หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อำนาจเจริญ
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
37010001
บ้านกุดปลาดุก
เปิดใช้งาน
2
37010002
บ้านวังแคน
เปิดใช้งาน
3
37010003
บ้านนาสีนวน
เปิดใช้งาน
4
37010004
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
5
37010005
บ้านนาเมือง
เปิดใช้งาน
6
37010006
โคกศรีหนองคลอง
เปิดใช้งาน
7
37010007
บ้านสามัคคีพัฒนา
เปิดใช้งาน
8
37010008
บ้านไก่คำ
เปิดใช้งาน
9
37010009
บ่อบุโปโล
เปิดใช้งาน
10
37010010
บ้านไร่สมบูรณ์
เปิดใช้งาน
11
37010011
บ้านโคกค่าย
เปิดใช้งาน
12
37010012
บ้านคึมใหญ่
เปิดใช้งาน
13
37010013
บ้านภูเขาขาม
เปิดใช้งาน
14
37010014
บ้านดอนไร่
เปิดใช้งาน
15
37010015
บ้านหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
16
37010016
บ้านนาคำ
เปิดใช้งาน
17
37010017
บ้านหัวภู
เปิดใช้งาน
18
37010018
บ้านดอนเมย
เปิดใช้งาน
19
37010019
บ้านหนองปลิง
เปิดใช้งาน
20
37010020
บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
เปิดใช้งาน
21
37010021
หนองนาเทิงโนนผึ้ง
เปิดใช้งาน
22
37010022
บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
เปิดใช้งาน
23
37010023
บ้านเชือก
เปิดใช้งาน
24
37010024
นาแต้โคกสำราญ
เปิดใช้งาน
25
37010025
บ้านกุดน้ำกิน
เปิดใช้งาน
26
37010026
บ้านเหล่าหนาด
เปิดใช้งาน
27
37010027
นาผือโคกกอก
เปิดใช้งาน
28
37010028
โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
เปิดใช้งาน
29
37010029
บ้านโคกสูง
เปิดใช้งาน
30
37010030
บ้านนาเรือง
เปิดใช้งาน
31
37010031
บ้านนายม
เปิดใช้งาน
32
37010032
บ้านนาเยีย
เปิดใช้งาน
33
37010033
หนองแห่โนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
34
37010034
บ้านนาดอกไม้
เปิดใช้งาน
35
37010035
บ้านโคกช้างฮ้าย
เปิดใช้งาน
36
37010036
บ้านนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
37
37010037
บ้านดงสวาง
เปิดใช้งาน
38
37010038
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
เปิดใช้งาน
39
37010039
นาวังกุดตากล้า
เปิดใช้งาน
40
37010040
บ้านนาคำสามัคคี
เปิดใช้งาน
41
37010041
บ้านนาหมอม้า
เปิดใช้งาน
42
37010042
บ้านหนองเรือ
เปิดใช้งาน
43
37010043
แก้งกฐินภูจำปา
เปิดใช้งาน
44
37010045
บ้านดงบังพัฒนา
เปิดใช้งาน
45
37010046
บ้านคำสร้างบ่อ
เปิดใช้งาน
46
37010047
บ้านดอนดู่
เปิดใช้งาน
47
37010048
ชุมชนบ้านน้ำปลีก
เปิดใช้งาน
48
37010049
บ้านโนนโพธิ์
เปิดใช้งาน
49
37010050
โพธิ์ศิลานาหว้า
เปิดใช้งาน
50
37010051
นาห้วยยางสองคอน
เปิดใช้งาน
51
37010052
ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
เปิดใช้งาน
52
37010053
บ้านโนนหนามแท่ง
เปิดใช้งาน
53
37010054
โสกโดนคำไหลคำเตย
เปิดใช้งาน
54
37010055
บ้านทับเมย
เปิดใช้งาน
55
37010056
บ้านคำกลางคำสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
56
37010057
บ้านเจริญสามัคคี
เปิดใช้งาน
57
37010059
มิ่งมงคล
เปิดใช้งาน
58
37010060
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
59
37010061
บ้านโนนจาน
เปิดใช้งาน
60
37010062
เมืองอำนาจเจริญ
เปิดใช้งาน
61
37010063
ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
เปิดใช้งาน
62
37010064
อนุบาลอำนาจเจริญ
เปิดใช้งาน
63
37010065
ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)
เปิดใช้งาน
64
37010067
ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
เปิดใช้งาน
65
37010068
บ้านถ่อนใหญ่
เปิดใช้งาน
66
37010069
บ้านก่อนาดี
เปิดใช้งาน
67
37010070
บ้านโคกก่องนคร
เปิดใช้งาน
68
37010071
สร้างนกทาดอนหวาย
เปิดใช้งาน
69
37010072
บ้านโนนดู่
เปิดใช้งาน
70
37010073
บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
เปิดใช้งาน
71
37010074
ขามนาเพียงโคกยาว
เปิดใช้งาน
72
37010075
บ้านบาก
เปิดใช้งาน
73
37010076
พัฒนาสามัคคี
เปิดใช้งาน
74
37010077
บ้านดงสีโท
เปิดใช้งาน
75
37010078
คำมะเบื่อแสงเพชร
เปิดใช้งาน
76
37010080
ห้วยไร่หาดทรายมูล
เปิดใช้งาน
77
37010081
ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
เปิดใช้งาน
78
37010083
บ้านคำปอแก้วคำไหล
เปิดใช้งาน
79
37010084
เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
เปิดใช้งาน
80
37010085
บ้านหนองบัวสงยาง
เปิดใช้งาน
81
37010086
บ้านคำแก้ว
เปิดใช้งาน
82
37010087
บ้านคำเดือย
เปิดใช้งาน
83
37010088
บ้านโคกจักจั่น
เปิดใช้งาน
84
37010089
ดงแสนแก้วดงสำราญ
เปิดใช้งาน
85
37010090
บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
เปิดใช้งาน
86
37010091
นาเจริญหนองแดง
เปิดใช้งาน
87
37010092
บ้านโคกก่ง
เปิดใช้งาน
88
37010093
บ้านบุ่งเขียว
ไม่เปิดใช้งาน
89
37010094
บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
90
37010095
บ้านหินกองสามัคคี
เปิดใช้งาน
91
37010096
บ้านพุทธรักษา
เปิดใช้งาน
92
37010097
บ้านนางาม
เปิดใช้งาน
93
37010098
บ้านโสกกระแต้
เปิดใช้งาน
94
37010099
ชุมชนโคกสารวิทยา
เปิดใช้งาน
95
37010100
บ้านคันสูง
เปิดใช้งาน
96
37010101
บ้านหินขัน
เปิดใช้งาน
97
37010102
บ้านโนนกุง
เปิดใช้งาน
98
37010103
อนุบาลชานุมาน
เปิดใช้งาน
99
37010104
บ้านนาสีดา
เปิดใช้งาน
100
37010105
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
เปิดใช้งาน
101
37010106
เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เปิดใช้งาน
102
37010107
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
เปิดใช้งาน
103
37010108
บ้านหินสิ่ว
เปิดใช้งาน
104
37010109
บ้านหนองแมงดา
เปิดใช้งาน
105
37010110
บ้านห้วยทม
เปิดใช้งาน
106
37010111
สามแยกผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
107
37010112
บ้านคำโพน
เปิดใช้งาน
108
37010113
บ้านนิคม
เปิดใช้งาน
109
37010114
บ้านโค้งอร่าม
เปิดใช้งาน
110
37010115
หินเกิ้งธารศิลา
เปิดใช้งาน
111
37010116
บ้านหินกอง(บ้านนามน)
เปิดใช้งาน
112
37010117
บ้านสามัคคี
เปิดใช้งาน
113
37010118
บ้านโคกพระวินัยดี
เปิดใช้งาน
114
37010119
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
เปิดใช้งาน
115
37010120
บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
116
37010121
บ้านคำย่านาง
ไม่เปิดใช้งาน
117
37010122
อนุบาลปทุมราชวงศา
เปิดใช้งาน
118
37010123
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
119
37010124
บ้านห้วยงูเหลือม
เปิดใช้งาน
120
37010125
บ้านทวีผล
ไม่เปิดใช้งาน
121
37010126
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
122
37010127
บ้านโนนงาม
เปิดใช้งาน
123
37010128
ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
124
37010129
หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
เปิดใช้งาน
125
37010130
บ้านชูชาติ
เปิดใช้งาน
126
37010131
บ้านลือนาคำ
เปิดใช้งาน
127
37010132
บ้านแสนสุข
เปิดใช้งาน
128
37010133
บ้านโสกใหญ่
เปิดใช้งาน
129
37010134
บ้านเกษมสุข
เปิดใช้งาน
130
37010135
บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
เปิดใช้งาน
131
37010136
บ้านสงยางนาตากล้า
เปิดใช้งาน
132
37010137
หนองข่าป่าหวาย
เปิดใช้งาน
133
37010138
บ้านหนองไฮ
เปิดใช้งาน
134
37010139
บ้านตาด
เปิดใช้งาน
135
37010140
บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
136
37010141
บ้านหนองสะโน
เปิดใช้งาน
137
37010142
บ้านคำน้อย
เปิดใช้งาน
138
37010143
บ้านสว่างใต้
เปิดใช้งาน
139
37010144
บ้านดอนดู่
เปิดใช้งาน
140
37010145
บ้านดอนชาด
เปิดใช้งาน
141
37010146
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
เปิดใช้งาน
142
37010147
บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
เปิดใช้งาน
143
37010148
บ้านจานลาน
เปิดใช้งาน
144
37010149
บ้านโนนหวางโนนกุง
เปิดใช้งาน
145
37010150
บ้านผึ้ง
เปิดใช้งาน
146
37010151
บ้านดอนแดงนาโนน
เปิดใช้งาน
147
37010152
บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
เปิดใช้งาน
148
37010153
อุ่มยางหนองดั่ง
เปิดใช้งาน
149
37010154
บ้านนาแวงหนองหัวลิง
เปิดใช้งาน
150
37010156
บ้านม่วงสวาสดิ์
เปิดใช้งาน
151
37010157
อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
เปิดใช้งาน
152
37010159
บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
153
37010160
บ้านนาสะแบง
เปิดใช้งาน
154
37010161
ชุมชนบ้านเสารีก
เปิดใช้งาน
155
37010162
บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
156
37010163
ไม้กลอนดอนหวาย
เปิดใช้งาน
157
37010164
บ้านโพนเมือง
เปิดใช้งาน
158
37010165
บ้านโนนทุ่งดอนชาด
เปิดใช้งาน
159
37010166
บ้านหัวดอนขามสามัคคี
เปิดใช้งาน
160
37010167
โนนสูงโคกกลาง
เปิดใช้งาน
161
37010168
บ้านถ่อนดอนม่วง
เปิดใช้งาน
162
37010169
บ้านนายูง
เปิดใช้งาน
163
37010170
บ้านจิก
เปิดใช้งาน
164
37010171
บ้านโคกกลางเหนือ
เปิดใช้งาน
165
37010172
บ้านโนนสูง
เปิดใช้งาน
166
37010173
บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
167
37010174
บ้านห่องเตย
เปิดใช้งาน
168
37010175
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
169
37010176
บ้านโป่งหิน
เปิดใช้งาน
170
37010177
บ้านหนองโนสวนโคก
เปิดใช้งาน
171
37010178
บ้านนาหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
172
37010179
บ้านศรีราชา
เปิดใช้งาน
173
37010180
ชุมชนไร่สีสุก
เปิดใช้งาน
174
37010181
บ้านหนองคล้า
เปิดใช้งาน
175
37010182
บ้านบก
เปิดใช้งาน
176
37010183
ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
เปิดใช้งาน
177
37010184
บ้านคึมข่า
เปิดใช้งาน
178
37010185
บ้านนาสะอาด
เปิดใช้งาน
179
37010186
อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
เปิดใช้งาน
180
37010187
บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
เปิดใช้งาน
181
37010188
บ้านสมสะอาดเนินกุง
เปิดใช้งาน
182
37010189
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
183
37010190
บ้านหนองไฮ
เปิดใช้งาน
184
37010191
บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
เปิดใช้งาน
185
37010192
บ้านนาอุดม
เปิดใช้งาน
186
37010193
บ้านดอนหมู
เปิดใช้งาน
187
37010194
บ้านหนองแคน
เปิดใช้งาน
188
37010195
ชุมชนบ้านคำพระ
เปิดใช้งาน
189
37010196
โคกชาดกลางท่าโพธิ์
เปิดใช้งาน
190
37010197
บ้านท่ายางชุม
เปิดใช้งาน
191
37010198
บ้านโนนหนามแท่ง
เปิดใช้งาน
192
37010199
บ้านโนนเมือง
ไม่เปิดใช้งาน
193
37010200
บ้านดู่พัฒนา
เปิดใช้งาน
194
37010201
บ้านเป้า
เปิดใช้งาน
195
37010202
หัวดงหนองคลอง
เปิดใช้งาน
196
37010203
เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
เปิดใช้งาน
197
37010204
บ้านชาด
เปิดใช้งาน
198
37010205
ชุมชนบ้านจิกดู่
เปิดใช้งาน
199
37010206
บ้านโพนขวาว
เปิดใช้งาน
200
37010207
บ้านโนนผักหวาน
เปิดใช้งาน
201
37010208
บ้านหนองเทา
เปิดใช้งาน
202
37010209
หนองยอดู่ในวิทยา
เปิดใช้งาน
203
37010210
บ้านขุมเหล็ก
เปิดใช้งาน
204
37010211
คุรุประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
205
37010212
บ้านชะแงะ
เปิดใช้งาน
206
37010213
บ้านโนนค้อทุ่ง
เปิดใช้งาน
207
37010214
บ้านโพนเมืองน้อย
เปิดใช้งาน
208
37010215
บ้านเหล่าขวาว
เปิดใช้งาน
209
37010216
บ้านเวียงหลวง
เปิดใช้งาน
210
37010217
อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
เปิดใช้งาน
211
37010218
ประชารัฐวิทยา
เปิดใช้งาน
212
37010219
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
213
37010220
บ้านเสียว
เปิดใช้งาน
214
37010221
บ้านคำข่า
เปิดใช้งาน
215
37010222
บ้านคำน้อย
เปิดใช้งาน
216
37010223
บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
217
37010224
บ้านโนนแคน
เปิดใช้งาน
218
37010225
หนองไหลคึมน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
219
37010226
บ้านสร้างถ่อ
เปิดใช้งาน
220
37010227
บ้านใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
221
37010228
บ้านโคกเลาะ
เปิดใช้งาน
222
37010229
บ้านหนองแก้ว
เปิดใช้งาน
223
37010230
บ้านโนนค้อ
เปิดใช้งาน
224
37010231
บ้านบ่อชะเนง
เปิดใช้งาน
225
37010232
บ้านคำเจริญ
เปิดใช้งาน
226
37010234
บ้านหนองขอน
เปิดใช้งาน
227
37010235
บ้านโสกท่าวังหิน
เปิดใช้งาน
228
37010236
บ้านหัวตะพาน
เปิดใช้งาน
229
37010237
บ้านกุงชัย
เปิดใช้งาน
230
37010238
บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
เปิดใช้งาน
231
37010239
บ้านเหล่าฝ้าย
เปิดใช้งาน
232
37010240
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
233
37010241
ดอนชีหนองมะยอด
เปิดใช้งาน
234
37010242
บ้านจอกพัฒนา
เปิดใช้งาน
235
37010243
บ้านดงมะยางหนองนกหอ
เปิดใช้งาน
236
37010244
บ้านแยหนองแคน
เปิดใช้งาน
237
37010245
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
238
37010246
บ้านกุดสิม
เปิดใช้งาน
239
37010247
ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
เปิดใช้งาน
240
37010248
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
เปิดใช้งาน
241
37010249
บ้านน้ำท่วม
เปิดใช้งาน
242
37010250
ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
243
37010251
บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
เปิดใช้งาน
244
37010252
บ้านน้ำซับ
เปิดใช้งาน
245
37010254
บ้านเหล่าเลิง
เปิดใช้งาน
246
37010255
บ้านไร่ขี
เปิดใช้งาน
247
37010256
บ้านนาอุดม
เปิดใช้งาน
248
37010257
บ้านฟ้าห่วน
เปิดใช้งาน
249
37010258
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
250
37010259
บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
เปิดใช้งาน
251
37010261
บ้านยางช้า
เปิดใช้งาน
252
37010262
ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
เปิดใช้งาน