หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
36010001
บ้านผือวิทยายน
ไม่เปิดใช้งาน
2
36010002
สระไข่น้ำขุนีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
3
36010003
บ้านหนองไผ่ล้อม
ไม่เปิดใช้งาน
4
36010004
บ้านหนองเขื่อง
ไม่เปิดใช้งาน
5
36010005
กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
6
36010006
บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
7
36010007
โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
เปิดใช้งาน
8
36010011
บ้านห้วยตะแคง
ไม่เปิดใช้งาน
9
36010012
บ้านห้วยยาง
ไม่เปิดใช้งาน
10
36010013
โนนหว้านไพล
เปิดใช้งาน
11
36010014
วัดพุทโธวาท
เปิดใช้งาน
12
36010015
หนองสระสำราญราษฎร์
เปิดใช้งาน
13
36010016
บ้านหนองบัวขาว
ไม่เปิดใช้งาน
14
36010018
โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
เปิดใช้งาน
15
36010019
บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
ไม่เปิดใช้งาน
16
36010020
บ้านท่าหินโงม
ไม่เปิดใช้งาน
17
36010021
บ้านห้วยหมากแดง
ไม่เปิดใช้งาน
18
36010022
บ้านวังโพน
เปิดใช้งาน
19
36010025
บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
20
36010026
นาฝายวิทยา
เปิดใช้งาน
21
36010027
บ้านช่อระกา
ไม่เปิดใช้งาน
22
36010028
บ้านกุดขมิ้น
ไม่เปิดใช้งาน
23
36010029
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ไม่เปิดใช้งาน
24
36010031
นาเสียวศึกษาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
25
36010032
บ้านนาวัง
เปิดใช้งาน
26
36010033
บ้านซับรวงไทร
ไม่เปิดใช้งาน
27
36010034
ไทรงามผดุงวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
28
36010035
บ้านนาสีนวล
เปิดใช้งาน
29
36010036
บ้านแจ้งน้อย
เปิดใช้งาน
30
36010038
โนนสำราญวิทยา
เปิดใช้งาน
31
36010039
ฉิมพลีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
32
36010041
เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน
33
36010044
บ้านขี้เหล็กใหญ่
เปิดใช้งาน
34
36010045
สุนทรวัฒนา
เปิดใช้งาน
35
36010046
อนุบาลชัยภูมิ
ไม่เปิดใช้งาน
36
36010048
ชุมพลสวรรค์วิทยา
เปิดใช้งาน
37
36010049
โค้งน้ำตับวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
38
36010050
วังก้านเหลืองดรุณกิจ
เปิดใช้งาน
39
36010051
กุดเวียนวิทย์ผดุง
เปิดใช้งาน
40
36010052
อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
เปิดใช้งาน
41
36010053
บ้านเล่าวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
42
36010054
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
เปิดใช้งาน
43
36010056
บ้านโพธิ์ใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
44
36010059
บ้านเสี้ยวน้อย
เปิดใช้งาน
45
36010060
ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
เปิดใช้งาน
46
36010061
บ้านขวาน้อย
เปิดใช้งาน
47
36010067
บ้านซับพระไวย์
ไม่เปิดใช้งาน
48
36010068
บ้านหนองหญ้ารังกา
เปิดใช้งาน
49
36010069
บ้านซับม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
50
36010070
โพนทองพิทยา
เปิดใช้งาน
51
36010071
บ้านนางเม้ง
เปิดใช้งาน
52
36010072
บ้านโนนกอก
เปิดใช้งาน
53
36010075
บ้านลาดใหญ่
เปิดใช้งาน
54
36010077
บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
55
36010079
บ้านโนนคูณ
ไม่เปิดใช้งาน
56
36010081
บ้านกุดละลม
เปิดใช้งาน
57
36010082
หนองนาแซงวิทยา
เปิดใช้งาน
58
36010084
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
59
36010085
บ้านดอนหัน
เปิดใช้งาน
60
36010086
บ้านหนองไผ่พัฒนา
เปิดใช้งาน
61
36010087
โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
เปิดใช้งาน
62
36010088
ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
63
36010089
บ้านหนองแหนดอนกู่
เปิดใช้งาน
64
36010090
ห้วยต้อนวิทยา
เปิดใช้งาน
65
36010091
บ้านโป่งคองเหนือ
เปิดใช้งาน
66
36010093
บ้านชีลองกลาง
เปิดใช้งาน
67
36010094
บ้านชีลองใต้
เปิดใช้งาน
68
36010095
สามพันตาราษฎร์อุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
69
36010097
ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
เปิดใช้งาน
70
36010098
บ้านชีลองเหนือ
เปิดใช้งาน
71
36010099
บ้านม่วงเงาะ
เปิดใช้งาน
72
36010100
บ้านห้วยบงเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
73
36010101
บ้านหินกอง
ไม่เปิดใช้งาน
74
36010102
บ้านห้วยหว้า
เปิดใช้งาน
75
36010103
บ้านห้วยบงใต้
เปิดใช้งาน
76
36010104
บ้านสงแคน
ไม่เปิดใช้งาน
77
36010106
บ้านหินลาด
เปิดใช้งาน
78
36010107
บ้านวังกำแพง
ไม่เปิดใช้งาน
79
36010108
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
80
36010109
ยางนาดีราษฎร์ดำรง
เปิดใช้งาน
81
36010110
บ้านหนองอ้อ
เปิดใช้งาน
82
36010111
บ้านหลุบโพธิ์
เปิดใช้งาน
83
36010112
บ้านกุดไผ่
เปิดใช้งาน
84
36010113
บ้านห้วยหนองจันทิ
ไม่เปิดใช้งาน
85
36010114
บ้านโนนขี้ตุ่น
เปิดใช้งาน
86
36010115
บ้านกุดยาง
ไม่เปิดใช้งาน
87
36010117
บ้านโนนเปลือย
ไม่เปิดใช้งาน
88
36010119
บ้านกุดหูลิง
เปิดใช้งาน
89
36010121
บ้านโนนแดง
ไม่เปิดใช้งาน
90
36010122
บ้านต้อน
เปิดใช้งาน
91
36010123
อนุบาลบ้านเขว้า
ไม่เปิดใช้งาน
92
36010124
บ้านเขว้าศึกษา
เปิดใช้งาน
93
36010125
บ้านโนนตาด
เปิดใช้งาน
94
36010126
บ้านกุดฉนวน
เปิดใช้งาน
95
36010127
บ้านคลองไผ่งาม
เปิดใช้งาน
96
36010129
บ้านหนองโสมง
เปิดใช้งาน
97
36010130
บ้านหว้าเฒ่า
ไม่เปิดใช้งาน
98
36010131
บ้านซับปลากั้ง
ไม่เปิดใช้งาน
99
36010132
บ้านแก้งยาว
ไม่เปิดใช้งาน
100
36010133
บ้านนาอินทร์แต่ง
เปิดใช้งาน
101
36010134
บ้านห้วยน้ำคำ
เปิดใช้งาน
102
36010135
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
103
36010136
ท่าแกวิทยากร
เปิดใช้งาน
104
36010137
โนนน้อยแผ่นดินทอง
เปิดใช้งาน
105
36010138
บ้านป่ายาง
เปิดใช้งาน
106
36010139
บ้านค่ายหางเรียง
ไม่เปิดใช้งาน
107
36010140
บ้านวังปลาฝา
เปิดใช้งาน
108
36010141
บ้านวังกุ่ม
เปิดใช้งาน
109
36010143
บ้านโนนโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
110
36010144
บ้านห้วยหวาย
เปิดใช้งาน
111
36010145
ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
เปิดใช้งาน
112
36010146
บ้านคอนสวรรค์
เปิดใช้งาน
113
36010148
บ้านโนนโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
114
36010151
สหราษฎร์นุเคราะห์
เปิดใช้งาน
115
36010152
บ้านหนองโนน้อย
เปิดใช้งาน
116
36010153
บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
เปิดใช้งาน
117
36010155
บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
เปิดใช้งาน
118
36010156
บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
ไม่เปิดใช้งาน
119
36010157
บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
120
36010158
บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
121
36010159
บ้านโนนพันชาติกุดโดน
ไม่เปิดใช้งาน
122
36010160
บ้านดอนหันวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
123
36010161
บ้านลำชี
เปิดใช้งาน
124
36010162
ชุมชนบ้านโสก
ไม่เปิดใช้งาน
125
36010163
บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
126
36010164
บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
127
36010165
ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
128
36010166
บ้านโปร่งโก
ไม่เปิดใช้งาน
129
36010167
บ้านยางหวาย
ไม่เปิดใช้งาน
130
36010170
บ้านนาโจด
เปิดใช้งาน
131
36010172
บ้านนามน
เปิดใช้งาน
132
36010173
บ้านสำราญ
ไม่เปิดใช้งาน
133
36010174
บ้านนาฮี
ไม่เปิดใช้งาน
134
36010175
บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
เปิดใช้งาน
135
36010176
บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
136
36010177
บ้านฝาย
เปิดใช้งาน
137
36010178
หนองตาไก้วิทยากร
ไม่เปิดใช้งาน
138
36010179
บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
เปิดใช้งาน
139
36010180
ห้วยไร่วิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
140
36010181
บ้านห้วยยาง
ไม่เปิดใช้งาน
141
36010182
บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
เปิดใช้งาน
142
36010183
บ้านโสกมูลนาค
เปิดใช้งาน
143
36010184
บ้านหนองไฮโคกสง่า
เปิดใช้งาน
144
36010186
บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
145
36010187
บ้านกุดชุมแสง
ไม่เปิดใช้งาน
146
36010188
บ้านนาทุ่งใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
147
36010189
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
148
36010190
บ้านหนองลุมพุก
เปิดใช้งาน
149
36010191
บ้านหนองสะแก
เปิดใช้งาน
150
36010192
บ้านโชคอำนวย
เปิดใช้งาน
151
36010193
คุรุประชานุกูล
เปิดใช้งาน
152
36010194
บ้านห้วยกนทา
เปิดใช้งาน
153
36010195
บ้านปากห้วยเดื่อ
ไม่เปิดใช้งาน
154
36010196
บ้านท่าข่อย
เปิดใช้งาน
155
36010197
หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
156
36010198
บ้านหัวนาคำ
เปิดใช้งาน
157
36010199
บ้านโนนลาน
เปิดใช้งาน
158
36010200
บ้านโนนถาวร
ไม่เปิดใช้งาน
159
36010201
บ้านหนองไห
เปิดใช้งาน
160
36010202
บ้านบ่อทอง
เปิดใช้งาน
161
36010204
ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
162
36010205
ศรีสว่างสามัคคี
เปิดใช้งาน
163
36010206
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
164
36010207
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
165
36010208
บ้านโนนศรีทอง
ไม่เปิดใช้งาน
166
36010210
บ้านโนนเหม่า
เปิดใช้งาน
167
36010211
บ้านโหล่นสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
168
36010212
บ้านห้วยกุ่ม
เปิดใช้งาน
169
36010213
บ้านนางแดด
ไม่เปิดใช้งาน
170
36010214
บ้านโนนศรีสง่า
เปิดใช้งาน
171
36010215
บ้านคลองเจริญ
เปิดใช้งาน
172
36010216
บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
173
36010217
บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง
ไม่เปิดใช้งาน
174
36010218
บ้านโคกกรวดหนองพวง
ไม่เปิดใช้งาน
175
36010219
บ้านนางแดดเหนือ
เปิดใช้งาน
176
36010220
บ้านห้วยหัน
เปิดใช้งาน
177
36010221
บ้านโนนตูม
เปิดใช้งาน
178
36010222
บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
ไม่เปิดใช้งาน
179
36010223
บ้านทรัพย์เจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
180
36010224
บ้านท่าวังย่างควาย
ไม่เปิดใช้งาน
181
36010225
บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
เปิดใช้งาน
182
36010226
บ้านหนองไฮเหนือ
เปิดใช้งาน
183
36010227
บ้านลาดเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
184
36010228
บ้านโสกรัง
เปิดใช้งาน
185
36010229
บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
186
36010230
บ้านราษฎร์ดำเนิน
เปิดใช้งาน
187
36010231
บ้านหนองไฮใต้
เปิดใช้งาน
188
36010232
อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
189
36010233
บ้านลาดใต้
เปิดใช้งาน
190
36010234
หนองเบ็นเจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
191
36010235
บ้านหนองแห้วพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
192
36010236
ชุมชนบ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
193
36010237
บ้านห้วยหว้า
เปิดใช้งาน
194
36010238
บ้านนาเจริญ
เปิดใช้งาน
195
36010239
บ้านนารี
ไม่เปิดใช้งาน
196
36010240
บ้านหนองปล้อง
ไม่เปิดใช้งาน
197
36010241
บ้านห้วยไผ่ใต้
เปิดใช้งาน
198
36010242
บ้านสะพุงเหนือ
เปิดใช้งาน
199
36010243
บ้านโคกสง่า
เปิดใช้งาน
200
36010244
บ้านห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
201
36010245
บ้านหนองกุงบำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
202
36010246
บ้านเจาทอง
ไม่เปิดใช้งาน
203
36010247
บ้านโนนม่วง
เปิดใช้งาน
204
36010248
บ้านลาดชุมพล
เปิดใช้งาน
205
36010249
บ้านลาดไทรงาม
เปิดใช้งาน
206
36010250
บ้านนาอุดม
เปิดใช้งาน
207
36010251
บ้านพัฒนาสามัคคี
เปิดใช้งาน
208
36010252
หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
เปิดใช้งาน
209
36010253
แจ้งตราดคลองไทร
เปิดใช้งาน
210
36010254
บ้านคลองจันลา
เปิดใช้งาน
211
36010255
บ้านนาระยะพัฒนา
เปิดใช้งาน
212
36010257
บ้านห้วยร่วม
เปิดใช้งาน
213
36010258
สหประชาสรร
เปิดใช้งาน
214
36010259
บ้านซับชมภู
เปิดใช้งาน
215
36010260
บ้านเจาเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
216
36010261
บ้านปรางค์มะค่า
เปิดใช้งาน
217
36010262
แหลมทองผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
218
36010263
บ้านโนนผักหวาน
เปิดใช้งาน
219
36010264
หินเหิบซับภูทอง
เปิดใช้งาน
220
36010265
บ้านสามแยกดงสวรรค์
เปิดใช้งาน
221
36010266
บ้านวังตะกู
เปิดใช้งาน
222
36010267
บ้านซับสีทอง
เปิดใช้งาน
223
36010268
บ้านลาดผักหนาม
เปิดใช้งาน
224
36010269
บ้านห้วยผักหนาม
เปิดใช้งาน
225
36010270
บ้านหนองฉนวนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
226
36010271
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน