปิดใช้งาน
27
52012014
ห้างฉัตรวิทยา
เปิดใช้งาน
28
52012015
แม่สันวิทยา
เปิดใช้งาน
29
52012016
เวียงตาลพิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
52022001
แม่ทะวิทยา
เปิดใช้งาน
31
52022002
สบปราบพิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
52022003
เกาะคาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
33
52022004
เสริมงามวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
34
52022005
แม่พริกวิทยา
เปิดใช้งาน
35
52022006
แม่ทะประชาสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
36
52022007
ไหล่หินวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
37
52022008
เวียงมอกวิทยา
เปิดใช้งาน
38
52022009
แม่ทะพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
39
52022010
เถินวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
40
52032001
เมืองปานวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
41
52032002
วังเหนือวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
42
52032003
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
เปิดใช้งาน
43
52032004
เมืองปานพัฒนวิทย์
เปิดใช้งาน
44
52032005
ทุ่งอุดมวิทยา
เปิดใช้งาน
45
52032006
แจ้ห่มวิทยา
เปิดใช้งาน