หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
36020001
ศาลาสามัคคี
เปิดใช้งาน
2
36020002
บ้านระหัด
เปิดใช้งาน
3
36020003
บ้านขามป้อม
เปิดใช้งาน
4
36020004
บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
5
36020005
บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
6
36020011
บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
7
36020012
บ้านเมืองกลางวิทยา
เปิดใช้งาน
8
36020013
บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
เปิดใช้งาน
9
36020014
บ้านโนนเห็ดไคล
เปิดใช้งาน
10
36020015
บุปผาราม
เปิดใช้งาน
11
36020016
บ้านโนนเขวา
ไม่เปิดใช้งาน
12
36020017
บ้านโนนทอง
เปิดใช้งาน
13
36020018
บ้านโนนหนองไฮ
เปิดใช้งาน
14
36020019
บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
15
36020020
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
16
36020021
บ้านแก้งตาดไซ
เปิดใช้งาน
17
36020022
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
18
36020023
บ้านนาสีดา
เปิดใช้งาน
19
36020024
บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
เปิดใช้งาน
20
36020025
บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
21
36020026
บ้านหัวโสก
เปิดใช้งาน
22
36020027
บึงมะนาววิทยา
เปิดใช้งาน
23
36020028
บ้านจมื่น
เปิดใช้งาน
24
36020029
บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
25
36020030
บ้านโนนงิ้ว
เปิดใช้งาน
26
36020031
บ้านเขวา
เปิดใช้งาน
27
36020032
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
28
36020033
บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
เปิดใช้งาน
29
36020034
บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เปิดใช้งาน
30
36020035
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
31
36020036
บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
เปิดใช้งาน
32
36020037
บ้านโนนชาด
เปิดใช้งาน
33
36020039
ชุมชนบ้านเมืองเก่า
เปิดใช้งาน
34
36020040
บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
เปิดใช้งาน
35
36020041
บ้านหนองแต้
เปิดใช้งาน
36
36020042
เกษตรศิลปวิทยา
เปิดใช้งาน
37
36020043
ชุมชนบ้านหัน
เปิดใช้งาน
38
36020044
บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
เปิดใช้งาน
39
36020045
บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
เปิดใช้งาน
40
36020046
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
41
36020047
บ้านตลาดอุดมวิทย์
เปิดใช้งาน
42
36020050
สระโพนทอง
เปิดใช้งาน
43
36020051
บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
44
36020052
บ้านหนองคูวิทยาคม
เปิดใช้งาน
45
36020053
บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
46
36020054
บ้านพีพวย
ไม่เปิดใช้งาน
47
36020055
บ้านโจดพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
48
36020056
บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
เปิดใช้งาน
49
36020057
บ้านฉนวน
เปิดใช้งาน
50
36020058
บ้านท่าคร้อโนนศิลา
เปิดใช้งาน
51
36020059
บ้านนาสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
52
36020060
บ้านห้วยยางดำ
เปิดใช้งาน
53
36020061
บ้านหนองแดงกุดจิก
เปิดใช้งาน
54
36020062
บ้านหนองโพนงาม
เปิดใช้งาน
55
36020063
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
56
36020064
บ้านสารจอด
เปิดใช้งาน
57
36020065
บ้านวังม่วง
เปิดใช้งาน
58
36020066
บ้านโคกสง่า
เปิดใช้งาน
59
36020067
บ้านทิกแล้ง
เปิดใช้งาน
60
36020068
บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
61
36020069
บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
62
36020070
บ้านสารจอดเก่า
เปิดใช้งาน
63
36020071
บ้านดอนหัน
เปิดใช้งาน
64
36020072
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
เปิดใช้งาน
65
36020073
บ้านสวนอ้อย
เปิดใช้งาน
66
36020074
บ้านหนองปอแดง
เปิดใช้งาน
67
36020075
บ้านกวางโจนโนนทอง
เปิดใช้งาน
68
36020077
คุรุราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
69
36020078
บ้านดอนจำปา
เปิดใช้งาน
70
36020079
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
71
36020081
กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
เปิดใช้งาน
72
36020082
บ้านเรือ
เปิดใช้งาน
73
36020083
บ้านโนนสาทร
เปิดใช้งาน
74
36020084
ม่วงราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
75
36020085
บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
76
36020086
บ้านกุดโคลน
เปิดใช้งาน
77
36020087
บ้านหนองไรไก่
เปิดใช้งาน
78
36020089
บ้านกุดแดง
เปิดใช้งาน
79
36020090
บ้านโนนสาวเอ้
เปิดใช้งาน
80
36020092
บ้านกุดจอก
เปิดใช้งาน
81
36020093
บ้านหนองปลา
เปิดใช้งาน
82
36020094
บ้านธาตุ
เปิดใช้งาน
83
36020095
บ้านหนองกุงใหม่
เปิดใช้งาน
84
36020096
บ้านฝายพญานาค
ไม่เปิดใช้งาน
85
36020097
บ้านตาดรินทอง
เปิดใช้งาน
86
36020098
บ้านหนองคัน
เปิดใช้งาน
87
36020099
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
88
36020100
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
89
36020101
บ้านนาหัวแรด
เปิดใช้งาน
90
36020102
บ้านโนนหินแร่
เปิดใช้งาน
91
36020103
บ้านดอนเตาเหล็ก
เปิดใช้งาน
92
36020104
บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
เปิดใช้งาน
93
36020105
บ้านนาหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
94
36020106
บ้านหนองแซง
เปิดใช้งาน
95
36020107
บ้านโป่งดินดำ
เปิดใช้งาน
96
36020108
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
97
36020109
บ้านฉนวน
เปิดใช้งาน
98
36020110
บ้านห้างสูง
เปิดใช้งาน
99
36020111
บ้านดอนไก่เถื่อน
เปิดใช้งาน
100
36020112
บ้านกุดหมากเห็บ
เปิดใช้งาน
101
36020113
ฉิมพลีมา
เปิดใช้งาน
102
36020114
บ้านดงเมย
เปิดใช้งาน
103
36020115
เพชรราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
104
36020116
เพชรราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
105
36020117
บ้านหนองงูเหลือม
เปิดใช้งาน
106
36020118
บ้านโป่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
107
36020119
บ้านกุดขอนแก่น
เปิดใช้งาน
108
36020120
บ้านเมืองคง
เปิดใช้งาน
109
36020121
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
110
36020122
บ้านโนนดินแดง
เปิดใช้งาน
111
36020123
บ้านโนนสลวย
เปิดใช้งาน
112
36020124
บ้านหนองสองห้อง
ไม่เปิดใช้งาน
113
36020125
ภูมิวิทยา
เปิดใช้งาน
114
36020126
บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
115
36020127
บ้านหว้าทอง
เปิดใช้งาน
116
36020128
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
เปิดใช้งาน
117
36020129
บ้านโนนงาม
เปิดใช้งาน
118
36020131
บ้านพรมใต้พิทยาคาร
เปิดใช้งาน
119
36020132
บ้านกุดหัวช้าง
เปิดใช้งาน
120
36020133
บ้านหนองบัวพรม
เปิดใช้งาน
121
36020134
หนองเบนประภากร
เปิดใช้งาน
122
36020135
บ้านหนองคอนไทย
เปิดใช้งาน
123
36020136
บ้านมูลกระบือ
เปิดใช้งาน
124
36020137
บ้านสีปลาด
ไม่เปิดใช้งาน
125
36020138
บ้านโนนข่า
เปิดใช้งาน
126
36020139
บ้านหัวหนอง
เปิดใช้งาน
127
36020141
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
เปิดใช้งาน
128
36020142
หนองเมยสามัคคี
เปิดใช้งาน
129
36020143
บ้านแดงสว่าง
เปิดใช้งาน
130
36020144
โนนเสลาประสาทวิทย์
เปิดใช้งาน
131
36020145
เนรมิตศึกษา
เปิดใช้งาน
132
36020146
บ้านโนนดินจี่
เปิดใช้งาน
133
36020147
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
134
36020148
บ้านห้วยพลวง
เปิดใช้งาน
135
36020149
บ้านหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
136
36020150
บ้านหินลาดพัฒนา
เปิดใช้งาน
137
36020151
บ้านดอนดู่
ไม่เปิดใช้งาน
138
36020152
บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
เปิดใช้งาน
139
36020153
บ้านหนองแฝก
เปิดใช้งาน
140
36020154
บ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
141
36020155
ชัยชุมพลวิทยา
เปิดใช้งาน
142
36020157
ชุมชนแท่นประจัน
เปิดใช้งาน
143
36020158
บ้านมอญ
เปิดใช้งาน
144
36020159
หัวนานคร
เปิดใช้งาน
145
36020160
บ้านโนนคูณ
เปิดใช้งาน
146
36020161
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
147
36020162
บ้านหนองผักหลอด
เปิดใช้งาน
148
36020163
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
149
36020164
บ้านข่าเชียงพิน
เปิดใช้งาน
150
36020165
บ้านสะเดาหนองไผ่
เปิดใช้งาน
151
36020166
ไตรมิตรพิทยา
เปิดใช้งาน
152
36020167
บ้านถนนกลาง
เปิดใช้งาน
153
36020168
บ้านนายม
เปิดใช้งาน
154
36020169
บ้านดอนหันนาสวรรค์
เปิดใช้งาน
155
36020170
บ้านหินลาด
เปิดใช้งาน
156
36020171
โคกสะอาดศึกษา
เปิดใช้งาน
157
36020172
บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
เปิดใช้งาน
158
36020173
บ้านหลุบค่าย
เปิดใช้งาน
159
36020174
สามสวนวิทยา
เปิดใช้งาน
160
36020175
บ้านโจดโนนข่า
เปิดใช้งาน
161
36020176
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
162
36020177
บ้านหนองเรือ
เปิดใช้งาน
163
36020178
หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
เปิดใช้งาน
164
36020179
บ้านดอนเค็ง
เปิดใช้งาน
165
36020180
บ้านหนองดินดำ
เปิดใช้งาน
166
36020181
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
167
36020182
บ้านหนองพีพ่วน
เปิดใช้งาน
168
36020183
บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
169
36020184
บ้านเก่าวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
170
36020185
บ้านหนองม่วงบำรุง
เปิดใช้งาน
171
36020186
บ้านเซียมป่าหม้อ
เปิดใช้งาน
172
36020188
บ้านโคกกุง
เปิดใช้งาน
173
36020189
บ้านตลุกหิน
เปิดใช้งาน
174
36020190
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
175
36020191
บ้านโปร่งสังข์
เปิดใช้งาน
176
36020192
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
เปิดใช้งาน
177
36020193
ศรีแก้งคร้อ
เปิดใช้งาน
178
36020194
บ้านหนองแสงวิทยา
เปิดใช้งาน
179
36020195
บ้านหนองไฮ
เปิดใช้งาน
180
36020196
บ้านสระแต้
เปิดใช้งาน
181
36020198
บ้านยางคำวิทยา
เปิดใช้งาน
182
36020199
บ้านท่ามะไฟหวาน
เปิดใช้งาน
183
36020200
บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
เปิดใช้งาน
184
36020201
บ้านท่าทางเกวียน
เปิดใช้งาน
185
36020202
บ้านทุ่งคำหลวง
เปิดใช้งาน
186
36020203
บ้านนกเขาทอง
เปิดใช้งาน
187
36020204
บ้านโคกล่าม
เปิดใช้งาน
188
36020205
บ้านโคกงาม
เปิดใช้งาน
189
36020206
บ้านดงพอง
เปิดใช้งาน
190
36020207
บ้านนาหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
191
36020208
บ้านนาแก
เปิดใช้งาน
192
36020209
บ้านหนองรวก
เปิดใช้งาน
193
36020210
บ้านหนองไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
194
36020211
บ้านโคกสูง-วังศิลา
เปิดใช้งาน
195
36020212
หว้านไพรสามัคคี
เปิดใช้งาน
196
36020213
กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
เปิดใช้งาน
197
36020214
บ้านดงขีสะเดาหวาน
เปิดใช้งาน
198
36020215
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
199
36020216
บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
เปิดใช้งาน
200
36020217
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
201
36020219
บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
เปิดใช้งาน
202
36020220
บ้านโนนงิ้วงาม
เปิดใช้งาน
203
36020221
บ้านหนองช้างเอก
เปิดใช้งาน
204
36020222
บ้านซำมูลนาก
เปิดใช้งาน
205
36020223
บ้านหนองสามขา
เปิดใช้งาน
206
36020224
บ้านโปร่ง
เปิดใช้งาน
207
36020225
บ้านโนนคูณ
เปิดใช้งาน
208
36020226
บ้านหนองแกหนองโน
เปิดใช้งาน
209
36020227
บ้านหนองสังข์
เปิดใช้งาน
210
36020228
หนองพอกกองศรี
เปิดใช้งาน
211
36020229
หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
เปิดใช้งาน
212
36020230
หนองแต้วรวิทย์
เปิดใช้งาน
213
36020231
โคกม่วงศึกษา
เปิดใช้งาน
214
36020232
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
215
36020233
บ้านก่าน
เปิดใช้งาน
216
36020234
บ้านหนองปลามันหนองไร่
เปิดใช้งาน
217
36020235
โนนศิลาเหล่าเกษตร
เปิดใช้งาน
218
36020236
บ้านเหล่ากาดย่า
เปิดใช้งาน
219
36020237
บ้านภูดินหินกอง
เปิดใช้งาน
220
36020238
บ้านเลิงทุ่ม
เปิดใช้งาน
221
36020239
บ้านโคกไพรวัน
เปิดใช้งาน
222
36020240
บ้านโสกหว้าโนนหอม
เปิดใช้งาน
223
36020241
บ้านหลุบคา
เปิดใช้งาน
224
36020242
บ้านคอนสาร
เปิดใช้งาน
225
36020243
บ้านน้ำพุปางวัว
เปิดใช้งาน
226
36020245
บ้านคลองบอน
เปิดใช้งาน
227
36020247
บ้านดงกลาง
เปิดใช้งาน
228
36020248
บ้านดงใต้
เปิดใช้งาน
229
36020249
บ้านหนองตากล้า
เปิดใช้งาน
230
36020250
บ้านกุดแคน
เปิดใช้งาน
231
36020251
บ้านท่าศาลา
เปิดใช้งาน
232
36020252
บ้านโคกนกทา
เปิดใช้งาน
233
36020254
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
234
36020255
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
235
36020256
บ้านนาบัว
เปิดใช้งาน
236
36020257
บ้านหินรอยเมย
เปิดใช้งาน
237
36020258
บ้านนาเกาะ
เปิดใช้งาน
238
36020259
บ้านน้ำอุ่น
เปิดใช้งาน
239
36020260
บ้านนาวงเดือน
เปิดใช้งาน
240
36020261
บ้านน้ำพุหินลาด
เปิดใช้งาน
241
36020262
บ้านโนนหัวนา
เปิดใช้งาน
242
36020263
บ้านทุ่งพระ
เปิดใช้งาน
243
36020264
บ้านห้วยแก้ว
เปิดใช้งาน
244
36020265
บ้านห้วยไห
เปิดใช้งาน
245
36020266
บ้านท่าเริงรมย์
เปิดใช้งาน
246
36020267
บ้านห้วยทรายทอง
เปิดใช้งาน
247
36020268
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
เปิดใช้งาน
248
36020269
บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
249
36020270
บ้านน้ำทิพย์
เปิดใช้งาน
250
36020272
บ้านหนองเชียงรอด
เปิดใช้งาน
251
36020273
บ้านโนนโจด
เปิดใช้งาน
252
36020274
บ้านโนนสง่า
เปิดใช้งาน
253
36020275
บ้านโนนคูณ
เปิดใช้งาน
254
36020276
บ้านโสกมะตูม
เปิดใช้งาน
255
36020277
บ้านโจดกลาง
เปิดใช้งาน
256
36020278
บ้านดอนอุดม
เปิดใช้งาน
257
36020279
ชุมชนห้วยยาง
เปิดใช้งาน
258
36020280
บ้านหนองหล่มคลองเตย
เปิดใช้งาน
259
36020281
บ้านโนนเพิ่ม
เปิดใช้งาน
260
36020282
บ้านป่าว่าน
เปิดใช้งาน
261
36020283
บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
เปิดใช้งาน
262
36020284
บ้านปากช่องผาเบียด
เปิดใช้งาน