หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครนายก
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
26010001
วัดกุดตะเคียน
เปิดใช้งาน
2
26010002
วัดวังทิพย์พันธาราม
เปิดใช้งาน
3
26010003
วัดเกาะกระชาย
ไม่เปิดใช้งาน
4
26010005
วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
5
26010006
วัดหนองทองทราย
เปิดใช้งาน
6
26010008
วัดคลองโพธิ์
เปิดใช้งาน
7
26010010
วัดสันติวัฒนาราม
ไม่เปิดใช้งาน
8
26010011
บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
9
26010012
บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
เปิดใช้งาน
10
26010013
วัดดอนยอ
เปิดใช้งาน
11
26010014
บ้านชวดบัว
เปิดใช้งาน
12
26010015
วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
13
26010016
ชลนายกสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
14
26010017
วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
15
26010018
วัดโบสถ์การ้อง
เปิดใช้งาน
16
26010019
อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
เปิดใช้งาน
17
26010021
วัดท่าทราย
เปิดใช้งาน
18
26010023
อนุบาลนครนายก
เปิดใช้งาน
19
26010024
วัดวังไทร
เปิดใช้งาน
20
26010025
วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
เปิดใช้งาน
21
26010026
วัดวังตูม
เปิดใช้งาน
22
26010027
วัดโคกลำดวน
เปิดใช้งาน
23
26010028
วัดวังปลาจีด
เปิดใช้งาน
24
26010029
วัดเอี่ยมประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
25
26010030
วัดธรรมปัญญา
ไม่เปิดใช้งาน
26
26010031
วัดสุตธรรมาราม
เปิดใช้งาน
27
26010032
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
เปิดใช้งาน
28
26010033
วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
29
26010034
วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
เปิดใช้งาน
30
26010035
วัดสันตยาราม
เปิดใช้งาน
31
26010036
ชุมชนบ้านคลองเหมือง
เปิดใช้งาน
32
26010037
บ้านดอนเจริญ
เปิดใช้งาน
33
26010038
วัดบางปรัง
เปิดใช้งาน
34
26010039
บ้านกำแพงเศียร
เปิดใช้งาน
35
26010040
วัดบางหอย
เปิดใช้งาน
36
26010041
วัดศรีจุฬา
เปิดใช้งาน
37
26010042
วัดคีรีวัน
เปิดใช้งาน
38
26010043
วัดสบกเขียว
เปิดใช้งาน
39
26010044
ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
เปิดใช้งาน
40
26010045
วัดพราหมณี
เปิดใช้งาน
41
26010046
สาริกา
เปิดใช้งาน
42
26010047
วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
เปิดใช้งาน
43
26010048
หัวเขาแก้ว
เปิดใช้งาน
44
26010049
วังดอกไม้
เปิดใช้งาน
45
26010050
บ้านดงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
46
26010051
วัดหุบเมย
เปิดใช้งาน
47
26010052
วัดวังยายฉิม
เปิดใช้งาน
48
26010053
วัดท่าด่าน
เปิดใช้งาน
49
26010054
วัดท่าชัย
เปิดใช้งาน
50
26010055
วันครู 2504
เปิดใช้งาน
51
26010058
บ้านดงแขวน
เปิดใช้งาน
52
26010059
อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
เปิดใช้งาน
53
26010061
วัดพรหมเพชร
เปิดใช้งาน
54
26010062
วัดเกาะกา
เปิดใช้งาน
55
26010063
วัดลำบัวลอย
เปิดใช้งาน
56
26010066
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
57
26010067
วัดท่ามะปราง
เปิดใช้งาน
58
26010068
วัดนาหินลาด
เปิดใช้งาน
59
26010070
วัดโพธิ์
เปิดใช้งาน
60
26010071
วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
61
26010072
บ้านบุ่งเข้
เปิดใช้งาน
62
26010073
วัดเนินสะอาด
เปิดใช้งาน
63
26010074
บ้านเขาเพิ่ม
เปิดใช้งาน
64
26010075
บ้านเขาส่องกล้อง
เปิดใช้งาน
65
26010076
บ้านเขาหัวนา
เปิดใช้งาน
66
26010077
วัดโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
67
26010078
บ้านเขาไม้ไผ่
เปิดใช้งาน
68
26010079
บ้านคลอง 30
ไม่เปิดใช้งาน
69
26010080
วัดโบสถ์เจริญธรรม
เปิดใช้งาน
70
26010082
วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
71
26010083
วัดท่าทราย (พิมพานุสร)
เปิดใช้งาน
72
26010084
วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
เปิดใช้งาน
73
26010085
วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
74
26010086
อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
เปิดใช้งาน
75
26010087
วัดทองจรรยา
เปิดใช้งาน
76
26010088
ชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
เปิดใช้งาน
77
26010089
วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
78
26010090
ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
เปิดใช้งาน
79
26010091
วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
80
26010092
วัดหนองรี
เปิดใช้งาน
81
26010093
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
เปิดใช้งาน
82
26010094
วัดศรีสุวรรณ
เปิดใช้งาน
83
26010095
วัดบ้านพริก
เปิดใช้งาน
84
26010096
วัดหนองคันจาม
เปิดใช้งาน
85
26010097
บ้านคลอง 33
เปิดใช้งาน
86
26010098
บ้านชะวากยาว
เปิดใช้งาน
87
26010100
บ้านคลอง 31
เปิดใช้งาน
88
26010101
ชุมชนวัดป่าขะ
เปิดใช้งาน
89
26010102
วัดหนองเคี่ยม
เปิดใช้งาน
90
26010103
วัดแหลมไม้ย้อย
ไม่เปิดใช้งาน
91
26010104
วัดพิกุลแก้ว
เปิดใช้งาน
92
26010105
วัดเกาะพิกุล
เปิดใช้งาน
93
26010106
บ้านหนองกันเกรา
เปิดใช้งาน
94
26010107
บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
เปิดใช้งาน
95
26010108
วัดกุฎีเตี้ย
เปิดใช้งาน
96
26010109
วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
97
26010110
ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
เปิดใช้งาน
98
26010111
บ้านคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
99
26010112
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
เปิดใช้งาน
100
26010113
บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
เปิดใช้งาน
101
26010114
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เปิดใช้งาน
102
26010115
บ้านคลอง 14
เปิดใช้งาน
103
26010116
บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
104
26010117
วัดทวีพูลรังสรรค์
เปิดใช้งาน
105
26010118
บ้านคลอง 1
เปิดใช้งาน
106
26010119
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
107
26010120
วัดประสิทธิเวช
เปิดใช้งาน
108
26010121
บ้านกลางคลอง 30
เปิดใช้งาน
109
26010123
วัดใหม่พงษ์โสภณ
เปิดใช้งาน
110
26010124
วัดอรุณรังษี
เปิดใช้งาน
111
26010125
วัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
112
26010126
วัดปากคลองพระอาจารย์
เปิดใช้งาน
113
26010127
บ้านเตยใหญ่
เปิดใช้งาน
114
26010128
วัดจันทร์เรือง
เปิดใช้งาน
115
26010130
วัดเข็มทอง
เปิดใช้งาน
116
26010131
บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
เปิดใช้งาน
117
26010132
บ้านหัวหมอน
เปิดใช้งาน
118
26010133
บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
เปิดใช้งาน
119
26010134
บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
120
26010135
บ้านปากคลอง 17
เปิดใช้งาน
121
26010136
บ้านคลองหกวา
เปิดใช้งาน
122
26010137
วัดสุนทรพิชิตาราม
เปิดใช้งาน
123
26010138
บ้านปากคลอง31
เปิดใช้งาน
124
26010139
วัดโพธิ์แทน
เปิดใช้งาน
125
26010140
วัดอารีราษฎร์
เปิดใช้งาน
126
26010141
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
127
26010142
บ้านคลอง 24
เปิดใช้งาน
128
26010144
บ้านคลอง 23
เปิดใช้งาน
129
26010145
บ้านปลายคลอง 22
เปิดใช้งาน
130
26010146
บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
131
26010147
อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
เปิดใช้งาน
132
26010148
วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
เปิดใช้งาน