หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
39010001
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
เปิดใช้งาน
2
39010002
บ้านโนนอุดม
เปิดใช้งาน
3
39010003
ยางหลวงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
4
39010004
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
5
39010006
บ้านกุดจิก
เปิดใช้งาน
6
39010007
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
7
39010008
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
8
39010009
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
เปิดใช้งาน
9
39010010
บ้านกุดฉิม
เปิดใช้งาน
10
39010011
บ้านนามะเฟือง
เปิดใช้งาน
11
39010012
บ้านทรายงาม
เปิดใช้งาน
12
39010013
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
เปิดใช้งาน
13
39010014
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
14
39010015
บ้านกุดเต่า
เปิดใช้งาน
15
39010016
บ้านนาอ่าง
เปิดใช้งาน
16
39010017
บ้านโนนขมิ้น
เปิดใช้งาน
17
39010018
บ้านห้วยโจด
เปิดใช้งาน
18
39010019
บ้านโนนคูณ
เปิดใช้งาน
19
39010020
บ้านนาเลิง
เปิดใช้งาน
20
39010021
บ้านห้วยไร่
เปิดใช้งาน
21
39010022
ร่มเกล้า
ไม่เปิดใช้งาน
22
39010023
บ้านโนนทัน
เปิดใช้งาน
23
39010024
บ้านอ่างบูรพา
เปิดใช้งาน
24
39010025
บ้านภูพานคำ
เปิดใช้งาน
25
39010026
บ้านหินคูณ
เปิดใช้งาน
26
39010027
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
เปิดใช้งาน
27
39010028
บ้านโคกกุง
เปิดใช้งาน
28
39010030
บ้านดอนนาดี
เปิดใช้งาน
29
39010031
บ้านข้องโป้
เปิดใช้งาน
30
39010033
บ้านห้วยค้อ
เปิดใช้งาน
31
39010034
บ้านโคกม่วย
เปิดใช้งาน
32
39010035
บ้านพร้าว
เปิดใช้งาน
33
39010036
บ้านบกโนนเรียง
ไม่เปิดใช้งาน
34
39010037
บ้านศรีสุขนาล้อม
เปิดใช้งาน
35
39010039
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เปิดใช้งาน
36
39010040
บ้านบุ่งบก
เปิดใช้งาน
37
39010041
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เปิดใช้งาน
38
39010042
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
39
39010043
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
เปิดใช้งาน
40
39010044
บ้านลาด
เปิดใช้งาน
41
39010045
บ้านห้วยหามต่าง
เปิดใช้งาน
42
39010046
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
43
39010047
บ้านตำแย
เปิดใช้งาน
44
39010048
บ้านคึมชาดห้วยบง
เปิดใช้งาน
45
39010049
บ้านนาวังเวิน
เปิดใช้งาน
46
39010050
บ้านลำภู
เปิดใช้งาน
47
39010051
อนุบาลหนองบัวลำภู
เปิดใช้งาน
48
39010054
หนองบัววิทยายน
เปิดใช้งาน
49
39010056
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
50
39010057
บ้านสุขเกษม
เปิดใช้งาน
51
39010058
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
52
39010059
บ้านภูพานทอง
เปิดใช้งาน
53
39010060
บ้านเสาเล้า
เปิดใช้งาน
54
39010061
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
55
39010062
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
เปิดใช้งาน
56
39010063
บ้านดอนยานาง
เปิดใช้งาน
57
39010064
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
เปิดใช้งาน
58
39010065
บ้านหินลับศิลามงคล
เปิดใช้งาน
59
39010066
บ้านหนองบัวโซม
เปิดใช้งาน
60
39010067
บ้านโคกกลางโนนงาม
เปิดใช้งาน
61
39010068
บ้านหนองปลาขาว
เปิดใช้งาน
62
39010069
หนองหว้าวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
63
39010070
บ้านเพ็กเฟื้อย
เปิดใช้งาน
64
39010071
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เปิดใช้งาน
65
39010072
หัวนาศึกษาวิทย์
เปิดใช้งาน
66
39010073
บ้านข่าดอนเข็ม
เปิดใช้งาน
67
39010074
บ้านดินทรายอ่อน
เปิดใช้งาน
68
39010075
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เปิดใช้งาน
69
39010076
บ้านดอนหัน
เปิดใช้งาน
70
39010077
บ้านโนนม่วง
เปิดใช้งาน
71
39010078
บ้านหนองแสงนาล้อม
เปิดใช้งาน
72
39010079
ชุมชนบ้านกุดดู่
เปิดใช้งาน
73
39010080
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
74
39010081
บ้านหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
75
39010082
บ้านโสกช้าง
เปิดใช้งาน
76
39010083
บ้านหัวขัว
เปิดใช้งาน
77
39010084
นิคมสงเคราะห์ 2
เปิดใช้งาน
78
39010085
บ้านกุดคอเมย
เปิดใช้งาน
79
39010086
โคกม่วงประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
80
39010087
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
81
39010088
บ้านข่าน้อย
เปิดใช้งาน
82
39010089
หนองปิงบุ่งบกวิทยา
เปิดใช้งาน
83
39010090
บ้านวังมน
เปิดใช้งาน
84
39010091
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
เปิดใช้งาน
85
39010092
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
86
39010095
บ้านหนองตานา
เปิดใช้งาน
87
39010096
บ้านหนองสะแบง
เปิดใช้งาน
88
39010097
บ้านโนนปอแดง
เปิดใช้งาน
89
39010098
นิคมสงเคราะห์วิทยา
เปิดใช้งาน
90
39010099
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
91
39010100
บ้านดงบาก
เปิดใช้งาน
92
39010102
นิคมสงเคราะห์ 4
เปิดใช้งาน
93
39010103
บ้านโนนตาล
เปิดใช้งาน
94
39010104
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
95
39010105
บ้านโนนเมือง
เปิดใช้งาน
96
39010106
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
97
39010107
บ้านโคกม่วงชุม
เปิดใช้งาน
98
39010108
บ้านโนนสงเปลือย
เปิดใช้งาน
99
39010109
โนนสังวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
100
39010110
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
101
39010111
บ้านโสกจาน
เปิดใช้งาน
102
39010112
บ้านฝายหิน
เปิดใช้งาน
103
39010113
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เปิดใช้งาน
104
39010114
บ้านท่าศิลา
เปิดใช้งาน
105
39010115
บ้านกุดแห่
เปิดใช้งาน
106
39010116
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
107
39010117
บ้านหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
108
39010118
บ้านหนองนกเขียน
เปิดใช้งาน
109
39010119
บ้านกุดฉิม
เปิดใช้งาน
110
39010120
บ้านหนองเล้าข้าว
เปิดใช้งาน
111
39010121
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
เปิดใช้งาน
112
39010122
บ้านหินสิ่ว
เปิดใช้งาน
113
39010123
บ้านถิ่น
เปิดใช้งาน
114
39010124
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
เปิดใช้งาน
115
39010125
บ้านกุดกวางสร้อย
เปิดใช้งาน
116
39010126
บ้านโสกก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
117
39010127
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
118
39010128
ปรางค์กู่
เปิดใช้งาน
119
39010129
นิคมวัฒนา 6
เปิดใช้งาน
120
39010130
บ้านหนองบัวเงิน
เปิดใช้งาน
121
39010131
บ้านหนองแวงป่งสัง
เปิดใช้งาน
122
39010132
นิคมสงเคราะห์ 3
เปิดใช้งาน
123
39010133
บ้านหนองเหมือดแอ่
เปิดใช้งาน
124
39010134
บ้านท่าลาด
เปิดใช้งาน
125
39010135
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
เปิดใช้งาน
126
39010136
บ้านโคกป่ากุง
เปิดใช้งาน
127
39010137
บ้านหนองลุมพุก
เปิดใช้งาน
128
39010138
บ้านหนองกุงคำไฮ
เปิดใช้งาน
129
39010139
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
เปิดใช้งาน
130
39010140
บ้านกุดแท่น
เปิดใช้งาน
131
39010141
บ้านวังคูณ
เปิดใช้งาน
132
39010142
บ้านนาทม
เปิดใช้งาน
133
39010143
บ้านนาชุมแสง
ไม่เปิดใช้งาน
134
39010144
บ้านโนนเสถียร
เปิดใช้งาน
135
39010145
บ้านทรายมูล
เปิดใช้งาน
136
39010146
บ้านหนองอุ
เปิดใช้งาน
137
39010147
บ้านหนองขามท่างาม
เปิดใช้งาน
138
39010148
บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด
เปิดใช้งาน
139
39010151
บ้านห้วยบ่อทอง
เปิดใช้งาน
140
39010152
ชุมชนบ้านนากอก
เปิดใช้งาน
141
39010153
โคกม่วงทองวิทยา
เปิดใช้งาน
142
39010154
บ้านกุดดุกสุขเกษม
ไม่เปิดใช้งาน
143
39010155
บ้านโคกล่าม
เปิดใช้งาน
144
39010156
บ้านโนนงาม
เปิดใช้งาน
145
39010157
บ้านโคกสนั่น
เปิดใช้งาน
146
39010158
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
เปิดใช้งาน
147
39010159
บ้านแกท่าวารี
เปิดใช้งาน
148
39010160
บ้านโนนสำราญสมสนุก
เปิดใช้งาน
149
39010161
บ้านวังไฮ
เปิดใช้งาน
150
39010162
บ้านโนนข่า(พอง)
เปิดใช้งาน
151
39010163
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
152
39010164
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
เปิดใช้งาน
153
39010165
บ้านโนนหว้าทอง
ไม่เปิดใช้งาน
154
39010166
บ้านตะเคียนทอง
ไม่เปิดใช้งาน
155
39010167
ฝายหินประชารักษ์
เปิดใช้งาน
156
39010168
บ้านมอเหนือ
เปิดใช้งาน
157
39010169
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
158
39010170
โนนคูณวิทยา
เปิดใช้งาน
159
39010171
ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
เปิดใช้งาน
160
39010172
บ้านโต่งโต้น
ไม่เปิดใช้งาน
161
39010173
บ้านวังโปร่ง
เปิดใช้งาน
162
39010174
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ไม่เปิดใช้งาน
163
39010175
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เปิดใช้งาน
164
39010176
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
เปิดใช้งาน
165
39010177
วังแคนวังคูณวิทยา
เปิดใช้งาน
166
39010178
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
เปิดใช้งาน
167
39010179
หนองม่วงชมพูทอง
เปิดใช้งาน
168
39010180
บ้านห้วยไผ่
เปิดใช้งาน
169
39010181
บ้านมอใต้
เปิดใช้งาน
170
39010182
เมืองใหม่วิทยา
เปิดใช้งาน
171
39010183
บ้านหนองทุ่งมน
เปิดใช้งาน
172
39010184
บ้านโนนสว่าง โนนสง่า
เปิดใช้งาน
173
39010185
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
เปิดใช้งาน
174
39010186
บ้านดอนเกล็ด
เปิดใช้งาน
175
39010187
บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
เปิดใช้งาน
176
39010188
บ้านสันป่าพลวง
เปิดใช้งาน
177
39010189
โนนสมบูรณ์วิทยา
เปิดใช้งาน
178
39010190
บ้านศรีบุญเรือง
เปิดใช้งาน
179
39010191
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
เปิดใช้งาน
180
39010192
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
เปิดใช้งาน
181
39010193
บ้านหนองบัวน้อย
เปิดใช้งาน
182
39010194
บ้านหนองแตง
เปิดใช้งาน
183
39010195
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ไม่เปิดใช้งาน
184
39010196
บ้านนาแพง
เปิดใช้งาน
185
39010197
บ้านหนองกุงแก้ว
เปิดใช้งาน
186
39010198
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
เปิดใช้งาน
187
39010199
บ้านคอกวัว
เปิดใช้งาน
188
39010200
บ้านผาสุก
เปิดใช้งาน
189
39010201
บ้านหนองคังคา
ไม่เปิดใช้งาน
190
39010202
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
เปิดใช้งาน
191
39010206
หนองแกสระแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
192
39010207
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
เปิดใช้งาน
193
39010208
บ้านสำราญสุข
เปิดใช้งาน
194
39010209
กุดหานสามัคคี
เปิดใช้งาน
195
39010210
ดอนปอวิทยา
เปิดใช้งาน
196
39010211
บ้านนาทับควาย
เปิดใช้งาน
197
39010212
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
เปิดใช้งาน
198
39010213
บ้านหนองโน
เปิดใช้งาน
199
39010214
บ้านสร้างเสี่ยน
เปิดใช้งาน
200
39010215
กุดจิกวิทยา
เปิดใช้งาน
201
39010217
บ้านโปร่งแจ้ง
เปิดใช้งาน
202
39010218
บ้านห้วยกวางทอง
เปิดใช้งาน
203
39010219
บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน