หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
54012001
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ไม่เปิดใช้งาน
2
54012002
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เปิดใช้งาน
3
54012003
เมืองแพร่
ไม่เปิดใช้งาน
4
54012004
ถิ่นโอภาสวิทยา
เปิดใช้งาน
5
54012005
ท่าข้ามวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
6
54012006
ห้วยม้าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
54012008
ร้องกวางอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
8
54012010
สองพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
9
54012011
เวียงเทพวิทยา
เปิดใช้งาน
10
54012012
ม่วงไข่พิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
54022001
ลองวิทยา
เปิดใช้งาน
12
54022002
สูงเม่นชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
13
54022003
บ้านกาศประชานุเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน
14
54022004
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
15
54022005
วังชิ้นวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
16
54022006
สรอยเสรีวิทยา
เปิดใช้งาน
17
55012001
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
18
55012002
สตรีศรีน่าน
ไม่เปิดใช้งาน
19
55012003
บ่อสวกวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
20
55012004
น่านประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
21
55012006
แม่จริม
เปิดใช้งาน
22
55012007
บ้านหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
23
55012008
นาน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
24
55012009
สา
เปิดใช้งาน
25
55012011
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
26
55012012
สารทิศพิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
55012014
นาหมื่นพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
28
55012015
เมืองลีประชาสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
29
55012016
สันติสุขพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
30
55012017
น่านนคร
ไม่เปิดใช้งาน
31
55012018
ศรีนครน่าน
เปิดใช้งาน
32
55013001
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
33
55022001
ปัว
ไม่เปิดใช้งาน
34
55022002
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เปิดใช้งาน
35
55022003
เมืองแงง
ไม่เปิดใช้งาน
36
55022004
มัธยมป่ากลาง
เปิดใช้งาน
37
55022005
ท่าวังผาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
55022006
สารธรรมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
39
55022007
หนองบัวพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
40
55022008
เมืองยมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
41
55022009
ทุ่งช้าง
เปิดใช้งาน
42
55022010
เชียงกลางประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
43
55022011
พระธาตุพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
44
55022012
บ่อเกลือ
เปิดใช้งาน
45
55022013
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
46
55022014
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ไม่เปิดใช้งาน