หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
13020001
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
เปิดใช้งาน
2
13020002
วัดสระบัว
เปิดใช้งาน
3
13020003
วัดมูลจินดาราม
เปิดใช้งาน
4
13020004
วัดเขียนเขต
เปิดใช้งาน
5
13020005
วัดขุมแก้ว
เปิดใช้งาน
6
13020006
วัดแสงสรรค์
เปิดใช้งาน
7
13020007
ทองพูลอุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
8
13020008
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
9
13020009
ธัญญสิทธิศิลป์
ไม่เปิดใช้งาน
10
13020010
วัดนาบุญ
เปิดใช้งาน
11
13020011
วัดอัยยิการาม
เปิดใช้งาน
12
13020012
วัดนพรัตนาราม
ไม่เปิดใช้งาน
13
13020013
แสนชื่นปานนุกูล
เปิดใช้งาน
14
13020014
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
15
13020015
วัดจตุพิธวราวาส
เปิดใช้งาน
16
13020016
วัดราษฎรบํารุง
เปิดใช้งาน
17
13020017
วัดเจริญบุญ
ไม่เปิดใช้งาน
18
13020018
วัดจุฬาจินดาราม
เปิดใช้งาน
19
13020019
หิรัญพงษ์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
20
13020020
วัดศรีคัคณางค์
เปิดใช้งาน
21
13020021
วัดสุขบุญฑริการาม
เปิดใช้งาน
22
13020022
วัดสอนดีศรีเจริญ
เปิดใช้งาน
23
13020023
วัดพวงแก้ว
เปิดใช้งาน
24
13020024
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
เปิดใช้งาน
25
13020025
วัดศรีสโมสร
เปิดใช้งาน
26
13020026
ศาลาลอย
ไม่เปิดใช้งาน
27
13020027
ชุมชนบึงบา
ไม่เปิดใช้งาน
28
13020028
วัดแสงมณี
ไม่เปิดใช้งาน
29
13020029
วัดปทุมนายก
เปิดใช้งาน
30
13020030
อยู่ประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
31
13020031
แสนจําหน่ายวิทยา
เปิดใช้งาน
32
13020032
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
เปิดใช้งาน
33
13020033
คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
34
13020034
นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
35
13020035
ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
เปิดใช้งาน
36
13020036
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
ไม่เปิดใช้งาน
37
13020037
วัดโปรยฝน
ไม่เปิดใช้งาน
38
13020038
วัดลาดสนุ่น
เปิดใช้งาน
39
13020039
วัดโพสพผลเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
40
13020041
วัดประยูรธรรมาราม
ไม่เปิดใช้งาน
41
13020042
วัดโสภณาราม
ไม่เปิดใช้งาน
42
13020043
รวมราษฎร์สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
43
13020044
ร่วมจิตประสาท
ไม่เปิดใช้งาน
44
13020045
ร่วมใจประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
45
13020046
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
เปิดใช้งาน
46
13020048
สหราษฎร์บํารุง
ไม่เปิดใช้งาน
47
13020049
วัดแจ้งลําหิน
ไม่เปิดใช้งาน
48
13020050
วัดประชุมราษฏร์
ไม่เปิดใช้งาน
49
13020051
วัดเกตุประภา
เปิดใช้งาน
50
13020052
วัดสุวรรณ
เปิดใช้งาน
51
13020053
วัดพิรุณศาสตร์
เปิดใช้งาน
52
13020054
กลางคลองสิบ
เปิดใช้งาน
53
13020055
วัดทศทิศ
เปิดใช้งาน
54
13020056
วัดอดิศร
ไม่เปิดใช้งาน
55
13020057
ชุมชนวัดทําเลทอง
ไม่เปิดใช้งาน
56
13020058
วัดพืชอุดม
ไม่เปิดใช้งาน
57
13020059
วัดนิเทศน์
เปิดใช้งาน
58
13020060
วัดปัญจทายิกาวาส
เปิดใช้งาน
59
13020061
วัดคลองชัน
เปิดใช้งาน
60
13020062
วัดกลางคลองสี่
ไม่เปิดใช้งาน
61
13020063
วัดมงคลรัตน์
เปิดใช้งาน
62
13020064
วัดชัยมังคลาราม
เปิดใช้งาน
63
13020065
วัดธัญญะผล
เปิดใช้งาน
64
13020066
เจริญดีวิทยา
เปิดใช้งาน
65
13020067
วัดสมุหราษฎร์บํารุง
เปิดใช้งาน
66
13020068
วัดดอนใหญ่
เปิดใช้งาน
67
13020069
วัดลานนา
เปิดใช้งาน