หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30040001
บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
เปิดใช้งาน
2
30040002
บ้านสลักใด
เปิดใช้งาน
3
30040003
จตุรคามสามัคคี
เปิดใช้งาน
4
30040004
โค้งยางวิทยา
เปิดใช้งาน
5
30040008
บ้านห้วยตะคร้อ
เปิดใช้งาน
6
30040009
บ้านนากลาง
เปิดใช้งาน
7
30040010
บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
เปิดใช้งาน
8
30040011
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
9
30040012
โนนค่าวิทยา
เปิดใช้งาน
10
30040013
บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
เปิดใช้งาน
11
30040014
บ้านกุดหัวช้าง
เปิดใช้งาน
12
30040015
บ้านโคกหินเหล็กไฟ
เปิดใช้งาน
13
30040016
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
14
30040018
วัดกุดเวียน
เปิดใช้งาน
15
30040019
สันติวิทยา
เปิดใช้งาน
16
30040020
บ้านห้วยไผ่
เปิดใช้งาน
17
30040021
บ้านบุตาสง
เปิดใช้งาน
18
30040022
บ้านวังรางใหญ่
เปิดใช้งาน
19
30040023
บ้านวังรางน้อย
เปิดใช้งาน
20
30040024
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
21
30040025
บ้านหนองไม้ตาย
เปิดใช้งาน
22
30040026
บ้านหนองเลา
เปิดใช้งาน
23
30040027
บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)
เปิดใช้งาน
24
30040028
บ้านไร่โคกสูง
เปิดใช้งาน
25
30040029
บ้านหนองเบน
เปิดใช้งาน
26
30040030
ชินวงศ์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
27
30040032
บ้านทุ่งสะแบง
เปิดใช้งาน
28
30040033
บ้านมะเกลือใหม่
เปิดใช้งาน
29
30040034
บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
30
30040035
กิริวัฒนศักดิ์
เปิดใช้งาน
31
30040036
บ้านบุใหญ่
เปิดใช้งาน
32
30040037
บ้านสระเพลง
เปิดใช้งาน
33
30040038
อนุบาลประชารัฐสามัคคี
เปิดใช้งาน
34
30040039
ระดมวิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
35
30040040
แหลมทองวิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
36
30040042
เสมาวิทยา
เปิดใช้งาน
37
30040043
บ้านส้มกบงาม
เปิดใช้งาน
38
30040044
บ้านโสกแจ้ง
เปิดใช้งาน
39
30040045
บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
40
30040046
บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
41
30040047
บ้านน้อยกุดคล้า
เปิดใช้งาน
42
30040049
บ้านหนองตะไก้
เปิดใช้งาน
43
30040051
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
44
30040053
บ้านกุดขมิ้น
เปิดใช้งาน
45
30040054
บ้านสองคร
เปิดใช้งาน
46
30040055
บ้านปางละกอ
เปิดใช้งาน
47
30040056
บ้านวังกระสวย
เปิดใช้งาน
48
30040057
บ้านวังโรงน้อย
เปิดใช้งาน
49
30040058
บ้านซับใต้
เปิดใช้งาน
50
30040059
บ้านโนนรัง
เปิดใช้งาน
51
30040060
บ้านกุดน้อย
เปิดใช้งาน
52
30040062
บ้านโนนเสลา
เปิดใช้งาน
53
30040064
บ้านหนองสลักได
เปิดใช้งาน
54
30040065
บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
55
30040066
พรพิทยาคม
เปิดใช้งาน
56
30040067
เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1
เปิดใช้งาน
57
30040068
นิยมมิตรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
58
30040069
บ้านซับศรีจันทร์
เปิดใช้งาน
59
30040070
บ้านมะค่างาม
เปิดใช้งาน
60
30040071
เที่ยงธรรมวิทยา
เปิดใช้งาน
61
30040072
บ้านปางโก
เปิดใช้งาน
62
30040073
ประชาราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
63
30040074
รามวิทยาประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
64
30040075
บ้านดอนเมือง
เปิดใช้งาน
65
30040076
นาหว้าไตรประชาคม
เปิดใช้งาน
66
30040077
หนองแวงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
67
30040078
บ้านหนองโอง
เปิดใช้งาน
68
30040079
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
69
30040080
คีรีวัฒนา
เปิดใช้งาน
70
30040081
บ้านกุดชะนวน
เปิดใช้งาน
71
30040082
บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
เปิดใช้งาน
72
30040083
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
73
30040084
เจียรวนนท์อุทิศ 1
เปิดใช้งาน
74
30040085
ถนนมิตรภาพ
เปิดใช้งาน
75
30040086
บ้านคลองตะแบก
เปิดใช้งาน
76
30040087
บ้านซับตะเคียน
เปิดใช้งาน
77
30040088
บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
เปิดใช้งาน
78
30040089
บ้านลาดบัวขาว
เปิดใช้งาน
79
30040090
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
80
30040091
บ้านใหม่สำโรง
เปิดใช้งาน
81
30040092
หนองน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
82
30040093
บ้านห้วยลุง
เปิดใช้งาน
83
30040094
บ้านโนนประดู่
เปิดใช้งาน
84
30040095
บ้านวังราง
เปิดใช้งาน
85
30040096
บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
เปิดใช้งาน
86
30040097
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
87
30040098
สันติพัฒนา
เปิดใช้งาน
88
30040100
บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
89
30040101
บ้านนาดีศรีสะอาด
เปิดใช้งาน
90
30040102
ไทยวัฒนาประชารัฐ
เปิดใช้งาน
91
30040103
คลองแจ้งวิทยา
เปิดใช้งาน
92
30040104
คลองไทรวิทยาสิทธิ์
เปิดใช้งาน
93
30040105
ทับ6วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
94
30040106
สง่าพัฒนา
เปิดใช้งาน
95
30040107
หนองน้ำใส
เปิดใช้งาน
96
30040108
บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา)
เปิดใช้งาน
97
30040109
ห้วยทรายวิทยาคม
เปิดใช้งาน
98
30040110
บ้านห้วยตะแคงใต้
เปิดใช้งาน
99
30040111
บ้านห้วยตะแคง
เปิดใช้งาน
100
30040112
บ้านหนองบัวน้อย
เปิดใช้งาน
101
30040113
บ้านหนองไม้ตาย
เปิดใช้งาน
102
30040114
โนนกราดสามัคคี
เปิดใช้งาน
103
30040115
บ้านซับชุมพล
เปิดใช้งาน
104
30040116
บ้านโนนสง่า
เปิดใช้งาน
105
30040117
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
106
30040118
บ้านหนองหญ้าขาว
เปิดใช้งาน
107
30040119
บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
108
30040120
บุญบันดาลวิทยานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
109
30040121
เบทาโกรวิทยา
เปิดใช้งาน
110
30040122
วัดกลางดง
เปิดใช้งาน
111
30040123
วัดมิตรภาพวนาราม
เปิดใช้งาน
112
30040124
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5
เปิดใช้งาน
113
30040125
บ้านหนองตะกู
เปิดใช้งาน
114
30040126
ขนงพระใต้
เปิดใช้งาน
115
30040128
บ้านเขาจันทน์หอม
เปิดใช้งาน
116
30040129
วัดขนงพระเหนือ
เปิดใช้งาน
117
30040130
บ้านซับเศรษฐี
เปิดใช้งาน
118
30040131
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
เปิดใช้งาน
119
30040132
บ้านหนองหมาก
เปิดใช้งาน
120
30040133
วันอาสาพัฒนา 2520
เปิดใช้งาน
121
30040134
บ้านโป่งวัวแดง
เปิดใช้งาน
122
30040135
บ้านวังสีสด
เปิดใช้งาน
123
30040136
บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)
เปิดใช้งาน
124
30040137
บ้านหนองตอ
เปิดใช้งาน
125
30040138
เสนารัฐวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
126
30040139
บ้านป่าไผ่
เปิดใช้งาน
127
30040140
บ้านสอยดาว
เปิดใช้งาน
128
30040141
บ้านสายชนวน
เปิดใช้งาน
129
30040142
บ้านหนองกะทุ่ม
เปิดใช้งาน
130
30040143
บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
เปิดใช้งาน
131
30040144
บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
132
30040145
บ้านลำทองหลาง
เปิดใช้งาน
133
30040147
บ้านหนองตาแก้ว
เปิดใช้งาน
134
30040148
บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
135
30040149
บ้านหนองอีเหลอ
เปิดใช้งาน
136
30040150
เติมแสงไขปากช่องวิทยา
เปิดใช้งาน
137
30040151
บ้านซับน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
138
30040152
วัดบันไดม้า
เปิดใช้งาน
139
30040153
บ้านโป่งตาลอง
เปิดใช้งาน
140
30040154
บ้านหนองคุ้มวิทยา
เปิดใช้งาน
141
30040155
บ้านหนองจอก
เปิดใช้งาน
142
30040156
บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
เปิดใช้งาน
143
30040157
สระน้ำใสวิทยา
เปิดใช้งาน
144
30040158
ผ่านศึกสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
145
30040159
บ้านซับใต้
เปิดใช้งาน
146
30040160
บ้านโนนกระโดน
เปิดใช้งาน
147
30040161
บ้านโศกน้อย
เปิดใช้งาน
148
30040162
บ้านหัวป้าง
เปิดใช้งาน
149
30040163
บ้านเขาแก้ว
เปิดใช้งาน
150
30040164
บ้านคลองมะค่าหิน
เปิดใช้งาน
151
30040165
บ้านวังกะทะ
เปิดใช้งาน
152
30040166
บ้านหนองขวางวิทยา
เปิดใช้งาน
153
30040167
ประชารัฐวิทยา
เปิดใช้งาน
154
30040168
บ้านป่ากล้วย
เปิดใช้งาน
155
30040169
บ้านกุดโง้ง
เปิดใช้งาน
156
30040170
บ้านซับน้อย
เปิดใช้งาน
157
30040171
บ้านวังไทร
เปิดใช้งาน
158
30040172
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
เปิดใช้งาน
159
30040173
บ้านหินดาด
เปิดใช้งาน
160
30040174
บ้านหินเพิง
เปิดใช้งาน
161
30040175
บ้านเขาวง
เปิดใช้งาน
162
30040176
บ้านโป่งกะสัง
เปิดใช้งาน
163
30040177
บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
164
30040178
วัดวชิราลงกรณวราราม
เปิดใช้งาน
165
30040179
ไตรรัตน์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
166
30040180
บ้านคลองยาง
เปิดใช้งาน
167
30040181
บ้านซับหวาย
เปิดใช้งาน
168
30040182
บ้านท่ามะนาว
เปิดใช้งาน
169
30040183
บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
170
30040184
บ้านหนองสาหร่าย
เปิดใช้งาน
171
30040185
นิคมชลประทานสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
172
30040186
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
เปิดใช้งาน
173
30040187
บ้านบ่อทอง
เปิดใช้งาน
174
30040188
บ้านคลองเดื่อ
เปิดใช้งาน
175
30040189
บ้านคลองเสือ
เปิดใช้งาน
176
30040190
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
177
30040191
บ้านปรางคล้า
เปิดใช้งาน
178
30040192
บ้านหมูสี
เปิดใช้งาน
179
30040193
บ้านคลองดินดำ
เปิดใช้งาน
180
30040194
บ้านบุ่งเตย
เปิดใช้งาน