หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34020001
บ้านนาขนัน
เปิดใช้งาน
2
34020002
บ้านแก้งเหนือ
เปิดใช้งาน
3
34020003
บ้านนาแมด
เปิดใช้งาน
4
34020004
บ้านนาตาลเหนือ
เปิดใช้งาน
5
34020005
ชุมชนบ้านขามป้อม
เปิดใช้งาน
6
34020006
บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
7
34020007
บ้านทรายพูล
เปิดใช้งาน
8
34020008
บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
เปิดใช้งาน
9
34020009
บ้านไทรย้อย
เปิดใช้งาน
10
34020010
บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
11
34020011
เขมราฐ
เปิดใช้งาน
12
34020012
อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
เปิดใช้งาน
13
34020013
บ้านหนองหลวง
เปิดใช้งาน
14
34020014
บ้านบุ่งเจริญ
เปิดใช้งาน
15
34020015
ชุมชนบ้านเจียด
เปิดใช้งาน
16
34020016
บ้านนานวน
เปิดใช้งาน
17
34020017
บ้านนาแวง
เปิดใช้งาน
18
34020018
บ้านบุ่งวิทยา
เปิดใช้งาน
19
34020019
บ้านโบกม่วง
เปิดใช้งาน
20
34020020
บ้านลาดหญ้าคา
เปิดใช้งาน
21
34020021
บ้านนาเมือง
เปิดใช้งาน
22
34020022
บ้านนายูง
เปิดใช้งาน
23
34020023
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
24
34020024
บ้านป่าติ้ว
เปิดใช้งาน
25
34020025
บ้านหนองนกทา
เปิดใช้งาน
26
34020026
ตชด.ทองพูนพิทยา
เปิดใช้งาน
27
34020027
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
28
34020028
บ้านพนมดี
เปิดใช้งาน
29
34020029
บ้านแก้งหลักด่าน
เปิดใช้งาน
30
34020030
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
31
34020031
บ้านบาก
เปิดใช้งาน
32
34020032
บ้านบึงหอม
เปิดใช้งาน
33
34020033
บ้านคำหาด
เปิดใช้งาน
34
34020034
บ้านนาหว้าเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
35
34020035
บ้านป่าข่า
เปิดใช้งาน
36
34020036
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม
เปิดใช้งาน
37
34020037
บ้านม่วงเฒ่า
เปิดใช้งาน
38
34020038
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
39
34020039
บ้านอีเติ่ง
เปิดใช้งาน
40
34020040
บ้านนาชุมใต้
เปิดใช้งาน
41
34020041
บ้านกระเดียน
เปิดใช้งาน
42
34020042
บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
43
34020043
บ้านนาหว้า
เปิดใช้งาน
44
34020044
บ้านกุดยาลวน
เปิดใช้งาน
45
34020045
บ้านคึม
เปิดใช้งาน
46
34020046
บ้านกาจับ
เปิดใช้งาน
47
34020047
บ้านกุศกร
เปิดใช้งาน
48
34020048
บ้านลาดสมดี
เปิดใช้งาน
49
34020049
บ้านศรีสุข
เปิดใช้งาน
50
34020050
บ้านหนองเอาะหนองสิม
เปิดใช้งาน
51
34020051
บ้านคำสมิง
เปิดใช้งาน
52
34020052
บ้านเกษม
เปิดใช้งาน
53
34020053
เกษมบ้านนาคำ
เปิดใช้งาน
54
34020054
บ้านกึ่งพุทธกาล
เปิดใช้งาน
55
34020055
บ้านขามเปี้ย
เปิดใช้งาน
56
34020056
ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
เปิดใช้งาน
57
34020057
บ้านดอนตะมุน
เปิดใช้งาน
58
34020058
บ้านนาตาหมุด
เปิดใช้งาน
59
34020059
บ้านบ่อหิน
เปิดใช้งาน
60
34020060
บ้านดอนหมูวิทยา
เปิดใช้งาน
61
34020061
ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
เปิดใช้งาน
62
34020062
บ้านนาคิแลน
ไม่เปิดใช้งาน
63
34020063
บ้านดอนทับช้าง
เปิดใช้งาน
64
34020065
บ้านดอนใหญ่
เปิดใช้งาน
65
34020066
บ้านคอนสาย
เปิดใช้งาน
66
34020067
บ้านสร้างโพน
เปิดใช้งาน
67
34020068
บ้านโป่งน้อย
เปิดใช้งาน
68
34020069
บ้านนาคำวิทยา
เปิดใช้งาน
69
34020070
บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
70
34020072
บ้านฮี
เปิดใช้งาน
71
34020073
บ้านแพง
เปิดใช้งาน
72
34020074
บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
เปิดใช้งาน
73
34020075
บ้านคำไหล
เปิดใช้งาน
74
34020076
บ้านแอมเจริญ
เปิดใช้งาน
75
34020077
บ้านโคกน้อย
เปิดใช้งาน
76
34020078
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
77
34020079
บ้านโคกจาน
เปิดใช้งาน
78
34020080
บ้านเสาธงใหญ่
เปิดใช้งาน
79
34020081
บ้านนาเดื่อ
เปิดใช้งาน
80
34020082
ชุมชนบ้านเซเป็ด
เปิดใช้งาน
81
34020083
ตระการพืชผล
เปิดใช้งาน
82
34020084
บ้านตระการ
เปิดใช้งาน
83
34020085
บ้านโพนเมือง
เปิดใช้งาน
84
34020086
บ้านเอ็นอ้า
เปิดใช้งาน
85
34020087
บ้านดอนหมู
เปิดใช้งาน
86
34020088
บ้านตากแดด
เปิดใช้งาน
87
34020089
บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
เปิดใช้งาน
88
34020090
บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
เปิดใช้งาน
89
34020091
บ้านถ้ำแข้
เปิดใช้งาน
90
34020092
บ้านคำแคน
เปิดใช้งาน
91
34020093
บ้านห้วยที
ไม่เปิดใช้งาน
92
34020094
บ้านโนนสูงโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
93
34020095
บ้านนาส้มมอ
เปิดใช้งาน
94
34020096
บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
95
34020097
บ้านแก้งอะฮวน
เปิดใช้งาน
96
34020098
บ้านท่าหลวง
เปิดใช้งาน
97
34020099
บ้านดอนจิก
เปิดใช้งาน
98
34020100
บ้านโหมน
เปิดใช้งาน
99
34020101
บ้านนาพิน
เปิดใช้งาน
100
34020102
บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
เปิดใช้งาน
101
34020103
บ้านหนองแดง
เปิดใช้งาน
102
34020104
บ้านสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
103
34020105
บ้านน้ำคำ
เปิดใช้งาน
104
34020106
น้ำคำพิทยา
เปิดใช้งาน
105
34020107
บ้านนาห้วยแดง
เปิดใช้งาน
106
34020108
บ้านร่องข่า
เปิดใช้งาน
107
34020109
บ้านโนนกุง
เปิดใช้งาน
108
34020110
บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
เปิดใช้งาน
109
34020111
บ้านเล้า
เปิดใช้งาน
110
34020112
บ้านทม
เปิดใช้งาน
111
34020113
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
112
34020114
บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
113
34020116
บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
114
34020117
บ้านพอก
เปิดใช้งาน
115
34020118
ชุมชนบ้านสะพือ
เปิดใช้งาน
116
34020119
บ้านนางิ้ว
เปิดใช้งาน
117
34020120
บ้านสงยาง
เปิดใช้งาน
118
34020121
บ้านเขือง
ไม่เปิดใช้งาน
119
34020122
บ้านแหลไหล่
เปิดใช้งาน
120
34020123
บ้านหนองเต่า
เปิดใช้งาน
121
34020124
บ้านนาดอกไม้
เปิดใช้งาน
122
34020125
บ้านดอน
เปิดใช้งาน
123
34020126
บ้านห้วยฝ้าย
เปิดใช้งาน
124
34020127
บ้านดอนก่อ
เปิดใช้งาน
125
34020128
บ้านนาจ่าย
เปิดใช้งาน
126
34020129
บ้านไหล่ทุ่ง
เปิดใช้งาน
127
34020130
บ้านไหล่สูง
เปิดใช้งาน
128
34020131
บ้านดอนงัว
เปิดใช้งาน
129
34020132
บ้านดงไม้งาม
เปิดใช้งาน
130
34020133
บ้านคำข่า
เปิดใช้งาน
131
34020134
บ้านกาบิน
เปิดใช้งาน
132
34020135
บ้านตุ
เปิดใช้งาน
133
34020136
บ้านป่าข่า
เปิดใช้งาน
134
34020137
บ้านฟ้าห่วน
เปิดใช้งาน
135
34020138
บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
เปิดใช้งาน
136
34020139
บ้านแก่งเค็ง
เปิดใช้งาน
137
34020140
บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
เปิดใช้งาน
138
34020141
บ้านขุมคำดงตาหวาน
เปิดใช้งาน
139
34020142
บ้านหนองบั่ว
ไม่เปิดใช้งาน
140
34020143
บ้านน้ำเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
141
34020144
บ้านตาดแต้
เปิดใช้งาน
142
34020145
บ้านโนนหอม
เปิดใช้งาน
143
34020146
ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
144
34020147
บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
เปิดใช้งาน
145
34020148
บ้านโคกก่องวังนอง
เปิดใช้งาน
146
34020149
ชุมชนบ้านโนนสวาง
เปิดใช้งาน
147
34020150
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
148
34020151
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
149
34020152
บ้านคำแม่มุ่ย
เปิดใช้งาน
150
34020153
บ้านกุดกลอย
เปิดใช้งาน
151
34020154
บ้านแก้งลิง
เปิดใช้งาน
152
34020155
บ้านไชยชนะ
เปิดใช้งาน
153
34020156
บ้านแข็งขยัน
เปิดใช้งาน
154
34020157
บ้านบกหนองทันน้ำ
เปิดใช้งาน
155
34020158
บ้านโนนหินแร่
เปิดใช้งาน
156
34020159
บ้านแสนอุดม
เปิดใช้งาน
157
34020160
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
เปิดใช้งาน
158
34020161
บ้านหนองลุมพุก
เปิดใช้งาน
159
34020162
บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
เปิดใช้งาน
160
34020163
บ้านพะไล
เปิดใช้งาน
161
34020164
บ้านเลาะ
เปิดใช้งาน
162
34020165
บ้านดอนเย็นใต้
เปิดใช้งาน
163
34020166
เสาวนิต(บ้านวังแฮ)
เปิดใช้งาน
164
34020167
บ้านโพธิ์ไทร
เปิดใช้งาน
165
34020168
บ้านคำมณี
เปิดใช้งาน
166
34020169
บ้านแก้งใต้
เปิดใช้งาน
167
34020170
บ้านดอนกะทอด
เปิดใช้งาน
168
34020171
บ้านม่วงใหญ่
เปิดใช้งาน
169
34020172
บ้านนานางวาน
เปิดใช้งาน
170
34020173
บ้านโปร่งเจริญ
เปิดใช้งาน
171
34020174
บ้านดอนชาด
เปิดใช้งาน
172
34020175
บ้านนาพะเนียงออ
เปิดใช้งาน
173
34020176
บ้านกะเตียด
เปิดใช้งาน
174
34020177
บ้านสองคอน
เปิดใช้งาน
175
34020178
บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
เปิดใช้งาน
176
34020179
บ้านกะลึง
เปิดใช้งาน
177
34020180
บ้านโสกชัน
เปิดใช้งาน
178
34020181
บ้านไพรสวรรค์
เปิดใช้งาน
179
34020182
บ้านหินห่อม
เปิดใช้งาน
180
34020183
บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
เปิดใช้งาน
181
34020184
บ้านคำกลาง
เปิดใช้งาน
182
34020185
บ้านสารภี
เปิดใช้งาน
183
34020186
บ้านพะลอง
เปิดใช้งาน
184
34020187
สมาคมจักรยานสมัครเล่น
ไม่เปิดใช้งาน
185
34020188
บุญจิราธร
เปิดใช้งาน
186
34020189
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
187
34020190
บ้านนาหว้าใต้
เปิดใช้งาน
188
34020191
บ้านนาขาม
เปิดใช้งาน
189
34020192
ผอบ ณ นคร 1
เปิดใช้งาน
190
34020193
บ้านปากห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
191
34020194
บ้านดงตาหวัง
เปิดใช้งาน
192
34020195
บ้านหนองฟานยืน
เปิดใช้งาน
193
34020196
บ้านโป่งเป้า
เปิดใช้งาน
194
34020197
บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
เปิดใช้งาน
195
34020198
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
196
34020199
บ้านนาชุม
เปิดใช้งาน
197
34020200
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
198
34020201
บ้านกองโพน
เปิดใช้งาน
199
34020202
บ้านไหล่ธาตุ
เปิดใช้งาน
200
34020203
บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
เปิดใช้งาน
201
34020204
บ้านคันพะลาน
เปิดใช้งาน
202
34020205
บ้านลุมพุก
เปิดใช้งาน
203
34020206
บ้านนาตาลใต้
เปิดใช้งาน
204
34020207
บ้านนากลาง
เปิดใช้งาน
205
34020208
บ้านนาม่วง
เปิดใช้งาน
206
34020209
บ้านนาทราย
เปิดใช้งาน
207
34020210
บ้านปากแซง
เปิดใช้งาน
208
34020211
บ้านโพนแพง
เปิดใช้งาน
209
34020212
บ้านนาหินโหง่นนาดง
เปิดใช้งาน
210
34020213
บ้านพะลาน
เปิดใช้งาน
211
34020214
บ้านบก
เปิดใช้งาน
212
34020215
บ้านพังเคน
เปิดใช้งาน
213
34020216
บ้านโนนตูม
เปิดใช้งาน
214
34020217
บ้านโนนขุมคำ
เปิดใช้งาน
215
34020218
บ้านด่านหม่วน
เปิดใช้งาน
216
34020219
บ้านด่านฮัง
เปิดใช้งาน
217
34020220
บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
เปิดใช้งาน