หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
44010001
บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์)
เปิดใช้งาน
2
44010002
บ้านท่าปะทายโนนตูม
เปิดใช้งาน
3
44010003
บ้านโขงกุดหวาย
เปิดใช้งาน
4
44010004
ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่
เปิดใช้งาน
5
44010005
วันครู 2502
เปิดใช้งาน
6
44010006
บ้านดอนตูมดอนโด
เปิดใช้งาน
7
44010007
บ้านเม่นใหญ่
เปิดใช้งาน
8
44010008
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
9
44010009
บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
เปิดใช้งาน
10
44010010
บ้านหันเชียงเหียน
เปิดใช้งาน
11
44010011
บ้านเอียด
เปิดใช้งาน
12
44010012
บ้านติ้วสันติสุข
เปิดใช้งาน
13
44010013
บ้านหนองตื่น
เปิดใช้งาน
14
44010014
บ้านหมี่เหล่าน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
15
44010015
บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
เปิดใช้งาน
16
44010016
บ้านดอนดู่
เปิดใช้งาน
17
44010018
บ้านสมศรี
เปิดใช้งาน
18
44010019
บ้านหนองโจดสวนมอน
เปิดใช้งาน
19
44010020
บ้านหัวช้างหนองแสง
เปิดใช้งาน
20
44010021
บ้านโคกก่อ
เปิดใช้งาน
21
44010022
บ้านภูดิน
ไม่เปิดใช้งาน
22
44010023
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
23
44010024
บ้านดอนหว่านหัวหนอง
เปิดใช้งาน
24
44010025
บ้านหนองหล่ม
เปิดใช้งาน
25
44010026
บ้านเหล่าหนาด
เปิดใช้งาน
26
44010027
หลักเมืองมหาสารคาม
เปิดใช้งาน
27
44010028
อนุบาลมหาสารคาม
เปิดใช้งาน
28
44010029
บ้านท่าตูมดอนเรือ
เปิดใช้งาน
29
44010030
บ้านหนองข่าหนองคูโปโล
เปิดใช้งาน
30
44010031
บ้านหนองโดนอ้อยช้าง
เปิดใช้งาน
31
44010032
บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์)
เปิดใช้งาน
32
44010033
บ้านหนองกุงเต่า
เปิดใช้งาน
33
44010034
บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
เปิดใช้งาน
34
44010035
บ้านท่าสองคอน
เปิดใช้งาน
35
44010036
บ้านดงเค็งดอนหัน
เปิดใช้งาน
36
44010037
บ้านหนองเขื่อนช้าง
เปิดใช้งาน
37
44010038
บ้านหินลาด
เปิดใช้งาน
38
44010039
บ้านหนองค้อสวนอ้อย
เปิดใช้งาน
39
44010040
บ้านหนองบัวโนนมี้
เปิดใช้งาน
40
44010041
บ้านหนองคูณน้ำจั้น
เปิดใช้งาน
41
44010042
บ้านโคกบัวค้อ
เปิดใช้งาน
42
44010043
ชุมชนบ้านลาด
เปิดใช้งาน
43
44010044
บ้านกุดซุย
เปิดใช้งาน
44
44010045
บ้านเลิงบ่อ
เปิดใช้งาน
45
44010046
บ้านหนองหวาย
เปิดใช้งาน
46
44010047
บ้านวังไผ่ป่าจั่น
เปิดใช้งาน
47
44010048
บ้านม่วงโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
48
44010049
บ้านบุ่งคล้าท่างาม
ไม่เปิดใช้งาน
49
44010050
บ้านร่วมใจ 1
เปิดใช้งาน
50
44010051
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
51
44010052
บ้านดงน้อย
เปิดใช้งาน
52
44010053
บ้านหนองโพด
เปิดใช้งาน
53
44010054
บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
เปิดใช้งาน
54
44010055
บ้านนานกเขียน
เปิดใช้งาน
55
44010056
บ้านกุดแคน
เปิดใช้งาน
56
44010057
บ้านหนองโนอีดำ
เปิดใช้งาน
57
44010058
บ้านหนองคู
เปิดใช้งาน
58
44010059
บ้านโคกศรี
เปิดใช้งาน
59
44010060
บ้านหนองปลิง
เปิดใช้งาน
60
44010061
บ้านจำนัก
เปิดใช้งาน
61
44010062
บ้านนาแพงดอนไฮ
เปิดใช้งาน
62
44010063
บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ
เปิดใช้งาน
63
44010064
บ้านโดท่างาม
ไม่เปิดใช้งาน
64
44010065
อนุบาลแกดำ
เปิดใช้งาน
65
44010066
บ้านเหล่าจั่นนาภู
เปิดใช้งาน
66
44010067
บ้านหนองเจริญ
เปิดใช้งาน
67
44010068
บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
68
44010069
ชุมชนบ้านหมากค่า
เปิดใช้งาน
69
44010070
บ้านโสกแดง
เปิดใช้งาน
70
44010071
บ้านโนนศรีภิบาล
เปิดใช้งาน
71
44010072
บ้านโคกลิ่น
เปิดใช้งาน
72
44010074
บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
เปิดใช้งาน
73
44010075
ชุมชนมิตรภาพ
เปิดใช้งาน
74
44010076
บ้านป่าข่างโนนลาน
เปิดใช้งาน
75
44010077
บ้านหนองขุ่น
เปิดใช้งาน
76
44010078
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
77
44010079
บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม
เปิดใช้งาน
78
44010080
บ้านขอนแก่นตะคุ
เปิดใช้งาน
79
44010081
บ้านวังแสง
เปิดใช้งาน
80
44010082
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
81
44010083
บ้านโพนสวาง
เปิดใช้งาน
82
44010084
บ้านโพนละออม
เปิดใช้งาน
83
44010085
บ้านโคกไร่
เปิดใช้งาน
84
44010160
บ้านน้ำใสม่วงวิทยา
เปิดใช้งาน
85
44010161
บ้านลิ้นฟ้า
เปิดใช้งาน
86
44010162
บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา
เปิดใช้งาน
87
44010163
บ้านไส้จ่อ
เปิดใช้งาน
88
44010164
บ้านขามเฒ่า
เปิดใช้งาน
89
44010166
บ้านยางสามัคคี
เปิดใช้งาน
90
44010167
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
91
44010168
บ้านปอแดง
เปิดใช้งาน
92
44010169
บ้านดอนหน่อง
เปิดใช้งาน
93
44010170
ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
เปิดใช้งาน
94
44010171
บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)
เปิดใช้งาน
95
44010172
บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
เปิดใช้งาน
96
44010173
บ้านดอนนาห้วยชัน
เปิดใช้งาน
97
44010174
บ้านเขวาใหญ่
เปิดใช้งาน
98
44010175
บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว
เปิดใช้งาน
99
44010176
บ้านเชือกคุยเพ็ก
เปิดใช้งาน
100
44010177
บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี
เปิดใช้งาน
101
44010178
บ้านโพธิ์เงิน
เปิดใช้งาน
102
44010179
บ้านส้มโฮง
เปิดใช้งาน
103
44010180
บ้านดอนดู่
เปิดใช้งาน
104
44010181
บ้านคันธาร์
เปิดใช้งาน
105
44010182
บ้านโพนงาม
เปิดใช้งาน
106
44010183
บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
107
44010184
อนุบาลกันทรวิชัย
เปิดใช้งาน
108
44010185
บ้านคอกม้า
เปิดใช้งาน
109
44010186
บ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
110
44010187
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์
เปิดใช้งาน
111
44010188
บ้านใคร่นุ่น
เปิดใช้งาน
112
44010189
บ้านท่าขอนยาง
เปิดใช้งาน
113
44010190
บ้านหัวขัว
เปิดใช้งาน
114
44010191
บ้านนาสีนวน
เปิดใช้งาน
115
44010192
บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
เปิดใช้งาน
116
44010193
บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
เปิดใช้งาน
117
44010195
บ้านตำแยหนองคู
เปิดใช้งาน
118
44010196
บ้านแสนสุข
เปิดใช้งาน
119
44010197
บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
120
44010198
บ้านทัน
เปิดใช้งาน
121
44010199
บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง
เปิดใช้งาน
122
44010200
ชุมชนบ้านมะค่า
เปิดใช้งาน
123
44010201
บ้านไผ่น้ำเที่ยง
เปิดใช้งาน
124
44010202
บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า
เปิดใช้งาน
125
44010203
บ้านเปลือยน้ำสามัคคี
เปิดใช้งาน
126
44010205
บ้านโขงใหญ่
เปิดใช้งาน
127
44010206
บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์
เปิดใช้งาน
128
44010207
บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
เปิดใช้งาน
129
44010208
บ้านนาดีศรีสุข
เปิดใช้งาน
130
44010209
บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
เปิดใช้งาน
131
44010210
ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
เปิดใช้งาน
132
44020001
บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์
เปิดใช้งาน
133
44020002
บ้านสองห้องฮ่องน้อย
เปิดใช้งาน
134
44020003
บ้านเหล่ายาว
เปิดใช้งาน
135
44020004
โรงเรียนบ้านเป้า
เปิดใช้งาน
136
44020005
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
เปิดใช้งาน
137
44020006
บ้านฮ่องไผ่
เปิดใช้งาน
138
44020007
บ้านหนองขามแสบง
เปิดใช้งาน
139
44020008
บ้านดอนงัว
เปิดใช้งาน
140
44020009
บ้านเหล่าตามาอุดมชัย
เปิดใช้งาน
141
44020010
บ้านโคกกุง
เปิดใช้งาน
142
44020011
บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
143
44020012
บ้านป่ากุงหนานาเจริญ
เปิดใช้งาน
144
44020013
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
145
44020014
บ้านโนนทองโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
146
44020015
บ้านดอนพยอม
เปิดใช้งาน
147
44020016
บ้านโนนแดงมะขามหวาน
เปิดใช้งาน
148
44020017
บ้านหัวหนอง
เปิดใช้งาน
149
44020018
บ้านหัวขัว
เปิดใช้งาน
150
44020019
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
151
44020020
บ้านหนองบัวโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
152
44020021
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
153
44020022
บ้านโคกกลางบ่อหลุบ
เปิดใช้งาน
154
44020023
บ้านแก่นเท่า
เปิดใช้งาน
155
44020024
บ้านโนนราษีฝางวิทยา
เปิดใช้งาน
156
44020025
บ้านเหล่าผักหวาน
เปิดใช้งาน
157
44020026
บ้านบรบือ
เปิดใช้งาน
158
44020027
อนุบาลบรบือ
เปิดใช้งาน
159
44020028
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
160
44020029
วัดนาดีวราราม
เปิดใช้งาน
161
44020030
บ้านโคกล่าม
เปิดใช้งาน
162
44020031
บ้านเหล่าโง้ง
ไม่เปิดใช้งาน
163
44020032
บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
เปิดใช้งาน
164
44020033
บ้านหนองหว้าโนนทอง
เปิดใช้งาน
165
44020034
บ้านเก่าใหม่
เปิดใช้งาน
166
44020035
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
167
44020036
ชุมชนบ้านดงเค็ง
เปิดใช้งาน
168
44020037
บ้านบัวมาศ
เปิดใช้งาน
169
44020038
บ้านหนองแวง-หนองตุ
เปิดใช้งาน
170
44020039
บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)
เปิดใช้งาน
171
44020040
บ้านบกพร้าว
เปิดใช้งาน
172
44020041
บ้านแดง
เปิดใช้งาน
173
44020042
บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
เปิดใช้งาน
174
44020043
บ้านดอนก่อ
เปิดใช้งาน
175
44020044
บ้านโนนเกษตร
เปิดใช้งาน
176
44020045
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
177
44020046
บ้านวังไฮวังทอง
เปิดใช้งาน
178
44020047
บ้านโนนทอง
เปิดใช้งาน
179
44020048
บ้านวังปลาโด
เปิดใช้งาน
180
44020049
บ้านเปลือยหนองตูบ
เปิดใช้งาน
181
44020050
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
182
44020051
บ้านหนองโก
เปิดใช้งาน
183
44020052
บ้านหนองคูขาด
เปิดใช้งาน
184
44020053
บ้านฝายป่าบัว
เปิดใช้งาน
185
44020054
บ้านโสกภารา
เปิดใช้งาน
186
44020055
บ้านไพรวัลย์ปอแดง
เปิดใช้งาน
187
44020056
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
188
44020057
บ้านดอนบม
เปิดใช้งาน
189
44020058
บ้านหนองแก
เปิดใช้งาน
190
44020059
บ้านซองแมว
เปิดใช้งาน
191
44020060
บ้านหัวนา
เปิดใช้งาน
192
44020061
บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
เปิดใช้งาน
193
44020062
บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า
เปิดใช้งาน
194
44020063
บ้านดงมัน
เปิดใช้งาน
195
44020064
บ้านหนองโดนหอกลอง
เปิดใช้งาน
196
44020065
บ้านพงโพด
เปิดใช้งาน
197
44020066
บ้านหนองสิม
เปิดใช้งาน