หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30020001
ไทรทอง
เปิดใช้งาน
2
30020002
บ้านดงพลอง
เปิดใช้งาน
3
30020003
บ้านทรัพย์เจริญ
เปิดใช้งาน
4
30020004
บ้านพระนารายณ์
เปิดใช้งาน
5
30020005
บ้านหนองขามน้อย
เปิดใช้งาน
6
30020006
วัดหนองบัวยอดแก้ว
เปิดใช้งาน
7
30020007
จักราชราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
8
30020009
บ้านตะกุดเครือปลอก
เปิดใช้งาน
9
30020010
บ้านโนนพฤกษ์
เปิดใช้งาน
10
30020011
บ้านหนองบัวกลาง
เปิดใช้งาน
11
30020012
บ้านหนองนกกวัก
เปิดใช้งาน
12
30020013
หนองพลวงพิทยา
เปิดใช้งาน
13
30020014
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
เปิดใช้งาน
14
30020015
บ้านทองหลาง
เปิดใช้งาน
15
30020016
รัฐการุณวิทยา
เปิดใช้งาน
16
30020017
วัดเหมสูง
เปิดใช้งาน
17
30020019
บ้านโนนตาพรม
เปิดใช้งาน
18
30020020
บ้านช่องโค
เปิดใช้งาน
19
30020021
บ้านละกอ
เปิดใช้งาน
20
30020022
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
21
30020023
อรพิมพ์วิทยา
เปิดใช้งาน
22
30020024
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
ไม่เปิดใช้งาน
23
30020025
บ้านโกรกไม้แดง
เปิดใช้งาน
24
30020026
บ้านโคกสำโรง
เปิดใช้งาน
25
30020027
วัดหินมงคล
เปิดใช้งาน
26
30020028
บ้านบุวังหว้า
เปิดใช้งาน
27
30020029
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
28
30020030
ขามสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
29
30020031
ชุมชนสว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
30
30020032
ชาติวิทยา
เปิดใช้งาน
31
30020033
บ้านโนนทะยุง
เปิดใช้งาน
32
30020034
บ้านโนนพะไล
เปิดใช้งาน
33
30020035
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
34
30020036
ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
35
30020037
สามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
36
30020038
บ้านหนองแมว
เปิดใช้งาน
37
30020039
วัดหนองนกคุ่ม
เปิดใช้งาน
38
30020040
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
เปิดใช้งาน
39
30020041
บ้านโคกพระ
เปิดใช้งาน
40
30020042
วัดหนองจอก
เปิดใช้งาน
41
30020043
วัดหนองพลวง
เปิดใช้งาน
42
30020044
บ้านสวนปอ
เปิดใช้งาน
43
30020045
บ้านหินโคน
เปิดใช้งาน
44
30020046
เสมาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
45
30020047
บ้านหนองจระเข้หิน
เปิดใช้งาน
46
30020048
บ้านดอน
เปิดใช้งาน
47
30020050
วัดพะโค
เปิดใช้งาน
48
30020051
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
เปิดใช้งาน
49
30020052
บ้านบิง
เปิดใช้งาน
50
30020053
บ้านบึงทับปรางค์
เปิดใช้งาน
51
30020054
บ้านพิชิตคเชนทร์
เปิดใช้งาน
52
30020055
บ้านด่านเกวียน
เปิดใช้งาน
53
30020056
บ้านตูม
เปิดใช้งาน
54
30020057
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
55
30020058
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
เปิดใช้งาน
56
30020059
บ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
57
30020060
ชลประทานบ้านกอโจด
เปิดใช้งาน
58
30020061
บ้านโจด
เปิดใช้งาน
59
30020062
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
เปิดใช้งาน
60
30020063
บ้านโนนเพชร
เปิดใช้งาน
61
30020064
ชุมชนดอนไพล
เปิดใช้งาน
62
30020065
ชลประทานนาตลิ่งชัน
เปิดใช้งาน
63
30020066
บ้านบึงพระ
เปิดใช้งาน
64
30020067
บ้านท่าลาดขาว
เปิดใช้งาน
65
30020068
บ้านบึงไทย
เปิดใช้งาน
66
30020069
บ้านท่าอ่าง
เปิดใช้งาน
67
30020070
บ้านกุดโบสถ์
เปิดใช้งาน
68
30020071
บ้านดอนพราหมณ์
เปิดใช้งาน
69
30020072
บ้านหนองเสาเดียว
เปิดใช้งาน
70
30020073
บ้านโนนปอแดง
เปิดใช้งาน
71
30020074
บ้านโค้งกระโดน
เปิดใช้งาน
72
30020075
บ้านดอนเกตุ
เปิดใช้งาน
73
30020076
บ้านดะแลง
เปิดใช้งาน
74
30020077
บ้านปอพราน
เปิดใช้งาน
75
30020078
บ้านหนองปรึก
เปิดใช้งาน
76
30020079
บ้านปรางค์
เปิดใช้งาน
77
30020080
วัดกุดสวาย
เปิดใช้งาน
78
30020081
ชุมชนพลับพลา
เปิดใช้งาน
79
30020082
บ้านกอกวิทยา
เปิดใช้งาน
80
30020083
บ้านคลองกลาง
เปิดใช้งาน
81
30020084
บ้านท่าตะเคียน
เปิดใช้งาน
82
30020085
บ้านละลม
เปิดใช้งาน
83
30020086
บ้านกุดจอกน้อย
เปิดใช้งาน
84
30020087
บ้านกุดจอกใหญ่
เปิดใช้งาน
85
30020089
บ้านซ่าเลือด
เปิดใช้งาน
86
30020090
บ้านโนนขี้ตุ่น
เปิดใช้งาน
87
30020092
บ้านหัวทำนบ
เปิดใช้งาน
88
30020093
บ้านจอมศรี
เปิดใช้งาน
89
30020094
บ้านหนองม่วงหวาน
เปิดใช้งาน
90
30020095
บ้านหนองม่วงใหญ่
เปิดใช้งาน
91
30020096
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
เปิดใช้งาน
92
30020097
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
เปิดใช้งาน
93
30020098
วัดหนองนา
เปิดใช้งาน
94
30020099
บ้านนาตะคุ
เปิดใช้งาน
95
30020100
บ้านตะโก
เปิดใช้งาน
96
30020101
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
97
30020102
ชุมชนบ้านทับสวาย
เปิดใช้งาน
98
30020103
บ้านโนนทอง
เปิดใช้งาน
99
30020104
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
100
30020105
บ้านเมืองพลับพลา
เปิดใช้งาน
101
30020106
บ้านท่าลี่
เปิดใช้งาน
102
30020107
บ้านสระแก้ว
เปิดใช้งาน
103
30020108
บ้านหนองชุมแสง
เปิดใช้งาน
104
30020109
บ้านหลุ่งตะเคียน
เปิดใช้งาน
105
30020110
รักชาติประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
106
30020111
บ้านกระทุ่มแท่น
เปิดใช้งาน
107
30020112
บ้านตะแกรง
เปิดใช้งาน
108
30020113
บ้านหนองนกเขา
เปิดใช้งาน
109
30020114
บ้านหนองสาย
เปิดใช้งาน
110
30020115
บ้านกู่โกสีย์วิทยา
เปิดใช้งาน
111
30020116
บ้านเมืองรัง
เปิดใช้งาน
112
30020117
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
113
30020118
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
เปิดใช้งาน
114
30020119
บ้านหลุ่งประดู่
เปิดใช้งาน
115
30020120
บ้านโคกพลวง
เปิดใช้งาน
116
30020121
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
เปิดใช้งาน
117
30020122
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
118
30020123
บ้านห้วยแคน
เปิดใช้งาน
119
30020124
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
เปิดใช้งาน
120
30020125
บ้านห้วยปอ
เปิดใช้งาน
121
30020126
บ้านสวนหอม
เปิดใช้งาน
122
30020127
บ้านแสนสุข
เปิดใช้งาน
123
30020128
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
124
30020129
บ้านหัวสะพาน
เปิดใช้งาน
125
30020130
บ้านหินดาด
เปิดใช้งาน
126
30020131
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
127
30020132
บ้านตะคร้อ
เปิดใช้งาน
128
30020133
บ้านสระมะค่า
เปิดใช้งาน
129
30020134
บ้านหนองพลอง
เปิดใช้งาน
130
30020135
บ้านซับตะคร้อ
เปิดใช้งาน
131
30020136
บ้านสระซาง
เปิดใช้งาน
132
30020137
บ้านใหม่ไทยเจริญ
เปิดใช้งาน
133
30020138
บ้านใหม่สมบูรณ์
เปิดใช้งาน
134
30020139
บ้านถนนหัก
เปิดใช้งาน
135
30020140
บ้านลุงเขว้า
เปิดใช้งาน
136
30020141
บ้านหนองจาน
เปิดใช้งาน
137
30020142
บ้านท่าตะแบก
เปิดใช้งาน
138
30020143
บ้านทุ่งหัวขวาน
เปิดใช้งาน
139
30020144
บ้านพระ
เปิดใช้งาน
140
30020145
บ้านสารภี
เปิดใช้งาน
141
30020146
บ้านยอกขาม
เปิดใช้งาน
142
30020147
บ้านหนองตะไก้
เปิดใช้งาน
143
30020148
บ้านสว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
144
30020149
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
145
30020150
บ้านหนองบุนนาก
เปิดใช้งาน
146
30020151
เทียมนครวิทยา
เปิดใช้งาน
147
30020152
บ้านหนองไม้ไผ่
เปิดใช้งาน
148
30020153
บ้านสระมะค่า
เปิดใช้งาน
149
30020154
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
เปิดใช้งาน
150
30020155
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
151
30020156
บ้านบุกระโทก
เปิดใช้งาน
152
30020157
บ้านคลองสารเพชร
เปิดใช้งาน
153
30020158
บ้านหนองลูกควาย
เปิดใช้งาน
154
30020159
บ้านหนองสะแก
ไม่เปิดใช้งาน
155
30020160
บ้านหนองหัวแรด
เปิดใช้งาน
156
30020161
บ้านกรูด
เปิดใช้งาน
157
30020162
สมบูรณ์วัฒนา
เปิดใช้งาน
158
30020163
เพชรมาตุคลา
เปิดใช้งาน
159
30020164
พิมานประชาสันต์
เปิดใช้งาน
160
30020165
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
เปิดใช้งาน
161
30020166
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
เปิดใช้งาน
162
30020167
โนนตาวิทย์
เปิดใช้งาน
163
30020168
บ้านกันผม
เปิดใช้งาน
164
30020169
บ้านพระพุทธ
เปิดใช้งาน
165
30020170
บ้านด่านพัฒนา
เปิดใช้งาน
166
30020171
ภูทองวิทยา
เปิดใช้งาน
167
30020172
ชุมชนวัดรวง
เปิดใช้งาน
168
30020173
บ้านนาตาวงษ์
เปิดใช้งาน
169
30020174
วัดสลักได
เปิดใช้งาน
170
30020175
สมานมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
171
30020176
อำนวยศิลป์สารกิจ
เปิดใช้งาน
172
30020177
โคกวังวนวิทยา
เปิดใช้งาน
173
30020178
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
174
30020179
บ้านหนองบัวโคก
เปิดใช้งาน
175
30020180
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน