หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
25010041
ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
เปิดใช้งาน
2
25010042
วัดโคกป่าแพง
เปิดใช้งาน
3
25010043
บ้านหนองช้างลง
ไม่เปิดใช้งาน
4
25010044
บ้านชำโสม
เปิดใช้งาน
5
25010045
บ้านนางเลง
ไม่เปิดใช้งาน
6
25010046
วัดปากแพรก
เปิดใช้งาน
7
25010047
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
8
25010048
บ้านโปร่งสะเดา
ไม่เปิดใช้งาน
9
25010049
บ้านเขาไม้แก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
10
25010050
บ้านคลองตามั่น
เปิดใช้งาน
11
25010051
บ้านคลองเจ้าแรง
เปิดใช้งาน
12
25010052
บ้านนาคลองกลาง
เปิดใช้งาน
13
25010053
บ้านหนองประดู่
เปิดใช้งาน
14
25010054
บ้านหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
15
25010055
บ้านโนนสะอาด
ไม่เปิดใช้งาน
16
25010056
บ้านหนองบัว
ไม่เปิดใช้งาน
17
25010057
วัดศรีสุวรรณาราม
ไม่เปิดใช้งาน
18
25010058
วัดตันทาราม
ไม่เปิดใช้งาน
19
25010059
บ้านหนองอนามัย
เปิดใช้งาน
20
25010060
วัดเนาวรัตนาราม
เปิดใช้งาน
21
25010061
บ้านท่าอุดม
เปิดใช้งาน
22
25010062
บ้านหนองมันปลา
เปิดใช้งาน
23
25010063
วัดศรีสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
24
25010064
บ้านหนองไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
25
25010065
บ้านหนองโดน
เปิดใช้งาน
26
25010066
วัดปากน้ำ
เปิดใช้งาน
27
25010067
บ่อทองวิทยา
เปิดใช้งาน
28
25010068
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
29
25010069
บ้านบุเสี้ยว
เปิดใช้งาน
30
25010070
บ้านพระปรง
เปิดใช้งาน
31
25010071
วัดวัฒนารังษี
เปิดใช้งาน
32
25010072
บ้านหนองนาใน
เปิดใช้งาน
33
25010074
บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
เปิดใช้งาน
34
25010075
อนุบาลกบินทร์บุรี
ไม่เปิดใช้งาน
35
25010076
บรรหารวิทยา
เปิดใช้งาน
36
25010077
บ้านไผ่
เปิดใช้งาน
37
25010078
วัดราษฎร์รังษี
เปิดใช้งาน
38
25010079
บ้านโคกหอม
เปิดใช้งาน
39
25010080
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
40
25010081
บ้านโนนหัวบึง
เปิดใช้งาน
41
25010082
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
42
25010083
บ้านตรอกปลาไหล
เปิดใช้งาน
43
25010084
บ้านซ่ง
เปิดใช้งาน
44
25010085
วัดย่านรี
ไม่เปิดใช้งาน
45
25010086
บ้านเขาด้วน
ไม่เปิดใช้งาน
46
25010087
ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
เปิดใช้งาน
47
25010088
บ้านโคกกระท้อน
ไม่เปิดใช้งาน
48
25010089
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
ไม่เปิดใช้งาน
49
25010090
บ้านหนองตลาด
ไม่เปิดใช้งาน
50
25010091
บ้านคลองร่วม
เปิดใช้งาน
51
25010092
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
เปิดใช้งาน
52
25010093
บ้านหนองศรีวิชัย
ไม่เปิดใช้งาน
53
25010094
วัดวังหวาย
เปิดใช้งาน
54
25010095
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
55
25010096
วัดรัตนโชติการาม
เปิดใช้งาน
56
25010097
วัดรัตนชมภู
เปิดใช้งาน
57
25010098
วัดเกาะแดง
เปิดใช้งาน
58
25010099
บ้านวังตะเคียน
เปิดใช้งาน
59
25010100
บ้านหนองคล้า
เปิดใช้งาน
60
25010101
บ้านแก่ง
ไม่เปิดใช้งาน
61
25010102
วัดจันทรังษีถาวร
ไม่เปิดใช้งาน
62
25010103
วัดเนินสูง
เปิดใช้งาน
63
25010104
บ้านเขากระแต
เปิดใช้งาน
64
25010105
บ้านคลองระกำ
เปิดใช้งาน
65
25010106
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
66
25010107
บ้านวังมะกรูด
เปิดใช้งาน
67
25010108
บ้านเขาถ้ำ
เปิดใช้งาน
68
25010109
บ้านไทยเจริญ
เปิดใช้งาน
69
25010110
บ้านคลองสิบสอง
เปิดใช้งาน
70
25010111
บ้านโปร่งใหญ่
เปิดใช้งาน
71
25010112
บ้านใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
72
25010113
บ้านคลองหันแดง
ไม่เปิดใช้งาน
73
25010114
บ้านวังกวาง
เปิดใช้งาน
74
25010115
บ้านวังดินสอ
เปิดใช้งาน
75
25010116
บ้านเขาปูน
เปิดใช้งาน
76
25010117
บ้านทด
ไม่เปิดใช้งาน
77
25010118
บ้านโคกลาน
เปิดใช้งาน
78
25010119
บ้านโคกสั้น
ไม่เปิดใช้งาน
79
25010120
บ้านคลองอุดม
เปิดใช้งาน
80
25010121
วัดโคกขี้เหล็ก
ไม่เปิดใช้งาน
81
25010122
วัดโคกอุดม
เปิดใช้งาน
82
25010123
วัดหาดสูง
ไม่เปิดใช้งาน
83
25010124
บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
84
25010125
บ้านปราสาท
เปิดใช้งาน
85
25010126
บ้านวังบัวทอง
เปิดใช้งาน
86
25010127
บ้านท่าสะตือ
เปิดใช้งาน
87
25010128
บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
88
25010129
บ้านราษฎร์เจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
89
25010130
บ้านวังรี
เปิดใช้งาน
90
25010131
บ้านแก่งดินสอ
เปิดใช้งาน
91
25010132
บ้านคลองมะไฟ
เปิดใช้งาน
92
25010133
บ้านอุดมบรรพต
ไม่เปิดใช้งาน
93
25010134
บ้านหินเทิน
เปิดใช้งาน
94
25010135
บ้านทุ่งแฝก
เปิดใช้งาน
95
25010136
ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
96
25010137
บ้านคลองตาหมื่น
เปิดใช้งาน
97
25010138
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
ไม่เปิดใช้งาน
98
25010139
บ้านกระเดียง
เปิดใช้งาน
99
25010140
อนุบาลนาดี
เปิดใช้งาน
100
25010141
บ้านบุสูง
ไม่เปิดใช้งาน
101
25010142
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
102
25010143
บ้านโนนแสนสุข
เปิดใช้งาน
103
25010144
บ้านขุนศรี
เปิดใช้งาน
104
25010145
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
105
25010146
บ้านบุพราหมณ์
เปิดใช้งาน
106
25010147
บ้าน ก.ม.80
เปิดใช้งาน
107
25010148
บ้านทับลาน
เปิดใช้งาน
108
25010149
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
109
25010150
บ้านหนองตะแบก
ไม่เปิดใช้งาน
110
25010151
ชุมชนบ้านสำพันตา
เปิดใช้งาน
111
25010152
บ้านหนองแหน
เปิดใช้งาน
112
25010153
บ้านโคกกระจง
เปิดใช้งาน
113
25010154
วัดสารวนาราม
เปิดใช้งาน