หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
33030001
บ้านกฤษณา
เปิดใช้งาน
2
33030002
สวัสดีวิทยา
เปิดใช้งาน
3
33030003
บ้านป่าใต้
เปิดใช้งาน
4
33030004
บ้านกันทรารมย์
เปิดใช้งาน
5
33030005
บ้านโคกสูง
เปิดใช้งาน
6
33030006
บ้านระกา
เปิดใช้งาน
7
33030007
บ้านโคกเพชร
เปิดใช้งาน
8
33030008
บ้านเปี่ยมตะลวก
เปิดใช้งาน
9
33030009
บ้านภูมิศาลา
เปิดใช้งาน
10
33030011
บ้านเสลาสุขเกษม
เปิดใช้งาน
11
33030012
บ้านปะอุง
เปิดใช้งาน
12
33030013
บ้านเค็ง
เปิดใช้งาน
13
33030014
บ้านตาสุด
ไม่เปิดใช้งาน
14
33030015
จะกงวิทยา
เปิดใช้งาน
15
33030016
บ้านใจดี
เปิดใช้งาน
16
33030017
บ้านทะลอก
เปิดใช้งาน
17
33030018
บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
เปิดใช้งาน
18
33030019
บ้านอังกุล
ไม่เปิดใช้งาน
19
33030020
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
ไม่เปิดใช้งาน
20
33030021
บ้านตรางสวาย
เปิดใช้งาน
21
33030022
บ้านดองกำเม็ด
เปิดใช้งาน
22
33030023
บ้านกันจาน
เปิดใช้งาน
23
33030024
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ไม่เปิดใช้งาน
24
33030025
บ้านกะกำ
เปิดใช้งาน
25
33030026
บ้านบัวบก
ไม่เปิดใช้งาน
26
33030027
บ้านตาอุด
ไม่เปิดใช้งาน
27
33030028
บ้านปราสาทกวางขาว
เปิดใช้งาน
28
33030029
นิคม ๑
เปิดใช้งาน
29
33030030
นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
30
33030031
บ้านปราสาท
เปิดใช้งาน
31
33030032
บ้านหนองสะแกสน
เปิดใช้งาน
32
33030033
บ้านบ่อทอง
เปิดใช้งาน
33
33030034
บ้านสกุล
ไม่เปิดใช้งาน
34
33030035
บ้านคลองเพชรสวาย
เปิดใช้งาน
35
33030036
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
36
33030037
บ้านปรือคัน
เปิดใช้งาน
37
33030038
บ้านปรือใหญ่
เปิดใช้งาน
38
33030039
บ้านมะขาม
เปิดใช้งาน
39
33030040
บ้านหลัก
เปิดใช้งาน
40
33030041
บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
เปิดใช้งาน
41
33030042
ทับทิมสยาม ๐๖
เปิดใช้งาน
42
33030043
บ้านทุ่งศักดิ์
เปิดใช้งาน
43
33030044
บ้านหนองกาด
เปิดใช้งาน
44
33030045
บ้านจันลม
เปิดใช้งาน
45
33030046
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
46
33030047
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
เปิดใช้งาน
47
33030048
บ้านละเบิกตาฮีง
ไม่เปิดใช้งาน
48
33030049
บ้านคล้อโคกกว้าง
เปิดใช้งาน
49
33030050
ศรีสะอาดวิทยาคม
เปิดใช้งาน
50
33030051
บ้านตะเคียนบังอีง
เปิดใช้งาน
51
33030052
บ้านใหม่ประชาสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
52
33030053
บ้านสะเดาใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
53
33030054
บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
เปิดใช้งาน
54
33030055
บ้านเขวิก
เปิดใช้งาน
55
33030056
บ้านโพง
เปิดใช้งาน
56
33030057
บ้านสระบานสามัคคี
เปิดใช้งาน
57
33030058
บ้านสำโรงตาเจ็น
เปิดใช้งาน
58
33030059
บ้านศาลาประปุน
เปิดใช้งาน
59
33030060
บ้านโนนดู่
เปิดใช้งาน
60
33030061
บ้านเริงรมย์
เปิดใช้งาน
61
33030062
บ้านโสน
เปิดใช้งาน
62
33030063
บ้านอาวอย
เปิดใช้งาน
63
33030064
บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
เปิดใช้งาน
64
33030065
บ้านสวาย
เปิดใช้งาน
65
33030066
บ้านหนองคล้า
ไม่เปิดใช้งาน
66
33030067
บ้านคำเผือ
เปิดใช้งาน
67
33030068
บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
ไม่เปิดใช้งาน
68
33030069
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
69
33030070
นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
70
33030071
บ้านตรอย
ไม่เปิดใช้งาน
71
33030072
บ้านตาดม
เปิดใช้งาน
72
33030073
บ้านสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
73
33030074
บ้านกันแตสระรุน
เปิดใช้งาน
74
33030075
บ้านแขว
เปิดใช้งาน
75
33030076
บ้านคะนาสามัคคี
เปิดใช้งาน
76
33030077
บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
เปิดใช้งาน
77
33030078
บ้านแทรง
เปิดใช้งาน
78
33030079
บ้านนาก๊อก
เปิดใช้งาน
79
33030080
อนุบาลศรีประชานุกูล
เปิดใช้งาน
80
33030081
ขุขันธ์วิทยา
เปิดใช้งาน
81
33030082
บ้านชำแระกลาง
เปิดใช้งาน
82
33030084
บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
83
33030085
วัดเขียน
เปิดใช้งาน
84
33030086
บ้านเรียม
ไม่เปิดใช้งาน
85
33030087
บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
86
33030088
ชุมชนบ้านหัวเสือ
เปิดใช้งาน
87
33030089
สวงษ์พัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
88
33030090
บ้านห้วยสระภูมิ
เปิดใช้งาน
89
33030091
บ้านดองดึง
เปิดใช้งาน
90
33030092
บ้านดินแดง
เปิดใช้งาน
91
33030093
บ้านสร้างใหญ่
เปิดใช้งาน
92
33030094
หนองอารีพิทยา
เปิดใช้งาน
93
33030095
บ้านกันตรวจ
ไม่เปิดใช้งาน
94
33030096
บ้านหนองระเยียว
เปิดใช้งาน
95
33030097
บ้านตาเจา
เปิดใช้งาน
96
33030098
บ้านแดง
เปิดใช้งาน
97
33030099
บ้านคูสี่แจ
เปิดใช้งาน
98
33030101
บ้านปราสาทเยอ
ไม่เปิดใช้งาน
99
33030102
บ้านหนองพัง
เปิดใช้งาน
100
33030103
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
101
33030105
บ้านติ้ว
เปิดใช้งาน
102
33030106
บ้านมะขามภูมิ
เปิดใช้งาน
103
33030107
บ้านทุ่ม(อสพป.3)
เปิดใช้งาน
104
33030108
บ้านกระแมด
เปิดใช้งาน
105
33030109
บ้านโพงกอก
เปิดใช้งาน
106
33030110
อนุบาลไพรบึง
เปิดใช้งาน
107
33030111
บ้านสวาย-สนวน
เปิดใช้งาน
108
33030112
บ้านคอกหนองไพร
เปิดใช้งาน
109
33030113
บ้านตราด
เปิดใช้งาน
110
33030114
บ้านพราน
เปิดใช้งาน
111
33030115
บ้านผือพอก
เปิดใช้งาน
112
33030116
บ้านสำโรงพลัน
เปิดใช้งาน
113
33030117
บ้านไม้แก่น
เปิดใช้งาน
114
33030118
บ้านปุดเนียม
เปิดใช้งาน
115
33030119
บ้านหัวช้าง
เปิดใช้งาน
116
33030121
บ้านชำแระ
เปิดใช้งาน
117
33030122
บ้านตาจวน
เปิดใช้งาน
118
33030123
บ้านไทร
เปิดใช้งาน
119
33030124
บ้านสะเดาน้อย
เปิดใช้งาน
120
33030125
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
121
33030126
บ้านสลักได
เปิดใช้งาน
122
33030128
บ้านหนองอิไทย
เปิดใช้งาน
123
33030129
บ้านอาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
124
33030130
บ้านโพนปลัด
ไม่เปิดใช้งาน
125
33030131
บ้านเขวา
ไม่เปิดใช้งาน
126
33030132
บ้านกู่
เปิดใช้งาน
127
33030133
บ้านไฮน้อย
เปิดใช้งาน
128
33030134
บ้านกะดึ
ไม่เปิดใช้งาน
129
33030135
บ้านพอก
เปิดใช้งาน
130
33030136
บ้านเกาะกระโพธิ์
เปิดใช้งาน
131
33030137
บ้านหนองบัวตาคง
เปิดใช้งาน
132
33030138
บ้านสามขา
เปิดใช้งาน
133
33030139
บ้านหว้า
เปิดใช้งาน
134
33030140
บ้านขามหนองครอง
เปิดใช้งาน
135
33030141
บ้านหนองคูอาวอย
ไม่เปิดใช้งาน
136
33030142
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
137
33030143
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
138
33030144
บ้านตะเภา
เปิดใช้งาน
139
33030145
บ้านตูม
เปิดใช้งาน
140
33030146
บ้านขี้นาค
เปิดใช้งาน
141
33030147
บ้านบึงกระโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
142
33030148
อนุบาลปรางค์กู่
เปิดใช้งาน
143
33030149
บ้านสนาย
เปิดใช้งาน
144
33030150
บ้านโนนดั่ง
เปิดใช้งาน
145
33030151
บ้านขามฆ้อง
เปิดใช้งาน
146
33030152
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
147
33030153
บ้านไฮ
เปิดใช้งาน
148
33030154
บ้านโพธิ์สามัคคี
เปิดใช้งาน
149
33030155
บ้านเหล็ก
เปิดใช้งาน
150
33030156
บ้านนาวา
เปิดใช้งาน
151
33030157
บ้านกอกหวาน
เปิดใช้งาน
152
33030158
บ้านบัลลังก์
เปิดใช้งาน
153
33030159
บ้านสมอ
เปิดใช้งาน
154
33030160
บ้านหนองเพดาน
เปิดใช้งาน
155
33030161
กระต่ายด่อนวิทยา
เปิดใช้งาน
156
33030162
บ้านดอนหลี่
เปิดใช้งาน
157
33030163
บ้านกุดปราสาท
เปิดใช้งาน
158
33030164
บ้านสวายสนิท
เปิดใช้งาน
159
33030165
บ้านขามทับขอน
เปิดใช้งาน
160
33030166
บ้านท่าคอยนาง
เปิดใช้งาน
161
33030167
บ้านสำโรง
ไม่เปิดใช้งาน
162
33030168
โรงเรียนบ้านตาเปียง
เปิดใช้งาน
163
33030169
บ้านไฮเลิง
เปิดใช้งาน
164
33030170
บ้านหว้าน
เปิดใช้งาน
165
33030171
บ้านขอนแต้
เปิดใช้งาน
166
33030172
บ้านหนองเชียงทูน
เปิดใช้งาน
167
33030173
บ้านกำแมด
เปิดใช้งาน
168
33030174
บ้านศาลา
ไม่เปิดใช้งาน
169
33030175
บ้านหนองระนาม
เปิดใช้งาน
170
33030176
บ้านมัดกานกทาขุมปูน
เปิดใช้งาน
171
33030177
บ้านหนองคูขาม
เปิดใช้งาน
172
33030178
บ้านบ่อ
เปิดใช้งาน
173
33030179
บ้านโคกตาล
เปิดใช้งาน
174
33030180
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
เปิดใช้งาน
175
33030181
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
176
33030182
บ้านเรือทองคลองคำ
เปิดใช้งาน
177
33030183
บ้านนาตราว
เปิดใช้งาน
178
33030184
บ้านจำปานวง
เปิดใช้งาน
179
33030185
บ้านแซรสะโบว
เปิดใช้งาน
180
33030186
บ้านตาโสม
ไม่เปิดใช้งาน
181
33030187
บ้านตะเคียนราม
เปิดใช้งาน
182
33030188
วนาสวรรค์
เปิดใช้งาน
183
33030189
บ้านไพรพัฒนา
เปิดใช้งาน
184
33030190
บ้านแซรไปร
เปิดใช้งาน
185
33030191
บ้านละลม
เปิดใช้งาน
186
33030192
บ้านธาตุพิทยาคม
เปิดใช้งาน
187
33030193
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
เปิดใช้งาน
188
33030194
บ้านพรหมเจริญ
เปิดใช้งาน
189
33030195
เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เปิดใช้งาน
190
33030196
บ้านทำนบ
ไม่เปิดใช้งาน
191
33030197
บ้านห้วยตามอญ
เปิดใช้งาน
192
33030198
บ้านพนมชัย
เปิดใช้งาน
193
33030199
อนุบาลภูสิงห์
เปิดใช้งาน
194
33030200
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
195
33030201
บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
เปิดใช้งาน
196
33030202
บ้านนกยูง(อสพป.30)
เปิดใช้งาน
197
33030203
บ้านทุ่งหลวง
เปิดใช้งาน
198
33030204
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน