หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
32030001
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
เปิดใช้งาน
2
32030002
บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
3
32030003
บ้านตาเสาะ
เปิดใช้งาน
4
32030004
บ้านสีโค
เปิดใช้งาน
5
32030005
ปราสาท
เปิดใช้งาน
6
32030006
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
เปิดใช้งาน
7
32030007
บ้านทำนบ
เปิดใช้งาน
8
32030008
อมรินทราวารี
เปิดใช้งาน
9
32030009
บ้านจบก
เปิดใช้งาน
10
32030010
บ้านโคกทม
ไม่เปิดใช้งาน
11
32030011
บ้านสวายซอ
เปิดใช้งาน
12
32030012
บ้านกะดาด
เปิดใช้งาน
13
32030013
บ้านโคลด
เปิดใช้งาน
14
32030014
บ้านจรูกแขวะ
เปิดใช้งาน
15
32030015
บ้านกูน
เปิดใช้งาน
16
32030016
บ้านรันเดง
เปิดใช้งาน
17
32030017
บ้านตายัวะ
เปิดใช้งาน
18
32030018
บ้านตาวร
เปิดใช้งาน
19
32030019
บ้านกาบกระบือ
เปิดใช้งาน
20
32030020
นิคมสร้างตนเองปราสาท 3
เปิดใช้งาน
21
32030021
รัฐประชาสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
22
32030022
บ้านโพธิ์กอง
เปิดใช้งาน
23
32030023
บ้านเชื้อเพลิง
เปิดใช้งาน
24
32030024
บ้านโชคนาสาม
ไม่เปิดใช้งาน
25
32030025
บ้านเจ้าคุณ
ไม่เปิดใช้งาน
26
32030026
บ้านมะเมียง
เปิดใช้งาน
27
32030027
มหาราช ๔
เปิดใช้งาน
28
32030028
บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
29
32030029
บ้านจีกแดก
ไม่เปิดใช้งาน
30
32030030
บ้านหนองปรือ
ไม่เปิดใช้งาน
31
32030031
บ้านนาครอง
ไม่เปิดใช้งาน
32
32030032
บ้านตานี
เปิดใช้งาน
33
32030033
บ้านโคกจำเริญ
เปิดใช้งาน
34
32030034
บ้านตาเตียว
เปิดใช้งาน
35
32030035
บ้านสวาย
เปิดใช้งาน
36
32030036
บ้านลำพุก
เปิดใช้งาน
37
32030037
บ้านโชค
เปิดใช้งาน
38
32030038
บ้านตาเบา
เปิดใช้งาน
39
32030039
บ้านตะคร้อ
เปิดใช้งาน
40
32030040
บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
41
32030041
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
42
32030042
บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
43
32030043
บ้านเจริญสุข
เปิดใช้งาน
44
32030044
บ้านหนองหรี่
เปิดใช้งาน
45
32030045
บ้านกำไสจาน
เปิดใช้งาน
46
32030046
บ้านสะพานหัน
เปิดใช้งาน
47
32030047
บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
เปิดใช้งาน
48
32030048
บ้านลำดวนพัฒนา
เปิดใช้งาน
49
32030049
วันเจริญสามัคคี
เปิดใช้งาน
50
32030050
บ้านไทร
เปิดใช้งาน
51
32030051
บ้านอำปึลกง
เปิดใช้งาน
52
32030052
บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
เปิดใช้งาน
53
32030053
เจริญราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
54
32030054
บ้านพนม
เปิดใช้งาน
55
32030055
บ้านบุอันโนง
เปิดใช้งาน
56
32030056
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
57
32030057
บ้านปราสาท
เปิดใช้งาน
58
32030058
บ้านคลอง
เปิดใช้งาน
59
32030059
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1
เปิดใช้งาน
60
32030060
นิคมสร้างตนเองปราสาท
เปิดใช้งาน
61
32030061
บ้านละลมระไซ
เปิดใช้งาน
62
32030062
บ้านบักดอก
เปิดใช้งาน
63
32030063
บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
เปิดใช้งาน
64
32030064
บ้านสองสะโกม
เปิดใช้งาน
65
32030065
ไพลศึกษาคาร
เปิดใช้งาน
66
32030066
สุวรรณาคารสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
67
32030067
บ้านสมุด
เปิดใช้งาน
68
32030068
บ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
69
32030069
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
70
32030070
บ้านปลัด
เปิดใช้งาน
71
32030071
บ้านสำโรง(บางมด 2514)
ไม่เปิดใช้งาน
72
32030072
บ้านก็วล
เปิดใช้งาน
73
32030073
บ้านเสกกอง
เปิดใช้งาน
74
32030074
บ้านลังโกม
ไม่เปิดใช้งาน
75
32030075
บ้านกระวัน
ไม่เปิดใช้งาน
76
32030076
อนุบาลกาบเชิง
เปิดใช้งาน
77
32030077
บ้านปราสาทเบง
เปิดใช้งาน
78
32030078
บ้านบักจรัง
ไม่เปิดใช้งาน
79
32030079
เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
ไม่เปิดใช้งาน
80
32030080
หวลถวิลวิทยา
เปิดใช้งาน
81
32030081
บ้านคูตัน
เปิดใช้งาน
82
32030082
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
83
32030083
บ้านหนองโยโคกปืด
เปิดใช้งาน
84
32030084
บ้านราวนคร
เปิดใช้งาน
85
32030085
บ้านโคกตะเคียน
ไม่เปิดใช้งาน
86
32030086
บ้านจารย์
เปิดใช้งาน
87
32030087
เกษตรอีสานสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
88
32030088
บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)
เปิดใช้งาน
89
32030089
บ้านถนนชัย
ไม่เปิดใช้งาน
90
32030090
บ้านโนนทอง
เปิดใช้งาน
91
32030091
บ้านกู่
เปิดใช้งาน
92
32030092
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
93
32030093
แสงทองสมบูรณ์วิทยา
เปิดใช้งาน
94
32030094
บ้านโจรก
ไม่เปิดใช้งาน
95
32030095
บ้านด่าน
ไม่เปิดใช้งาน
96
32030096
บ้านเกษตรถาวร
เปิดใช้งาน
97
32030097
เรืองเจริญพัฒนา
เปิดใช้งาน
98
32030098
บ้านสกล
เปิดใช้งาน
99
32030099
บ้านตะเคียน
เปิดใช้งาน
100
32030100
นิคมสร้างตนเองปราสาท2
เปิดใช้งาน
101
32030101
บ้านสระทอง
เปิดใช้งาน
102
32030102
ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
103
32030103
บ้านแนงมุด
ไม่เปิดใช้งาน
104
32030104
บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ไม่เปิดใช้งาน
105
32030105
บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
เปิดใช้งาน
106
32030106
บ้านโนนสบาย
เปิดใช้งาน
107
32030107
บ้านถนน
ไม่เปิดใช้งาน
108
32030108
บ้านโคกรัมย์
เปิดใช้งาน
109
32030109
สหราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
110
32030110
บ้านขอนแตก
เปิดใช้งาน
111
32030111
บ้านอาวอก
ไม่เปิดใช้งาน
112
32030112
บ้านโตงน้อย
เปิดใช้งาน
113
32030113
บ้านตอกตรา
เปิดใช้งาน
114
32030114
หนองโสนวิทยา
เปิดใช้งาน
115
32030115
สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
เปิดใช้งาน
116
32030116
บ้านศรีมงคล
เปิดใช้งาน
117
32030117
ดมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
118
32030118
บ้านสนบ
เปิดใช้งาน
119
32030119
บ้านเถกิง
เปิดใช้งาน
120
32030120
บ้านกะปู
เปิดใช้งาน
121
32030121
บ้านตาคง
ไม่เปิดใช้งาน
122
32030122
จตุคามวิทยา
เปิดใช้งาน
123
32030123
บ้านห้วยปูน
เปิดใช้งาน
124
32030124
บ้านสนวน
ไม่เปิดใช้งาน
125
32030125
บ้านขนาดมอญ
ไม่เปิดใช้งาน
126
32030126
บ้านตาแตรวทัพดัด
เปิดใช้งาน
127
32030127
บ้านปวงตึก
เปิดใช้งาน
128
32030128
บ้านห้วยสิงห์
เปิดใช้งาน
129
32030129
บ้านภูมินิยมพัฒนา
เปิดใช้งาน
130
32030130
สตรีวิทยาสมาคม
เปิดใช้งาน
131
32030131
บ้านคะนา
เปิดใช้งาน
132
32030132
บ้านทัพทัน
เปิดใช้งาน
133
32030133
บ้านเลิศอรุณ
เปิดใช้งาน
134
32030134
บ้านเสรียง
เปิดใช้งาน
135
32030135
บ้านร่มเย็น
เปิดใช้งาน
136
32030136
บ้านลำหาด
เปิดใช้งาน
137
32030137
บ้านโนนเจริญ
เปิดใช้งาน
138
32030138
บ้านวังปลัด
เปิดใช้งาน
139
32030139
บ้านตาพราม
เปิดใช้งาน
140
32030140
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
141
32030141
บ้านชำเบง
เปิดใช้งาน
142
32030142
บ้านลันแต้
เปิดใช้งาน
143
32030143
บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
เปิดใช้งาน
144
32030144
บ้านโคกไทร
เปิดใช้งาน
145
32030145
บ้านโพธิ์
เปิดใช้งาน
146
32030146
บ้านอังกอล
เปิดใช้งาน
147
32030147
บ้านจารย์
เปิดใช้งาน
148
32030148
บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
เปิดใช้งาน
149
32030149
บ้านโพนชาย
เปิดใช้งาน
150
32030150
บ้านชำสมิง
ไม่เปิดใช้งาน
151
32030151
บ้านศาลาสามัคคี
เปิดใช้งาน
152
32030152
บ้านพรหมสะอาด
เปิดใช้งาน
153
32030153
ราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
154
32030154
บ้านหนองขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
155
32030155
บ้านพระแก้ว
เปิดใช้งาน
156
32030156
บ้านกระสัง
เปิดใช้งาน
157
32030157
บ้านแสนกาง
เปิดใช้งาน
158
32030158
สหมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
159
32030159
บ้านสะกาด
เปิดใช้งาน
160
32030160
บ้านตาโมม
เปิดใช้งาน
161
32030161
บ้านจังเอิล
เปิดใช้งาน
162
32030162
บ้านหลัก
เปิดใช้งาน
163
32030163
จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน
164
32030164
สังขะวิทยาคม
เปิดใช้งาน
165
32030165
บ้านสังขะ
เปิดใช้งาน
166
32030166
บ้านศรีนวล
เปิดใช้งาน
167
32030167
บ้านโดง
เปิดใช้งาน
168
32030168
บ้านโชค
เปิดใช้งาน
169
32030169
บ้านจรัส
เปิดใช้งาน
170
32030170
กลาโหมราชเสนา 2
เปิดใช้งาน
171
32030171
บ้านโอทะลัน
เปิดใช้งาน
172
32030172
บ้านตาวัง
เปิดใช้งาน
173
32030173
บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
174
32030174
บ้านนา
เปิดใช้งาน
175
32030175
บ้านจบก
เปิดใช้งาน
176
32030176
บ้านหนองโจงโลง
ไม่เปิดใช้งาน
177
32030177
บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
178
32030178
บ้านออดราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
179
32030179
บ้านบัวเชด
เปิดใช้งาน
180
32030180
อนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
เปิดใช้งาน
181
32030181
บ้านโนนสังข์
เปิดใช้งาน
182
32030182
บ้านสะเดา
เปิดใช้งาน
183
32030183
บ้านสน
เปิดใช้งาน
184
32030184
บ้านสำเภาลูน
เปิดใช้งาน
185
32030185
บ้านไทยเดิม
เปิดใช้งาน
186
32030186
บ้านโคกสมอง
ไม่เปิดใช้งาน
187
32030187
บ้านสวาท
เปิดใช้งาน
188
32030188
บ้านอาโพน
เปิดใช้งาน
189
32030189
บ้านสะแร
ไม่เปิดใช้งาน
190
32030190
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
191
32030191
บ้านสระแก้ว
เปิดใช้งาน
192
32030192
บ้านโคกโบสถ์
เปิดใช้งาน
193
32030193
บ้านโคกกรม
เปิดใช้งาน
194
32030194
บ้านตาลวก
เปิดใช้งาน
195
32030195
บ้านศรีสวาย
เปิดใช้งาน
196
32030196
บ้านจีกแดก
ไม่เปิดใช้งาน
197
32030197
บ้านละเอาะ
เปิดใช้งาน
198
32030198
บ้านพนมดิน
เปิดใช้งาน
199
32030199
บ้านตาเมียง
ไม่เปิดใช้งาน
200
32030200
บ้านหนองคันนา
เปิดใช้งาน
201
32030201
บ้านหนองจูบ
เปิดใช้งาน
202
32030202
บ้านอำปึล
ไม่เปิดใช้งาน
203
32030203
บ้านรุน
ไม่เปิดใช้งาน
204
32030204
นิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ไม่เปิดใช้งาน
205
32030205
บ้านไทยสันติสุข
ไม่เปิดใช้งาน
206
32030207
บ้านอุโลก
เปิดใช้งาน
207
32030208
บ้านเกาะแจนแวน
เปิดใช้งาน
208
32030209
บ้านแดง
เปิดใช้งาน
209
32030210
บ้านตะโนน
ไม่เปิดใช้งาน
210
32030211
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
211
32030212
บ้านพะเนาว์
เปิดใช้งาน
212
32030213
อนุบาลศรีณรงค์
เปิดใช้งาน
213
32030214
บ้านละมงค์
เปิดใช้งาน
214
32030215
รัฐราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
215
32030216
บ้านมหาชัย
ไม่เปิดใช้งาน
216
32030217
บ้านโสน
เปิดใช้งาน
217
32030218
บ้านณรงค์
เปิดใช้งาน
218
32030219
บ้านตรวจ
เปิดใช้งาน
219
32030220
บ้านฉลีกหนองมะแซว
ไม่เปิดใช้งาน
220
32030221
บ้านเตาแดก
ไม่เปิดใช้งาน
221
32030222
บ้านโนนทอง
ไม่เปิดใช้งาน
222
32030223
บ้านเกาะตรวจ
ไม่เปิดใช้งาน
223
32030224
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
224
32030225
บ้านน้อย
เปิดใช้งาน
225
32030226
ไพลอำนวยวิทย์
เปิดใช้งาน
226
32030227
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
227
32030228
พระจันทร์ศรีสุข
เปิดใช้งาน
228
32030229
บ้านขยูงทองยางภิรมย์
ไม่เปิดใช้งาน
229
32030230
วิทยาราษฎร์นุกูล
เปิดใช้งาน
230
32030231
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
231
32030232
บ้านกุง
เปิดใช้งาน
232
32030233
บ้านคูขาด
เปิดใช้งาน
233
32030234
บ้านตราด
เปิดใช้งาน