หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ตราด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
23010003
วัดตะกาง
เปิดใช้งาน
2
23010005
คลองขวาง
เปิดใช้งาน
3
23010006
บ้านทุ่งไก่ดัก
เปิดใช้งาน
4
23010007
วัดวรุณดิตถาราม
เปิดใช้งาน
5
23010009
ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
6
23010010
วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
7
23010011
บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
8
23010012
บ้านไร่ป่า
เปิดใช้งาน
9
23010013
อนุบาลตราด
เปิดใช้งาน
10
23010014
อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
11
23010015
บ้านท่าประดู่
เปิดใช้งาน
12
23010016
บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
13
23010017
บ้านเนินตาแมว
เปิดใช้งาน
14
23010018
บ้านสวนใน
เปิดใช้งาน
15
23010019
วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
เปิดใช้งาน
16
23010020
วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
เปิดใช้งาน
17
23010021
วัดแหลมหิน
เปิดใช้งาน
18
23010022
วัดหนองคันทรง
เปิดใช้งาน
19
23010023
วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
20
23010024
วัดสุวรรณมงคล
เปิดใช้งาน
21
23010025
วัดไทรทอง
เปิดใช้งาน
22
23010026
บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
เปิดใช้งาน
23
23010028
วัดห้วงน้ำขาว
เปิดใช้งาน
24
23010029
บ้านเปร็ดใน
เปิดใช้งาน
25
23010030
บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
เปิดใช้งาน
26
23010031
บ้านบางปรง
เปิดใช้งาน
27
23010033
วัดคลองขุด
เปิดใช้งาน
28
23010035
วัดบางปรือ
เปิดใช้งาน
29
23010036
วัดแหลมกลัด
เปิดใช้งาน
30
23010037
บ้านคลองประทุน
เปิดใช้งาน
31
23010038
วัดสะพานหิน
เปิดใช้งาน
32
23010039
วัดอ่าวใหญ่
เปิดใช้งาน
33
23010040
บ้านแหลมพร้าว
เปิดใช้งาน
34
23010041
ชุมชนวัดอ่าวช่อ
ไม่เปิดใช้งาน
35
23010042
อนุบาลวัดคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
36
23010043
บ้านคลองจาก
เปิดใช้งาน
37
23010044
บ้านเนินตาล
เปิดใช้งาน
38
23010045
บ้านตาหนึก
เปิดใช้งาน
39
23010046
บ้านคลองมะนาว
เปิดใช้งาน
40
23010047
บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
41
23010048
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
42
23010049
วัดห้วงโสม
เปิดใช้งาน
43
23010050
บ้านโขดทราย
เปิดใช้งาน
44
23010051
บ้านคลองมะขาม
เปิดใช้งาน
45
23010052
บ้านหาดเล็ก
เปิดใช้งาน
46
23010053
ชุมชนบ้านเขาสมิง
เปิดใช้งาน
47
23010055
บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑)
เปิดใช้งาน
48
23010056
วัดสลัก
เปิดใช้งาน
49
23010057
บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
50
23010058
บ้านอ่างกะป่อง
เปิดใช้งาน
51
23010059
วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
52
23010060
บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
53
23010062
บ้านเกษมสุข
เปิดใช้งาน
54
23010063
บ้านเจียรพัฒนา
เปิดใช้งาน
55
23010064
บ้านมณฑล
เปิดใช้งาน
56
23010065
บ้านดอนสูง
เปิดใช้งาน
57
23010066
วัดดินแดง
เปิดใช้งาน
58
23010067
วัดเสนาณรงค์
เปิดใช้งาน
59
23010068
วัดประณีต
เปิดใช้งาน
60
23010069
วัดฆ้อ
เปิดใช้งาน
61
23010070
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
62
23010071
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
63
23010072
วัดตาพลาย
ไม่เปิดใช้งาน
64
23010073
ชุมชนวัดแสนตุ้ง
เปิดใช้งาน
65
23010074
วัดท่าหาด
เปิดใช้งาน
66
23010075
บ้านห้วงพัฒนา
เปิดใช้งาน
67
23010076
บ้านเนินตะบก
เปิดใช้งาน
68
23010077
วัดพนมพริก
เปิดใช้งาน
69
23010079
วัดช้างทูน
ไม่เปิดใช้งาน
70
23010080
บ้านด่านชุมพล
เปิดใช้งาน
71
23010081
บ้านปะเดา
เปิดใช้งาน
72
23010082
บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
เปิดใช้งาน
73
23010083
เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เปิดใช้งาน
74
23010084
บ้านสระใหญ่
เปิดใช้งาน
75
23010085
ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
ไม่เปิดใช้งาน
76
23010086
บ้านมะนาว
เปิดใช้งาน
77
23010087
บ้านคลองแอ่ง
เปิดใช้งาน
78
23010089
บ้านจัดสรร
เปิดใช้งาน
79
23010090
บ้านปะอา
เปิดใช้งาน
80
23010091
ชุมชนบ้านตากแว้ง
เปิดใช้งาน
81
23010092
ชุมชนวัดบ่อไร่
เปิดใช้งาน
82
23010093
อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
83
23010094
อัมพรจินตกานนท์
ไม่เปิดใช้งาน
84
23010095
คีรีศรีสาครวิทยา
เปิดใช้งาน
85
23010096
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
86
23010097
บ้านคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
87
23010098
บ้านเนินดินแดง
เปิดใช้งาน
88
23010099
บ้านธรรมชาติล่าง
เปิดใช้งาน
89
23010100
วัดทองธรรมชาติ
เปิดใช้งาน
90
23010101
อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
เปิดใช้งาน
91
23010102
ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
92
23010104
บ้านอ่าวตาลคู่
ไม่เปิดใช้งาน
93
23010105
วัดบางปิดบน
เปิดใช้งาน
94
23010106
วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
95
23010107
วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
เปิดใช้งาน
96
23010108
วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
เปิดใช้งาน
97
23010109
ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
98
23010110
บ้านคลองเจ้า
เปิดใช้งาน
99
23010111
บ้านอ่าวพร้าว
เปิดใช้งาน
100
23010112
อนุบาลเกาะกูด
เปิดใช้งาน
101
23010113
บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
เปิดใช้งาน
102
23010114
บ้านคลองพร้าว
เปิดใช้งาน
103
23010115
อนุบาลเกาะช้าง
เปิดใช้งาน
104
23010117
บ้านบางเบ้า
เปิดใช้งาน
105
23010118
วัดวัชคามคชทวีป
เปิดใช้งาน
106
23010119
วัดสลักเพชร
เปิดใช้งาน