หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40050001
บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
2
40050002
บ้านสำราญหินลาด
เปิดใช้งาน
3
40050003
บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
เปิดใช้งาน
4
40050004
บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
5
40050005
บ้านโนนดู่หนองแวง
ไม่เปิดใช้งาน
6
40050006
บ้านโคกกลางหนองแปน
เปิดใช้งาน
7
40050007
โนนฟันเรือบะยาววิทยา
เปิดใช้งาน
8
40050008
บ้านกุดกว้าง
เปิดใช้งาน
9
40050009
บ้านขนวนนคร
เปิดใช้งาน
10
40050010
ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
เปิดใช้งาน
11
40050012
หนองหอยเทพเทวัญ
เปิดใช้งาน
12
40050013
บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
เปิดใช้งาน
13
40050014
บ้านหัวบึงสว่าง
ไม่เปิดใช้งาน
14
40050015
บ้านกุดแคน
เปิดใช้งาน
15
40050016
บ้านกุดเลา
เปิดใช้งาน
16
40050017
บ้านโนนทอง
เปิดใช้งาน
17
40050018
บ้านฝางน้อย
เปิดใช้งาน
18
40050019
บ้านภูมูลเบ้า
เปิดใช้งาน
19
40050020
บ้านสระพังข่า
เปิดใช้งาน
20
40050021
บ้านหนองเขื่อนช้าง
เปิดใช้งาน
21
40050022
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
22
40050023
บ้านห้วยอรุณหินลาด
เปิดใช้งาน
23
40050024
บ้านห้วยทรายทอง
เปิดใช้งาน
24
40050025
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
25
40050026
บ้านนาเปือย
เปิดใช้งาน
26
40050027
บ้านโนนทันวิทยา
เปิดใช้งาน
27
40050029
บ้านร่องสมอ
เปิดใช้งาน
28
40050030
บ้านหว้า
เปิดใช้งาน
29
40050031
บ้านห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
30
40050032
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
เปิดใช้งาน
31
40050033
บ้านดอนหันโนนหินแห่
เปิดใช้งาน
32
40050034
บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
33
40050035
โนนสะอาดพิทยา
เปิดใช้งาน
34
40050036
บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
35
40050037
บ้านโนนหนองแวง
เปิดใช้งาน
36
40050038
บ้านหนองสระ
เปิดใช้งาน
37
40050039
บ้านกง(ประชานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
38
40050040
บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
39
40050041
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
40
40050043
โพธิ์ตากวิทยา
เปิดใช้งาน
41
40050044
หนองแสงวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
42
40050045
บ้านหาด
เปิดใช้งาน
43
40050046
บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ไม่เปิดใช้งาน
44
40050047
บ้านสว่างดอนช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
45
40050048
บ้านหนองกุงมนศึกษา
เปิดใช้งาน
46
40050049
บ้านหนองโนประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
47
40050050
บ้านหนองแสงสามัคคี
เปิดใช้งาน
48
40050051
บ้านนาหว้า
เปิดใช้งาน
49
40050052
บ้านป่าเสี้ยว
เปิดใช้งาน
50
40050053
บ้านเม็ง
เปิดใช้งาน
51
40050054
บ้านหนองแวงภูเขา
เปิดใช้งาน
52
40050055
บ้านหนองหว้าประชารัฐ
เปิดใช้งาน
53
40050056
บ้านดอนแขม
ไม่เปิดใช้งาน
54
40050057
บ้านดอนหันสระบัว
ไม่เปิดใช้งาน
55
40050058
บ้านนางิ้ว
เปิดใช้งาน
56
40050059
บ้านยางคำ
เปิดใช้งาน
57
40050060
ชุมชนหนองเรือ
เปิดใช้งาน
58
40050061
ท่าศาลาวิทยา
เปิดใช้งาน
59
40050062
บ้านฟ้าเหลื่อม
ไม่เปิดใช้งาน
60
40050063
บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
เปิดใช้งาน
61
40050064
หนองไฮประชารัฐ
เปิดใช้งาน
62
40050065
บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
63
40050066
สะอาดประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
64
40050067
บ้านขามป้อม
เปิดใช้งาน
65
40050068
โคกม่วงศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
66
40050069
บ้านโป่งเอียด
เปิดใช้งาน
67
40050070
บ้านนาสีนวน
เปิดใช้งาน
68
40050071
บ้านสัมพันธ์
เปิดใช้งาน
69
40050072
เหมือดแอ่หนองบัว
ไม่เปิดใช้งาน
70
40050073
ชุมชนชุมแพ
ไม่เปิดใช้งาน
71
40050074
บ้านชุมแพ
เปิดใช้งาน
72
40050076
บ้านหนองบัวโนนเมือง
ไม่เปิดใช้งาน
73
40050077
ชุมแพชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
74
40050078
บ้านแห่ประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
75
40050082
บ้านโนนทองหลาง
ไม่เปิดใช้งาน
76
40050083
บ้านไชยสอ
เปิดใช้งาน
77
40050084
ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
ไม่เปิดใช้งาน
78
40050085
บ้านหนองสังข์
เปิดใช้งาน
79
40050086
ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
80
40050087
บ้านหนองหว้าโพนศิลา
เปิดใช้งาน
81
40050088
บ้านนาเพียง
ไม่เปิดใช้งาน
82
40050089
โนนงามศึกษา
เปิดใช้งาน
83
40050090
บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
เปิดใช้งาน
84
40050091
บ้านโนนโพธิ์
เปิดใช้งาน
85
40050092
บ้านหนองไฮ
ไม่เปิดใช้งาน
86
40050093
บ้านอาจสามารถ
เปิดใช้งาน
87
40050094
นาหนองทุ่มวิทยาคม
เปิดใช้งาน
88
40050095
บ้านโนนโก
ไม่เปิดใช้งาน
89
40050096
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
90
40050098
บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
ไม่เปิดใช้งาน
91
40050099
ชุมชนโนนหันวันครู
เปิดใช้งาน
92
40050100
บ้านโนนบุรุษ
เปิดใช้งาน
93
40050101
บ้านโนนลาน
เปิดใช้งาน
94
40050102
หนองม่วงประชานุกูล
เปิดใช้งาน
95
40050103
บ้านร่องแซง
เปิดใช้งาน
96
40050104
บ้านโนนชาติ
ไม่เปิดใช้งาน
97
40050105
บ้านหอย
เปิดใช้งาน
98
40050106
บ้านโคกสูง
เปิดใช้งาน
99
40050107
บ้านโนนอุดม
เปิดใช้งาน
100
40050108
ก้องอุดมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
101
40050109
บ้านนาคำน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
102
40050110
บ้านโป่งแห้ง
ไม่เปิดใช้งาน
103
40050111
ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
เปิดใช้งาน
104
40050112
วังหินลาดวังเจริญ
เปิดใช้งาน
105
40050113
บ้านหนองไผ่นาดี
เปิดใช้งาน
106
40050114
บ้านธาตุ
เปิดใช้งาน
107
40050115
หนองกุงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
108
40050116
บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
เปิดใช้งาน
109
40050117
บ้านหนองหนามแท่ง
เปิดใช้งาน
110
40050119
โคกสูงสำราญ
เปิดใช้งาน
111
40050120
ชุมชนหนองคะเน
เปิดใช้งาน
112
40050121
บ้านโนนแหลมทอง
ไม่เปิดใช้งาน
113
40050122
หนองขามวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
114
40050123
บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
เปิดใช้งาน
115
40050124
วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
116
40050125
บ้านยอดห้วย
เปิดใช้งาน
117
40050126
กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
118
40050127
หนองไผ่พิทยาคม
เปิดใช้งาน
119
40050128
บ้านหนองเสาเล้า
เปิดใช้งาน
120
40050129
หนองหว้าวิทยา
เปิดใช้งาน
121
40050130
บ้านสุขสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
122
40050131
บ้านหนองโพงโพด
เปิดใช้งาน
123
40050132
บ้านหนองศาลา
เปิดใช้งาน
124
40050134
บ้านสารจอดร่องกลอง
เปิดใช้งาน
125
40050135
หนองกระบือวิทยาคม
เปิดใช้งาน
126
40050136
บ้านซำยาง
เปิดใช้งาน
127
40050137
บ้านซำจำปา
เปิดใช้งาน
128
40050138
บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
129
40050139
อ่างทองวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
130
40050140
บ้านนาอุดม
เปิดใช้งาน
131
40050141
โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ไม่เปิดใช้งาน
132
40050142
แสงบัวทอง
เปิดใช้งาน
133
40050143
บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม
ไม่เปิดใช้งาน
134
40050144
ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
ไม่เปิดใช้งาน
135
40050145
ท่ากุญชร
ไม่เปิดใช้งาน
136
40050146
นาจานนาเจริญโนนทัน
ไม่เปิดใช้งาน
137
40050148
บ้านผาน้ำเที่ยง
เปิดใช้งาน
138
40050149
บ้านบริบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
139
40050150
บ้านพงษ์โนนประวัติ
เปิดใช้งาน
140
40050151
บ้านผาขาม
ไม่เปิดใช้งาน
141
40050152
บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
142
40050153
บ้านสวนสวรรค์
เปิดใช้งาน
143
40050154
บ้านโสกจานนาดี
เปิดใช้งาน
144
40050155
บ้านใหม่โสกส้มกบ
เปิดใช้งาน
145
40050156
บ้านโนนงาม
เปิดใช้งาน
146
40050157
ภูห่านศึกษา
เปิดใช้งาน
147
40050159
บ้านหนองปลาซิว
เปิดใช้งาน
148
40050160
ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
เปิดใช้งาน
149
40050161
บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
150
40050162
บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
เปิดใช้งาน
151
40050163
บ้านปากห้วยฝาง
เปิดใช้งาน
152
40050164
บ้านโสกหาดสวรรค์
เปิดใช้งาน
153
40050165
บ้านห้วยทรายขาว
ไม่เปิดใช้งาน
154
40050166
บ้านท่าช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
155
40050168
บ้านขมิ้นโนนหัวนา
เปิดใช้งาน
156
40050169
บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
เปิดใช้งาน
157
40050170
บ้านโคกม่วง
เปิดใช้งาน
158
40050171
บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
เปิดใช้งาน
159
40050172
บ้านศรีสุข
เปิดใช้งาน
160
40050173
บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
ไม่เปิดใช้งาน
161
40050175
บ้านป่าน
เปิดใช้งาน
162
40050176
อนุบาลสีชมพู
ไม่เปิดใช้งาน
163
40050177
บ้านหนองตาไก้พิทยา
เปิดใช้งาน
164
40050179
บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
เปิดใช้งาน
165
40050180
บ้านโคกป่ากุง
เปิดใช้งาน
166
40050182
บ้านสันติสุข
เปิดใช้งาน
167
40050183
บ้านหนองโก
เปิดใช้งาน
168
40050184
โสกเต็นวิทยาคม
เปิดใช้งาน
169
40050185
บ้านหนองแดง
เปิดใช้งาน
170
40050186
บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
171
40050187
บ้านกุดขอนแก่น
เปิดใช้งาน
172
40050188
บ้านไคร่นุ่น
เปิดใช้งาน
173
40050189
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
174
40050190
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
175
40050192
บ้านเลิงแสง
เปิดใช้งาน
176
40050193
หนองโพนนาหม่อ
เปิดใช้งาน
177
40050194
จตุรคามรังสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
178
40050195
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
179
40050196
บ้านกุดดุกวิทยา
เปิดใช้งาน
180
40050197
ดินดำวังชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
181
40050198
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
182
40050199
บ้านกุดแคนประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
183
40050200
บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
184
40050201
บ้านทุ่งชมพู
เปิดใช้งาน
185
40050202
บ้านหนองพลวง
เปิดใช้งาน
186
40050203
บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
เปิดใช้งาน
187
40050205
บ้านกุดน้ำใส
ไม่เปิดใช้งาน
188
40050206
บ้านนาชุมแสง
ไม่เปิดใช้งาน
189
40050208
บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
190
40050209
บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
เปิดใช้งาน
191
40050210
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
192
40050211
โนนอุดมสะอาดวิทยา
เปิดใช้งาน
193
40050212
บ้านคำใหญ่
เปิดใช้งาน
194
40050213
นาหว้านาเจริญ
เปิดใช้งาน
195
40050214
บ้านโนนกระเดา
เปิดใช้งาน
196
40050215
โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
197
40050216
โสกห้างศึกษา
เปิดใช้งาน
198
40050218
ห้วยชันวิทยา
เปิดใช้งาน
199
40050219
ภูเวียงวิทยายน
ไม่เปิดใช้งาน
200
40050220
บ้านโคกสูงวิทยา
เปิดใช้งาน
201
40050221
บ้านแดง
เปิดใช้งาน
202
40050222
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
203
40050223
บ้านโคกสง่า
เปิดใช้งาน
204
40050224
บ้านเรือ
เปิดใช้งาน
205
40050225
สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
206
40050226
บ้านนาก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
207
40050227
บ้านโพนเพ็กพิทยา
เปิดใช้งาน
208
40050228
อนุบาลภูเวียง
เปิดใช้งาน
209
40050229
บ้านหนองขาม
ไม่เปิดใช้งาน
210
40050230
บ้านเมืองเก่า
เปิดใช้งาน
211
40050231
บ้านหินร่องโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
212
40050232
บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
213
40050233
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
214
40050234
ไตรคามวิทยาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
215
40050235
บ้านสงเปือย
เปิดใช้งาน
216
40050236
บ้านอ่างศิลา
ไม่เปิดใช้งาน
217
40050237
บ้านโคกไร่
เปิดใช้งาน
218
40050238
บ้านถ้ำแข้
เปิดใช้งาน
219
40050239
หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
เปิดใช้งาน
220
40050240
หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
เปิดใช้งาน
221
40050241
โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
222
40050242
บ้านหนองกุงธนสารโศภน
เปิดใช้งาน
223
40050244
บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
เปิดใช้งาน
224
40050245
บ้านวังขอนแดง
เปิดใช้งาน
225
40050248
บ้านหัน
เปิดใช้งาน
226
40050249
บ้านโคกกลางวิทยา
เปิดใช้งาน
227
40050250
หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
เปิดใช้งาน
228
40050251
บ้านห้วยบง
ไม่เปิดใช้งาน
229
40050252
บ้านพระบาท
เปิดใช้งาน
230
40050253
บ้านหว้าทอง
เปิดใช้งาน
231
40050254
นาฝายวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
232
40050255
บ้านสะแกเครือ
เปิดใช้งาน
233
40050256
บ้านสองคอน
เปิดใช้งาน
234
40050257
บ้านโนนคอม
ไม่เปิดใช้งาน
235
40050258
บ้านป่ากล้วย
เปิดใช้งาน
236
40050259
บ้านสว่างโนนสูง
เปิดใช้งาน
237
40050260
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
เปิดใช้งาน
238
40050261
บ้านนาน้ำซำ
เปิดใช้งาน
239
40050262
หนองแห้ววังมนศึกษา
เปิดใช้งาน
240
40050263
บ้านวังสวาบ
เปิดใช้งาน
241
40050264
บ้านเขาวง
เปิดใช้งาน
242
40050265
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เปิดใช้งาน
243
40050266
ชีพอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
244
40050267
บ้านซำภูทอง
เปิดใช้งาน
245
40050268
นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
246
40050269
บ้านกุดธาตุ
เปิดใช้งาน
247
40050270
บ้านโคกนาฝาย
เปิดใช้งาน
248
40050271
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
249
40050272
บ้านสะอาด
เปิดใช้งาน
250
40050273
บ้านหัวภู
เปิดใช้งาน
251
40050274
หนองแวงวิทยา
เปิดใช้งาน
252
40050275
บ้านขนวน
เปิดใช้งาน
253
40050276
บ้านศาลาดิน
เปิดใช้งาน
254
40050277
บ้านหนองกุงคชสาร
เปิดใช้งาน
255
40050278
บ้านหนองพู่วังหินซา
เปิดใช้งาน
256
40050279
บ้านคึมชาติประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
257
40050280
บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
เปิดใช้งาน
258
40050281
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
259
40050282
บ้านหนองนาคำ
ไม่เปิดใช้งาน
260
40050283
บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
ไม่เปิดใช้งาน