หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30070001
บ้านกระทุ่มราย
เปิดใช้งาน
2
30070002
บ้านเขว้าวิทยา
เปิดใช้งาน
3
30070003
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
4
30070004
วัดบ้านดอนตะหนิน
เปิดใช้งาน
5
30070005
วัดบ้านสี่เหลี่ยม
เปิดใช้งาน
6
30070006
วัดบ้านหนองเดิ่น
เปิดใช้งาน
7
30070007
หนองกรดวิทยา
เปิดใช้งาน
8
30070008
บ้านละเลิงหิน
เปิดใช้งาน
9
30070009
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
10
30070010
ดอนมัน
เปิดใช้งาน
11
30070011
ช่องแมวพิทยา
เปิดใช้งาน
12
30070012
ดอนใหญ่พัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
13
30070013
วัดปลักแรต
เปิดใช้งาน
14
30070014
สระประดู่
เปิดใช้งาน
15
30070015
วัดบ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
16
30070016
ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
เปิดใช้งาน
17
30070017
บ้านตลาดไทร
เปิดใช้งาน
18
30070018
บ้านประทาย
เปิดใช้งาน
19
30070019
วัดบ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
20
30070020
วัดบ้านทุ่งสว่าง
เปิดใช้งาน
21
30070021
บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
22
30070022
บ้านฝาผนัง
เปิดใช้งาน
23
30070023
บ้านวังม่วง
เปิดใช้งาน
24
30070024
บ้านหญ้าคา
เปิดใช้งาน
25
30070025
วัดบ้านหนองสะแบง
เปิดใช้งาน
26
30070026
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
27
30070027
ปราสาทหินนางรำ
เปิดใช้งาน
28
30070028
บ้านหนองห่าง
เปิดใช้งาน
29
30070029
บ้านหนองบัวนาค
เปิดใช้งาน
30
30070032
รวมมิตรพัฒนา
เปิดใช้งาน
31
30070033
โนนเพ็ดวิทยา
เปิดใช้งาน
32
30070034
ชุมชนประทาย
เปิดใช้งาน
33
30070035
บ้านเตยกระโตน
เปิดใช้งาน
34
30070036
บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
35
30070037
บ้านหันเตย
เปิดใช้งาน
36
30070038
วัดบ้านถนนโพธิ์
เปิดใช้งาน
37
30070039
วัดบ้านนางิ้ว
เปิดใช้งาน
38
30070040
บ้านดอนวัว
เปิดใช้งาน
39
30070041
บ้านดอนสามัคคี
เปิดใช้งาน
40
30070042
เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
41
30070043
วัดบ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
42
30070044
หนองม่วงหนองแวง
เปิดใช้งาน
43
30070045
บ้านคึมหญ้านาง
เปิดใช้งาน
44
30070046
บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
เปิดใช้งาน
45
30070047
บ้านหนองพลวงน้อย
เปิดใช้งาน
46
30070048
วัดบ้านโคกพระ
เปิดใช้งาน
47
30070049
วัดบ้านโคกสีโนนรัง
ไม่เปิดใช้งาน
48
30070050
วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
เปิดใช้งาน
49
30070051
บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
50
30070052
ไตรราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
51
30070053
วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
เปิดใช้งาน
52
30070054
วัดบ้านตำแย
เปิดใช้งาน
53
30070055
บ้านหนองพลวง
เปิดใช้งาน
54
30070056
วัดบ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
55
30070057
วัดบ้านหนองคึม
เปิดใช้งาน
56
30070058
หนองกุงวันชาติ
เปิดใช้งาน
57
30070059
ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
เปิดใช้งาน
58
30070060
คมเพชรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
59
30070061
บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
เปิดใช้งาน
60
30070062
สัมพันธมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
61
30070063
สี่แยกศรีอรัญวิทยา
เปิดใช้งาน
62
30070064
อัมพวันวิทยา
เปิดใช้งาน
63
30070066
บ้านกระเบื้อง
เปิดใช้งาน
64
30070067
บ้านตลาดประดู่
เปิดใช้งาน
65
30070068
บ้านโนนตะแบก
เปิดใช้งาน
66
30070069
บ้านโนนพุทรา
เปิดใช้งาน
67
30070070
ราษฎร์สโมสร
เปิดใช้งาน
68
30070071
บ้านกระเบื้องใหญ่
เปิดใช้งาน
69
30070072
บ้านเตยประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
70
30070073
บ้านทับควาย
เปิดใช้งาน
71
30070074
บ้านชีวาน
เปิดใช้งาน
72
30070075
บ้านซาด
เปิดใช้งาน
73
30070076
บ้านดอนเขว้า
เปิดใช้งาน
74
30070077
บ้านขามใต้
เปิดใช้งาน
75
30070078
บ้านดงประชานุกูล
เปิดใช้งาน
76
30070079
บ้านโนนโชงโลง
เปิดใช้งาน
77
30070080
บ้านมะกอก
เปิดใช้งาน
78
30070081
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
79
30070082
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
80
30070083
บ้านโนนม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
81
30070084
บ้านท่าหลวง
เปิดใช้งาน
82
30070085
บ้านถนน
เปิดใช้งาน
83
30070086
จารย์ตำรา
เปิดใช้งาน
84
30070087
บ้านหวายโนนโพธิ์
เปิดใช้งาน
85
30070088
มะค่าสามัคคี
เปิดใช้งาน
86
30070090
นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
เปิดใช้งาน
87
30070091
นิคมสร้างตนเองพิมาย ๖
เปิดใช้งาน
88
30070092
บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
เปิดใช้งาน
89
30070093
บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
เปิดใช้งาน
90
30070094
บ้านสะแกงาม
เปิดใช้งาน
91
30070095
บ้านใหม่ฉมวก
เปิดใช้งาน
92
30070096
นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
เปิดใช้งาน
93
30070097
กุลโน
เปิดใช้งาน
94
30070098
ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
95
30070099
บ้านม่วงขามประชารักษ์
เปิดใช้งาน
96
30070100
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
เปิดใช้งาน
97
30070101
ชุมชนบ้านวังหิน
ไม่เปิดใช้งาน
98
30070102
บ้านดอนแซะ
เปิดใช้งาน
99
30070103
บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
100
30070105
ชุมชนบ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
101
30070106
บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
เปิดใช้งาน
102
30070107
บ้านตะคร้อ
เปิดใช้งาน
103
30070108
บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
เปิดใช้งาน
104
30070109
บ้านลุงตามัน
เปิดใช้งาน
105
30070110
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
106
30070111
บ้านฉกาจช่องโค
เปิดใช้งาน
107
30070112
บ้านพุทรา
เปิดใช้งาน
108
30070113
พิมายสามัคคี ๑
เปิดใช้งาน
109
30070114
นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
เปิดใช้งาน
110
30070115
วัดวังน้ำ
เปิดใช้งาน
111
30070116
บ้านคล้า
เปิดใช้งาน
112
30070117
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
113
30070118
บ้านท่าแดง
เปิดใช้งาน
114
30070119
บ้านสัมฤทธิ์
เปิดใช้งาน
115
30070120
นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
เปิดใช้งาน
116
30070121
หนองบัวลอย
เปิดใช้งาน
117
30070122
บ้านดอนหวาย
เปิดใช้งาน
118
30070123
บ้านหนองบัวคำ
เปิดใช้งาน
119
30070124
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
120
30070125
เพชรหนองขาม
เปิดใช้งาน
121
30070126
พิกุลทอง
เปิดใช้งาน
122
30070127
หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
123
30070128
ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
เปิดใช้งาน
124
30070129
สองห้องแวงน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
125
30070130
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
126
30070131
บ้านหนองแวงสามัคคี
เปิดใช้งาน
127
30070132
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
128
30070133
วัดโพธิ์ศรีบรรจง
เปิดใช้งาน
129
30070134
บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
130
30070135
บ้านหนองตาด
เปิดใช้งาน
131
30070136
ท่าลาด
ไม่เปิดใช้งาน
132
30070137
บ้านพะงาดวิทยา
เปิดใช้งาน
133
30070138
บ้านลุงประดู่
เปิดใช้งาน
134
30070139
บ้านหนองตะคลอง
เปิดใช้งาน
135
30070140
บ้านหนองนกคู่
เปิดใช้งาน
136
30070141
บ้านหนองปรือแก้ว
เปิดใช้งาน
137
30070142
ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
เปิดใช้งาน
138
30070143
ห้วยบงวิทยา
เปิดใช้งาน
139
30070144
บ้านโคกหินช้าง
เปิดใช้งาน
140
30070145
โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
เปิดใช้งาน
141
30070146
บ้านสว่างนาดี
เปิดใช้งาน
142
30070147
บ้านสาหร่ายวิทยา
เปิดใช้งาน
143
30070148
บ้านหนองโดนรกฟ้า
เปิดใช้งาน
144
30070149
บ้านหนองหว้าตาดำ
เปิดใช้งาน
145
30070150
วัดสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
146
30070151
หนองปรือแดง
เปิดใช้งาน
147
30070152
บ้านโนนยอ
เปิดใช้งาน
148
30070153
บ้านยางวิทยา
เปิดใช้งาน
149
30070154
อนุบาลชุมพวงวิทยา
เปิดใช้งาน
150
30070155
บ้านโคกเพชร
เปิดใช้งาน
151
30070156
บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
เปิดใช้งาน
152
30070157
บ้านโนนรัง
เปิดใช้งาน
153
30070158
บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
154
30070159
บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
เปิดใช้งาน
155
30070160
บ้านใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
156
30070161
บ้านใหม่ปฎิรูป
เปิดใช้งาน
157
30070162
บ้านละโว้
เปิดใช้งาน
158
30070163
บ้านขามขุนร่ม
เปิดใช้งาน
159
30070164
บ้านดอนลำดวน
เปิดใช้งาน
160
30070165
บ้านประสุข
เปิดใช้งาน
161
30070166
วัดโชติการาม
เปิดใช้งาน
162
30070167
อาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
163
30070168
ประโดกสามัคคี
เปิดใช้งาน
164
30070169
บ้านเมืองไผ่
เปิดใช้งาน
165
30070170
บ้านหนองหลักสามัคคี
เปิดใช้งาน
166
30070171
โนนขุยสามัคคี
เปิดใช้งาน
167
30070172
บ้านโกรกสำโรง
เปิดใช้งาน
168
30070173
บ้านดอนยาว
เปิดใช้งาน
169
30070174
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
170
30070175
บ้านป่าตะแบง
เปิดใช้งาน
171
30070176
ชุมชนโนนแดง
เปิดใช้งาน
172
30070177
บ้านจาบ
เปิดใช้งาน
173
30070178
บ้านดอนตัดเรือ
เปิดใช้งาน
174
30070179
บ้านหนองบง
เปิดใช้งาน
175
30070180
วัดบ้านตะเภาหนุน
เปิดใช้งาน
176
30070181
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
177
30070182
วัดบ้านโคกหนองแวง
เปิดใช้งาน
178
30070183
บ้านโนนตาเถร
เปิดใช้งาน
179
30070184
วัดบ้านทุ่งรี
เปิดใช้งาน
180
30070185
วัดบ้านหินตั้ง
เปิดใช้งาน
181
30070186
วังหินประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
182
30070187
แกสำโรงวิทยา
เปิดใช้งาน
183
30070188
บ้านฝาง
เปิดใช้งาน
184
30070189
บ้านหนองหญ้าขาว
เปิดใช้งาน
185
30070190
บ้านสำพะเนียง
เปิดใช้งาน
186
30070191
คูเตยราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
187
30070192
บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
188
30070193
ท่าเรือวิทยา
เปิดใช้งาน
189
30070194
บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
เปิดใช้งาน
190
30070195
จตุคามพิทยาคม
เปิดใช้งาน
191
30070196
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
192
30070197
บ้านโนนปีบ
เปิดใช้งาน
193
30070198
เมืองจากวิทยา
เปิดใช้งาน
194
30070199
บ้านโนนตำหนัก
เปิดใช้งาน
195
30070200
อรพิมวิทยา
เปิดใช้งาน
196
30070201
บ้านโนนไม้งาม
เปิดใช้งาน
197
30070202
เมืองยาง
ไม่เปิดใช้งาน
198
30070203
บ้านนางโทพัฒนา
เปิดใช้งาน
199
30070204
บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
200
30070205
บ้านโนนเพชรพิทยาคม
เปิดใช้งาน
201
30070206
โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
เปิดใช้งาน
202
30070208
บ้านครบุรีศึกษา
เปิดใช้งาน
203
30070209
บ้านละหานสามัคคี
เปิดใช้งาน
204
30070210
ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
เปิดใช้งาน
205
30070211
บ้านขุยวิทยา
เปิดใช้งาน
206
30070212
บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
207
30070213
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
เปิดใช้งาน
208
30070214
บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
209
30070215
บ้านมาบป่าแดง
เปิดใช้งาน
210
30070216
บ้านสี่เหลี่ยม
เปิดใช้งาน
211
30070217
บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
เปิดใช้งาน
212
30070218
วัดจันทนาราม
เปิดใช้งาน
213
30070219
บ้านหนองมะเขือ
เปิดใช้งาน
214
30070220
บ้านหนองจานใต้
เปิดใช้งาน
215
30070221
บ้านช่องแมว
เปิดใช้งาน
216
30070222
บ้านโสกดู่
เปิดใช้งาน
217
30070223
บ้านหนองดู่
เปิดใช้งาน
218
30070224
บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
219
30070225
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
220
30070226
บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
เปิดใช้งาน
221
30070227
หนองอ้อวิทยาคม
เปิดใช้งาน
222
30070228
บ้านลำทะเมนชัย
เปิดใช้งาน
223
30070229
บ้านไพล
เปิดใช้งาน
224
30070230
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
225
30070231
บ้านอ้อประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน