หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40010001
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดใช้งาน
2
40010002
บ้านโคกแปะ
เปิดใช้งาน
3
40010003
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
4
40010004
บ้านเลิง
เปิดใช้งาน
5
40010005
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
เปิดใช้งาน
6
40010007
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
7
40010008
บ้านหนองหัววัว
เปิดใช้งาน
8
40010009
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
9
40010010
บ้านดอนหญ้านาง
เปิดใช้งาน
10
40010011
บ้านป่าสังข์หนองฮี
เปิดใช้งาน
11
40010012
บ้านป่าเหลื่อม
เปิดใช้งาน
12
40010014
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
13
40010015
บ้านดอนหันวิทยาสาร
ไม่เปิดใช้งาน
14
40010016
บ้านโนนเขวา
เปิดใช้งาน
15
40010017
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
16
40010020
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
เปิดใช้งาน
17
40010021
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
18
40010022
บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
19
40010024
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
20
40010025
บ้านหนองหลุบ
เปิดใช้งาน
21
40010026
ชุมชนบ้านท่าพระ
เปิดใช้งาน
22
40010027
บ้านท่าพระเนาว์
เปิดใช้งาน
23
40010028
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
เปิดใช้งาน
24
40010029
บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
เปิดใช้งาน
25
40010030
บ้านหนองบัวดีหมี
เปิดใช้งาน
26
40010031
บ้านหนองแวงบวรวิทย์
เปิดใช้งาน
27
40010032
บ้านห้วยเตยพัฒนา
เปิดใช้งาน
28
40010033
บ้านคำบอน
เปิดใช้งาน
29
40010034
บ้านโนนท่อนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
30
40010035
บ้านบึงแก
เปิดใช้งาน
31
40010036
บ้านหนองค้ากลางฮุง
เปิดใช้งาน
32
40010037
บ้านหนองเบ็ญ
เปิดใช้งาน
33
40010038
สนามบิน
เปิดใช้งาน
34
40010039
อนุบาลขอนแก่น
เปิดใช้งาน
35
40010040
บ้านโคกสีโคกเปี้ย
เปิดใช้งาน
36
40010041
บ้านค้อท่อนน้อย
เปิดใช้งาน
37
40010042
บ้านโนนเรือง
เปิดใช้งาน
38
40010043
บ้านโนนลาน
เปิดใช้งาน
39
40010044
บ้านหินลาดวังตอ
เปิดใช้งาน
40
40010046
บ้านหนองกุงน้อย
เปิดใช้งาน
41
40010047
บ้านหนองปอ
เปิดใช้งาน
42
40010048
บ้านซำจานเนินทอง
เปิดใช้งาน
43
40010049
บ้านตอกแป้น
เปิดใช้งาน
44
40010050
บ้านเหล่าเกวียนหัก
เปิดใช้งาน
45
40010051
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
46
40010052
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
47
40010053
บ้านกุดนางทุย
เปิดใช้งาน
48
40010054
บ้านแดงน้อย
เปิดใช้งาน
49
40010055
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
50
40010056
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
51
40010057
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
52
40010058
บ้านหนองขามประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
53
40010060
บ้านกอก
เปิดใช้งาน
54
40010061
บ้านโคกฟันโปง
เปิดใช้งาน
55
40010062
บ้านทองหลาง
เปิดใช้งาน
56
40010063
บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
เปิดใช้งาน
57
40010064
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
58
40010066
บ้านเหล่านาดี
เปิดใช้งาน
59
40010067
บ้านเหล่านางาม
เปิดใช้งาน
60
40010068
บ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
61
40010071
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
62
40010072
บ้านบึงฉิม
เปิดใช้งาน
63
40010073
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
เปิดใช้งาน
64
40010075
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
เปิดใช้งาน
65
40010076
บ้านดงพอง
เปิดใช้งาน
66
40010077
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
67
40010078
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
68
40010079
บ้านเลิงเปือย
เปิดใช้งาน
69
40010081
บ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดใช้งาน
70
40010082
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
เปิดใช้งาน
71
40010083
บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
72
40010084
บ้านสะอาด
เปิดใช้งาน
73
40010085
บ้านดอนบม
เปิดใช้งาน
74
40010086
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
เปิดใช้งาน
75
40010087
บ้านโกทา
เปิดใช้งาน
76
40010088
บ้านดอนยาง
เปิดใช้งาน
77
40010089
บ้านเต่านอ
เปิดใช้งาน
78
40010090
บ้านโนนม่วง
เปิดใช้งาน
79
40010092
บ้านศิลา
เปิดใช้งาน
80
40010093
บ้านหนองกุงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
81
40010094
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
82
40010095
บ้านห้วยชัน
เปิดใช้งาน
83
40010097
บ้านโคกล่าม
เปิดใช้งาน
84
40010098
บ้านโนนกู่
เปิดใช้งาน
85
40010099
บ้านม่วงโป้
เปิดใช้งาน
86
40010100
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดใช้งาน
87
40010101
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดใช้งาน
88
40010102
บ้านงิ้ว
เปิดใช้งาน
89
40010103
บ้านโนนรังวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
90
40010104
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
เปิดใช้งาน
91
40010105
บ้านลาดนาเพียง
เปิดใช้งาน
92
40010106
บ้านหนองปิง
เปิดใช้งาน
93
40010107
บ้านหินขาว
เปิดใช้งาน
94
40010108
บ้านไก่นา
เปิดใช้งาน
95
40010110
บ้านนาเพียง
เปิดใช้งาน
96
40010111
บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
ไม่เปิดใช้งาน
97
40010112
บ้านโนนแต้
เปิดใช้งาน
98
40010114
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
เปิดใช้งาน
99
40010115
บ้านหนองบัวน้อย
เปิดใช้งาน
100
40010116
หนองตูมหนองงูเหลือม
เปิดใช้งาน
101
40010117
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
102
40010118
บ้านโคกท่า
เปิดใช้งาน
103
40010119
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
เปิดใช้งาน
104
40010120
บ้านโคกกว้าง
เปิดใช้งาน
105
40010121
โคกงามวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
106
40010122
บ้านคำหญ้าแดง
เปิดใช้งาน
107
40010123
บ้านโนนค้อ
เปิดใช้งาน
108
40010124
โนนฆ้องวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
109
40010125
พงษ์ภิญโญ 2
ไม่เปิดใช้งาน
110
40010126
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
เปิดใช้งาน
111
40010127
หินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
112
40010128
ห้วยหว้าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
113
40010129
ชุมชนบ้านฝาง
เปิดใช้งาน
114
40010130
บ้านแก่นเท่า
เปิดใช้งาน
115
40010132
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
เปิดใช้งาน
116
40010133
ดอนหันประชารัฐศึกษา
เปิดใช้งาน
117
40010134
สระแก้วราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
118
40010135
ไตรมิตรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
119
40010136
เขื่อนกระพี้ศึกษา
เปิดใช้งาน
120
40010137
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
121
40010138
บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
122
40010139
หนองชาดพิทยาคม
เปิดใช้งาน
123
40010140
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
124
40010141
บ้านกระเดื่อง
เปิดใช้งาน
125
40010142
แก่นเท่าพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
126
40010143
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
เปิดใช้งาน
127
40010144
หินกองวิทยา
เปิดใช้งาน
128
40010145
บ้านหนองคลอง
เปิดใช้งาน
129
40010146
บ้านป่าหวาย
เปิดใช้งาน
130
40010148
บ้านโสกแต้
เปิดใช้งาน
131
40010149
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
132
40010150
บ้านบะยาว
เปิดใช้งาน
133
40010151
บ้านโสกม่วงดอนดู่
เปิดใช้งาน
134
40010152
ชุมชนบ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
135
40010153
บ้านนาฝายนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
136
40010154
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
เปิดใช้งาน
137
40010155
บ้านชาด
เปิดใช้งาน
138
40010156
บ้านบ่อแก
เปิดใช้งาน
139
40010158
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
เปิดใช้งาน
140
40010159
บ้านโจดใหญ่
เปิดใช้งาน
141
40010160
บ้านดงกลาง
เปิดใช้งาน
142
40010161
บ้านดงเก่า
เปิดใช้งาน
143
40010162
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
เปิดใช้งาน
144
40010164
บ้านโจดศรีวิชัย
เปิดใช้งาน
145
40010165
ชุมชนบ้านพระยืน
เปิดใช้งาน
146
40010166
บ้านแก่นประดู่
เปิดใช้งาน
147
40010167
บ้านนาล้อม
เปิดใช้งาน
148
40010168
บ้านโนนบ่อ
เปิดใช้งาน
149
40010169
บ้านป่าส่าน
เปิดใช้งาน
150
40010170
บ้านป่าหม้อหนองคู
เปิดใช้งาน
151
40010171
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
เปิดใช้งาน
152
40010172
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
เปิดใช้งาน
153
40010173
หนองโพธิ์ประชานุกูล
เปิดใช้งาน
154
40010174
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
เปิดใช้งาน
155
40010177
บ้านวังโพน
เปิดใช้งาน
156
40010178
หนองไผ่มอดินแดง
เปิดใช้งาน