หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40040001
บ้านกุดกว้าง
เปิดใช้งาน
2
40040002
บ้านกุดน้ำใส
เปิดใช้งาน
3
40040003
บ้านฟากพอง
เปิดใช้งาน
4
40040004
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
เปิดใช้งาน
5
40040006
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
6
40040007
บ้านโคกสง่านางาม
เปิดใช้งาน
7
40040008
บ้านจำปาหัวบึง
เปิดใช้งาน
8
40040009
บ้านทรายมูล
เปิดใช้งาน
9
40040011
บ้านหนองหว้าสุขใจ
เปิดใช้งาน
10
40040012
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
11
40040013
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
เปิดใช้งาน
12
40040014
บ้านท่ามะเดื่อ
ไม่เปิดใช้งาน
13
40040015
บ้านกุดพังเครือ
เปิดใช้งาน
14
40040016
บ้านท่ากระเสริม
ไม่เปิดใช้งาน
15
40040017
น้ำพองประชานุกูล
เปิดใช้งาน
16
40040019
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ไม่เปิดใช้งาน
17
40040020
บ้านห้วยไผ่หนองโน
เปิดใช้งาน
18
40040021
โคกสูงกุดน้ำใส
ไม่เปิดใช้งาน
19
40040022
บ้านคำมืด
เปิดใช้งาน
20
40040023
บ้านหนองหารจาง
เปิดใช้งาน
21
40040024
บ้านห้วยเสือเต้น
เปิดใช้งาน
22
40040025
บ้านนาฝายเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
23
40040026
บ้านโนนแดงโคกเล้า
ไม่เปิดใช้งาน
24
40040027
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
25
40040028
บ้านหนองกุงขี้ควง
ไม่เปิดใช้งาน
26
40040029
บ้านหนองแวง
ไม่เปิดใช้งาน
27
40040030
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
28
40040031
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
29
40040032
คำบอนวิทยา
เปิดใช้งาน
30
40040033
บ้านดงเย็น
ไม่เปิดใช้งาน
31
40040034
กู่สว่างสามัคคี
เปิดใช้งาน
32
40040035
ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
33
40040036
บ้านคอกคีแสนตอ
ไม่เปิดใช้งาน
34
40040037
บ้านคำม่วมดงเย็น
ไม่เปิดใช้งาน
35
40040038
บ้านโนนหัวช้าง
เปิดใช้งาน
36
40040039
พระธาตุขามแก่น
ไม่เปิดใช้งาน
37
40040040
บ้านโนนเชือก
ไม่เปิดใช้งาน
38
40040041
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
เปิดใช้งาน
39
40040042
บ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
40
40040043
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
เปิดใช้งาน
41
40040044
บ้านหัวดง
ไม่เปิดใช้งาน
42
40040045
บ้านหินลาด
เปิดใช้งาน
43
40040046
บ้านหัวบึง
ไม่เปิดใช้งาน
44
40040047
บ้านกุดพังทุย
ไม่เปิดใช้งาน
45
40040049
บ้านนาขาม
เปิดใช้งาน
46
40040051
บ้านสระกุด
ไม่เปิดใช้งาน
47
40040052
บ้านห้วยหินลาด
เปิดใช้งาน
48
40040054
บ้านคำแก่นคูณ
เปิดใช้งาน
49
40040055
บ้านโนนพยอม
ไม่เปิดใช้งาน
50
40040056
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ไม่เปิดใช้งาน
51
40040057
บ้านม่วงหวาน
เปิดใช้งาน
52
40040059
บ้านวังชัย
ไม่เปิดใช้งาน
53
40040060
บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
เปิดใช้งาน
54
40040061
บ้านเสียวโคกกลาง
เปิดใช้งาน
55
40040062
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
56
40040063
บ้านคำบง
ไม่เปิดใช้งาน
57
40040064
บ้านดงมัน
เปิดใช้งาน
58
40040065
บ้านนาศรีดงเค็ง
เปิดใช้งาน
59
40040066
บ้านสะอาดหนองเรือ
ไม่เปิดใช้งาน
60
40040067
บ้านบึงกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
61
40040069
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
62
40040070
น้ำพอง
เปิดใช้งาน
63
40040071
บ้านโสกแสง
เปิดใช้งาน
64
40040072
บ้านนาคู
เปิดใช้งาน
65
40040073
บ้านนาเรียง
เปิดใช้งาน
66
40040074
อนุบาลอุบลรัตน์
เปิดใช้งาน
67
40040075
บ้านโนนจิก
ไม่เปิดใช้งาน
68
40040076
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
เปิดใช้งาน
69
40040077
บ้านพระบาทท่าเรือ
เปิดใช้งาน
70
40040078
บ้านภูคำเบ้า
เปิดใช้งาน
71
40040079
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ไม่เปิดใช้งาน
72
40040080
โคกสูงใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
73
40040081
บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
74
40040082
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
75
40040083
บ้านทุ่งโป่ง
เปิดใช้งาน
76
40040084
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
77
40040085
ห้วยยางวิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
78
40040086
บ้านกุดกระหนวน
ไม่เปิดใช้งาน
79
40040087
นาคำพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
80
40040088
หนองขามพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
81
40040089
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
เปิดใช้งาน
82
40040090
บ้านกุดเชียงมี
เปิดใช้งาน
83
40040091
บ้านขุนด่าน
เปิดใช้งาน
84
40040092
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
85
40040093
บ้านบ่อ
เปิดใช้งาน
86
40040094
บ้านหนองแต้
เปิดใช้งาน
87
40040095
บ้านห้วยทรายศึกษา
เปิดใช้งาน
88
40040096
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
89
40040097
บ้านโนนศิลาราศรี
เปิดใช้งาน
90
40040098
บ้านศาลาดินห้วยเตย
ไม่เปิดใช้งาน
91
40040099
บ้านศรีสุขสำราญ
เปิดใช้งาน
92
40040100
บ้านหนองแสงน้อย
เปิดใช้งาน
93
40040101
ชุมชนดูนสาด
เปิดใช้งาน
94
40040102
นามูลวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
95
40040103
บ้านหนองซา
ไม่เปิดใช้งาน
96
40040104
ชุมชนน้ำอ้อม
ไม่เปิดใช้งาน
97
40040105
บ้านหนองแวงเป่ง
เปิดใช้งาน
98
40040106
บ้านฝางวิทยา
เปิดใช้งาน
99
40040107
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
เปิดใช้งาน
100
40040109
บ้านทุ่งใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
101
40040110
บ้านผักหนาม
เปิดใช้งาน
102
40040111
บ้านวังโพน
เปิดใช้งาน
103
40040112
บ้านเวียงแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
104
40040113
ชุมชนหนองกุงใหญ่
เปิดใช้งาน
105
40040114
บ้านหนองโอง
ไม่เปิดใช้งาน
106
40040115
ชุมชนกระนวน
เปิดใช้งาน
107
40040116
บ้านคำไฮผักแว่น
เปิดใช้งาน
108
40040117
บ้านบะแต้
ไม่เปิดใช้งาน
109
40040118
ศรีสมบูรณ์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
110
40040119
บ้านหนองโก
ไม่เปิดใช้งาน
111
40040120
บ้านห้วยเชือก
ไม่เปิดใช้งาน
112
40040121
ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
เปิดใช้งาน
113
40040122
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
114
40040124
บ้านป่าติ้ว
เปิดใช้งาน
115
40040125
หนองโนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
116
40040126
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
117
40040127
บ้านนาฝาย
ไม่เปิดใช้งาน
118
40040128
บ้านโนนสังป่ารัง
ไม่เปิดใช้งาน
119
40040129
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ไม่เปิดใช้งาน
120
40040130
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
เปิดใช้งาน
121
40040131
ศิลาโป่งคำ
เปิดใช้งาน
122
40040132
บ้านน้ำสามวัง
ไม่เปิดใช้งาน
123
40040133
บ้านห้วยยาง
ไม่เปิดใช้งาน
124
40040134
บ้านโคกกลางวิทยา
เปิดใช้งาน
125
40040135
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
เปิดใช้งาน
126
40040136
บ้านท่าลาดคำตานา
เปิดใช้งาน
127
40040137
บ้านคำครึ่ง
เปิดใช้งาน
128
40040138
บ้านหัวนาคำ
เปิดใช้งาน
129
40040139
บ้านคำนางปุ่ม
เปิดใช้งาน
130
40040140
บ้านนาค้อ
เปิดใช้งาน
131
40040141
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
132
40040142
สองห้องประชาบำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
133
40040143
อนุบาลเขาสวนกวาง
เปิดใช้งาน
134
40040144
บ้านโนนสว่างหนองตะนา
เปิดใช้งาน
135
40040145
บ้านคำม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
136
40040146
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
เปิดใช้งาน
137
40040147
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ไม่เปิดใช้งาน
138
40040148
บ้านนาอ่างทอง
ไม่เปิดใช้งาน
139
40040149
บ้านโนนสง่า
เปิดใช้งาน
140
40040150
บ้านโนนทองห้วยบาก
เปิดใช้งาน
141
40040151
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
142
40040152
ทุ่งบ่อวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
143
40040153
บ้านหนองคู
ไม่เปิดใช้งาน
144
40040154
ศรีเมืองแอม
ไม่เปิดใช้งาน
145
40040155
บ้านโนนน้ำผึ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
146
40040156
บ้านคำแคนคำเจริญ
เปิดใช้งาน
147
40040157
บ้านโคกสูงสะอาด
เปิดใช้งาน
148
40040158
หนองแวงเรือประชาศึกษา
เปิดใช้งาน
149
40040159
บ้านห้วยยางสะอาด
เปิดใช้งาน
150
40040160
บ้านคำสมบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
151
40040161
บ้านแสงสว่าง
เปิดใช้งาน
152
40040162
บ้านนาง้อง
เปิดใช้งาน
153
40040163
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
154
40040164
บ้านขามป้อมดงเย็น
เปิดใช้งาน
155
40040165
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
156
40040166
ชุมชนโนนสมบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
157
40040167
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
เปิดใช้งาน
158
40040168
บ้านโนนหัวช้าง
เปิดใช้งาน
159
40040169
บ้านคำป่าก่อ
ไม่เปิดใช้งาน
160
40040170
บ้านหัวฝายประชานุกูล
เปิดใช้งาน
161
40040171
บ้านโคกกลางนาล้อม
เปิดใช้งาน
162
40040173
บ้านกระนวนซำสูง
เปิดใช้งาน
163
40040174
บ้านคำแมด
เปิดใช้งาน
164
40040175
บ้านหนองบัวคำมูล
ไม่เปิดใช้งาน
165
40040176
บ้านบ่อใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
166
40040177
บ้านหม้อ
ไม่เปิดใช้งาน
167
40040178
คูคำพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
168
40040179
บ้านโคกใหม่นายม
เปิดใช้งาน
169
40040180
บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ไม่เปิดใช้งาน
170
40040181
บ้านโนน
เปิดใช้งาน
171
40040182
บ้านแห้ว
เปิดใช้งาน
172
40040183
บ้านห้วยเตย
เปิดใช้งาน
173
40040184
บ้านหนองกุงดิ่ง
เปิดใช้งาน
174
40040185
บ้านหลุบเลา
เปิดใช้งาน
175
40040186
บ้านสว่างซำโอง
ไม่เปิดใช้งาน