หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40030001
บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
2
40030002
บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
เปิดใช้งาน
3
40030005
บ้านหนองบะโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
4
40030006
บ้านหนองไผ่วิทยา
เปิดใช้งาน
5
40030007
บ้านหนองแวงมน
เปิดใช้งาน
6
40030008
บ้านโจดหนองแกหนองสิม
เปิดใช้งาน
7
40030009
บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
เปิดใช้งาน
8
40030010
บ้านวังขอนพาดหนองแวง
เปิดใช้งาน
9
40030011
บ้านหนองเรือ
เปิดใช้งาน
10
40030012
บ้านหนองหว้าสามัคคี
เปิดใช้งาน
11
40030013
บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
12
40030014
บ้านโนนเมืองโคกกุง
ไม่เปิดใช้งาน
13
40030015
บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
เปิดใช้งาน
14
40030016
บ้านหัวนาหนองแวง
เปิดใช้งาน
15
40030017
มิตรภาพ 2
เปิดใช้งาน
16
40030018
บ้านห้วยโจด
เปิดใช้งาน
17
40030019
บ้านทุ่งแค
เปิดใช้งาน
18
40030020
บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
19
40030021
บ้านยานางโนนแต้
เปิดใช้งาน
20
40030022
บ้านหนองสะแบงสามัคคี
เปิดใช้งาน
21
40030023
บ้านโคกกลางประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
22
40030024
บ้านโนนหอมโนนศาลา
เปิดใช้งาน
23
40030025
ชุมชนบ้านชาด
เปิดใช้งาน
24
40030026
บ้านทับบา
เปิดใช้งาน
25
40030027
บ้านหญ้าคาท่าหลวง
เปิดใช้งาน
26
40030028
บ้านหันใหญ่
เปิดใช้งาน
27
40030030
บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
เปิดใช้งาน
28
40030031
บ้านลอมคอม
ไม่เปิดใช้งาน
29
40030032
บ้านหนองอรุณ
เปิดใช้งาน
30
40030033
วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
31
40030034
บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
32
40030036
บ้านป่าเป้า
เปิดใช้งาน
33
40030037
บ้านโสกนกเต็น
เปิดใช้งาน
34
40030038
บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
เปิดใช้งาน
35
40030039
บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
36
40030041
หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
เปิดใช้งาน
37
40030043
บ้านโนนตะโก
เปิดใช้งาน
38
40030044
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
เปิดใช้งาน
39
40030045
บ้านฝาผนังวังจาน
ไม่เปิดใช้งาน
40
40030046
บ้านหนองแวงนางเบ้า
เปิดใช้งาน
41
40030047
บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
42
40030048
หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
43
40030049
ไตรคามราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
44
40030050
บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
เปิดใช้งาน
45
40030051
บ้านโนนชาดวิทยา
เปิดใช้งาน
46
40030052
บ้านหนองแปน
เปิดใช้งาน
47
40030053
บ้านหนองแวงโสกพระ
เปิดใช้งาน
48
40030055
บ้านหันน้อย
เปิดใช้งาน
49
40030057
หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
เปิดใช้งาน
50
40030058
สหราษฎร์อนุกูล
เปิดใช้งาน
51
40030059
บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
ไม่เปิดใช้งาน
52
40030060
บ้านคอนฉิม
เปิดใช้งาน
53
40030061
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
54
40030062
บ้านดอนโจด
เปิดใช้งาน
55
40030064
ป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
56
40030065
บ้านโนนข่าวิทยา
เปิดใช้งาน
57
40030066
โนนทองวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
58
40030068
บ้านรัตนะ
เปิดใช้งาน
59
40030070
บ้านหนองแซงแสงอรุณ
เปิดใช้งาน
60
40030071
บ้านกุดหมากเห็บ
เปิดใช้งาน
61
40030072
นาโพธิ์ชีวิทยา
เปิดใช้งาน
62
40030073
บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
63
40030074
วังบงน้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
64
40030076
ชุมชนบ้านแวงใหญ่
เปิดใช้งาน
65
40030077
ชุมชนบ้านดอนหัน
เปิดใช้งาน
66
40030078
บ้านโจดใหญ่
เปิดใช้งาน
67
40030079
บ้านถลุงเหล็ก
เปิดใช้งาน
68
40030080
โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
เปิดใช้งาน
69
40030081
บ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม
เปิดใช้งาน
70
40030082
บ้านใหม่นาเพียง
เปิดใช้งาน
71
40030084
บ้านหนองแดงโนนโพธิ์ประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
72
40030085
บ้านหนองโกโสกกระหนวน
เปิดใช้งาน
73
40030086
วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
74
40030087
บ้านบะแหบหญ้าคา
ไม่เปิดใช้งาน
75
40030088
บ้านตลาดหนองแก
เปิดใช้งาน
76
40030089
บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
77
40030092
บ้านโสกน้ำขาว
เปิดใช้งาน
78
40030093
บ้านทางขวาง
เปิดใช้งาน
79
40030094
บ้านโคกสง่า
เปิดใช้งาน
80
40030095
บ้านหันโสกเชือก
เปิดใช้งาน
81
40030096
บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
เปิดใช้งาน
82
40030097
บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
เปิดใช้งาน
83
40030098
บ้านท่านางแนว
เปิดใช้งาน
84
40030099
บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
เปิดใช้งาน
85
40030102
บ้านหนองแวงท่าวัด
เปิดใช้งาน
86
40030104
บ้านรวงโนนไทโนนโจด
เปิดใช้งาน
87
40030106
บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
88
40030108
บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
เปิดใช้งาน
89
40030109
บ้านห้วยทรายทุ่งมน
เปิดใช้งาน
90
40030110
บ้านละหานนา
เปิดใช้งาน
91
40030111
บ้านโนนทองหลางโคกสูง
เปิดใช้งาน
92
40030112
บ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว
เปิดใช้งาน
93
40030114
ชุมชนบ้านโคกสี
เปิดใช้งาน
94
40030115
บ้านกุดรู
เปิดใช้งาน
95
40030116
บ้านแวงน้อย
เปิดใช้งาน
96
40030117
บ้านหนองแขมอีโล
ไม่เปิดใช้งาน
97
40030118
บ้านดอนหันนาจาน
ไม่เปิดใช้งาน
98
40030121
บ้านชาดศรีสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
99
40030122
บ้านปอแดง
เปิดใช้งาน
100
40030123
บ้านหนองกุงโนนทัน
เปิดใช้งาน
101
40030124
บ้านหนองแวงตอตั้ง
เปิดใช้งาน
102
40030125
บ้านศุภชัย
เปิดใช้งาน
103
40030126
บ้านดงเค็ง
เปิดใช้งาน
104
40030127
โนนชาดหนองช้างน้ำ
เปิดใช้งาน
105
40030128
หนองพลวงมิตรประชา
เปิดใช้งาน
106
40030130
บ้านหนองหญ้าขาว
เปิดใช้งาน
107
40030131
บ้านกระหนวนดอนดั่ง
เปิดใช้งาน
108
40030133
บ้านหินแร่
เปิดใช้งาน
109
40030134
บ้านหนองวัดป่า
เปิดใช้งาน
110
40030135
บ้านหนองแวงน้อย
เปิดใช้งาน
111
40030136
บ้านดอนดู่
เปิดใช้งาน
112
40030137
บ้านโนนท่อน
เปิดใช้งาน
113
40030138
บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
เปิดใช้งาน
114
40030140
บ้านหนองไผ่น้อย
เปิดใช้งาน
115
40030141
บ้านหนองแวงยาว
ไม่เปิดใช้งาน
116
40030142
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
117
40030143
บ้านกุดหว้า
เปิดใช้งาน
118
40030144
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
119
40030145
บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
เปิดใช้งาน
120
40030146
บ้านหนองเปล่ง
เปิดใช้งาน
121
40030147
จตุคามวิทยา
เปิดใช้งาน
122
40030148
บ้านตะกั่วป่า
เปิดใช้งาน
123
40030150
บ้านกอกโนนแต้
เปิดใช้งาน
124
40030151
บ้านโคกสูงประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
125
40030152
บ้านชาดหนองเหล็ก
ไม่เปิดใช้งาน
126
40030153
บ้านโนนธาตุ
เปิดใช้งาน
127
40030154
บ้านสว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
128
40030155
บ้านสำราญ
ไม่เปิดใช้งาน
129
40030156
ชุมชนวังหิน
เปิดใช้งาน
130
40030157
บ้านหลักด่าน
เปิดใช้งาน
131
40030158
บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
132
40030159
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
133
40030161
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
134
40030162
บ้านหินลาดนาดี
เปิดใช้งาน
135
40030163
บ้านหนองกาว
ไม่เปิดใช้งาน
136
40030164
บ้านหนองคลองดอนแดง
เปิดใช้งาน
137
40030165
บ้านเหล่านกชุม
ไม่เปิดใช้งาน
138
40030167
บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
139
40030168
บ้านหนองกุงสว่าง
เปิดใช้งาน
140
40030169
ชุมชนหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
141
40030170
บ้านโคกสูงวิทยา
เปิดใช้งาน
142
40030171
บ้านท่าหนองหว้า
เปิดใช้งาน
143
40030172
บ้านโนนขามป้อม
เปิดใช้งาน
144
40030173
บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
เปิดใช้งาน
145
40030174
บ้านวังคูณ
เปิดใช้งาน
146
40030175
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
147
40030176
บ้านหนองบัวแดงวิทยา
เปิดใช้งาน
148
40030177
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
149
40030178
บ้านโนนกราด
ไม่เปิดใช้งาน
150
40030179
บ้านโนนรังหนองบอน
ไม่เปิดใช้งาน
151
40030180
บ้านเปาะ
เปิดใช้งาน
152
40030181
บ้านเมย
ไม่เปิดใช้งาน
153
40030183
บ้านหนองสองห้อง
ไม่เปิดใช้งาน
154
40030184
ไตรมิตรวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
155
40030185
บ้านกุดหอยกาบ
เปิดใช้งาน
156
40030186
บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
เปิดใช้งาน
157
40030187
บ้านหันโจดหนองกุง
เปิดใช้งาน
158
40030188
บ้านแฝก
เปิดใช้งาน
159
40030189
บ้านดอนชาด
เปิดใช้งาน
160
40030190
บ้านโนนแดง
เปิดใช้งาน
161
40030191
บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
เปิดใช้งาน
162
40030192
ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
เปิดใช้งาน
163
40030193
บ้านหลุบคา
เปิดใช้งาน
164
40030194
บ้านเหล่าโนนคูณ
เปิดใช้งาน
165
40030195
เบญจคามสามัคคี
เปิดใช้งาน
166
40030196
บ้านวังยาวสามัคคี
เปิดใช้งาน
167
40030197
บ้านหันศิลางาม
เปิดใช้งาน
168
40030198
บ้านหนองขี้เห็น
เปิดใช้งาน
169
40030199
ไตรมิตรพัฒนศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
170
40030200
โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
เปิดใช้งาน
171
40030201
บ้านหนองไฮประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
172
40030202
บ้านห้วยแคน
เปิดใช้งาน
173
40030203
ไตรราษฎร์สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
174
40030204
บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
เปิดใช้งาน
175
40030205
บ้านผักหวาน
เปิดใช้งาน
176
40030206
บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
เปิดใช้งาน
177
40030207
หนองกุงห้วยเสียววิทยา
เปิดใช้งาน