หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
45010001
บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
เปิดใช้งาน
2
45010003
บ้านแคนสามัคคี
เปิดใช้งาน
3
45010004
ธรรมจารีนิวาส
เปิดใช้งาน
4
45010005
บ้านหนองพานแยบัวห้าว
เปิดใช้งาน
5
45010006
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
6
45010007
บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
7
45010008
บ้านหนองจิกโคกสูง
เปิดใช้งาน
8
45010010
บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
9
45010011
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
10
45010012
บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
เปิดใช้งาน
11
45010013
บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
เปิดใช้งาน
12
45010014
สหสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
13
45010015
บ้านป่ายาง
เปิดใช้งาน
14
45010016
บ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี
เปิดใช้งาน
15
45010017
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
เปิดใช้งาน
16
45010018
บ้านโนนรัง
เปิดใช้งาน
17
45010019
บ้านค้อ
เปิดใช้งาน
18
45010020
อนุบาลร้อยเอ็ด
เปิดใช้งาน
19
45010021
เมืองร้อยเอ็ด
เปิดใช้งาน
20
45010022
วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
21
45010023
บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
22
45010024
บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
23
45010025
บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
24
45010027
บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
25
45010028
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
26
45010030
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
เปิดใช้งาน
27
45010031
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
28
45010032
บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
29
45010033
บ้านแมตวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
30
45010034
โสภโณประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
31
45010035
บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
32
45010036
บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
เปิดใช้งาน
33
45010037
บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
34
45010038
ชุมชนบ้านสีแก้ว
เปิดใช้งาน
35
45010039
บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
36
45010040
บ้านหนองตาไก้หนองตุ
เปิดใช้งาน
37
45010041
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
เปิดใช้งาน
38
45010042
บ้านดงสวอง
เปิดใช้งาน
39
45010043
บ้านเปลือยสีแก้ว
เปิดใช้งาน
40
45010044
บ้านซ้งวิทยาคม
เปิดใช้งาน
41
45010045
บ้านเล้าวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
42
45010046
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
43
45010047
บ้านแวงวิทยา
เปิดใช้งาน
44
45010048
บ้านหนองยูง
เปิดใช้งาน
45
45010049
บ้านขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
46
45010050
บ้านโนนแท่น
เปิดใช้งาน
47
45010051
บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
เปิดใช้งาน
48
45010052
บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
เปิดใช้งาน
49
45010053
บ้านหนองผักแว่น
เปิดใช้งาน
50
45010054
บ้านแดงโนนสว่าง
เปิดใช้งาน
51
45010057
ชุมชนบ้านโคกล่าม
เปิดใช้งาน
52
45010058
บ้านหนองคูบอน
เปิดใช้งาน
53
45010059
บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
เปิดใช้งาน
54
45010060
บ้านเหล่ายูง
เปิดใช้งาน
55
45010061
บ้านดงกลาง
เปิดใช้งาน
56
45010062
รัฐประชาวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
57
45010063
บ้านหัวนาคำ
เปิดใช้งาน
58
45010064
บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
เปิดใช้งาน
59
45010065
บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
เปิดใช้งาน
60
45010066
บ้านงูเหลือม
เปิดใช้งาน
61
45010067
บ้านกอกวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
62
45010068
พรหมยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
63
45010069
บ้านดู่น้อย
เปิดใช้งาน
64
45010070
ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
เปิดใช้งาน
65
45010071
บ้านดงยาง
เปิดใช้งาน
66
45010072
บ้านหนองชาด
เปิดใช้งาน
67
45010074
รัฐทวิคาม
เปิดใช้งาน
68
45010075
บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
เปิดใช้งาน
69
45010076
บ้านยางเครือ
เปิดใช้งาน
70
45010077
บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
เปิดใช้งาน
71
45010078
ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
เปิดใช้งาน
72
45010079
ร่องคำวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
73
45010080
บ้านโคกมอน
เปิดใช้งาน
74
45010081
หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
เปิดใช้งาน
75
45010082
บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
76
45010083
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
เปิดใช้งาน
77
45010084
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
78
45010085
รัตนประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
79
45010086
ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
80
45010087
บ้านโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
81
45010088
บ้านป่าดวน
เปิดใช้งาน
82
45010090
บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
83
45010091
สหคามวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
84
45010092
บ้านดอนแคน
เปิดใช้งาน
85
45010093
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
86
45010094
บ้านอุ่มจาน
เปิดใช้งาน
87
45010095
บ้านหนองแอก
เปิดใช้งาน
88
45010096
บ้านหนองแวงหนองหัวคน
เปิดใช้งาน
89
45010097
บ้านข่า
เปิดใช้งาน
90
45010098
บ้านหนองผือ
เปิดใช้งาน
91
45010099
ไตรมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
92
45010100
บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
93
45010101
หนองตอวิทยา
เปิดใช้งาน
94
45010102
จตุรพักตรพิมาน
เปิดใช้งาน
95
45010103
ราชสารสุธีอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
96
45010104
บ้านหนองบั่ว
ไม่เปิดใช้งาน
97
45010105
บ้านอีง่อง
เปิดใช้งาน
98
45010106
บ้านสวนมอญ
เปิดใช้งาน
99
45010107
บ้านค้อกุดจอก
เปิดใช้งาน
100
45010108
บ้านเขวาทุ่ง
เปิดใช้งาน
101
45010109
บ้านหนองช้าง
เปิดใช้งาน
102
45010110
บ้านหนองต่าย
เปิดใช้งาน
103
45010111
บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
104
45010112
บ้านธวัชบุรี
เปิดใช้งาน
105
45010113
บ้านหนองดู่
เปิดใช้งาน
106
45010114
บ้านหัวโนน
เปิดใช้งาน
107
45010115
บ้านดู่
เปิดใช้งาน
108
45010116
บ้านคางฮุง
เปิดใช้งาน
109
45010117
บ้านหนองบัวดอนไผ่
เปิดใช้งาน
110
45010118
เมืองธวัชบุรี
เปิดใช้งาน
111
45010119
ชุมชนบ้านประตูชัย
เปิดใช้งาน
112
45010120
บ้านไผ่
เปิดใช้งาน
113
45010121
บ้านขาม
เปิดใช้งาน
114
45010122
บ้านสังข์
เปิดใช้งาน
115
45010123
บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
116
45010124
ไพศาลวิทยาคม
เปิดใช้งาน
117
45010126
บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
เปิดใช้งาน
118
45010127
บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
119
45010128
ชุมชนบ้านยางกู่
เปิดใช้งาน
120
45010129
บ้านมะอึ
เปิดใช้งาน
121
45010130
บ้านหนองเบิด
เปิดใช้งาน
122
45010131
บ้านเมืองน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
123
45010132
บ้านมะยาง
เปิดใช้งาน
124
45010133
บ้านราชธานี
เปิดใช้งาน
125
45010134
บ้านอีหมุน
เปิดใช้งาน
126
45010135
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
127
45010136
บ้านหนองเต่า
เปิดใช้งาน
128
45010137
เวฬุวันวิทยา
เปิดใช้งาน
129
45010138
บ้านตาอุด
เปิดใช้งาน
130
45010139
บ้านหนองสาหร่าย
เปิดใช้งาน
131
45010140
บ้านชาดมะเหลื่อม
เปิดใช้งาน
132
45010141
บ้านไก่ป่า
เปิดใช้งาน
133
45010142
บ้านดอนชัย
เปิดใช้งาน
134
45010143
ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
เปิดใช้งาน
135
45010144
นาคำเจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
136
45010145
บ้านฝั่งแดง
เปิดใช้งาน
137
45010146
บ้านตรีคาม
เปิดใช้งาน
138
45010147
บ้านป่าสุ่ม
เปิดใช้งาน
139
45010148
บ้านจันทร์สว่าง
เปิดใช้งาน
140
45010149
บ้านอุ่มเม้า
เปิดใช้งาน
141
45010150
บ้านบากหนองแดง
เปิดใช้งาน
142
45010151
บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
เปิดใช้งาน
143
45010152
บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
144
45010153
โพธิ์สัยสว่างวิทย์
เปิดใช้งาน
145
45010154
บ้านโพนทอง
เปิดใช้งาน
146
45010155
บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
147
45010156
บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
เปิดใช้งาน
148
45010157
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
149
45010158
บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
150
45010159
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
151
45010160
บ้านศรีสมเด็จ
เปิดใช้งาน
152
45010161
บ้านโคกข่าหนองโก
เปิดใช้งาน
153
45010162
บ้านป่าแหนหนองไร่
เปิดใช้งาน
154
45010163
บ้านกล้วยวิทยา
เปิดใช้งาน
155
45010164
วัดบ้านเหล่ากุด
เปิดใช้งาน
156
45010165
บ้านสวนจิก
เปิดใช้งาน
157
45010166
บ้านหนองแวงยาว
เปิดใช้งาน
158
45010167
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
เปิดใช้งาน
159
45010168
หนองคูโคกขุมดิน
เปิดใช้งาน
160
45010169
บ้านหนองใหญ่
เปิดใช้งาน
161
45010170
โนนสีดาวิทยา
เปิดใช้งาน
162
45010171
ทรายทองวิทยา
เปิดใช้งาน
163
45010172
เมืองจังหาร
เปิดใช้งาน
164
45010173
บ้านแคน
เปิดใช้งาน
165
45010174
บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
เปิดใช้งาน
166
45010175
วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
เปิดใช้งาน
167
45010176
บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
168
45010177
บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
เปิดใช้งาน
169
45010178
บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
เปิดใช้งาน
170
45010179
บ้านหนองเข็ง
เปิดใช้งาน
171
45010180
บ้านป่านหนองอ้อ
เปิดใช้งาน
172
45010181
ดินดำบัวรองวิทยา
เปิดใช้งาน
173
45010182
บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
174
45010183
บ้านเลิงคา
เปิดใช้งาน
175
45010184
บ้านขมิ้นจานทุ่ง
เปิดใช้งาน
176
45010185
ดงยางสะแบง
เปิดใช้งาน
177
45010186
บ้านพยอม
เปิดใช้งาน
178
45010187
ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
เปิดใช้งาน
179
45010188
บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
เปิดใช้งาน
180
45010189
บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
181
45010190
บ้านเหล่ากล้วย
เปิดใช้งาน
182
45010191
โนนเชียงบังหาดหนองแค
เปิดใช้งาน
183
45010192
บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
เปิดใช้งาน
184
45010193
บ้านดงเครือวัลย์
เปิดใช้งาน
185
45010194
คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
เปิดใช้งาน
186
45010195
บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
เปิดใช้งาน
187
45010196
บ้านม่วงท่าลาด
เปิดใช้งาน
188
45010197
หัวนางามวิทยา
เปิดใช้งาน
189
45010198
ไตรคามวิทยา
เปิดใช้งาน
190
45010199
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
เปิดใช้งาน
191
45010200
บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
192
45010201
เขวาชีรัฐประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
193
45010202
บ้านโนนข่า
เปิดใช้งาน
194
45010203
บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
195
45010204
บ้านเขือง
เปิดใช้งาน
196
45010205
บ้านดอนพยอมน้อย
เปิดใช้งาน
197
45010206
บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
เปิดใช้งาน
198
45010207
บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
199
45010208
บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
เปิดใช้งาน
200
45010209
บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
201
45010210
เมืองเชียงขวัญ
เปิดใช้งาน
202
45010211
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
203
45010213
บ้านวังปากบุ่ง
เปิดใช้งาน
204
45010214
บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
205
45010215
บ้านดอนสำราญ
เปิดใช้งาน
206
45010216
วังยาวเจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
207
45010217
บ้านหนองแก่ง
เปิดใช้งาน
208
45010218
บ้านเกษมสุข
เปิดใช้งาน
209
45010219
บ้านพลับพลา
เปิดใช้งาน
210
45010220
บ้านมีชัย
เปิดใช้งาน
211
45010221
บ้านหมูม้น
เปิดใช้งาน
212
45010222
บ้านธาตุประทับ
เปิดใช้งาน
213
45010223
ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
เปิดใช้งาน
214
45010224
บ้านหวายน้อย
เปิดใช้งาน
215
45010225
บ้านจาน
เปิดใช้งาน
216
45010226
บ้านหนาด
เปิดใช้งาน
217
45010227
บ้านยางใต้
เปิดใช้งาน
218
45010228
บ้านอีโก่ม
เปิดใช้งาน
219
45010229
บ้านเทอดไทย
เปิดใช้งาน
220
45010230
บึงงามพัฒนา
เปิดใช้งาน
221
45010231
ประชาราษฏร์รังสรรค์
เปิดใช้งาน
222
45010232
บ้านนางาม
เปิดใช้งาน
223
45010233
บ้านโนนราษี
เปิดใช้งาน
224
45010235
บ้านดอนแก้ว
เปิดใช้งาน
225
45010236
บ้านขว้างใหญ่
เปิดใช้งาน
226
45010237
บ้านขว้างท่าสะแบง
เปิดใช้งาน
227
45010238
บ้านหวายหลึม
เปิดใช้งาน
228
45010239
บ้านซองแมว
เปิดใช้งาน
229
45010240
บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
230
45010241
บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
เปิดใช้งาน