หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
44020067
บ้านห้วยหลาว
เปิดใช้งาน
2
44020068
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
เปิดใช้งาน
3
44020069
บ้านหนองบัวแดง
เปิดใช้งาน
4
44020070
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
5
44020073
บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
เปิดใช้งาน
6
44020074
บ้านหัวช้าง
เปิดใช้งาน
7
44020075
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
8
44020076
บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
ไม่เปิดใช้งาน
9
44020077
บ้านปอพานหนองโน
เปิดใช้งาน
10
44020078
บ้านหนองสระ
เปิดใช้งาน
11
44020079
บ้านเหล่าค้อ
เปิดใช้งาน
12
44020080
บ้านโนนแร่
เปิดใช้งาน
13
44020081
บ้านปลาขาว
เปิดใช้งาน
14
44020082
บ้านตำแยโนนยาง
ไม่เปิดใช้งาน
15
44020083
บ้านป่าตองหนองงู
เปิดใช้งาน
16
44020084
บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
ไม่เปิดใช้งาน
17
44020085
บ้านโคกมนโนนทอง
เปิดใช้งาน
18
44020086
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
เปิดใช้งาน
19
44020087
บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
เปิดใช้งาน
20
44020088
บ้านโพนทราย
เปิดใช้งาน
21
44020089
บ้านเหล่ากว้าง
เปิดใช้งาน
22
44020090
ชุมชนบ้านสำโรง
เปิดใช้งาน
23
44020091
บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
เปิดใช้งาน
24
44020092
บ้านป่าแดง
เปิดใช้งาน
25
44020093
บ้านอีโต้
เปิดใช้งาน
26
44020094
บ้านหนองแดง
เปิดใช้งาน
27
44020095
หนองกุงวิทยา
เปิดใช้งาน
28
44020096
บ้านวังหินโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
29
44020097
บ้านหนองแดงสหมิตร
เปิดใช้งาน
30
44020098
บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
เปิดใช้งาน
31
44020099
บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
32
44020100
บ้านหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
33
44020101
บ้านคึมบง
เปิดใช้งาน
34
44020102
บ้านหนองบึง
เปิดใช้งาน
35
44020103
บ้านกุดน้ำใส
เปิดใช้งาน
36
44020104
บ้านหนองเม็ก
เปิดใช้งาน
37
44020105
บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
เปิดใช้งาน
38
44020106
ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
เปิดใช้งาน
39
44020107
บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
เปิดใช้งาน
40
44020108
บ้านหนองปอ
เปิดใช้งาน
41
44020109
บ้านตลาดม่วง
เปิดใช้งาน
42
44020111
บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
เปิดใช้งาน
43
44020112
บ้านหัวสระ
เปิดใช้งาน
44
44020113
บ้านหัวหมู
ไม่เปิดใช้งาน
45
44020114
บ้านหนองสนมดอนติ้ว
เปิดใช้งาน
46
44020115
บ้านหนองผือ
ไม่เปิดใช้งาน
47
44020116
ชุมชนนาสีนวล
เปิดใช้งาน
48
44020117
บ้านเหล่าน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
49
44020118
บ้านเตาบ่า
เปิดใช้งาน
50
44020119
บ้านน้ำสร้างหนองบะ
ไม่เปิดใช้งาน
51
44020120
อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
เปิดใช้งาน
52
44020121
บ้านหนองห้าง
เปิดใช้งาน
53
44020122
บ้านดง
ไม่เปิดใช้งาน
54
44020123
บ้านเขวาทุ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
55
44020124
บ้านมะชมโนนสง่า
เปิดใช้งาน
56
44020125
บ้านดงบากหนองตาเต็น
เปิดใช้งาน
57
44020126
บ้านหารฮี
ไม่เปิดใช้งาน
58
44020127
บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
เปิดใช้งาน
59
44020128
บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
เปิดใช้งาน
60
44020129
บ้านแก่นท้าว
เปิดใช้งาน
61
44020130
บ้านเม็กดำ
ไม่เปิดใช้งาน
62
44020131
บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
63
44020132
บ้านตาลอก
ไม่เปิดใช้งาน
64
44020133
บ้านเมืองเตา
เปิดใช้งาน
65
44020134
บ้านหนองฮี
เปิดใช้งาน
66
44020135
บ้านโนนบ่อ
ไม่เปิดใช้งาน
67
44020136
โนนจานวิทยา
เปิดใช้งาน
68
44020137
บ้านหนองกกหนองยาว
ไม่เปิดใช้งาน
69
44020138
บ้านเมืองเสือ
เปิดใช้งาน
70
44020139
บ้านหนองแคน
เปิดใช้งาน
71
44020140
บ้านทัพป่าจิก
เปิดใช้งาน
72
44020141
บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
เปิดใช้งาน
73
44020142
บ้านดงเย็น
เปิดใช้งาน
74
44020143
บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
เปิดใช้งาน
75
44020144
บ้านสระบาก
เปิดใช้งาน
76
44020145
บ้านสระแคน
เปิดใช้งาน
77
44020146
พยัคฆภูมิพิสัย
เปิดใช้งาน
78
44020147
บ้านหนองแก
ไม่เปิดใช้งาน
79
44020148
บ้านมะโบ่
เปิดใช้งาน
80
44020149
บ้านจอมพะลาน
เปิดใช้งาน
81
44020150
บ้านหนองระเวียง
เปิดใช้งาน
82
44020151
บ้านโนนแคน
เปิดใช้งาน
83
44020152
บ้านดอนหมี
เปิดใช้งาน
84
44020153
บ้านหนองจานบุลาน
ไม่เปิดใช้งาน
85
44020154
บ้านนาค่าย
ไม่เปิดใช้งาน
86
44020155
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
87
44020156
บ้านโคกสะอาด
ไม่เปิดใช้งาน
88
44020157
บ้านหนองนาใน
ไม่เปิดใช้งาน
89
44020158
บ้านดงหัวช้าง
เปิดใช้งาน
90
44020159
บ้านหนองบัวกาเหรียญ
ไม่เปิดใช้งาน
91
44020160
บ้านขามเรียน
ไม่เปิดใช้งาน
92
44020161
บ้านหนองหว้าเฒ่า
เปิดใช้งาน
93
44020162
บ้านโคกล่ามวิทยา
เปิดใช้งาน
94
44020163
บ้านโนนสูงดอนหลี่
เปิดใช้งาน
95
44020164
บ้านหนองบัวคูสองห้อง
เปิดใช้งาน
96
44020165
บ้านหนองบัวแก้ว
เปิดใช้งาน
97
44020166
บ้านหนองแสงทุ่มยาว
ไม่เปิดใช้งาน
98
44020167
บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
เปิดใช้งาน
99
44020168
บ้านขามป้อม
ไม่เปิดใช้งาน
100
44020169
บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
เปิดใช้งาน
101
44020170
บ้านโนนจาน
ไม่เปิดใช้งาน
102
44020171
บ้านโนน
เปิดใช้งาน
103
44020172
บ้านแคน
ไม่เปิดใช้งาน
104
44020173
บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
105
44020174
บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
เปิดใช้งาน
106
44020175
บ้านโคกใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
107
44020176
บ้านเขวาค้อโคกกลาง
เปิดใช้งาน
108
44020177
บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
เปิดใช้งาน
109
44020178
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
110
44020179
บ้านโคกสีทองหลาง
เปิดใช้งาน
111
44020180
บ้านโคกแปะ
เปิดใช้งาน
112
44020181
บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
เปิดใช้งาน
113
44020182
บ้านโคกไร่
เปิดใช้งาน
114
44020183
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
115
44020184
ชุมชนบ้านงัวบา
เปิดใช้งาน
116
44020185
บ้านสระแก้วหนองคู
เปิดใช้งาน
117
44020186
บ้านดงใหญ่
เปิดใช้งาน
118
44020187
บ้านก่อ
เปิดใช้งาน
119
44020188
บ้านดอนหัน
เปิดใช้งาน
120
44020189
บ้านนาข่า
ไม่เปิดใช้งาน
121
44020190
บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
เปิดใช้งาน
122
44020191
บ้านโคกเต่า
เปิดใช้งาน
123
44020192
บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
124
44020193
บ้านวังจานโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
125
44020194
บ้านตลาดโนนโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
126
44020195
บ้านหวาย
เปิดใช้งาน
127
44020196
บ้านมะแซวหนองโง้ง
เปิดใช้งาน
128
44020197
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
129
44020198
บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
ไม่เปิดใช้งาน
130
44020199
บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
เปิดใช้งาน
131
44020200
บ้านหนองแต้
เปิดใช้งาน
132
44020201
บ้านประแหย่ง
เปิดใช้งาน
133
44020202
บ้านหนองเหล่า
เปิดใช้งาน
134
44020203
บ้านหนองข่า
เปิดใช้งาน
135
44020204
บ้านแก่นเท่า
เปิดใช้งาน
136
44020205
ราชประชานุเคราะห์ 18
ไม่เปิดใช้งาน
137
44020206
บ้านตำแย
เปิดใช้งาน
138
44020207
บ้านโพธิ์ชัย
ไม่เปิดใช้งาน
139
44020208
บ้านเสือโก้ก
เปิดใช้งาน
140
44020209
บ้านไก่นา
เปิดใช้งาน
141
44020210
บ้านสนาม
เปิดใช้งาน
142
44020211
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
143
44020212
บ้านดงน้อย
เปิดใช้งาน
144
44020213
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
145
44020214
บ้านโนนเขวาหนองแสง
ไม่เปิดใช้งาน
146
44020215
ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
147
44020216
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
148
44020217
บ้านกระยอมหนองเดิ่น
เปิดใช้งาน
149
44020218
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
เปิดใช้งาน
150
44020219
ราชประชานุเคราะห์ 17
เปิดใช้งาน
151
44020220
บ้านโนนท่อน
เปิดใช้งาน
152
44020221
บ้านโสกยาง
เปิดใช้งาน
153
44020222
อนุบาลวาปีปทุม
ไม่เปิดใช้งาน
154
44020223
เมืองวาปีปทุม
เปิดใช้งาน
155
44020224
บ้านหนองคูไชยหนองขาม
เปิดใช้งาน
156
44020225
บ้านจอกขวาง
เปิดใช้งาน
157
44020226
บ้านหัวงัว
เปิดใช้งาน
158
44020227
บ้านหนองแสน
เปิดใช้งาน
159
44020228
บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
160
44020229
บ้านกุดนาดีโนนลาน
เปิดใช้งาน
161
44020230
บ้านโคกใหญ่
เปิดใช้งาน
162
44020231
บ้านนาเลา
เปิดใช้งาน
163
44020232
บ้านหนองคูม่วง
เปิดใช้งาน
164
44020233
บ้านหนองไฮ
เปิดใช้งาน
165
44020234
บ้านหนองบัวกุดอ้อ
เปิดใช้งาน
166
44020235
ราชประชานุเคราะห์ 16
เปิดใช้งาน
167
44020236
บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
เปิดใช้งาน
168
44020237
บ้านชาดฝางหัวเรือ
เปิดใช้งาน
169
44020238
บ้านหนองแกวิทยา
เปิดใช้งาน
170
44020239
บ้านยางอิไลดอนก่อ
เปิดใช้งาน
171
44020240
บ้านสระบัว
ไม่เปิดใช้งาน
172
44020241
กู่สันตรัตน์
เปิดใช้งาน
173
44020242
บ้านโคกยาว
เปิดใช้งาน
174
44020243
บ้านแดงโพงคำแก้ว
เปิดใช้งาน
175
44020244
บ้านนาฝาย
ไม่เปิดใช้งาน
176
44020245
บ้านหนองบัวน้อย
เปิดใช้งาน
177
44020246
ชุมชนบ้านดงบัง
เปิดใช้งาน
178
44020248
บ้านดงยาง
เปิดใช้งาน
179
44020249
บ้านหลุบควันเมืองหงส์
เปิดใช้งาน
180
44020250
บ้านเครือซูด
เปิดใช้งาน
181
44020251
บ้านหนองผง
เปิดใช้งาน
182
44020252
อนุบาลนครจัมปาศรี
ไม่เปิดใช้งาน
183
44020254
บ้านหนองกลางโคก
ไม่เปิดใช้งาน
184
44020255
บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656)
เปิดใช้งาน
185
44020256
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
186
44020257
บ้านหนองโนทับม้า
เปิดใช้งาน
187
44020258
บ้านหนองแต้น้อย
เปิดใช้งาน
188
44020259
บ้านโพนทอง
ไม่เปิดใช้งาน
189
44020260
บ้านร่วมใจ 2
เปิดใช้งาน
190
44020261
บ้านเหล่าจั่น
เปิดใช้งาน
191
44020262
บ้านหนองป้าน
เปิดใช้งาน
192
44020263
บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
เปิดใช้งาน
193
44020264
บ้านหนองบัวคู
เปิดใช้งาน
194
44020265
บ้านโนนเห็ดไค
เปิดใช้งาน
195
44020266
บ้านหนองหิน
ไม่เปิดใช้งาน
196
44020267
บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
เปิดใช้งาน
197
44020268
บ้านหัวดง
เปิดใช้งาน
198
44020269
บ้านดอนดู่วังบอน
ไม่เปิดใช้งาน
199
44020270
จตุคามประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
200
44020271
บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
201
44020272
อนุบาลดงเมืองน้อย
เปิดใช้งาน
202
44020273
บ้านสว่าง
ไม่เปิดใช้งาน
203
44020274
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
204
44020275
บ้านนาภู
เปิดใช้งาน
205
44020276
บ้านเหล่าหมากคำ
เปิดใช้งาน
206
44020277
บ้านหัวช้างโคกม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
207
44020278
บ้านโนนรัง
เปิดใช้งาน
208
44020279
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
209
44020280
บ้านแวงยางกุดตะเข้
ไม่เปิดใช้งาน
210
44020281
บ้านหนองหน่อง
เปิดใช้งาน
211
44020282
ชุมชนบ้านยางสีสุราช
เปิดใช้งาน
212
44020283
บ้านหนองแปน
เปิดใช้งาน
213
44020284
บ้านแวงดงหนองยาง
เปิดใช้งาน
214
44020285
บ้านนกเหาะ
เปิดใช้งาน
215
44020286
บ้านบุ่งง้าว
ไม่เปิดใช้งาน
216
44020287
บ้านเปล่งโนนกระยอม
ไม่เปิดใช้งาน
217
44020288
บ้านโดน
เปิดใช้งาน
218
44020289
บ้านดงแคน
เปิดใช้งาน
219
44020290
บ้านหนองบัวสันตุ
เปิดใช้งาน
220
44020291
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
221
44020292
บ้านหนองรูแข้
เปิดใช้งาน