หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30030001
บ้านโกรกสำโรง
เปิดใช้งาน
2
30030002
บ้านไชยวาล
เปิดใช้งาน
3
30030003
บ้านดอนแสนสุข
เปิดใช้งาน
4
30030004
บ้านหนองต้อ
เปิดใช้งาน
5
30030005
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
6
30030006
บ้านใหญ่
เปิดใช้งาน
7
30030007
บ้านสระผักโพด
เปิดใช้งาน
8
30030008
บ้านซับก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
9
30030009
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
10
30030010
บ้านหนองหว้าประชาอาสา
เปิดใช้งาน
11
30030011
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
12
30030012
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
เปิดใช้งาน
13
30030013
บ้านโคกใบบัว
เปิดใช้งาน
14
30030014
บ้านมาบกราด
เปิดใช้งาน
15
30030015
บ้านตะกุดโนนระเวียง
เปิดใช้งาน
16
30030016
บ้านหนองโบสถ์
เปิดใช้งาน
17
30030017
บ้านไผ่
เปิดใช้งาน
18
30030018
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
เปิดใช้งาน
19
30030019
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
20
30030020
จอมทองวิทยา
เปิดใช้งาน
21
30030021
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
เปิดใช้งาน
22
30030022
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
23
30030023
บ้านทุ่งแขวน
เปิดใช้งาน
24
30030024
บ้านพนาหนองหิน
เปิดใช้งาน
25
30030025
บ้านหนองรัง
เปิดใช้งาน
26
30030026
บ้านแชะ
เปิดใช้งาน
27
30030027
บ้านดอนกรูด
เปิดใช้งาน
28
30030028
บ้านหนองตะแบก
เปิดใช้งาน
29
30030029
บ้านเทพนิมิต
เปิดใช้งาน
30
30030030
บ้านซับสะเดา
เปิดใช้งาน
31
30030031
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
เปิดใช้งาน
32
30030032
ครบุรีวิทยา
เปิดใช้งาน
33
30030033
บ้านอังโกน-ห้วยทราย
เปิดใช้งาน
34
30030034
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
เปิดใช้งาน
35
30030035
บ้านบุยายแลบ
เปิดใช้งาน
36
30030036
บ้านมาบตะโกเอน
เปิดใช้งาน
37
30030037
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
38
30030038
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
39
30030039
บ้านทรัพย์เจริญ
เปิดใช้งาน
40
30030040
บ้านโปร่งสนวน
เปิดใช้งาน
41
30030041
บ้านไร่แหลมทอง
เปิดใช้งาน
42
30030042
บ้านลำเพียก
เปิดใช้งาน
43
30030043
บ้านหนองแคทราย
เปิดใช้งาน
44
30030044
บ้านบุหว้าสามัคคี
เปิดใช้งาน
45
30030045
บ้านหนองหินโคน
เปิดใช้งาน
46
30030046
บ้านสระว่านพระยา
เปิดใช้งาน
47
30030047
บ้านหนองเมา
เปิดใช้งาน
48
30030048
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
เปิดใช้งาน
49
30030049
บ้านโคกสะอาด
ไม่เปิดใช้งาน
50
30030050
บ้านหนองเสือบอง
เปิดใช้งาน
51
30030051
บ้านกุดโบสถ์
เปิดใช้งาน
52
30030052
บ้านโคกโจด
เปิดใช้งาน
53
30030053
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
เปิดใช้งาน
54
30030054
บ้านท่าเยี่ยม
เปิดใช้งาน
55
30030055
บ้านสมบัติเจริญ
เปิดใช้งาน
56
30030056
บ้านหนองสนวน
เปิดใช้งาน
57
30030057
บ้านหนองแดง
เปิดใช้งาน
58
30030058
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
59
30030059
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
60
30030060
บ้านราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
61
30030061
บ้านราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
62
30030062
บ้านลำไซกง
เปิดใช้งาน
63
30030063
ตะแบกวิทยา
เปิดใช้งาน
64
30030064
บ้านปางไม้
เปิดใช้งาน
65
30030065
สามัคคีประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
66
30030066
บ้านโคกไม้งาม
เปิดใช้งาน
67
30030067
บ้านสระตะเคียน
เปิดใช้งาน
68
30030068
บ้านสันติสุข
เปิดใช้งาน
69
30030069
บ้านหนองใหญ่พัฒนา
เปิดใช้งาน
70
30030070
บ้านดอนแขวนประชานุกูล
เปิดใช้งาน
71
30030071
บ้านสุขไพบูลย์
เปิดใช้งาน
72
30030072
บ้านหนองขนาก
เปิดใช้งาน
73
30030073
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
เปิดใช้งาน
74
30030074
บ้านหน้ากลองวิทยา
เปิดใช้งาน
75
30030075
สกัดนาควิทยา
เปิดใช้งาน
76
30030076
ชุมชนบ้านเสิงสาง
เปิดใช้งาน
77
30030077
ท้าวสุรนารี(2521)
เปิดใช้งาน
78
30030078
บ้านสระประทีป
เปิดใช้งาน
79
30030079
บ้านหนองไผ่ใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
80
30030080
บ้านหนองหลักศิลา
เปิดใช้งาน
81
30030081
หนองไผ่วิทยา
เปิดใช้งาน
82
30030082
บ้านประชาสันต์
เปิดใช้งาน
83
30030083
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
84
30030084
บ้านนางเหริญ
เปิดใช้งาน
85
30030085
วัดหลุมข้าว
เปิดใช้งาน
86
30030086
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
87
30030087
วัดศีรษะกระบือ
เปิดใช้งาน
88
30030088
บ้านหนองล้างช้าง
เปิดใช้งาน
89
30030089
วัดมกุฎไทยาราม
เปิดใช้งาน
90
30030090
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
เปิดใช้งาน
91
30030091
ม่วงแก้ววิทยาคาร
เปิดใช้งาน
92
30030092
จตุคามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
93
30030093
บ้านโกรกหว้า
เปิดใช้งาน
94
30030094
วัดบ้านพร้าว
เปิดใช้งาน
95
30030095
วัดบ้านส่อง
ไม่เปิดใช้งาน
96
30030096
วัดไม้เสี่ยว
ไม่เปิดใช้งาน
97
30030097
บ้านหนองผักไร
ไม่เปิดใช้งาน
98
30030098
บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
99
30030099
ชุมชนบ้านตะขบ
เปิดใช้งาน
100
30030100
บ้านเขาพญาปราบ
เปิดใช้งาน
101
30030101
บ้านคลองสาริกา
ไม่เปิดใช้งาน
102
30030102
บ้านน้อย
เปิดใช้งาน
103
30030103
บ้านบุหัวช้าง
เปิดใช้งาน
104
30030104
บ้านยางกระทุง
เปิดใช้งาน
105
30030105
ป่าไม้อุทิศ 2
เปิดใช้งาน
106
30030106
บ้านโคกสำราญ
เปิดใช้งาน
107
30030107
บ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
108
30030108
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
109
30030109
บ้านหนองตาด
เปิดใช้งาน
110
30030110
บ้านหนองนมนาง
เปิดใช้งาน
111
30030111
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
112
30030112
ไผ่สีสุก
เปิดใช้งาน
113
30030113
อาจวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
114
30030114
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา
เปิดใช้งาน
115
30030115
วัดพรหมราช
เปิดใช้งาน
116
30030116
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
เปิดใช้งาน
117
30030117
สวนหมากสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
118
30030118
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
เปิดใช้งาน
119
30030119
บ้านพันธ์สงวน
ไม่เปิดใช้งาน
120
30030120
บ้านหนองหญ้าขาว
เปิดใช้งาน
121
30030121
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
เปิดใช้งาน
122
30030122
แหลมรวกบำรุง
เปิดใช้งาน
123
30030123
วัดโคกสระน้อย
เปิดใช้งาน
124
30030124
วัดทุ่งจาน
เปิดใช้งาน
125
30030125
วัดม่วง
เปิดใช้งาน
126
30030126
วัดหงษ์
เปิดใช้งาน
127
30030127
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
128
30030128
บ้านบ่อปลา
เปิดใช้งาน
129
30030129
รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
เปิดใช้งาน
130
30030130
หนองนกเขียนสามัคคี
เปิดใช้งาน
131
30030131
บ้านโนนแดง
เปิดใช้งาน
132
30030132
บ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
133
30030133
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
134
30030134
บ้านหลุมเงิน
เปิดใช้งาน
135
30030135
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
136
30030136
บ้านเมืองปักสามัคคี
เปิดใช้งาน
137
30030137
โพธิ์ทองวิทยา
เปิดใช้งาน
138
30030138
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
139
30030139
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี
เปิดใช้งาน
140
30030140
บ้านวังตะเคียน
เปิดใช้งาน
141
30030141
บ้านพัดทะเล
เปิดใช้งาน
142
30030142
บ้านลำนางแก้ว
เปิดใช้งาน
143
30030143
บ้านเก่าปอแดง
ไม่เปิดใช้งาน
144
30030144
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
145
30030145
บ้านคลองเตย
เปิดใช้งาน
146
30030146
บ้านโป่งสามัคคี
เปิดใช้งาน
147
30030147
วัดโพธินิมิตร
เปิดใช้งาน
148
30030148
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
149
30030149
สะแกราชวิทยาคม
เปิดใช้งาน
150
30030150
วัดใหม่สำโรง
เปิดใช้งาน
151
30030151
หนองประดู่
ไม่เปิดใช้งาน
152
30030152
วัดโพนทราย
เปิดใช้งาน
153
30030153
หนองชุมแสงศรัทธาคาร
เปิดใช้งาน
154
30030154
บ้านพุปลาไหล
เปิดใช้งาน
155
30030155
บ้านหนองโดน
เปิดใช้งาน
156
30030156
บ้านปลายดาบ
เปิดใช้งาน
157
30030157
บ้านไทยสามัคคี
เปิดใช้งาน
158
30030158
บ้านบุไผ่
เปิดใช้งาน
159
30030159
บ้านคลองกุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
160
30030160
บ้านคลองหินร่อง
ไม่เปิดใช้งาน
161
30030162
บ้านระเริง
เปิดใช้งาน
162
30030163
บ้านหนองไม้สัก
เปิดใช้งาน
163
30030164
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
164
30030165
บ้านคลองทุเรียน
เปิดใช้งาน
165
30030166
บ้านคลองบง
เปิดใช้งาน
166
30030167
บ้านศาลเจ้าพ่อ
เปิดใช้งาน
167
30030168
บ้านซับไทรทอง
เปิดใช้งาน
168
30030169
บ้านน้ำซับ
เปิดใช้งาน
169
30030170
บ้านบุตะโก
เปิดใช้งาน
170
30030171
บ้านคลองทราย
เปิดใช้งาน
171
30030172
เจียรวนนท์อุทิศ 2
เปิดใช้งาน
172
30030173
บ้านคลองใบพัด
เปิดใช้งาน
173
30030174
บ้านคลองสะท้อน
เปิดใช้งาน
174
30030175
บ้านท่าวังไทรสามัคคี
เปิดใช้งาน
175
30030176
บ้านวังหมี
เปิดใช้งาน
176
30030177
บ้านโคกสันติสุข
เปิดใช้งาน
177
30030178
บ้านโนนสาวเอ้
ไม่เปิดใช้งาน
178
30030179
บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )
เปิดใช้งาน
179
30030180
บ้านซับเต่า
เปิดใช้งาน
180
30030181
บ้านโนนเหลื่อม
เปิดใช้งาน
181
30030182
ด่านอุดมวิทยา
เปิดใช้งาน
182
30030183
บ้านบะใหญ่
เปิดใช้งาน
183
30030184
บ้านวังน้ำเขียว
เปิดใช้งาน
184
30030185
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
185
30030186
บ้านหนองโสมง
เปิดใช้งาน
186
30030187
บ้านห้วยน้ำเค็ม
เปิดใช้งาน