หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31040001
บ้านกอกโคกวิทยา
เปิดใช้งาน
2
31040002
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
3
31040003
บ้านจิก
เปิดใช้งาน
4
31040004
บ้านโสกแต้
เปิดใช้งาน
5
31040005
อนุบาลคูเมือง
เปิดใช้งาน
6
31040006
บ้านคูบอน
เปิดใช้งาน
7
31040007
บ้านหนองติ้ว
เปิดใช้งาน
8
31040008
บ้านปะคำดง
เปิดใช้งาน
9
31040009
บ้านโนนเจริญ
เปิดใช้งาน
10
31040010
วัดบ้านสำราญราษฎร์
เปิดใช้งาน
11
31040011
บ้านหนองดุม
เปิดใช้งาน
12
31040012
บ้านหนองตาด
เปิดใช้งาน
13
31040013
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
14
31040014
บ้านตูม
เปิดใช้งาน
15
31040015
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
16
31040016
บ้านปะคำสำโรง
เปิดใช้งาน
17
31040017
บ้านสวายสอ
เปิดใช้งาน
18
31040018
บ้านโนนกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
19
31040019
บ้านโนนเพกา
เปิดใช้งาน
20
31040020
บ้านแพ
เปิดใช้งาน
21
31040021
บ้านหนองนางดำ
ไม่เปิดใช้งาน
22
31040022
วัดบ้านเบาน้อย
เปิดใช้งาน
23
31040023
บ้านวังปลัด
เปิดใช้งาน
24
31040024
บ้านหนองขุนพรม
เปิดใช้งาน
25
31040025
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
26
31040026
บ้านดงย่อ
เปิดใช้งาน
27
31040027
บ้านเขว้า
เปิดใช้งาน
28
31040028
บ้านโจด
เปิดใช้งาน
29
31040029
วัดบ้านปะเคียบ
เปิดใช้งาน
30
31040030
บ้านสระขี้ตุ่น
เปิดใช้งาน
31
31040031
บ้านพรสำราญ
เปิดใช้งาน
32
31040032
วัดบัวทอง
เปิดใช้งาน
33
31040033
บ้านโนนยานาง
เปิดใช้งาน
34
31040034
บ้านหนองขวาง
เปิดใช้งาน
35
31040035
ไตรคามศรีอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
36
31040036
บ้านสระปะคำถาวร
เปิดใช้งาน
37
31040037
บ้านสระบัว
เปิดใช้งาน
38
31040038
บ้านดงเค็ง
เปิดใช้งาน
39
31040039
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
40
31040040
ชุมชนบ้านหนองขมาร
เปิดใช้งาน
41
31040041
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
42
31040042
บ้านคูบัว
เปิดใช้งาน
43
31040043
โนนมาลัยหัวฝาย
เปิดใช้งาน
44
31040044
บ้านโศกนาคท่าม่วง
เปิดใช้งาน
45
31040045
บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
46
31040046
บ้านหนองรัก
เปิดใช้งาน
47
31040047
บ้านตาหล่ำ
เปิดใช้งาน
48
31040048
บ้านสาวเอ้
ไม่เปิดใช้งาน
49
31040049
บ้านหินเหล็กไฟ
เปิดใช้งาน
50
31040050
วัดโพธิ์
เปิดใช้งาน
51
31040051
บ้านบุ่งเบา
เปิดใช้งาน
52
31040052
บ้านข่อย
เปิดใช้งาน
53
31040053
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
เปิดใช้งาน
54
31040054
วัดสุวรรณาราม
เปิดใช้งาน
55
31040055
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
56
31040056
บ้านเพียแก้ว
เปิดใช้งาน
57
31040057
วัดเทพรังสรรค์
เปิดใช้งาน
58
31040058
บ้านดอนตูม
เปิดใช้งาน
59
31040059
บ้านยางนกคู่
เปิดใช้งาน
60
31040060
บ้านแคน
เปิดใช้งาน
61
31040061
วัดสระบัว
เปิดใช้งาน
62
31040062
วัดธรรมประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
63
31040063
ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
64
31040064
บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
65
31040065
วัดท่าเยี่ยม
เปิดใช้งาน
66
31040066
อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
67
31040067
วัดหงษ์
เปิดใช้งาน
68
31040068
วัดวงษ์วารี
เปิดใช้งาน
69
31040069
บ้านซาดศึกษา
เปิดใช้งาน
70
31040070
วัดวรดิษฐ์
เปิดใช้งาน
71
31040071
ชุมชนบ้านหายโศก
เปิดใช้งาน
72
31040072
บ้านดอน
เปิดใช้งาน
73
31040073
บ้านกระสัง
เปิดใช้งาน
74
31040074
บ้านหนองปุนสำโรง
เปิดใช้งาน
75
31040075
บ้านหนองยาง-หนองจาน
เปิดใช้งาน
76
31040076
บ้านหญ้าคา
เปิดใช้งาน
77
31040077
บ้านตามา
เปิดใช้งาน
78
31040078
บ้านชุมแสง
เปิดใช้งาน
79
31040079
บ้านโคกสิงห์
เปิดใช้งาน
80
31040080
บ้านสระกุด
เปิดใช้งาน
81
31040081
บ้านเสม็ด
เปิดใช้งาน
82
31040082
บ้านหนองหัวควาย
เปิดใช้งาน
83
31040083
ชุมชนบ้านดอนมนต์
เปิดใช้งาน
84
31040084
บ้านนาลาว
เปิดใช้งาน
85
31040085
บ้านละกอ
เปิดใช้งาน
86
31040086
บ้านกุดน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
87
31040087
บ้านท่าเรือ
เปิดใช้งาน
88
31040088
บ้านท่าม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
89
31040089
บ้านสำโรงพิมาน
เปิดใช้งาน
90
31040090
บ้านโนนยาง
เปิดใช้งาน
91
31040091
บ้านโนนธาตุ
เปิดใช้งาน
92
31040092
บ้านหนองครก
เปิดใช้งาน
93
31040093
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด
เปิดใช้งาน
94
31040094
บ้านทุ่งวัง
เปิดใช้งาน
95
31040095
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
96
31040096
บ้านสระกอไทร
เปิดใช้งาน
97
31040097
บ้านดงยายเภา
เปิดใช้งาน
98
31040098
อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
99
31040099
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
100
31040100
บ้านหัวช้าง
เปิดใช้งาน
101
31040101
บ้านโคกก่อง
เปิดใช้งาน
102
31040102
บ้านหนองบัวเจ้าป่า
เปิดใช้งาน
103
31040103
บ้านเมืองแก
เปิดใช้งาน
104
31040104
บ้านหนองเชือก
เปิดใช้งาน
105
31040105
บ้านหนองปลาแดก
เปิดใช้งาน
106
31040106
บ้านหนองนกเกรียน
เปิดใช้งาน
107
31040107
บ้านหนองดุม
เปิดใช้งาน
108
31040108
บ้านร่อนทอง
เปิดใช้งาน
109
31040109
บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
110
31040110
บ้านขาม
เปิดใช้งาน
111
31040111
บ้านปรือเกียน
ไม่เปิดใช้งาน
112
31040112
บ้านหนองน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
113
31040113
บ้านจะหลวย
เปิดใช้งาน
114
31040114
บ้านกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
115
31040115
บ้านโคกสุพรรณ
เปิดใช้งาน
116
31040116
บ้านสตึก
เปิดใช้งาน
117
31040117
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
118
31040118
บ้านยางน้ำใส
เปิดใช้งาน
119
31040119
บ้านคูขาด
เปิดใช้งาน
120
31040120
บ้านตาโหงก
เปิดใช้งาน
121
31040121
บ้านหนองแคน
เปิดใช้งาน
122
31040122
บ้านพงแขม
เปิดใช้งาน
123
31040123
บ้านปลัดมุม
เปิดใช้งาน
124
31040124
บ้านปากช่องสนามชัย
เปิดใช้งาน
125
31040125
ชุมชนบ้านสะแก
เปิดใช้งาน
126
31040126
บ้านโนนค้อ
เปิดใช้งาน
127
31040127
วัดบ้านพลับ
เปิดใช้งาน
128
31040128
บ้านโคกเมือง
เปิดใช้งาน
129
31040129
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
130
31040130
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
131
31040131
บ้านหนองกับ
เปิดใช้งาน
132
31040132
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
133
31040133
วัดบ้านสวายตางวน
เปิดใช้งาน
134
31040134
วัดฤาษีสถิต
เปิดใช้งาน
135
31040135
บ้านโคกกุง
เปิดใช้งาน
136
31040136
วัดโพธิ์ชัย
เปิดใช้งาน
137
31040137
วัดสิริมงคล
เปิดใช้งาน
138
31040138
อนุบาลนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
139
31040139
วัดบุปผาราม
เปิดใช้งาน
140
31040140
บ้านโศกกะฐิน
เปิดใช้งาน
141
31040141
วัดท่าเรียบ
เปิดใช้งาน
142
31040142
วัดพนมวัน
เปิดใช้งาน
143
31040143
บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
144
31040144
อมรสิริสามัคคี
เปิดใช้งาน
145
31040145
วัดสระทอง
เปิดใช้งาน
146
31040146
วัดทรงสุวรรณ
เปิดใช้งาน
147
31040147
วัดธาตุ
เปิดใช้งาน
148
31040148
บ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
149
31040149
สามัคคีเทพอำนวย
เปิดใช้งาน
150
31040150
ชุมชนบ้านนาแพง
เปิดใช้งาน
151
31040151
วัดชัยสมพร
เปิดใช้งาน
152
31040152
สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
เปิดใช้งาน
153
31040153
บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
154
31040154
วัดสมณาวาส
เปิดใช้งาน
155
31040155
บ้านโนนไฮ
ไม่เปิดใช้งาน
156
31040156
บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
157
31040157
บ้านหนองเรือ
เปิดใช้งาน
158
31040158
วัดสุคันธารมย์
เปิดใช้งาน
159
31040159
วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
เปิดใช้งาน
160
31040160
วัดอิสาณ
เปิดใช้งาน
161
31040161
วัดชายอรัญ
เปิดใช้งาน
162
31040162
บ้านกอกดอนพยอม
เปิดใช้งาน
163
31040163
บ้านทองหลาง
เปิดใช้งาน
164
31040164
วัดพลสุวรรณ
เปิดใช้งาน
165
31040165
วัดเทพประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
166
31040166
วัดเทพรังษี
เปิดใช้งาน
167
31040167
วัดสระจันทร์
เปิดใช้งาน
168
31040168
บ้านกม.ศูนย์
เปิดใช้งาน
169
31040169
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
170
31040170
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
เปิดใช้งาน
171
31040171
วัดไพรงาม
เปิดใช้งาน
172
31040172
วัดศรีสุนทร
เปิดใช้งาน
173
31040173
จุฬางกูรวิทยา
เปิดใช้งาน
174
31040174
วัดหลักศิลา
เปิดใช้งาน
175
31040175
อนุบาลแคนดง
เปิดใช้งาน
176
31040176
บ้านหนองการะโก
เปิดใช้งาน
177
31040177
วัดราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
178
31040178
บ้านยางทะเล
เปิดใช้งาน
179
31040179
บ้านโนนกลาง
เปิดใช้งาน
180
31040180
บ้านกระทุ่มเครือ
เปิดใช้งาน
181
31040181
บ้านดงพลอง
เปิดใช้งาน
182
31040182
บ้านป่าหนาม
เปิดใช้งาน
183
31040183
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
เปิดใช้งาน
184
31040184
บ้านขามพิมาย
เปิดใช้งาน
185
31040185
บ้านสระบัว
เปิดใช้งาน
186
31040186
บ้านซาดหัวหนองแคน
เปิดใช้งาน
187
31040187
บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
เปิดใช้งาน
188
31040188
บ้านงิ้ว
เปิดใช้งาน
189
31040189
บ้านตะแบงสามัคคี
เปิดใช้งาน
190
31040191
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
191
31040192
บ้านหนองหญ้าคา
เปิดใช้งาน
192
31040193
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
193
31040194
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน