หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
62012001
กำแพงเพชรพิทยาคม
เปิดใช้งาน
2
62012002
วชิรปราการวิทยาคม
เปิดใช้งาน
3
62012003
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
เปิดใช้งาน
4
62012004
วัชรวิทยา
เปิดใช้งาน
5
62012005
คณฑีพิทยาคม
เปิดใช้งาน
6
62012006
นาบ่อคำวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
7
62012007
นครไตรตรึงษ์
ไม่เปิดใช้งาน
8
62012008
วังตะเคียนประชานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
9
62012009
หนองกองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
10
62012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ไม่เปิดใช้งาน
11
62012011
ไทรงามพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
12
62012012
บ่อแก้ววิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
13
62012013
พรานกระต่ายพิทยาคม
เปิดใช้งาน
14
62012014
พิไกรวิทยา
เปิดใช้งาน
15
62012015
เรืองวิทย์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
16
62012016
ลานกระบือวิทยา
เปิดใช้งาน
17
62012017
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
เปิดใช้งาน
18
62012018
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
19
62012019
โกสัมพีวิทยา
เปิดใช้งาน
20
62022001
คลองลานวิทยา
เปิดใช้งาน
21
62022002
สักงามวิทยา
เปิดใช้งาน
22
62022003
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
เปิดใช้งาน
23
62022004
ขาณุวิทยา
เปิดใช้งาน
24
62022005
โค้งไผ่วิทยา
เปิดใช้งาน
25
62022006
ปางมะค่าวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
26
62022007
สลกบาตรวิทยา
เปิดใช้งาน
27
62022008
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
28
62022009
วังแขมวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
29
62022010
วังไทรวิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
62022011
ทุ่งทรายวิทยา
เปิดใช้งาน
31
62022012
ปางศิลาทองศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
32
62022013
ระหานวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
33
66012001
พิจิตรพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
34
66012002
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
35
66012003
วังกรดพิทยา
เปิดใช้งาน
36
66012004
เมธีพิทยา
เปิดใช้งาน
37
66012005
สระหลวงพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
38
66012007
วังทรายพูนวิทยา
เปิดใช้งาน
39
66012008
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
40
66012009
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
41
66012010
สามง่ามชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
42
66012011
กำแพงดินพิทยาคม
เปิดใช้งาน
43
66012012
เนินปอรังนกชนูทิศ
เปิดใช้งาน
44
66012013
หนองโสนพิทยาคม
เปิดใช้งาน
45
66012014
สากเหล็กวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
46
66012015
วชิรบารมีพิทยาคม
เปิดใช้งาน
47
66012016
วังโมกข์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
48
66022001
ตะพานหิน
เปิดใช้งาน
49
66022002
วังสำโรงวังหว้า
ไม่เปิดใช้งาน
50
66022003
ทุ่งโพธิ์พิทยา
เปิดใช้งาน
51
66022004
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
เปิดใช้งาน
52
66022005
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
53
66022006
โพธิธรรมสุวัฒน์
ไม่เปิดใช้งาน
54
66022007
พิบูลธรรมเวทวิทยา
เปิดใช้งาน
55
66022008
ท่าเสาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
56
66022009
ห้วยยาวพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
57
66022010
เขาทรายทับคล้อพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
58
66022011
วันทีสถิตย์พิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
59
66022013
แหลมรังวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
60
66022014
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
61
66022015
ดงเจริญพิทยาคม
เปิดใช้งาน
62
66022016
วังงิ้ววิทยาคม
เปิดใช้งาน