หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
41040001
บ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
2
41040002
บ้านดงธาตุ
เปิดใช้งาน
3
41040003
บ้านดงหวาย
เปิดใช้งาน
4
41040004
บ้านหนองโนไชยวาน
เปิดใช้งาน
5
41040005
บ้านกุดจับ
เปิดใช้งาน
6
41040006
บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
เปิดใช้งาน
7
41040007
บ้านลำภู
เปิดใช้งาน
8
41040008
บ้านขอนยูง
เปิดใช้งาน
9
41040009
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
เปิดใช้งาน
10
41040010
บ้านหนองกุงหนองเจริญ
เปิดใช้งาน
11
41040011
บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
เปิดใช้งาน
12
41040012
บ้านถิ่น
เปิดใช้งาน
13
41040014
ชุมชนบ้านสร้างแป้น
เปิดใช้งาน
14
41040016
ชุมชนหนองแปนหินโงม
เปิดใช้งาน
15
41040017
บ้านเชียงเพ็ง
เปิดใช้งาน
16
41040018
ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
เปิดใช้งาน
17
41040019
บ้านเหล่าตำแย
เปิดใช้งาน
18
41040021
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
19
41040022
บ้านหนองสร้างไพร
เปิดใช้งาน
20
41040023
บ้านโพธิ์โนนแดง
เปิดใช้งาน
21
41040024
บ้านกานต์สามัคคี
เปิดใช้งาน
22
41040025
บ้านหันเทาผักกาดย่า
เปิดใช้งาน
23
41040027
โนนสูงวิทยา
เปิดใช้งาน
24
41040028
บ้านหัวขัว
เปิดใช้งาน
25
41040029
บ้านข่า
เปิดใช้งาน
26
41040030
บ้านโสกแกคำเจริญ
เปิดใช้งาน
27
41040031
บ้านดงน้อย
เปิดใช้งาน
28
41040032
อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
เปิดใช้งาน
29
41040033
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
เปิดใช้งาน
30
41040034
โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
31
41040035
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
ไม่เปิดใช้งาน
32
41040036
บ้านหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
33
41040037
บ้านโนนฐานะ
เปิดใช้งาน
34
41040038
บ้านสร้างก่อ
เปิดใช้งาน
35
41040039
บ้านผักบุ้ง
เปิดใช้งาน
36
41040040
กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
37
41040041
บ้านเม็ก
เปิดใช้งาน
38
41040042
บ้านข้าวสาร
เปิดใช้งาน
39
41040043
บ้านหินตั้ง
เปิดใช้งาน
40
41040044
บ้านเขือน้ำ
เปิดใช้งาน
41
41040045
บ้านเทื่อม
เปิดใช้งาน
42
41040046
บ้านหลุมข้าว
เปิดใช้งาน
43
41040047
บ้านค้อปัญญานุสรณ์
เปิดใช้งาน
44
41040048
บ้านนาสี
เปิดใช้งาน
45
41040049
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
46
41040050
บ้านนางิ้ว
เปิดใช้งาน
47
41040051
บ้านคำด้วง
เปิดใช้งาน
48
41040052
บ้านสระคลองพัฒนา
เปิดใช้งาน
49
41040053
อุดรวัฒนานุสรณ์
เปิดใช้งาน
50
41040054
บ้านตาดน้ำพุ
เปิดใช้งาน
51
41040055
บ้านลาดหอคำ
เปิดใช้งาน
52
41040056
บ้านนาหลวง
เปิดใช้งาน
53
41040057
ราษฎร์จุฬาสามัคคี
เปิดใช้งาน
54
41040059
คำบงเจริญสุข
เปิดใช้งาน
55
41040060
บ้านดงหมูชัยเจริญ
เปิดใช้งาน
56
41040061
บ้านนาล้อม
เปิดใช้งาน
57
41040065
บ้านโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
58
41040066
บ้านขัวล้อ
เปิดใช้งาน
59
41040067
บ้านแดง
เปิดใช้งาน
60
41040069
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
61
41040070
บ้านนาอ่าง
เปิดใช้งาน
62
41040071
บ้านลาน
เปิดใช้งาน
63
41040072
บ้านโนนแดง
เปิดใช้งาน
64
41040073
ดอนตาลดงบังวิทยา
เปิดใช้งาน
65
41040074
บ้านนาเตย
เปิดใช้งาน
66
41040075
บ้านนาไฮ
เปิดใช้งาน
67
41040076
บ้านคูดงประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
68
41040078
โนนทองโนนหวาย
เปิดใช้งาน
69
41040079
บ้านโนนดู่
เปิดใช้งาน
70
41040082
บ้านนาคูณ
เปิดใช้งาน
71
41040083
บ้านนารายณ์
เปิดใช้งาน
72
41040084
อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
เปิดใช้งาน
73
41040085
ชุมชนบ้านแวง
เปิดใช้งาน
74
41040086
บริบาลภูมิเขตต์
เปิดใช้งาน
75
41040087
บ้านภูดิน
เปิดใช้งาน
76
41040088
บ้านติ้ว
เปิดใช้งาน
77
41040089
บ้านหนองกบนาแมน
เปิดใช้งาน
78
41040090
เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
เปิดใช้งาน
79
41040091
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
80
41040092
จอมศรีโคกก่องวิทยา
เปิดใช้งาน
81
41040093
บ้านกาลึม
เปิดใช้งาน
82
41040094
บ้านนางาม
เปิดใช้งาน
83
41040095
ชุมชนสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
84
41040096
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
85
41040097
บ้านแหลมทองพัฒนา
เปิดใช้งาน
86
41040098
บ้านหนองบอนเวียงชัย
เปิดใช้งาน
87
41040099
บ้านสะคุวิทยา
เปิดใช้งาน
88
41040100
ยางโกนวิทย์
เปิดใช้งาน
89
41040101
บ้านโพธิ์
เปิดใช้งาน
90
41040102
บ้านหนองหัวคู
เปิดใช้งาน
91
41040103
บ้านกุดเม็ก
เปิดใช้งาน
92
41040104
บ้านดงหวายดงขวาง
เปิดใช้งาน
93
41040105
บ้านหนองนกเขียน
เปิดใช้งาน
94
41040106
หนองกุงวังแสง
เปิดใช้งาน
95
41040107
บ้านโคกสีแก้ว
เปิดใช้งาน
96
41040108
บ้านหายโศก
เปิดใช้งาน
97
41040109
บ้านธาตุประชานุกูล
เปิดใช้งาน
98
41040110
บ้านนาคำ
เปิดใช้งาน
99
41040111
บ้านโนนอุดม
เปิดใช้งาน
100
41040112
บ้านเจริญสุข
เปิดใช้งาน
101
41040113
บ้านนางัว
เปิดใช้งาน
102
41040114
บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
เปิดใช้งาน
103
41040116
น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
104
41040118
บ้านนาเมืองไทย
เปิดใช้งาน
105
41040119
บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
เปิดใช้งาน
106
41040120
บ้านเทพประทาน
เปิดใช้งาน
107
41040121
บ้านหยวก
เปิดใช้งาน
108
41040122
บ้านจำปาทอง
เปิดใช้งาน
109
41040123
บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
เปิดใช้งาน
110
41040124
บ้านทุ่งทอง
เปิดใช้งาน
111
41040125
บ้านท่าลี่
เปิดใช้งาน
112
41040126
บ้านน้ำปู่
เปิดใช้งาน
113
41040127
บ้านท่าโสม
เปิดใช้งาน
114
41040128
บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
เปิดใช้งาน
115
41040129
บ้านน้ำทรง
เปิดใช้งาน
116
41040130
บ้านสามัคคี
เปิดใช้งาน
117
41040132
บ้านโชคเจริญ
เปิดใช้งาน
118
41040133
บ้านสวัสดี
เปิดใช้งาน
119
41040134
บ้านโสมเยี่ยม
เปิดใช้งาน
120
41040135
บ้านหัวช้าง
เปิดใช้งาน
121
41040136
เตชะไพบูลย์ (2)
เปิดใช้งาน
122
41040137
บ้านนาเก็น
เปิดใช้งาน
123
41040138
บ้านสาครพัฒนา
เปิดใช้งาน
124
41040139
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
125
41040140
บ้านน้ำซึม
เปิดใช้งาน
126
41040141
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
127
41040142
บ้านวังบง
เปิดใช้งาน
128
41040143
บ้านวังแข้
เปิดใช้งาน
129
41040144
บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
130
41040145
ชายแดนประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
131
41040146
บ้านนาแค
เปิดใช้งาน
132
41040147
ชุมพลนาคลัง
เปิดใช้งาน
133
41040148
บ้านนาต้องนาสมนึก
เปิดใช้งาน
134
41040149
บ้านนายูง
เปิดใช้งาน
135
41040150
บ้านสว่างปากราง
เปิดใช้งาน
136
41040151
บ้านวังเลาโสมสวรรค์
เปิดใช้งาน
137
41040152
บ้านเชียงดีกุดเชือม
เปิดใช้งาน
138
41040153
บ้านท่าโปงทอง
เปิดใช้งาน
139
41040154
บ้านปากเจียงโนนทอง
เปิดใช้งาน
140
41040155
บ้านนาตูม
เปิดใช้งาน
141
41040156
บ้านนาคำน้อย
เปิดใช้งาน
142
41040157
บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
143
41040158
อนุบาลบ้านก้องวิทยา
เปิดใช้งาน
144
41040159
บ้านสมประสงค์
เปิดใช้งาน