หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40020001
ประเสริฐแก้วอุทิศ
เปิดใช้งาน
2
40020002
ไตรคามประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
3
40020003
บ้านแคนเหนือ
เปิดใช้งาน
4
40020004
โคกโกโคกกลาง
เปิดใช้งาน
5
40020005
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
เปิดใช้งาน
6
40020006
บ้านหนองเจ้าเมือง
เปิดใช้งาน
7
40020007
บ้านไผ่ประถมศึกษา
เปิดใช้งาน
8
40020008
บ้านหนองลุมพุก
เปิดใช้งาน
9
40020009
วัดจันทร์ประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
10
40020010
บ้านศิลานาโพธิ์
เปิดใช้งาน
11
40020011
บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
เปิดใช้งาน
12
40020012
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
เปิดใช้งาน
13
40020013
บ้านหนองแวงไร่
เปิดใช้งาน
14
40020014
บ้านเก่าน้อย
เปิดใช้งาน
15
40020015
บ้านทุ่งมน
เปิดใช้งาน
16
40020016
เบญจมิตรวิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
40020017
บ้านเป้าประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
18
40020018
บ้านหนองผือกอบง
เปิดใช้งาน
19
40020019
บ้านเกิ้ง
เปิดใช้งาน
20
40020020
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
เปิดใช้งาน
21
40020021
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
22
40020022
บ้านขามเรียน
เปิดใช้งาน
23
40020023
บ้านชีกกค้อ
เปิดใช้งาน
24
40020024
บ้านดู่ใหญ่
เปิดใช้งาน
25
40020025
บ้านเมืองเพีย
เปิดใช้งาน
26
40020026
บ้านละว้า
เปิดใช้งาน
27
40020027
บ้านหนองนางขวัญ
เปิดใช้งาน
28
40020028
บ้านผักหวานโนนสวาง
เปิดใช้งาน
29
40020029
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
เปิดใช้งาน
30
40020030
บ้านกุดเชือก
เปิดใช้งาน
31
40020031
บ้านขามป้อม
เปิดใช้งาน
32
40020032
บ้านลาน
เปิดใช้งาน
33
40020033
บ้านสร้างเอี่ยน
เปิดใช้งาน
34
40020034
บ้านหนองตับเต่า
เปิดใช้งาน
35
40020035
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
เปิดใช้งาน
36
40020036
บ้านป่าปอ
เปิดใช้งาน
37
40020037
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
เปิดใช้งาน
38
40020038
บ้านเสือเฒ่า
เปิดใช้งาน
39
40020039
บ้านหนองดู่ดอนเปือย
เปิดใช้งาน
40
40020040
บ้านภูเหล็ก
เปิดใช้งาน
41
40020041
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
42
40020042
บ้านหนองรูแข้
เปิดใช้งาน
43
40020043
ไตรมิตรประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
44
40020044
เก่านาโนมีวิทยา
เปิดใช้งาน
45
40020045
จตุรมิตรบ้านไผ่
เปิดใช้งาน
46
40020046
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
47
40020047
บ้านหนองน้ำใส
เปิดใช้งาน
48
40020048
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
เปิดใช้งาน
49
40020049
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
เปิดใช้งาน
50
40020050
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
เปิดใช้งาน
51
40020051
บ้านหินตั้งโคกก่อง
เปิดใช้งาน
52
40020052
บ้านสว่าง
เปิดใช้งาน
53
40020053
บ้านป่างิ้วหนองฮี
เปิดใช้งาน
54
40020054
บ้านโกน้อย
เปิดใช้งาน
55
40020055
บ้านวังผือขามป้อม
เปิดใช้งาน
56
40020056
บ้านส้มป่อย
เปิดใช้งาน
57
40020057
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
เปิดใช้งาน
58
40020058
บ้านหินฮาวลำวังชู
เปิดใช้งาน
59
40020059
ชุมชนบ้านหัวขัว
เปิดใช้งาน
60
40020060
ไตรคามประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
61
40020061
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
62
40020062
บ้านวังม่วง
เปิดใช้งาน
63
40020063
บ้านโสกนาค
เปิดใช้งาน
64
40020064
บ้านห้วยโป่ง
เปิดใช้งาน
65
40020065
บ้านห้วยแร่
เปิดใช้งาน
66
40020066
บ้านวังหินเก่าค้อ
เปิดใช้งาน
67
40020067
บ้านนาเสียวโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
68
40020068
บ้านสระแก้วประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
69
40020069
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
เปิดใช้งาน
70
40020070
บ้านโจด
เปิดใช้งาน
71
40020071
บ้านหนองขามบ่อหิน
เปิดใช้งาน
72
40020072
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
73
40020073
บ้านหนองม่วงหลุบคา
เปิดใช้งาน
74
40020074
บ้านขุมดิน
เปิดใช้งาน
75
40020075
บ้านเขวา
เปิดใช้งาน
76
40020076
บ้านบัว
เปิดใช้งาน
77
40020079
กุดขอนแก่นท่าเกษม
เปิดใช้งาน
78
40020080
บ้านคำแคน
เปิดใช้งาน
79
40020081
บ้านคำโซ่
เปิดใช้งาน
80
40020082
บ้านคำน้อย
เปิดใช้งาน
81
40020083
บ้านคำปากดาว
เปิดใช้งาน
82
40020084
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
เปิดใช้งาน
83
40020085
บ้านป่าดู่
เปิดใช้งาน
84
40020086
บ้านห้วยแล้ง
เปิดใช้งาน
85
40020087
บ้านหนองขามวิทยา
เปิดใช้งาน
86
40020088
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
เปิดใช้งาน
87
40020089
บ้านท่าสวรรค์
เปิดใช้งาน
88
40020090
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
89
40020091
บ้านโนนเค็ง
เปิดใช้งาน
90
40020092
บ้านโนนตุ่นศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
91
40020093
บ้านไส้ไก่
เปิดใช้งาน
92
40020094
บ้านหัวนา
เปิดใช้งาน
93
40020095
บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
เปิดใช้งาน
94
40020096
หนองบัวเย็น
เปิดใช้งาน
95
40020097
เหล่าใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
96
40020098
สวัสดี
เปิดใช้งาน
97
40020099
หัวห้วยหัวฝาย
เปิดใช้งาน
98
40020100
บัวเหลือง
เปิดใช้งาน
99
40020101
บ้านขามป้อมดอนยูง
เปิดใช้งาน
100
40020102
บ้านนาข่า
เปิดใช้งาน
101
40020103
บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
เปิดใช้งาน
102
40020104
บ้านโคกสูงพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
103
40020105
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
104
40020106
บ้านแจ้งทัพม้า
เปิดใช้งาน
105
40020107
บ้านนางาม
เปิดใช้งาน
106
40020108
บ้านเสาเล้าหินแตก
เปิดใช้งาน
107
40020109
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
108
40020110
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
เปิดใช้งาน
109
40020111
บ้านนาฮี
เปิดใช้งาน
110
40020112
บ้านโนนคุต
เปิดใช้งาน
111
40020113
โนนสวางวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
112
40020114
โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
เปิดใช้งาน
113
40020115
โพนเพ็กพัฒนวิทยา
เปิดใช้งาน
114
40020116
หนองหญ้าปล้องวิทยา
เปิดใช้งาน
115
40020117
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
เปิดใช้งาน
116
40020118
บ้านห้วยฮวก
เปิดใช้งาน
117
40020119
บ้านกอกป่าผุวิทยา
เปิดใช้งาน
118
40020120
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
119
40020121
ไตรมิตรศึกษา
เปิดใช้งาน
120
40020122
โนนเขวาประชารักษ์
เปิดใช้งาน
121
40020123
บ้านมูลตุ่น
เปิดใช้งาน
122
40020124
บ้านสวนหม่อน
เปิดใช้งาน
123
40020125
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
เปิดใช้งาน
124
40020126
บ้านวังแคน
เปิดใช้งาน
125
40020127
บ้านแจ้ง
เปิดใช้งาน
126
40020128
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
เปิดใช้งาน
127
40020129
บ้านโนนสำนัก
เปิดใช้งาน
128
40020130
บ้านหนองแปน
เปิดใช้งาน
129
40020131
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
เปิดใช้งาน
130
40020132
บ้านหนองไห
เปิดใช้งาน
131
40020133
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
เปิดใช้งาน
132
40020134
บ้านกุดเพียขอมเหนือ
เปิดใช้งาน
133
40020135
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
เปิดใช้งาน
134
40020136
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
เปิดใช้งาน
135
40020137
ชุมชนบ้านชนบท
เปิดใช้งาน
136
40020138
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
เปิดใช้งาน
137
40020139
โนนพะยอมพิทยไพศาล
ไม่เปิดใช้งาน
138
40020140
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
139
40020141
บ้านห้วยไร่
เปิดใช้งาน
140
40020143
ร่มเย็นประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
141
40020144
บ้านแท่น
เปิดใช้งาน
142
40020145
บ้านโนนแดงน้อย
เปิดใช้งาน
143
40020146
สระแก้วโคกกลาง
เปิดใช้งาน
144
40020147
บ้านหัวนากลาง
เปิดใช้งาน
145
40020148
บ้านหันแฮด
เปิดใช้งาน
146
40020149
มาบตากล้าร่มเย็น
เปิดใช้งาน
147
40020150
บ้านหนองไฮหนองแวง
เปิดใช้งาน
148
40020151
บ้านปอแดง
เปิดใช้งาน
149
40020152
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
150
40020153
บ้านโนนข่า
เปิดใช้งาน
151
40020154
บ้านวังแสง
เปิดใช้งาน
152
40020155
บ้านหูลิงโนนศิลา
เปิดใช้งาน
153
40020156
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
เปิดใช้งาน
154
40020157
บ้านห้วยยางประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
155
40020158
ชุมชนโนนแสนสุข
เปิดใช้งาน
156
40020159
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
157
40020160
บ้านท่าม่วง
เปิดใช้งาน
158
40020161
บ้านวังเวินกุดหล่ม
เปิดใช้งาน
159
40020162
บ้านโซ่งเหล่านาดี
เปิดใช้งาน
160
40020163
บ้านทุ่มห้วย
เปิดใช้งาน
161
40020164
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
เปิดใช้งาน
162
40020165
บ้านหนองสะแบงหนองโน
เปิดใช้งาน
163
40020166
บ้านเหล่าเหนือ
เปิดใช้งาน
164
40020167
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
เปิดใช้งาน
165
40020168
ซับแดงซำไผ่
เปิดใช้งาน
166
40020169
บ้านซับบอนซับเจริญ
เปิดใช้งาน
167
40020170
นาจานซับสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
168
40020171
บ้านนาตับเต่า
เปิดใช้งาน
169
40020172
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
170
40020173
บ้านหินตั้ง
เปิดใช้งาน
171
40020174
บ้านโสกนาดี
เปิดใช้งาน
172
40020175
บ้านแก้งค้อ
เปิดใช้งาน
173
40020176
บ้านนาแพงสงแดง
เปิดใช้งาน
174
40020177
บ้านโนนงาม
เปิดใช้งาน
175
40020178
บ้านโนนทองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
176
40020179
บ้านโนนสาวเอ้
เปิดใช้งาน
177
40020180
ดอนหมู
เปิดใช้งาน
178
40020181
โนนคูณอัมพวัน
เปิดใช้งาน
179
40020182
ชุมชนบ้านโคก
เปิดใช้งาน
180
40020183
บ้านหนองทุ่มวิทยา
เปิดใช้งาน
181
40020184
อุดมคงคาคีรีเขต
เปิดใช้งาน
182
40020185
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
เปิดใช้งาน
183
40020186
บ้านโพธิ์ไชย
เปิดใช้งาน
184
40020187
สามหมอโนนทัน
เปิดใช้งาน
185
40020188
บ้านมูลนาค
เปิดใช้งาน
186
40020189
บ้านหนองหญ้ารังกา
เปิดใช้งาน
187
40020190
บ้านโคกสำราญ
เปิดใช้งาน
188
40020191
บ้านดงหนองเกี่ยว
เปิดใช้งาน
189
40020192
บ้านดอนปอแดง
เปิดใช้งาน
190
40020193
บ้านโนนพันชาติ
เปิดใช้งาน
191
40020194
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
เปิดใช้งาน
192
40020195
บ้านป่าม่วง
เปิดใช้งาน
193
40020196
บ้านเล็บเงือก
เปิดใช้งาน
194
40020197
บ้านหนองมะเขือ
เปิดใช้งาน
195
40020198
บ้านหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
196
40020199
บ้านโนนทัน
เปิดใช้งาน
197
40020200
บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
198
40020201
บ้านหนองขามสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
199
40020202
บ้านหนองผักตบ
เปิดใช้งาน
200
40020203
ชุมชนบ้านแฮด
เปิดใช้งาน
201
40020204
ประชาพัฒนาบ้านแฮด
เปิดใช้งาน
202
40020205
บ้านวังหว้า
เปิดใช้งาน
203
40020206
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
เปิดใช้งาน
204
40020207
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
205
40020208
ขามป้อมประชานุกูล
เปิดใช้งาน
206
40020209
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
207
40020210
หนองแซงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
208
40020211
บ้านหนองเต่า
เปิดใช้งาน