หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
42010149
บ้านกกจาน
เปิดใช้งาน
2
42010150
บ้านน้ำหมัน
เปิดใช้งาน
3
42010151
บ้านห้วยมุ่น
เปิดใช้งาน
4
42010152
เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
เปิดใช้งาน
5
42010153
บ้านตูบค้อ
เปิดใช้งาน
6
42010154
บ้านน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
7
42010155
บ้านแก่งครก
เปิดใช้งาน
8
42010156
บ้านนาหว้าน้อย
เปิดใช้งาน
9
42010157
บ้านโคกงาม
เปิดใช้งาน
10
42010158
บ้านห้วยตาด
เปิดใช้งาน
11
42010159
บ้านนาเจียง
เปิดใช้งาน
12
42010160
บ้านหนองหลวง
เปิดใช้งาน
13
42010161
บ้านชั่งสี่
เปิดใช้งาน
14
42010162
บ้านหนองสนุ่น
เปิดใช้งาน
15
42010164
บ้านศาลาน้อย
เปิดใช้งาน
16
42010165
ด่านซ้าย
เปิดใช้งาน
17
42010166
อนุบาลด่านซ้าย
เปิดใช้งาน
18
42010167
บ้านนาทุ่ม
เปิดใช้งาน
19
42010168
บ้านน้ำพุ
เปิดใช้งาน
20
42010169
บ้านห้วยปลาฝา
เปิดใช้งาน
21
42010170
บ้านแก่งม่วง
เปิดใช้งาน
22
42010171
บ้านแก่วตาว(นาดี)
เปิดใช้งาน
23
42010172
บ้านนาหมูม่น
เปิดใช้งาน
24
42010173
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
25
42010174
บ้านหัวนาแหลม
เปิดใช้งาน
26
42010175
บ้านโพนหนอง
เปิดใช้งาน
27
42010176
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
28
42010177
บ้านปากหมัน
เปิดใช้งาน
29
42010178
บ้านนาทอง
เปิดใช้งาน
30
42010179
บ้านนาข่า
เปิดใช้งาน
31
42010180
บ้านเครือคู้
เปิดใช้งาน
32
42010181
บ้านปากโป่ง
เปิดใช้งาน
33
42010182
บ้านห้วยน้ำเมย
เปิดใช้งาน
34
42010183
บ้านโป่งชี
เปิดใช้งาน
35
42010184
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
36
42010185
บุญลักษณ์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
37
42010186
บ้านทุ่งน้ำใส
เปิดใช้งาน
38
42010187
บ้านทุ่งเทิง
เปิดใช้งาน
39
42010188
บ้านน้ำพุง
เปิดใช้งาน
40
42010189
บ้านปางคอม
เปิดใช้งาน
41
42010190
บ้านด่านดู่
เปิดใช้งาน
42
42010191
บ้านโพนสูง
เปิดใช้งาน
43
42010192
บ้านหนองอุมลัว
เปิดใช้งาน
44
42010193
บ้านกกเหี่ยน
เปิดใช้งาน
45
42010194
บ้านห้วยทอง
เปิดใช้งาน
46
42010195
บ้านนาลานข้าว
เปิดใช้งาน
47
42010196
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
48
42010197
บ้านกกโพธิ์วังกำ
เปิดใช้งาน
49
42010198
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
50
42010199
บ้านกกสะตี
เปิดใช้งาน
51
42010200
บ้านผึ้ง
เปิดใช้งาน
52
42010201
บ้านปากแดง
เปิดใช้งาน
53
42010202
บ้านวังเวิน
ไม่เปิดใช้งาน
54
42010203
บ้านวังบอน
เปิดใช้งาน
55
42010204
บ้านตาดเสี้ยว
เปิดใช้งาน
56
42010205
บ้านทับกี่
เปิดใช้งาน
57
42010206
บ้านหินแลบ
เปิดใช้งาน
58
42010207
บ้านวังเป่ง
เปิดใช้งาน
59
42010208
บ้านป่าสะแข
เปิดใช้งาน
60
42010210
บ้านถ้ำพระ
เปิดใช้งาน
61
42010211
บ้านแก่วตาว
เปิดใช้งาน
62
42010212
บ้านป่าม่วง
เปิดใช้งาน
63
42010213
บ้านห้วยลาด
เปิดใช้งาน
64
42010214
ชุมชนบ้านนาพึง
เปิดใช้งาน
65
42010215
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
66
42010216
บ้านนามาลา
เปิดใช้งาน
67
42010217
บ้านโคก
เปิดใช้งาน
68
42010218
บ้านซำทอง
เปิดใช้งาน
69
42010220
บ้านหนองหวาย
เปิดใช้งาน
70
42010221
บ้านหัวด่านนาปูน
เปิดใช้งาน
71
42010222
บ้านนาแห้ว
เปิดใช้งาน
72
42010223
บ้านเหมืองแพร่
เปิดใช้งาน
73
42010224
บ้านแสงภา
เปิดใช้งาน
74
42010225
บ้านบ่อเหมืองน้อย
เปิดใช้งาน
75
42010226
บ้านห้วยน้ำผัก
ไม่เปิดใช้งาน
76
42010227
บ้านนาเจริญ
เปิดใช้งาน
77
42010228
บ้านนาลึ่ง
เปิดใช้งาน
78
42010229
บ้านนาผักก้าม
เปิดใช้งาน
79
42010230
บ้านเหล่ากอหก
เปิดใช้งาน
80
42010231
บ้านแก่งม่วง
เปิดใช้งาน
81
42010232
บ้านท่าศาลา
เปิดใช้งาน
82
42010233
บ้านท่อน
เปิดใช้งาน
83
42010234
บ้านบง
เปิดใช้งาน
84
42010235
บ้านปลาบ่า
เปิดใช้งาน
85
42010236
บ้านสองคอน
เปิดใช้งาน
86
42010237
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
87
42010238
บ้านหินสอ
เปิดใช้งาน
88
42010239
บ้านโป่งกวาง
เปิดใช้งาน
89
42010240
บ้านแก่ง
เปิดใช้งาน
90
42010241
บ้านร่องจิก
เปิดใช้งาน
91
42010242
บ้านนาขามป้อม
เปิดใช้งาน
92
42010243
บ้านนาคูณ
เปิดใช้งาน
93
42010244
บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
เปิดใช้งาน
94
42010245
บ้านแก่งแล่น
เปิดใช้งาน
95
42010246
บ้านไฮตาก
เปิดใช้งาน
96
42010247
บ้านแก่งเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
97
42010248
บ้านลาดค่าง
เปิดใช้งาน
98
42010249
บ้านห้วยติ้ว
เปิดใช้งาน
99
42010250
บ้านห้วยผักเน่า
เปิดใช้งาน
100
42010251
บ้านโคนผง
เปิดใช้งาน
101
42010252
บ้านห้วยลาด
ไม่เปิดใช้งาน
102
42010253
บ้านถ้ำมูล
เปิดใช้งาน
103
42010254
บ้านหนองแซง
เปิดใช้งาน
104
42010255
บ้านโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
105
42010256
บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
เปิดใช้งาน
106
42010257
บ้านแก่งไฮ
เปิดใช้งาน
107
42010258
ชุมชนภูเรือ
เปิดใช้งาน
108
42010259
บ้านหนองบง
เปิดใช้งาน