หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
32010001
บ้านขนาด
เปิดใช้งาน
2
32010002
บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
3
32010003
บ้านโคกอารักษ์
เปิดใช้งาน
4
32010004
บ้านขามระกา
เปิดใช้งาน
5
32010005
บ้านแกใหญ่
เปิดใช้งาน
6
32010006
บ้านแกน้อย
เปิดใช้งาน
7
32010007
บ้านนาเกา
เปิดใช้งาน
8
32010009
บ้านจักจรูก
เปิดใช้งาน
9
32010011
บ้านคอโค
เปิดใช้งาน
10
32010012
บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
11
32010013
บ้านดงมัน
เปิดใช้งาน
12
32010014
ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
13
32010015
พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
เปิดใช้งาน
14
32010016
บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
เปิดใช้งาน
15
32010017
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
เปิดใช้งาน
16
32010018
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
เปิดใช้งาน
17
32010019
บ้านหนองเต่า
เปิดใช้งาน
18
32010020
อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
เปิดใช้งาน
19
32010021
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
20
32010022
บ้านตระแสง
เปิดใช้งาน
21
32010023
บ้านโคกเพชร
เปิดใช้งาน
22
32010024
รุ่งรัฐวิทยา
เปิดใช้งาน
23
32010025
บ้านตั้งใจ
เปิดใช้งาน
24
32010026
บ้านระกาสังแก
เปิดใช้งาน
25
32010027
บ้านปะตาเมาะ
เปิดใช้งาน
26
32010028
บ้านหนองกระดาน
เปิดใช้งาน
27
32010029
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
เปิดใช้งาน
28
32010030
บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
เปิดใช้งาน
29
32010031
บ้านขยอง
เปิดใช้งาน
30
32010032
เสกวิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
32010033
บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
32
32010034
บ้านตาอ็อง
เปิดใช้งาน
33
32010035
บ้านจันรม
เปิดใช้งาน
34
32010036
บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
เปิดใช้งาน
35
32010037
บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
เปิดใช้งาน
36
32010038
บ้านกาเกาะ
เปิดใช้งาน
37
32010039
บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
เปิดใช้งาน
38
32010040
บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
39
32010041
บ้านระเภาว์
เปิดใช้งาน
40
32010042
บ้านกาเกาะระโยง
เปิดใช้งาน
41
32010043
บ้านสำโรง-โคกเพชร
เปิดใช้งาน
42
32010044
บ้านท่าสว่าง
เปิดใช้งาน
43
32010045
บ้านส้มป่อย
เปิดใช้งาน
44
32010046
บ้านตาเพชร
เปิดใช้งาน
45
32010047
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
เปิดใช้งาน
46
32010048
บ้านโคกปราสาท
เปิดใช้งาน
47
32010049
บ้านคาบ
เปิดใช้งาน
48
32010050
บ้านเทนมีย์
เปิดใช้งาน
49
32010051
บ้านระหาร
เปิดใช้งาน
50
32010052
บ้านไถงตรง
เปิดใช้งาน
51
32010053
บ้านตะตึงไถง
เปิดใช้งาน
52
32010054
บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
เปิดใช้งาน
53
32010055
บ้านหนองกง
เปิดใช้งาน
54
32010056
บ้านพันธุลี
เปิดใช้งาน
55
32010057
บ้านโคกกระเพอ
เปิดใช้งาน
56
32010058
หนองโตง"สุรวิทยาคม"
เปิดใช้งาน
57
32010059
บ้านโคกพระ
เปิดใช้งาน
58
32010060
บ้านประทัดบุอาลอ
เปิดใช้งาน
59
32010061
บ้านตำปูง
เปิดใช้งาน
60
32010062
บ้านโดนออง
เปิดใช้งาน
61
32010063
บ้านสำโรงนาดี
เปิดใช้งาน
62
32010064
บ้านระไซร์สองชั้น
เปิดใช้งาน
63
32010065
บ้านโคกวัด
เปิดใช้งาน
64
32010066
บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
เปิดใช้งาน
65
32010067
บ้านนาเสือก
เปิดใช้งาน
66
32010068
บ้านละหุ่งหนองกก
เปิดใช้งาน
67
32010069
บ้านโดนโอก
เปิดใช้งาน
68
32010070
บ้านนาบัว
เปิดใช้งาน
69
32010071
บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
เปิดใช้งาน
70
32010072
บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
เปิดใช้งาน
71
32010073
เมืองสุรินทร์
เปิดใช้งาน
72
32010074
อนุบาลสุรินทร์
เปิดใช้งาน
73
32010075
วัดประสพ
เปิดใช้งาน
74
32010076
บ้านบุฤๅษี
เปิดใช้งาน
75
32010077
บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
เปิดใช้งาน
76
32010078
บ้านรัตนะ
เปิดใช้งาน
77
32010079
บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
78
32010080
บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
เปิดใช้งาน
79
32010081
บ้านหัวตะพาน
เปิดใช้งาน
80
32010082
บ้านเพี้ยราม
เปิดใช้งาน
81
32010083
บ้านหนองกัว
เปิดใช้งาน
82
32010084
บ้านตาเปาว์
เปิดใช้งาน
83
32010085
บ้านทะนงชัย
เปิดใช้งาน
84
32010086
บ้านบุทม
เปิดใช้งาน
85
32010087
บ้านประปืด
เปิดใช้งาน
86
32010088
เมืองที
เปิดใช้งาน
87
32010089
บ้านโคกสำโรง
เปิดใช้งาน
88
32010090
บ้านราม
เปิดใช้งาน
89
32010091
บ้านบรมสุข
เปิดใช้งาน
90
32010092
บ้านเล้าข้าว
เปิดใช้งาน
91
32010093
บ้านกันแสง
เปิดใช้งาน
92
32010094
บ้านสลักได
เปิดใช้งาน
93
32010095
บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
94
32010096
บ้านตระแบก
เปิดใช้งาน
95
32010097
บ้านตะบัล
เปิดใช้งาน
96
32010098
บ้านโคกเมือง
เปิดใช้งาน
97
32010099
บ้านสวาย
เปิดใช้งาน
98
32010100
บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
เปิดใช้งาน
99
32010101
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
100
32010102
บ้านทัพกระบือ
เปิดใช้งาน
101
32010103
บ้านแสลงพันธ์
เปิดใช้งาน
102
32010104
บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
เปิดใช้งาน
103
32010105
บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
104
32010106
บ้านโสน(พิทยศึกษา)
เปิดใช้งาน
105
32010107
บ้านแสลงพันบุณเยิง
เปิดใช้งาน
106
32010108
บ้านกันโจรง
เปิดใช้งาน
107
32010109
บ้านเวียย
เปิดใช้งาน
108
32010110
บ้านอันโนง
เปิดใช้งาน
109
32010111
อนุบาลจอมพระ
เปิดใช้งาน
110
32010112
บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
111
32010113
บ้านจอมพระ
เปิดใช้งาน
112
32010114
ไตรมิตรวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
113
32010115
ทวีคามวิทยา
เปิดใช้งาน
114
32010118
บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
เปิดใช้งาน
115
32010119
บ้านชุมแสง
เปิดใช้งาน
116
32010120
บ้านจบก
เปิดใช้งาน
117
32010121
บ้านบุอาไร
เปิดใช้งาน
118
32010122
บ้านผือ
เปิดใช้งาน
119
32010123
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
120
32010124
สามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
121
32010126
บ้านขามศึกษาคาร
เปิดใช้งาน
122
32010127
บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
เปิดใช้งาน
123
32010128
บ้านว่าน
เปิดใช้งาน
124
32010129
บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
เปิดใช้งาน
125
32010130
บ้านอาแวะ
เปิดใช้งาน
126
32010131
บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
127
32010132
บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
128
32010133
บ้านดินแดง
เปิดใช้งาน
129
32010134
บ้านระวี
เปิดใช้งาน
130
32010135
บ้านกรูดหนองซำ
เปิดใช้งาน
131
32010136
บ้านดงเค็ง
เปิดใช้งาน
132
32010137
บ้านทวารไพร
เปิดใช้งาน
133
32010138
บ้านทุ่งนาค
เปิดใช้งาน
134
32010139
บ้านเมืองลีง
เปิดใช้งาน
135
32010140
บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
เปิดใช้งาน
136
32010141
บ้านตากวน
เปิดใช้งาน
137
32010142
ลุ่มระวีวิทยา
เปิดใช้งาน
138
32010143
บ้านหนองพลวง
เปิดใช้งาน
139
32010144
บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
140
32010145
บ้านโนนงิ้ว
เปิดใช้งาน
141
32010146
บ้านวารไพรศรี
เปิดใช้งาน
142
32010147
บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
เปิดใช้งาน
143
32010148
บ้านหนองกับ
เปิดใช้งาน
144
32010149
บ้านหนองสนิท
เปิดใช้งาน
145
32010150
บ้านกุดหวาย
เปิดใช้งาน
146
32010151
บ้านโคกสนวน
เปิดใช้งาน
147
32010152
บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
เปิดใช้งาน
148
32010153
บ้านดงถาวร
เปิดใช้งาน
149
32010154
บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
เปิดใช้งาน
150
32010155
บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
เปิดใช้งาน
151
32010156
บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
เปิดใช้งาน
152
32010157
บ้านขวาวใหญ่
เปิดใช้งาน
153
32010158
บ้านคาละแมะ
เปิดใช้งาน
154
32010159
บ้านหนองจอก
เปิดใช้งาน
155
32010160
บ้านบึงขวาง
เปิดใช้งาน
156
32010162
บ้านจารพัต
เปิดใช้งาน
157
32010163
บ้านเปรียง
เปิดใช้งาน
158
32010164
กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
159
32010165
บ้านพม่า
เปิดใช้งาน
160
32010166
บ้านพันษี
เปิดใช้งาน
161
32010167
บ้านช่างปี่
เปิดใช้งาน
162
32010168
บ้านตะคร้อ
เปิดใช้งาน
163
32010169
บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
เปิดใช้งาน
164
32010170
บ้านหัวแรตนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
165
32010171
บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
เปิดใช้งาน
166
32010172
บ้านโคกอาโพน
เปิดใช้งาน
167
32010173
บ้านหนองผือโนนแคน
เปิดใช้งาน
168
32010174
บ้านข่า
เปิดใช้งาน
169
32010175
บ้านตรมไพร
เปิดใช้งาน
170
32010176
จตุรมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
171
32010177
บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
เปิดใช้งาน
172
32010178
บ้านตะเคียนสามัคคี
เปิดใช้งาน
173
32010179
บึงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
174
32010180
กาเจาะกุดทองหนองไผ่
เปิดใช้งาน
175
32010181
บ้านหัวแรต
เปิดใช้งาน
176
32010182
บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
เปิดใช้งาน
177
32010183
บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
178
32010184
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
179
32010185
บ้านบ่อน้ำใส
เปิดใช้งาน
180
32010186
บ้านแตล
เปิดใช้งาน
181
32010187
บ้านประทุนอายอง
เปิดใช้งาน
182
32010188
บ้านสวายไตรภูมิ
เปิดใช้งาน
183
32010189
บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
เปิดใช้งาน
184
32010190
บ้านหนองท่ม
เปิดใช้งาน
185
32010191
บ้านโนนถ่อน
เปิดใช้งาน
186
32010192
บ้านสังแกหนองคู
เปิดใช้งาน
187
32010193
บ้านอาวุธ
เปิดใช้งาน
188
32010194
บ้านดู่อาราง
เปิดใช้งาน
189
32010195
บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
190
32010196
บ้านผักไหม
เปิดใช้งาน
191
32010197
บ้านก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
192
32010198
บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
เปิดใช้งาน
193
32010199
บ้านทุ่งรูง
เปิดใช้งาน
194
32010200
บ้านสว่างโนนแดง
เปิดใช้งาน
195
32010201
บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
196
32010202
บ้านกะลัน
เปิดใช้งาน
197
32010203
บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
198
32010204
บ้านกางของ
เปิดใช้งาน
199
32010205
บ้านระเวียง
เปิดใช้งาน
200
32010206
บ้านยางเตี้ย
เปิดใช้งาน
201
32010207
อนุบาลศีขรภูมิ
เปิดใช้งาน
202
32010208
บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
203
32010209
บ้านขะเนก
เปิดใช้งาน
204
32010210
บ้านแกสระใหญ่
เปิดใช้งาน
205
32010211
บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
เปิดใช้งาน
206
32010212
บ้านหนองขามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
207
32010213
บ้านสะโน
เปิดใช้งาน
208
32010214
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
209
32010215
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
210
32010216
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
211
32010217
บ้านหนองขนาด
เปิดใช้งาน
212
32010218
บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
เปิดใช้งาน
213
32010219
บ้านลุมพุกหนองกุง
เปิดใช้งาน
214
32010220
บ้านโคกลำดวน
เปิดใช้งาน
215
32010221
บ้านห้วยโนนเจริญ
เปิดใช้งาน
216
32010222
บ้านปะนอยไถง
เปิดใช้งาน
217
32010223
บ้านหนองเหล็ก
เปิดใช้งาน
218
32010224
บ้านจารย์
เปิดใช้งาน
219
32010225
บ้านกระดาน
เปิดใช้งาน
220
32010226
บ้านภูมิสตึง
เปิดใช้งาน
221
32010227
บ้านโชกเหนือ
เปิดใช้งาน
222
32010228
บ้านตระเปียงเตีย
เปิดใช้งาน
223
32010229
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
224
32010230
อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
225
32010231
ดรุณวิทยากร
เปิดใช้งาน
226
32010232
บ้านตรำดม
เปิดใช้งาน
227
32010233
บ้านระไซร์
เปิดใช้งาน
228
32010234
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
229
32010235
ศิริราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
230
32010236
บ้านตาเมาะ
เปิดใช้งาน
231
32010237
บ้านจรวย
เปิดใช้งาน
232
32010238
อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
เปิดใช้งาน
233
32010239
วัดทักษิณวารี
เปิดใช้งาน
234
32010240
บ้านอู่โลก
เปิดใช้งาน
235
32010241
บ้านตะเคียน
เปิดใช้งาน
236
32010242
บ้านโชกใต้
เปิดใช้งาน
237
32010243
บ้านโคกเกาะ
เปิดใช้งาน
238
32010244
บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
เปิดใช้งาน
239
32010245
บ้านกระออม
เปิดใช้งาน
240
32010246
หนองเหล็กเบญจวิทยา
เปิดใช้งาน
241
32010247
บ้านหนองอีเลิง
เปิดใช้งาน
242
32010248
บ้านเกาะแก้ว
เปิดใช้งาน
243
32010249
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
244
32010250
บ้านตะมะหนองกระจาน
เปิดใช้งาน
245
32010251
บ้านตางมาง
เปิดใช้งาน
246
32010252
บ้านขนวน
เปิดใช้งาน
247
32010253
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
248
32010254
บ้านหนองพญา
เปิดใช้งาน
249
32010255
บ้านศรีราชา
เปิดใช้งาน
250
32010256
บ้านหนองดุม
เปิดใช้งาน
251
32010257
สะโนวิทยา
เปิดใช้งาน
252
32010258
บ้านกุง
เปิดใช้งาน
253
32010259
บ้านตะเคียนกูยวิทยา
เปิดใช้งาน
254
32010260
อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
เปิดใช้งาน
255
32010261
การุญวิทยา
เปิดใช้งาน
256
32010262
บ้านสังแก
เปิดใช้งาน
257
32010263
บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
258
32010264
บ้านจังเอิดหนองแมว
เปิดใช้งาน
259
32010265
บ้านหนองคูสะแบะ
เปิดใช้งาน
260
32010266
บ้านหนองแคน
เปิดใช้งาน
261
32010267
บ้านหนองแล้ง
เปิดใช้งาน
262
32010268
บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
เปิดใช้งาน
263
32010269
บ้านโนนลี
เปิดใช้งาน
264
32010270
บ้านขอนแก่น
เปิดใช้งาน
265
32010271
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
266
32010272
บ้านดู่โศกโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
267
32010273
บ้านหนองฮะ
เปิดใช้งาน
268
32010274
บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
เปิดใช้งาน
269
32010276
หมื่นศรีประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
270
32010277
บ้านหมื่นศรีน้อย
เปิดใช้งาน
271
32010278
อนุบาลเขวาสินรินทร์
เปิดใช้งาน
272
32010279
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
273
32010280
บ้านสดอ
เปิดใช้งาน
274
32010281
บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
275
32010282
บ้านตากูก
เปิดใช้งาน
276
32010283
บ้านโชค
เปิดใช้งาน
277
32010284
บ้านอำปึลสนวน
เปิดใช้งาน
278
32010285
บ้านตากแดด
เปิดใช้งาน
279
32010286
บ้านภูดินหนองตะครอง
เปิดใช้งาน
280
32010287
บ้านบึง-เบาะอุ่น
เปิดใช้งาน
281
32010288
บ้านกันเตรียง
เปิดใช้งาน
282
32010289
บ้านพระปืด
เปิดใช้งาน
283
32010290
บ้านตลาดตาโหมก
เปิดใช้งาน
284
32010291
บ้านโคกกรวด
เปิดใช้งาน
285
32010292
บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
เปิดใช้งาน
286
32010293
บ้านกันตรง
เปิดใช้งาน
287
32010294
บ้านสนวนนางแก้ว
เปิดใช้งาน
288
32010295
บ้านบุญโลก
เปิดใช้งาน
289
32010296
บ้านแสรออ
เปิดใช้งาน
290
32010297
บ้านสามโค
เปิดใช้งาน
291
32010298
บ้านฉันเพล
เปิดใช้งาน
292
32010299
บ้านพะเนา
เปิดใช้งาน