หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
16020001
วัดโคกสลุง
เปิดใช้งาน
2
16020002
วัดหนองตามิ่ง
เปิดใช้งาน
3
16020003
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐(บ้านคันนาหิน)
เปิดใช้งาน
4
16020004
บ้านเขาขวาง
เปิดใช้งาน
5
16020005
บ้านห้วยสะอาด
เปิดใช้งาน
6
16020007
วัดดำรงบุล
เปิดใช้งาน
7
16020008
วัดมณีศรีโสภณ
เปิดใช้งาน
8
16020009
ช่องสาริกา
เปิดใช้งาน
9
16020010
บ้านหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
10
16020012
ซอย 19 สาย 2 ขวา
เปิดใช้งาน
11
16020013
บ้านดีลัง
เปิดใช้งาน
12
16020014
พรหมรังษี
เปิดใช้งาน
13
16020015
ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
เปิดใช้งาน
14
16020016
น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
15
16020017
บ้านคลองสาริกา
เปิดใช้งาน
16
16020019
วัดหนองนา
เปิดใช้งาน
17
16020021
ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
เปิดใช้งาน
18
16020022
ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
เปิดใช้งาน
19
16020023
อนุบาลพัฒนานิคม
เปิดใช้งาน
20
16020024
ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
เปิดใช้งาน
21
16020025
บ้านมะนาวหวาน
เปิดใช้งาน
22
16020027
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
เปิดใช้งาน
23
16020028
บ้านสหพันธ์อ่างทอง
เปิดใช้งาน
24
16020029
บ้านสวนมะเดื่อ
เปิดใช้งาน
25
16020030
บ้านซับโศก
เปิดใช้งาน
26
16020031
วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
เปิดใช้งาน
27
16020032
บ้านคลองกลุ่ม
เปิดใช้งาน
28
16020033
บ้านหนองปีกนก
เปิดใช้งาน
29
16020034
บ้านเกาะรัง
เปิดใช้งาน
30
16020035
บ้านหนองบง
เปิดใช้งาน
31
16020036
บ้านลังกาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
32
16020037
บ้านหนองปล้อง
เปิดใช้งาน
33
16020038
บ้านเขาแหลม
เปิดใช้งาน
34
16020040
บ้านเขายายกะตา
เปิดใช้งาน
35
16020041
บ้านโกรกรกฟ้า
เปิดใช้งาน
36
16020042
วัดศิริบรรพต
เปิดใช้งาน
37
16020043
ชุมชนบ้านชัยบาดาล
เปิดใช้งาน
38
16020044
บ้านลำโกฎิทอง
เปิดใช้งาน
39
16020045
บ้านท่ามะกอก
เปิดใช้งาน
40
16020047
บ้านหนองโกวิทยา
เปิดใช้งาน
41
16020048
บ้านเขาตะแคง
เปิดใช้งาน
42
16020050
บ้านท่าดินดำ
เปิดใช้งาน
43
16020051
บ้านวังก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
44
16020052
บ้านหนองปลาไหล
เปิดใช้งาน
45
16020053
บ้านท่ามะนาว
เปิดใช้งาน
46
16020054
บ้านสันตะลุง
เปิดใช้งาน
47
16020055
บ้านนาโสม
เปิดใช้งาน
48
16020056
บ้านซับงูเหลือม
เปิดใช้งาน
49
16020057
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
เปิดใช้งาน
50
16020058
นิคมลำนารายณ์
เปิดใช้งาน
51
16020059
บ้านไร่พัฒนา
เปิดใช้งาน
52
16020060
บ้านโค้งรถไฟ
เปิดใช้งาน
53
16020061
บ้านบัวชุม
เปิดใช้งาน
54
16020062
บ้านเขาสมโภชน์
เปิดใช้งาน
55
16020063
บ้านซับเค้าแมว
เปิดใช้งาน
56
16020065
บ้านธงชัยสามัคคี (ศรีสยามอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
57
16020066
บ้านซับหินขวาง
เปิดใช้งาน
58
16020067
บ้านใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
59
16020068
บ้านห้วยนา
เปิดใช้งาน
60
16020069
บ้านม่วงค่อม
เปิดใช้งาน
61
16020070
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
62
16020071
บ้านมะกอกหวาน
เปิดใช้งาน
63
16020072
อนุบาลลำนารายณ์
เปิดใช้งาน
64
16020075
วัดสุนทรเทพคีรี
เปิดใช้งาน
65
16020076
บ้านซับไทร
เปิดใช้งาน
66
16020077
บ้านซับผาสุก
เปิดใช้งาน
67
16020078
บ้านดงน้อย
เปิดใช้งาน
68
16020080
วัดโพธิ์งาม
เปิดใช้งาน
69
16020081
บ้านบ่อน้ำ
เปิดใช้งาน
70
16020082
บ้านทุ่งตาแก้ว
เปิดใช้งาน
71
16020083
บ้านห้วยดีเลิศ
เปิดใช้งาน
72
16020084
บ้านท่ากรวด
เปิดใช้งาน
73
16020085
บ้านเนินทอง
เปิดใช้งาน
74
16020086
บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
เปิดใช้งาน
75
16020087
บ้านทรัพย์เจริญ
เปิดใช้งาน
76
16020088
บ้านซับจำปา
เปิดใช้งาน
77
16020089
บ้านทะเลวังวัด
เปิดใช้งาน
78
16020090
บ้านบ่อคู่
เปิดใช้งาน
79
16020091
บ้านท่าตะโก
เปิดใช้งาน
80
16020092
บ้านท่าหลวง
เปิดใช้งาน
81
16020093
อนุบาลท่าหลวง
เปิดใช้งาน
82
16020094
บ้านหนองประดู่
เปิดใช้งาน
83
16020095
บ้านหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
84
16020099
ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
85
16020100
บ้านทุ่งดินแดง
เปิดใช้งาน
86
16020101
บ้านหัวลำ
เปิดใช้งาน
87
16020102
บ้านหนองจาน
เปิดใช้งาน
88
16020104
บ้านทุ่งท่าช้าง
เปิดใช้งาน
89
16020106
บ้านด่านจันทร์
เปิดใช้งาน
90
16020108
บ้านเขาหมูมัน
เปิดใช้งาน
91
16020109
บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
เปิดใช้งาน
92
16020110
บ้านห้วยเขว้า
เปิดใช้งาน
93
16020111
บ้านวังแขม
เปิดใช้งาน
94
16020112
บ้านคลอง
เปิดใช้งาน
95
16020113
บ้านมหาโพธิ
เปิดใช้งาน
96
16020114
อนุบาลสระโบสถ์
เปิดใช้งาน
97
16020116
บ้านห้วยใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
98
16020117
อนุบาลโคกเจริญ
เปิดใช้งาน
99
16020118
บ้านทะเลทอง
เปิดใช้งาน
100
16020120
บ้านโคกแสมสาร
เปิดใช้งาน
101
16020121
บ้านเขาราบ
เปิดใช้งาน
102
16020122
บ้านวังตาอินทร์
เปิดใช้งาน
103
16020123
บ้านสระเพลง
เปิดใช้งาน
104
16020125
บ้านยางราก
เปิดใช้งาน
105
16020127
บ้านพุกะชัด
เปิดใช้งาน
106
16020128
บ้านห้วยสาราม
เปิดใช้งาน
107
16020129
บ้านลำโป่งเพชร
เปิดใช้งาน
108
16020131
บ้านแหลมชนแดน
เปิดใช้งาน
109
16020132
บ้านหนองมะค่า
ไม่เปิดใช้งาน
110
16020133
บ้านกุดตาเพชร
เปิดใช้งาน
111
16020134
บ้านราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
112
16020135
หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
เปิดใช้งาน
113
16020136
บ้านเหวตาบัว
เปิดใช้งาน
114
16020137
บ้านปรางค์น้อย
เปิดใช้งาน
115
16020138
บ้านเขารวก
เปิดใช้งาน
116
16020139
บ้านวังทอง
เปิดใช้งาน
117
16020140
บ้านศรีเมือง
เปิดใช้งาน
118
16020141
บ้านด่านไทยล้อม
เปิดใช้งาน
119
16020143
บ้านท่าเยี่ยม
เปิดใช้งาน
120
16020144
บ้านลำสนธิ
เปิดใช้งาน
121
16020145
บ้านหนองเกตุ
เปิดใช้งาน
122
16020146
อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
เปิดใช้งาน
123
16020147
ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
เปิดใช้งาน
124
16020148
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
125
16020150
บ้านชอนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
126
16020151
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
127
16020153
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
เปิดใช้งาน
128
16020156
บ้านป่าเขว้า
เปิดใช้งาน
129
16020157
บ้านหนองสำราญ
เปิดใช้งาน
130
16020158
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
131
16020159
บ้านบ่อดินสอพอง
เปิดใช้งาน
132
16020160
บ้านดงดินแดง
เปิดใช้งาน
133
16020161
บ้านหนองเสมา
เปิดใช้งาน
134
16020163
บ้านใหม่โสพิมพ์
เปิดใช้งาน
135
16020164
บ้านหนองไก่ห้าว
เปิดใช้งาน
136
16020165
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
เปิดใช้งาน
137
16020166
บ้านหนองตะแบก
เปิดใช้งาน
138
16020167
บ้านยางโทน
เปิดใช้งาน
139
16020168
อนุบาลวัดหนองม่วง
เปิดใช้งาน