หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
41030001
บ้านกั้งโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
2
41030002
บ้านหนองกล้า
เปิดใช้งาน
3
41030003
บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
เปิดใช้งาน
4
41030004
บ้านบ่อคํา
เปิดใช้งาน
5
41030005
บ้านนาอุดม
เปิดใช้งาน
6
41030006
บ้านดูนประชารัฐ
เปิดใช้งาน
7
41030007
บ้านคำอ้อ
เปิดใช้งาน
8
41030008
บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
เปิดใช้งาน
9
41030009
บ้านปูลู
เปิดใช้งาน
10
41030011
บ้านหันน้อย
เปิดใช้งาน
11
41030012
ธาตุดอนตูม
เปิดใช้งาน
12
41030013
บ้านยา
เปิดใช้งาน
13
41030014
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
14
41030015
บ้านป่าก้าว
เปิดใช้งาน
15
41030017
บ้านหนองกุงดอนบาก
เปิดใช้งาน
16
41030019
บ้านนาฮัง
เปิดใช้งาน
17
41030020
บ้านผักตบประชานุกูล
เปิดใช้งาน
18
41030021
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
19
41030022
บ้านพังงู
ไม่เปิดใช้งาน
20
41030023
บ้านขาวัว
เปิดใช้งาน
21
41030024
บ้านพังซ่อน
เปิดใช้งาน
22
41030025
บ้านเรืองชัย
เปิดใช้งาน
23
41030026
บ้านโคกถาวรทรายงาม
เปิดใช้งาน
24
41030027
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
25
41030028
บ้านนาดี
ไม่เปิดใช้งาน
26
41030029
บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
เปิดใช้งาน
27
41030030
บ้านหนองหญ้ารังกา
เปิดใช้งาน
28
41030031
บ้านนางิ้ว
เปิดใช้งาน
29
41030032
บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
เปิดใช้งาน
30
41030033
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
31
41030034
บ้านโคกสว่างนาดี
เปิดใช้งาน
32
41030035
บ้านสะคาม
เปิดใช้งาน
33
41030036
บ้านโคกทุ่งยั้ง
เปิดใช้งาน
34
41030037
บ้านดอนยางเดี่ยว
เปิดใช้งาน
35
41030038
บ้านนิคมหนองตาล
เปิดใช้งาน
36
41030039
บ้านโพนงาม
ไม่เปิดใช้งาน
37
41030040
บ้านดงคำ
เปิดใช้งาน
38
41030041
บ้านวังฮาง
เปิดใช้งาน
39
41030042
บ้านนาเยีย
เปิดใช้งาน
40
41030043
บ้านสร้อยพร้าว
เปิดใช้งาน
41
41030044
บ้านหงษาวดี
เปิดใช้งาน
42
41030045
บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
เปิดใช้งาน
43
41030046
บ้านดอนนางคำ
เปิดใช้งาน
44
41030047
บ้านสะแบง
เปิดใช้งาน
45
41030048
บ้านโนนนาสร้าง
เปิดใช้งาน
46
41030049
บ้านบ่อปัทม์
เปิดใช้งาน
47
41030050
บ้านดงวังพัง
เปิดใช้งาน
48
41030051
บ้านหนองสะหนาย
เปิดใช้งาน
49
41030052
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
50
41030053
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
เปิดใช้งาน
51
41030054
บ้านดงบากโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
52
41030055
บ้านเพ็กคำบากหายโศก
เปิดใช้งาน
53
41030056
ชุมชนบ้านหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
54
41030057
บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
เปิดใช้งาน
55
41030058
บ้านหนองนกทา
เปิดใช้งาน
56
41030060
บ้านหนองตาใกล้
เปิดใช้งาน
57
41030061
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
เปิดใช้งาน
58
41030062
บ้านเม็กดงเรือง
เปิดใช้งาน
59
41030063
บ้านต้องหนองสระปลา
เปิดใช้งาน
60
41030064
บ้านดงบังหนองเขื่อน
เปิดใช้งาน
61
41030065
บ้านหนองบัวน้อย
เปิดใช้งาน
62
41030066
บ้านม่วงประชาบํารุง
เปิดใช้งาน
63
41030067
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
เปิดใช้งาน
64
41030068
บ้านหนองงิ้ว
เปิดใช้งาน
65
41030069
บ้านดงโพนยอ
เปิดใช้งาน
66
41030070
บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
67
41030071
อนุบาลหนองหานวิทยายน
เปิดใช้งาน
68
41030072
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
เปิดใช้งาน
69
41030073
บ้านเชียงงาม
เปิดใช้งาน
70
41030074
บ้านโสกหมู
ไม่เปิดใช้งาน
71
41030075
อนุบาลทุ่งฝน
เปิดใช้งาน
72
41030076
บ้านท่าช่วง
เปิดใช้งาน
73
41030077
ชุมชนกุดค้า
เปิดใช้งาน
74
41030078
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
75
41030079
ธาตุน้อยก่อสำราญ
เปิดใช้งาน
76
41030080
บ้านโพนสูง
เปิดใช้งาน
77
41030081
บ้านทุ่งใหญ่
เปิดใช้งาน
78
41030082
ชุมชนคำตานาหนองกุง
เปิดใช้งาน
79
41030083
บ้านคำเจริญ
เปิดใช้งาน
80
41030084
บุญมีศรีสว่าง
เปิดใช้งาน
81
41030085
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
82
41030086
บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
เปิดใช้งาน
83
41030087
บ้านนาชุมแสง
เปิดใช้งาน
84
41030088
บ้านช้าง
เปิดใช้งาน
85
41030089
บ้านนาทม
เปิดใช้งาน
86
41030090
บ้านหนองแวงตาด
เปิดใช้งาน
87
41030091
บ้านคำเลาะ
เปิดใช้งาน
88
41030092
บ้านคำน้ำทิพย์
เปิดใช้งาน
89
41030093
บ้านคำบอน
เปิดใช้งาน
90
41030094
บ้านวังชมภู
เปิดใช้งาน
91
41030095
บ้านดงพัฒนา
เปิดใช้งาน
92
41030096
สยามกลการ 3
เปิดใช้งาน
93
41030097
อนุบาลไชยวาน
เปิดใช้งาน
94
41030098
เพียปู่หนองเรือ
เปิดใช้งาน
95
41030099
ร่มเกล้า 2
เปิดใช้งาน
96
41030100
บ้านหนองแซง
เปิดใช้งาน
97
41030101
หนองแวงวิทยา
เปิดใช้งาน
98
41030102
บ้านคำยาง
เปิดใช้งาน
99
41030103
บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
100
41030104
บ้านคำม่วง
เปิดใช้งาน
101
41030105
บ้านห้วยยางชัยพร
เปิดใช้งาน
102
41030106
บ้านป่าก้าว
เปิดใช้งาน
103
41030107
บ้านโนนสมบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
104
41030108
บ้านหนองอิอู
เปิดใช้งาน
105
41030109
บ้านหนองหลัก
เปิดใช้งาน
106
41030110
ชุมชนสะงวย
เปิดใช้งาน
107
41030111
บ้านนาปู-นากลาง
เปิดใช้งาน
108
41030112
บ้านหัวหนองยาง
เปิดใช้งาน
109
41030113
ชุมชนดงเย็นดงเย็นพรมประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
110
41030114
บ้านป่าเป้า
เปิดใช้งาน
111
41030115
บ้านโนนหอม
เปิดใช้งาน
112
41030116
บ้านดงแสนสุข
เปิดใช้งาน
113
41030117
บ้านโนนชัยศิลป์
เปิดใช้งาน
114
41030119
บ้านหนองลาด
เปิดใช้งาน
115
41030120
บ้านโพธิ์ท่าเมือง
เปิดใช้งาน
116
41030121
บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
เปิดใช้งาน
117
41030122
บ้านนามั่ง
เปิดใช้งาน
118
41030123
บ้านนาคำพรสันติ
เปิดใช้งาน
119
41030124
บ้านหัวดงยาง
เปิดใช้งาน
120
41030125
บ้านดอนขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
121
41030126
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
122
41030127
บ้านดงวัฒนา
เปิดใช้งาน
123
41030128
บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
เปิดใช้งาน
124
41030129
บ้านคำสง่าประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
125
41030130
บ้านโนนงามอุดมวิทย์
เปิดใช้งาน
126
41030131
บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
127
41030132
บ้านวังคางฮูง
เปิดใช้งาน
128
41030133
บ้านท่าบ่อยาง
เปิดใช้งาน
129
41030134
บ้านนาคำวัง
เปิดใช้งาน
130
41030135
บ้านนาไหม
เปิดใช้งาน
131
41030136
บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
เปิดใช้งาน
132
41030137
บ้านเมืองนาซำ
เปิดใช้งาน
133
41030138
บ้านดงหวาย
เปิดใช้งาน
134
41030139
บ้านตูม
เปิดใช้งาน
135
41030140
บ้านทรายมูล
เปิดใช้งาน
136
41030141
บ้านเหล่าอุดม
เปิดใช้งาน
137
41030142
บ้านดงยาง
เปิดใช้งาน
138
41030143
บ้านจันทน์
เปิดใช้งาน
139
41030144
บ้านหนองกาโนนสิมมา
เปิดใช้งาน
140
41030145
บ้านนาสีนวล
เปิดใช้งาน
141
41030146
ค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล
เปิดใช้งาน
142
41030147
บ้านชัย
เปิดใช้งาน
143
41030148
บ้านดงไพรวัลย์
เปิดใช้งาน
144
41030149
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
145
41030150
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
146
41030151
บ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
147
41030153
บ้านนาโฮง
เปิดใช้งาน
148
41030154
บ้านหนองไฮโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
149
41030155
บ้านปอพาน
เปิดใช้งาน
150
41030156
บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
เปิดใช้งาน
151
41030157
บ้านหนองสองห้อง
ไม่เปิดใช้งาน
152
41030158
บ้านถ่อนคำหวด
เปิดใช้งาน
153
41030160
บ้านสมวิไล
เปิดใช้งาน
154
41030161
บ้านงิ้วมีชัย
เปิดใช้งาน
155
41030162
บ้านตาดโนนทองหลาง
เปิดใช้งาน
156
41030163
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
157
41030164
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
158
41030165
บ้านเมืองไพร
เปิดใช้งาน
159
41030166
บ้านศรีเมือง
เปิดใช้งาน
160
41030167
บ้านหนองสว่าง
เปิดใช้งาน
161
41030168
กมลศิลป์สามัคคี
เปิดใช้งาน
162
41030169
บ้านนาจาน
เปิดใช้งาน
163
41030170
บ้านฝาง
เปิดใช้งาน
164
41030171
บ้านดงค้าพัฒนา
เปิดใช้งาน
165
41030172
บ้านปากดง
เปิดใช้งาน
166
41030173
บ้านกำแมดคำเจริญ
เปิดใช้งาน
167
41030174
ชุมชนวังทอง
เปิดใช้งาน
168
41030175
บ้านเหล่าหลวง
เปิดใช้งาน
169
41030176
ศรีขวัญเมือง
เปิดใช้งาน
170
41030177
พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
เปิดใช้งาน
171
41030178
อนุบาลศรีสุทโธ
เปิดใช้งาน
172
41030179
บ้านโคกคำไหล
เปิดใช้งาน
173
41030180
บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
174
41030181
บ้านดงดารา
ไม่เปิดใช้งาน
175
41030182
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
176
41030183
บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
เปิดใช้งาน
177
41030184
บ้านนายม
เปิดใช้งาน
178
41030185
บ้านดอนกลอย
เปิดใช้งาน
179
41030186
บ้านไทย
เปิดใช้งาน
180
41030187
หว้านใหญ่ประชาคม
ไม่เปิดใช้งาน
181
41030188
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
เปิดใช้งาน
182
41030189
บ้านดงยางน้อยโนนตาล
เปิดใช้งาน
183
41030190
บ้านดอนม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
184
41030191
บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
185
41030192
บ้านนาทรายน้ำรอด
เปิดใช้งาน
186
41030193
นานกหงส์เสรีมีชัย
เปิดใช้งาน
187
41030194
บ้านถ่อนนาเพลิน
เปิดใช้งาน
188
41030195
บ้านไชยวานโนนลือชัย
เปิดใช้งาน
189
41030196
อนุบาลพิบูลย์รักษ์
เปิดใช้งาน
190
41030197
บ้านโพธิ์
เปิดใช้งาน
191
41030198
บ้านดงยางพรพิบูลย์
เปิดใช้งาน
192
41030199
บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
เปิดใช้งาน
193
41030201
บ้านม่วงคอนสาย
เปิดใช้งาน
194
41030204
บ้านหนองช้างคาวหนองบง
ไม่เปิดใช้งาน
195
41030206
บ้านคำแคนแก่นคูณ
เปิดใช้งาน
196
41030208
บ้านค้อดอนแคน
เปิดใช้งาน
197
41030210
บ้านวังแข้
เปิดใช้งาน
198
41030211
บ้านโนนทองอินทร์
เปิดใช้งาน
199
41030212
บ้านหัวหนอง
เปิดใช้งาน
200
41030213
บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
เปิดใช้งาน
201
41030214
อนุบาลกู่แก้ว
เปิดใช้งาน
202
41030215
บ้านซำป่าหัน
เปิดใช้งาน
203
41030216
บ้านซำป่ารัง
เปิดใช้งาน