หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60012001
นครสวรรค์
เปิดใช้งาน
2
60012002
สตรีนครสวรรค์
เปิดใช้งาน
3
60012004
บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
เปิดใช้งาน
4
60012005
พระบางวิทยา
เปิดใช้งาน
5
60012006
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เปิดใช้งาน
6
60012008
บึงบอระเพ็ดวิทยา
เปิดใช้งาน
7
60012010
โกรกพระ
เปิดใช้งาน
8
60012011
ทับกฤชพัฒนา
เปิดใช้งาน
9
60012012
ชุมแสงชนูทิศ
เปิดใช้งาน
10
60012013
เก้าเลี้ยววิทยา
เปิดใช้งาน
11
60012014
หัวดงราชพรหมาภรณ์
เปิดใช้งาน
12
60012015
พยุหะพิทยาคม
เปิดใช้งาน
13
60012016
เขาทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
14
60012017
เขากะลาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
15
60022001
บรรพตพิสัยพิทยาคม
เปิดใช้งาน
16
60022002
หนองกรดพิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
60022003
รัฐราษฎร์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
18
60022004
วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
60022005
เทพศาลาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
20
60022006
ลาดยาววิทยาคม
เปิดใช้งาน
21
60022007
แม่วงก์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
22
60022008
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
23
60032001
หนองบัว
เปิดใช้งาน
24
60032002
วังบ่อวิทยา
เปิดใช้งาน
25
60032003
ตาคลีประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
26
60032004
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
27
60032005
หนองโพพิทยา
เปิดใช้งาน
28
60032006
ทหารอากาศอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
29
60032007
ลาดทิพรสพิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
60032008
ช่องแคพิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
60032009
ท่าตะโกพิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
60032010
พนมรอกวิทยา
เปิดใช้งาน
33
60032011
ไพศาลีพิทยา
เปิดใช้งาน
34
60032012
ตะคร้อพิทยา
เปิดใช้งาน
35
60032013
วังข่อยพิทยา
เปิดใช้งาน
36
60032014
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
37
60032015
อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
38
61012001
ทัพทันอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
39
61012002
สว่างอารมณ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
40
61012003
หนองฉางวิทยา
เปิดใช้งาน
41
61012004
อุทัยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
61012005
หนองเต่าวิทยา
เปิดใช้งาน
43
61012006
ตลุกดู่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
44
61012007
บ่อยางวิทยา
เปิดใช้งาน
45
61012008
บ้านทุ่งนาวิทยา
เปิดใช้งาน
46
61012009
พุทธมงคลวิทยา
เปิดใช้งาน
47
61012010
ทุ่งโพวิทยา
เปิดใช้งาน
48
61012011
หนองขาหย่างวิทยา
เปิดใช้งาน
49
61012012
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
เปิดใช้งาน
50
61012013
บ้านไร่วิทยา
เปิดใช้งาน
51
61012014
การุ้งวิทยาคม
เปิดใช้งาน
52
61012015
ทองหลางวิทยาคม
เปิดใช้งาน
53
61012016
หนองจอกประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
54
61012017
วังหินวิทยาคม
เปิดใช้งาน
55
61012018
ลานสักวิทยา
เปิดใช้งาน
56
61012019
ร่องตาทีวิทยา
เปิดใช้งาน
57
61012020
ห้วยคตพิทยาคม
เปิดใช้งาน
58
61012021
สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน