หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
33010001
บ้านคูซอด
เปิดใช้งาน
2
33010002
บ้านเวาะ
เปิดใช้งาน
3
33010003
บ้านเปือย
เปิดใช้งาน
4
33010004
บ้านจานหนองคู
เปิดใช้งาน
5
33010005
บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
6
33010006
บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
เปิดใช้งาน
7
33010007
บ้านแดงเหล่ายอด
เปิดใช้งาน
8
33010008
บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
9
33010009
บ้านแทงวิทยา
เปิดใช้งาน
10
33010010
บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
เปิดใช้งาน
11
33010011
บ้านซำโพธิ์
เปิดใช้งาน
12
33010012
ตะดอบวิทยา
เปิดใช้งาน
13
33010014
บ้านหนองแคนหนองเทา
เปิดใช้งาน
14
33010015
บ้านหนองม่วงหนองแวง
เปิดใช้งาน
15
33010016
บ้านหางว่าวโนนบัว
เปิดใช้งาน
16
33010017
บ้านฮ่องแข้ดำ
เปิดใช้งาน
17
33010018
บ้านทุ่ม
เปิดใช้งาน
18
33010019
บ้านขมิ้น
เปิดใช้งาน
19
33010020
บ้านเสือบอง
เปิดใช้งาน
20
33010021
บ้านโนนแกด
เปิดใช้งาน
21
33010022
บ้านน้ำคำ
เปิดใช้งาน
22
33010023
บ้านหนองโนวิทยา
เปิดใช้งาน
23
33010025
บ้านหนองคำ
เปิดใช้งาน
24
33010026
บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
เปิดใช้งาน
25
33010028
บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
เปิดใช้งาน
26
33010030
บ้านบก
เปิดใช้งาน
27
33010031
บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
28
33010032
บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
29
33010033
บ้านหนองแวงโพนเขวา
เปิดใช้งาน
30
33010034
บ้านหนองเข็งเหล่าแค
เปิดใช้งาน
31
33010035
บ้านดอนสั้น
เปิดใช้งาน
32
33010036
บ้านโพนค้อ
เปิดใช้งาน
33
33010037
อนุบาลวัดพระโต
เปิดใช้งาน
34
33010038
บ้านหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
35
33010040
บ้านโนนแย้
เปิดใช้งาน
36
33010041
บ้านเอกสร้างเรือง
เปิดใช้งาน
37
33010042
มหาราช 3
เปิดใช้งาน
38
33010043
บ้านโนนอีปังโพนวัว
เปิดใช้งาน
39
33010044
บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
เปิดใช้งาน
40
33010045
บ้านหนองแก้วสำโรง
เปิดใช้งาน
41
33010046
บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
42
33010047
บ้านหนองครก
เปิดใช้งาน
43
33010048
บ้านหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
44
33010049
บ้านหนองสาดโนนเจริญ
เปิดใช้งาน
45
33010050
บ้านหนองสวง
เปิดใช้งาน
46
33010051
บ้านดอนกลาง
เปิดใช้งาน
47
33010053
อนุบาลศรีสะเกษ
เปิดใช้งาน
48
33010054
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
49
33010056
บ้านหอยสะเดาพัฒนา
เปิดใช้งาน
50
33010057
บ้านก่อโนนหล่อง
เปิดใช้งาน
51
33010058
บ้านโพนแดง
เปิดใช้งาน
52
33010059
บ้านแกประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
53
33010060
จินดาวิทยาคาร 3
เปิดใช้งาน
54
33010061
บ้านหมากเขียบ
เปิดใช้งาน
55
33010062
บ้านก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
56
33010063
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
เปิดใช้งาน
57
33010064
บ้านยางกุดนาคำ
เปิดใช้งาน
58
33010065
บ้านยางเครือ
เปิดใช้งาน
59
33010066
บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
60
33010067
บ้านแก้ง
เปิดใช้งาน
61
33010068
บ้านคอนกาม
เปิดใช้งาน
62
33010069
บ้านค้อเมืองแสน
เปิดใช้งาน
63
33010070
บ้านโนนคูณ
เปิดใช้งาน
64
33010071
บ้านหอย-โนนดู่
เปิดใช้งาน
65
33010072
บ้านโนนติ้ว
เปิดใช้งาน
66
33010073
บ้านบอนวิทยา
เปิดใช้งาน
67
33010074
บ้านจอมวิทยา
เปิดใช้งาน
68
33010075
บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
69
33010076
อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
70
33010077
บ้านยางชุมใหญ่
เปิดใช้งาน
71
33010079
บ้านลิ้นฟ้า
เปิดใช้งาน
72
33010080
บ้านดินดำ
เปิดใช้งาน
73
33010081
บ้านผักขะ
เปิดใช้งาน
74
33010082
บ้านหนองอีกว่าง
เปิดใช้งาน
75
33010083
บ้านอีต้อม
เปิดใช้งาน
76
33010084
บ้านมะกรูด
เปิดใช้งาน
77
33010085
บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
78
33010086
บ้านหนองทามใหญ่
เปิดใช้งาน
79
33010087
บ้านจาน
เปิดใช้งาน
80
33010088
บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
เปิดใช้งาน
81
33010089
บ้านอาลัย
เปิดใช้งาน
82
33010090
บ้านบูรพา
เปิดใช้งาน
83
33010091
บ้านพะแนงวิทยา
เปิดใช้งาน
84
33010092
บ้านผักบุ้ง
เปิดใช้งาน
85
33010093
บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
เปิดใช้งาน
86
33010094
บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
87
33010095
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
88
33010096
บ้านดูนสิม(อสพป.8)
เปิดใช้งาน
89
33010097
บ้านหนองมะแซว
เปิดใช้งาน
90
33010098
อนุบาลกันทรารมย์
เปิดใช้งาน
91
33010099
บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
92
33010100
บ้านทาม
เปิดใช้งาน
93
33010101
บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
94
33010102
บ้านเจี่ย
เปิดใช้งาน
95
33010103
บ้านโนนผึ้ง
เปิดใช้งาน
96
33010104
บ้านหนองหวาย
เปิดใช้งาน
97
33010105
บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
98
33010106
บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
เปิดใช้งาน
99
33010107
บ้านหนองบัวไชยวาน
เปิดใช้งาน
100
33010108
บ้านหนองโอง
ไม่เปิดใช้งาน
101
33010109
บ้านพันลำ
เปิดใช้งาน
102
33010110
บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
เปิดใช้งาน
103
33010111
บ้านเทิน
เปิดใช้งาน
104
33010112
บ้านบัวน้อยโนนปอ
เปิดใช้งาน
105
33010113
บ้านขาม
เปิดใช้งาน
106
33010114
บ้านจิกกะลา
เปิดใช้งาน
107
33010116
บ้านเกาะ
เปิดใช้งาน
108
33010117
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
109
33010118
บ้านโนนสะอาดอีตู้
เปิดใช้งาน
110
33010119
บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
เปิดใช้งาน
111
33010120
บ้านเมืองน้อยหนองมุข
เปิดใช้งาน
112
33010121
บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
เปิดใช้งาน
113
33010122
บ้านหนองเทา
เปิดใช้งาน
114
33010123
บ้านโคก
เปิดใช้งาน
115
33010124
บ้านยาง
เปิดใช้งาน
116
33010125
บ้านหนองกี่
เปิดใช้งาน
117
33010126
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
118
33010127
บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
เปิดใช้งาน
119
33010128
บ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
120
33010129
บ้านโพธิ์ลังกา
เปิดใช้งาน
121
33010130
บ้านละทาย
เปิดใช้งาน
122
33010131
บ้านกอก
เปิดใช้งาน
123
33010132
บ้านเขวา
เปิดใช้งาน
124
33010133
บ้านเหม้าหนองเรือ
เปิดใช้งาน
125
33010134
บ้านยางน้อยสามัคคี
เปิดใช้งาน
126
33010135
บ้านกอกหัวนา
เปิดใช้งาน
127
33010136
บ้านเปือย
เปิดใช้งาน
128
33010137
บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
เปิดใช้งาน
129
33010138
บ้านหนองบัวท่าช้าง
เปิดใช้งาน
130
33010139
บ้านโพนทรายโนนเรือ
เปิดใช้งาน
131
33010140
บ้านสีถาน
เปิดใช้งาน
132
33010141
บ้านขามป้อม
เปิดใช้งาน
133
33010142
บ้านหนามแท่ง
เปิดใช้งาน
134
33010143
บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
เปิดใช้งาน
135
33010144
บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
136
33010145
บ้านหนองดุมหนองม่วง
เปิดใช้งาน
137
33010146
บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
เปิดใช้งาน
138
33010147
บ้านทุ่งพาย
เปิดใช้งาน
139
33010148
บ้านหนองถ่ม
เปิดใช้งาน
140
33010149
บ้านหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
141
33010150
บ้านบกขี้ยาง
เปิดใช้งาน
142
33010151
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
เปิดใช้งาน
143
33010152
บ้านทุ่งมั่ง
เปิดใช้งาน
144
33010153
บ้านหนองไฮ
เปิดใช้งาน
145
33010154
บ้านอีปาด
เปิดใช้งาน
146
33010155
อนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
147
33010156
บ้านโนนคูณ
เปิดใช้งาน
148
33010157
บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
เปิดใช้งาน
149
33010158
บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
เปิดใช้งาน
150
33010160
บ้านเท่อเล่อ
เปิดใช้งาน
151
33010161
บ้านร่องเก้า
เปิดใช้งาน
152
33010162
บ้านบกแดงผักขะย่า
เปิดใช้งาน
153
33010163
บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
เปิดใช้งาน
154
33010164
บ้านโปร่ง
เปิดใช้งาน
155
33010165
บ้านหัวเหล่า
เปิดใช้งาน
156
33010166
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
157
33010167
บ้านโพนงาม
เปิดใช้งาน
158
33010168
บ้านผักขย่าใหญ่
เปิดใช้งาน
159
33010169
บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
เปิดใช้งาน
160
33010170
บ้านปลาข่อ
เปิดใช้งาน
161
33010171
บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
เปิดใช้งาน
162
33010173
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
163
33010174
บ้านโนนดู่
เปิดใช้งาน
164
33010175
บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
เปิดใช้งาน
165
33010176
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
166
33010177
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
167
33010178
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
168
33010179
บ้านหนองกุงสนามชัย
เปิดใช้งาน
169
33010180
บ้านก้อนเส้า
เปิดใช้งาน
170
33010181
บ้านหนองสนม
เปิดใช้งาน
171
33010182
บ้านเวาะวิทยาคม
เปิดใช้งาน
172
33010183
บ้านหยอด
เปิดใช้งาน
173
33010184
บ้านนาม่องนาเมือง
เปิดใช้งาน
174
33010185
บ้านหนองตลาด
เปิดใช้งาน
175
33010186
บ้านเหล่าฝ้าย
เปิดใช้งาน
176
33010187
บ้านโนนหนองสิม
เปิดใช้งาน
177
33010188
อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
เปิดใช้งาน
178
33010189
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
179
33010190
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
180
33010191
บ้านสะพุง
เปิดใช้งาน
181
33010192
บ้านคูบ
เปิดใช้งาน
182
33010193
บ้านสะเต็ง
เปิดใช้งาน
183
33010194
บ้านสวนกล้วย
เปิดใช้งาน
184
33010195
บ้านยางน้อยตองปิด
เปิดใช้งาน
185
33010196
บ้านกะวัน
เปิดใช้งาน
186
33010197
บ้านลุมพุกคูวงศ์
เปิดใช้งาน
187
33010198
บ้านบัวระรมย์
เปิดใช้งาน
188
33010199
บ้านลุมภู
เปิดใช้งาน
189
33010200
บ้านหนองนาเวียง
เปิดใช้งาน
190
33010201
บ้านหนองบาง
เปิดใช้งาน
191
33010202
บ้านน้ำเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
192
33010203
บ้านรุ่ง
เปิดใช้งาน
193
33010204
บ้านหนองพะแนง
เปิดใช้งาน
194
33010205
บ้านสบาย
เปิดใช้งาน
195
33010206
บ้านโนนงาม
เปิดใช้งาน
196
33010207
บ้านหนองแลงระไง
เปิดใช้งาน
197
33010208
บ้านทุ่งสว่าง
เปิดใช้งาน
198
33010209
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
199
33010210
บ้านละเอาะ
เปิดใช้งาน
200
33010211
บ้านแวด
เปิดใช้งาน
201
33010212
บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
เปิดใช้งาน
202
33010213
บ้านโนนดู่
เปิดใช้งาน
203
33010214
บ้านหนองนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
204
33010215
บ้านสว่าง
เปิดใช้งาน
205
33010216
บ้านเจ้าทุ่ง
เปิดใช้งาน
206
33010217
บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
เปิดใช้งาน
207
33010218
บ้านลิงไอ
เปิดใช้งาน
208
33010219
บ้านหนองกันจอ
เปิดใช้งาน
209
33010220
บ้านดงยาง
เปิดใช้งาน
210
33010221
บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
เปิดใช้งาน
211
33010222
บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
212
33010223
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
เปิดใช้งาน
213
33010224
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
เปิดใช้งาน
214
33010225
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
215
33010226
บ้านสร้างสะแบง
เปิดใช้งาน
216
33010227
อนุบาลวังหิน
เปิดใช้งาน
217
33010228
บ้านกะเอิน
เปิดใช้งาน
218
33010229
บ้านโพนดวน
เปิดใช้งาน
219
33010230
บ้านหัววัวหนองนารี
เปิดใช้งาน
220
33010231
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
เปิดใช้งาน
221
33010232
บ้านโนนสายหนองหว้า
เปิดใช้งาน
222
33010233
บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
เปิดใช้งาน
223
33010234
บ้านโพนยาง
เปิดใช้งาน
224
33010235
บ้านทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
225
33010236
บ้านเห็นอ้ม
เปิดใช้งาน
226
33010237
บ้านหนองตาเชียง
เปิดใช้งาน
227
33010238
บ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
228
33010239
บ้านสร้างบาก
เปิดใช้งาน
229
33010240
บ้านสะมัด
เปิดใช้งาน
230
33010241
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
231
33010242
ชุมชนหนองสังข์
เปิดใช้งาน
232
33010243
บ้านตีกา
เปิดใช้งาน
233
33010244
บ้านหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
234
33010245
บ้านตำแยหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
235
33010246
กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
236
33010247
บ้านกระถุน
เปิดใช้งาน
237
33010248
บ้านขนวนจานสามัคคี
เปิดใช้งาน
238
33010249
บ้านอะลางหัวขัว
เปิดใช้งาน
239
33010250
บ้านโนนเพ็ก
เปิดใช้งาน
240
33010251
บ้านสร้างหว้า
เปิดใช้งาน
241
33010252
บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
เปิดใช้งาน
242
33010253
บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
เปิดใช้งาน
243
33010254
บ้านโคกเพ็ก
เปิดใช้งาน
244
33010255
อนุบาลพยุห์
เปิดใช้งาน
245
33010256
บ้านคูเมือง
เปิดใช้งาน
246
33010257
บ้านหนองรัง
เปิดใช้งาน
247
33010258
บ้านหนองหว้าทับทัย
เปิดใช้งาน
248
33010260
บ้านหนองม่วงหนองแต้
เปิดใช้งาน
249
33010261
บ้านเปือยประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
250
33010262
บ้านสำโรงโคเฒ่า
เปิดใช้งาน
251
33010263
บ้านกระหวันโนนเจริญ
เปิดใช้งาน
252
33010264
บ้านร่องสะอาด
เปิดใช้งาน
253
33010265
บ้านป่าไร่
เปิดใช้งาน
254
33010266
บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
เปิดใช้งาน
255
33010267
บ้านหนองเตย
เปิดใช้งาน
256
33010268
บ้านเสมอใจหนองสลาม
เปิดใช้งาน
257
33010269
บ้านหนองค้า
เปิดใช้งาน
258
33010270
บ้านหนองออ
เปิดใช้งาน