หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34040001
บ้านแฮหนามแท่ง
ไม่เปิดใช้งาน
2
34040002
บ้านคำขวาง
เปิดใช้งาน
3
34040004
บ้านท่าข้องเหล็ก
เปิดใช้งาน
4
34040005
บ้านคำนางรวย
เปิดใช้งาน
5
34040006
บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
ไม่เปิดใช้งาน
6
34040007
บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
เปิดใช้งาน
7
34040008
วัดบ้านค้อหวาง
เปิดใช้งาน
8
34040009
บ้านโนนจิก
เปิดใช้งาน
9
34040010
บ้านดอนผอุง
เปิดใช้งาน
10
34040011
บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
11
34040012
บ้านท่าลาด
เปิดใช้งาน
12
34040013
บ้านโนนทรายน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
13
34040014
บ้านถ่อน
ไม่เปิดใช้งาน
14
34040015
บ้านโนนเกษม
เปิดใช้งาน
15
34040016
บ้านบัววัด
ไม่เปิดใช้งาน
16
34040017
บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
17
34040018
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
18
34040019
บ้านจั่น
เปิดใช้งาน
19
34040020
บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
เปิดใช้งาน
20
34040021
บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
21
34040022
บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
22
34040023
บ้านคอนสาย
เปิดใช้งาน
23
34040024
บ้านนาโหนนน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
24
34040025
บ้านท่างอย
ไม่เปิดใช้งาน
25
34040026
บ้านวังยาง
เปิดใช้งาน
26
34040027
บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
27
34040028
บ้านบุ่งหวาย
เปิดใช้งาน
28
34040029
บ้านดอนชาด
เปิดใช้งาน
29
34040030
บ้านห่องชัน
ไม่เปิดใช้งาน
30
34040031
บ้านกุดระงุม
ไม่เปิดใช้งาน
31
34040032
บ้านยางวังกางฮุง
เปิดใช้งาน
32
34040033
บ้านโนนแดง
เปิดใช้งาน
33
34040035
บ้านโพธิ์
เปิดใช้งาน
34
34040036
บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
35
34040037
โนนชาดผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
36
34040038
ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
37
34040039
บ้านหาดสวนยา
ไม่เปิดใช้งาน
38
34040040
บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
39
34040041
ชุมชนบ้านกุดเป่ง
เปิดใช้งาน
40
34040042
บ้านกุดปลาขาว
เปิดใช้งาน
41
34040043
บ้านหนองตาปู่
เปิดใช้งาน
42
34040044
บ้านหนองบัวแดนเกษม
ไม่เปิดใช้งาน
43
34040045
บ้านบาก
เปิดใช้งาน
44
34040046
บ้านสระสมิง
เปิดใช้งาน
45
34040047
บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
เปิดใช้งาน
46
34040048
ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)
เปิดใช้งาน
47
34040049
บ้านโนนยาง
เปิดใช้งาน
48
34040050
บ้านคำเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
49
34040051
อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
50
34040052
บ้านธาตุ
ไม่เปิดใช้งาน
51
34040053
บ้านปากกุดหวาย
เปิดใช้งาน
52
34040054
บ้านทางสาย
เปิดใช้งาน
53
34040055
บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
เปิดใช้งาน
54
34040056
บ้านคูสว่าง
เปิดใช้งาน
55
34040057
บ้านกุดชุม
เปิดใช้งาน
56
34040058
บ้านนาสะแบง
ไม่เปิดใช้งาน
57
34040059
บ้านหนองกินเพล
ไม่เปิดใช้งาน
58
34040060
บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
59
34040061
บ้านน้ำเที่ยง
ไม่เปิดใช้งาน
60
34040062
บ้านนางาม
เปิดใช้งาน
61
34040063
บ้านโนนแคน
เปิดใช้งาน
62
34040064
บ้านขามป้อม
เปิดใช้งาน
63
34040067
บ้านสร้างแก้ว
เปิดใช้งาน
64
34040068
บ้านทรายทอง
ไม่เปิดใช้งาน
65
34040069
บ้านหินแห่
ไม่เปิดใช้งาน
66
34040070
บ้านกระแอกน้อย
เปิดใช้งาน
67
34040071
บ้านสำโรงน้อย
เปิดใช้งาน
68
34040072
บ้านคำสว่าง
เปิดใช้งาน
69
34040073
บ้านค้อน้อย
เปิดใช้งาน
70
34040074
บ้านอาเลา
เปิดใช้งาน
71
34040075
บ้านผำ
ไม่เปิดใช้งาน
72
34040076
บ้านโคกก่อง
เปิดใช้งาน
73
34040077
บ้านแกนาคำ
ไม่เปิดใช้งาน
74
34040078
บ้านโนนสมบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
75
34040080
บ้านหนองจิกนาเรือง
เปิดใช้งาน
76
34040081
บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
เปิดใช้งาน
77
34040083
บ้านวังคกอูบมุง
เปิดใช้งาน
78
34040084
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
79
34040085
บ้านคุ้ม
ไม่เปิดใช้งาน
80
34040086
บ้านกะแอก
ไม่เปิดใช้งาน
81
34040087
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
82
34040088
บ้านสระดอกเกษ
ไม่เปิดใช้งาน
83
34040089
บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
เปิดใช้งาน
84
34040090
บ้านหนองหิน
ไม่เปิดใช้งาน
85
34040091
หนองมังโนนกลางห่องแดง
ไม่เปิดใช้งาน
86
34040092
บ้านโนนสัง
เปิดใช้งาน
87
34040093
บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
88
34040094
บ้านดอนม่วง
เปิดใช้งาน
89
34040095
โพนเมืองโนนกาเล็น (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
90
34040096
บ้านเปือย
เปิดใช้งาน
91
34040097
บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
92
34040098
บ้านโพนงาม
เปิดใช้งาน
93
34040099
บ้านหนองผือโปร่งคำ
เปิดใช้งาน
94
34040100
บ้านบุ่ง
เปิดใช้งาน
95
34040101
บ้านห่องขอน
ไม่เปิดใช้งาน
96
34040102
บ้านบอน
เปิดใช้งาน
97
34040103
บ้านค้อบอน
ไม่เปิดใช้งาน
98
34040104
บ้านห่องยูง
ไม่เปิดใช้งาน
99
34040105
บ้านหนองหัวงัว
ไม่เปิดใช้งาน
100
34040106
บ้านหนองเทา
เปิดใช้งาน
101
34040107
บ้านหนองสองห้อง
ไม่เปิดใช้งาน
102
34040108
บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
103
34040109
บ้านผับแล้ง
เปิดใช้งาน
104
34040110
บ้านหว้านแกเจริญ
เปิดใช้งาน
105
34040111
บ้านน้ำเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
106
34040112
บ้านนาแก
เปิดใช้งาน
107
34040113
บ้านนานวล
เปิดใช้งาน
108
34040114
บ้านสร้างโหง่น
เปิดใช้งาน
109
34040115
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
110
34040116
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
111
34040117
บ้านดอนยู
เปิดใช้งาน
112
34040118
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
113
34040119
บ้านนาดู่
ไม่เปิดใช้งาน
114
34040120
บ้านหนองแปน
เปิดใช้งาน
115
34040121
บ้านนาจาน
เปิดใช้งาน
116
34040122
บ้านนาประชุม
เปิดใช้งาน
117
34040123
ชุมชนบ้านนาเยีย
เปิดใช้งาน
118
34040124
บ้านแก้งยาง
เปิดใช้งาน
119
34040125
บ้านนาเรือง
ไม่เปิดใช้งาน
120
34040126
บ้านโนนงาม
เปิดใช้งาน
121
34040127
บ้านหนองกระบือ
เปิดใช้งาน
122
34040128
บ้านม่วงคำ
เปิดใช้งาน
123
34040129
บ้านหินลาด
เปิดใช้งาน
124
34040130
บ้านโคกสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
125
34040131
บ้านผึ้งโดม
เปิดใช้งาน
126
34040132
บ้านแก่งโดม
ไม่เปิดใช้งาน
127
34040133
บ้านคำหมากอ่อน
ไม่เปิดใช้งาน
128
34040134
อนุบาลสว่างวีระวงศ์
เปิดใช้งาน
129
34040135
บ้านสะพานโดม
เปิดใช้งาน
130
34040136
บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
ไม่เปิดใช้งาน
131
34040137
บ้านคำโพธิ์โคกก่อง
เปิดใช้งาน
132
34040138
บ้านบัวท่า
เปิดใช้งาน
133
34040139
บ้านบัวเทิง
เปิดใช้งาน
134
34040140
บ้านบุ่งมะแลง
เปิดใช้งาน
135
34040141
บ้านป่าข่า
เปิดใช้งาน
136
34040142
บ้านสุขสมบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
137
34040143
บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
138
34040144
บ้านคำข่า
เปิดใช้งาน
139
34040145
บ้านทุ่งเพียง
เปิดใช้งาน
140
34040146
บ้านคำสมิง
เปิดใช้งาน
141
34040147
บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขาบ้านหนองแวง)
ไม่เปิดใช้งาน
142
34040148
บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
143
34040149
บ้านแพง
เปิดใช้งาน
144
34040150
บ้านสว่าง
ไม่เปิดใช้งาน