หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
47020016
บ้านดอนม่วยโนนค้อ
เปิดใช้งาน
2
47020017
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
เปิดใช้งาน
3
47020018
บ้านช้างมิ่ง
เปิดใช้งาน
4
47020019
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
เปิดใช้งาน
5
47020020
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
เปิดใช้งาน
6
47020021
บ้านตาลเลียน
เปิดใช้งาน
7
47020022
บ้านเชิงชุม
เปิดใช้งาน
8
47020023
บ้านโนนพอก
เปิดใช้งาน
9
47020024
บ้านกุดน้ำขุ่น
เปิดใช้งาน
10
47020025
บ้านนาขามผดุงวิทยา
เปิดใช้งาน
11
47020026
บ้านถ่อน
เปิดใช้งาน
12
47020027
บ้านห้วยบุ่นนาทัน
เปิดใช้งาน
13
47020028
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
14
47020029
บ้านนาเลา
เปิดใช้งาน
15
47020030
บ้านอูนดง
เปิดใช้งาน
16
47020031
บ้านนาใน
เปิดใช้งาน
17
47020032
บ้านผักคำภู
เปิดใช้งาน
18
47020033
บ้านโนนเรือตอเรือ
เปิดใช้งาน
19
47020034
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
เปิดใช้งาน
20
47020035
บ้านกลางหนองดินดำ
เปิดใช้งาน
21
47020036
บ้านนาสาวนาน
เปิดใช้งาน
22
47020037
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
เปิดใช้งาน
23
47020038
บ้านภูเพ็ก
เปิดใช้งาน
24
47020039
บ้านบะฮี
เปิดใช้งาน
25
47020040
บ้านท่าสองคอน
เปิดใช้งาน
26
47020041
บ้านนาตากาง
เปิดใช้งาน
27
47020042
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
28
47020043
บ้านบะหัวเมย
เปิดใช้งาน
29
47020044
อนุบาลพรรณานิคม
เปิดใช้งาน
30
47020045
วัดสุทธิมงคล
เปิดใช้งาน
31
47020046
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
เปิดใช้งาน
32
47020047
บ้านบะทองนาหัวช้าง
เปิดใช้งาน
33
47020049
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
เปิดใช้งาน
34
47020050
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
เปิดใช้งาน
35
47020051
บ้านสมสะอาด
เปิดใช้งาน
36
47020052
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
เปิดใช้งาน
37
47020053
บ้านสูงเนินสามัคคี
เปิดใช้งาน
38
47020054
บ้านทิดไทย
เปิดใช้งาน
39
47020055
บ้านคำแหว
เปิดใช้งาน
40
47020056
บ้านไร่บ้านไฮ่
เปิดใช้งาน
41
47020057
บ้านคำข่า
เปิดใช้งาน
42
47020058
บ้านโนนอุดม
ไม่เปิดใช้งาน
43
47020059
บ้านโคก
เปิดใช้งาน
44
47020060
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
เปิดใช้งาน
45
47020061
บ้านหินแตก
เปิดใช้งาน
46
47020062
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
เปิดใช้งาน
47
47020063
บ้านบึง
เปิดใช้งาน
48
47020064
บ้านหนองหวาย
เปิดใช้งาน
49
47020065
บ้านเปือย
เปิดใช้งาน
50
47020066
บ้านขมิ้น
เปิดใช้งาน
51
47020067
บ้านบัว (สระพังวิทยา)
เปิดใช้งาน
52
47020068
บ้านสว่าง
เปิดใช้งาน
53
47020069
บ้านดอนกอย
เปิดใช้งาน
54
47020070
บ้านโนนทรายคำ
เปิดใช้งาน
55
47020071
บ้านนาถ่อน
เปิดใช้งาน
56
47020072
บ้านต้นผึ้ง
เปิดใช้งาน
57
47020073
บ้านโพนสวางกลางเจริญ
เปิดใช้งาน
58
47020074
บ้านนาล้อม
เปิดใช้งาน
59
47020076
บ้านดอนดู่
เปิดใช้งาน
60
47020077
บ้านโนนขมิ้น
เปิดใช้งาน
61
47020078
บ้านโคกสามัคคี
เปิดใช้งาน
62
47020079
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
เปิดใช้งาน
63
47020080
บ้านนาเหมือง
เปิดใช้งาน
64
47020081
บ้านดอนตาลโนนสูง
เปิดใช้งาน
65
47020082
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
66
47020083
บ้านสร้างขุ่ย
เปิดใช้งาน
67
47020084
ชุมชนดงม่วงไข่
เปิดใช้งาน
68
47020085
บ้านผ้าขาวโพนแพง
เปิดใช้งาน
69
47020086
บ้านม่วงคำ
เปิดใช้งาน
70
47020087
บ้านดอนหวาย
เปิดใช้งาน
71
47020088
บ้านนาแยง
เปิดใช้งาน
72
47020089
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
73
47020090
บ้านแร่
เปิดใช้งาน
74
47020091
บ้านสมสะอาด
เปิดใช้งาน
75
47020092
บ้านหนองแคนโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
76
47020093
บ้านหนองไฮ
เปิดใช้งาน
77
47020094
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
เปิดใช้งาน
78
47020095
ชุมชนบ้านฝั่งแดง
เปิดใช้งาน
79
47020096
บ้านท่าลาด
เปิดใช้งาน
80
47020097
บ้านสงเปลือย
เปิดใช้งาน
81
47020098
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
82
47020099
บ้านอุ่มเหม้า
เปิดใช้งาน
83
47020100
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
เปิดใช้งาน
84
47020102
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
เปิดใช้งาน
85
47020103
บ้านดงบังป่าโจด
เปิดใช้งาน
86
47020104
บ้านโคกตาดทอง
เปิดใช้งาน
87
47020105
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
88
47020106
บ้านทุ่งเชือก
เปิดใช้งาน
89
47020107
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
เปิดใช้งาน
90
47020108
บ้านหนองแปน
เปิดใช้งาน
91
47020109
บ้านคำบ่อ
เปิดใช้งาน
92
47020110
บ้านคำบิดโคกโพนยาง
เปิดใช้งาน
93
47020111
บ้านตาดภูวง
เปิดใช้งาน
94
47020112
บ้านดงคำโพธิ์
เปิดใช้งาน
95
47020113
บ้านดอนยานาง
เปิดใช้งาน
96
47020114
บ้านโคกศาลา
เปิดใช้งาน
97
47020115
บ้านผักตบ
เปิดใช้งาน
98
47020116
บ้านไฮ่ปลาโหล
เปิดใช้งาน
99
47020117
บ้านนาบ่อ
เปิดใช้งาน
100
47020118
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
เปิดใช้งาน
101
47020119
บ้านโพนไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
102
47020120
บ้านห้วยบาง
เปิดใช้งาน
103
47020121
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
เปิดใช้งาน
104
47020122
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
105
47020123
วาริชภูมิพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
106
47020124
บ้านธาตุกุดพร้าว
เปิดใช้งาน
107
47020125
บ้านกุดตะกาบ
เปิดใช้งาน
108
47020126
บ้านจำปาศิริราษฎร์
เปิดใช้งาน
109
47020127
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
110
47020128
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
เปิดใช้งาน
111
47020129
บ้านห้วยเหล็กไฟ
เปิดใช้งาน
112
47020130
บ้านดงสว่าง
เปิดใช้งาน
113
47020131
บ้านหนองเบญจ
เปิดใช้งาน
114
47020132
บ้านสุวรรณคาม
เปิดใช้งาน
115
47020133
บ้านอูนโคก
เปิดใช้งาน
116
47020134
บ้านหนองบัวบาน
เปิดใช้งาน
117
47020135
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
เปิดใช้งาน
118
47020137
ชุมชนบ้านหนองปลิง
เปิดใช้งาน
119
47020138
บ้านค้อใต้
เปิดใช้งาน
120
47020139
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
121
47020140
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
เปิดใช้งาน
122
47020141
ชุมพลศึกษา
เปิดใช้งาน
123
47020142
คำเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
124
47020143
กุดจิกนาสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
125
47020144
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
126
47020145
บ้านยางคำ
เปิดใช้งาน
127
47020146
บ้านคำสะอาด
ไม่เปิดใช้งาน
128
47020147
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
เปิดใช้งาน
129
47020148
บ้านหนองหมากแซว
เปิดใช้งาน
130
47020149
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
131
47020150
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
เปิดใช้งาน
132
47020151
บ้านโคกคอนดอนม่วย
เปิดใช้งาน
133
47020152
บ้านบึงโน
เปิดใช้งาน
134
47020153
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
135
47020154
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
เปิดใช้งาน
136
47020155
บ้านตาล
เปิดใช้งาน
137
47020156
บ้านตาลโกน
เปิดใช้งาน
138
47020157
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
139
47020158
บ้านหนองดินดำ
เปิดใช้งาน
140
47020159
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
เปิดใช้งาน
141
47020160
บ้านหนองหลักช้าง
เปิดใช้งาน
142
47020161
บ้านนาเตียง
เปิดใช้งาน
143
47020162
บ้านหนองหวาย
เปิดใช้งาน
144
47020163
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
เปิดใช้งาน
145
47020164
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
เปิดใช้งาน
146
47020165
บ้านม้า
เปิดใช้งาน
147
47020166
บ้านดอนยานาง
เปิดใช้งาน
148
47020167
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
เปิดใช้งาน
149
47020168
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
150
47020169
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
เปิดใช้งาน
151
47020170
บ้านโคกหลวง
เปิดใช้งาน
152
47020171
บ้านคันชา
เปิดใช้งาน
153
47020172
บ้านหนองหอย
เปิดใช้งาน
154
47020173
บ้านธาตุ
เปิดใช้งาน
155
47020174
บงใต้โนนรังพัฒนา
เปิดใช้งาน
156
47020175
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
เปิดใช้งาน
157
47020176
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
เปิดใช้งาน
158
47020177
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
เปิดใช้งาน
159
47020178
บ้านโคกหนองกุง
เปิดใช้งาน
160
47020179
บ้านคำนาดี
เปิดใช้งาน
161
47020180
ชุมชนบงเหนือ
เปิดใช้งาน
162
47020181
บ้านดอนหัน
เปิดใช้งาน
163
47020182
บ้านขาว
เปิดใช้งาน
164
47020183
บ้านบาก
เปิดใช้งาน
165
47020184
บ้านจำปานาถ่อน
เปิดใช้งาน
166
47020185
บ้านโคกสวัสดี
เปิดใช้งาน
167
47020186
บ้านโนนสะอาด
เปิดใช้งาน
168
47020187
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
169
47020188
บ้านต้ายนาคูณวิทยา
เปิดใช้งาน
170
47020189
บ้านดอนม่วงไข่
เปิดใช้งาน
171
47020190
บ้านคำไชยวาน
เปิดใช้งาน
172
47020191
บ้านนาทม
เปิดใช้งาน
173
47020192
บ้านคำสะแนน
เปิดใช้งาน
174
47020193
บ้านหนามแท่ง
เปิดใช้งาน
175
47020194
บ้านถ่อน
เปิดใช้งาน
176
47020195
บ้านหนองบัวแพ
เปิดใช้งาน
177
47020196
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
178
47020197
บ้านหนองตาล
เปิดใช้งาน
179
47020198
บ้านทุ่งปลากัด
เปิดใช้งาน
180
47020199
บ้านหนองหอยคัน
เปิดใช้งาน
181
47020200
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
เปิดใช้งาน
182
47020201
บ้านพันนา
เปิดใช้งาน
183
47020202
บ้านถ่อน ต.พันนา
เปิดใช้งาน
184
47020203
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
เปิดใช้งาน
185
47020204
บ้านโพนสูง
เปิดใช้งาน
186
47020205
บ้านค้อโพนสวางยางชุม
เปิดใช้งาน
187
47020206
บ้านดอนเชียงยืน
เปิดใช้งาน
188
47020207
บ้านคำชนดงต้อง
เปิดใช้งาน
189
47020208
บ้านนางัว
เปิดใช้งาน
190
47020209
บ้านโคกสีไค
เปิดใช้งาน
191
47020210
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
เปิดใช้งาน
192
47020211
บ้านแวง
เปิดใช้งาน
193
47020212
บ้านโนนเสาขวัญ
เปิดใช้งาน
194
47020213
บ้านโพนงาม
เปิดใช้งาน
195
47020214
บ้านสร้างแป้น
เปิดใช้งาน
196
47020215
บ้านหนองชาด
เปิดใช้งาน
197
47020216
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
เปิดใช้งาน
198
47020217
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
199
47020218
อนุบาลสว่างแดนดิน
เปิดใช้งาน
200
47020219
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
201
47020220
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
202
47020221
บ้านหวาย
เปิดใช้งาน
203
47020222
หนองหลวงวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
204
47020223
บ้านโคกดินแดง
เปิดใช้งาน
205
47020224
บ้านโคกสำราญ
เปิดใช้งาน
206
47020225
ชุมชัยหนองย่างชิ้น
เปิดใช้งาน
207
47020226
บ้านชัยชนะ
เปิดใช้งาน
208
47020227
ชุมชนบ้านท่าศิลา
เปิดใช้งาน
209
47020228
บ้านภูตะคาม
เปิดใช้งาน
210
47020229
บ้านสีสุกห้วยโมง
เปิดใช้งาน
211
47020230
บ้านคำก้าว
เปิดใช้งาน
212
47020231
บ้านท่าวารี
เปิดใช้งาน
213
47020232
บ้านปทุมวาปี
เปิดใช้งาน
214
47020233
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
เปิดใช้งาน
215
47020234
บ้านโพนสวาง
เปิดใช้งาน
216
47020235
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
เปิดใช้งาน
217
47020236
อภัยดำรงธรรม
เปิดใช้งาน
218
47020237
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
219
47020238
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
220
47020239
จงกลกิตติขจรวิทยา
เปิดใช้งาน
221
47020240
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
222
47020241
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
เปิดใช้งาน
223
47020242
บ้านไทยเจริญ
เปิดใช้งาน
224
47020243
อุดมสังวรวิทยา
เปิดใช้งาน
225
47020244
ชุมชนส่องดาว
เปิดใช้งาน
226
47020245
หนองใสพรเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
227
47020246
บ้านทันสมัย
เปิดใช้งาน
228
47020247
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
229
47030184
บ้านโคกศิลา
เปิดใช้งาน
230
47030185
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
เปิดใช้งาน
231
47030186
บ้านคำบอน
เปิดใช้งาน
232
47030187
อนุบาลเจริญศิลป์
เปิดใช้งาน
233
47030188
บ้านทุ่งคำ
เปิดใช้งาน
234
47030189
บ้านสร้างฟาก
เปิดใช้งาน
235
47030190
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
236
47030191
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
เปิดใช้งาน
237
47030192
บ้านแกดำ
เปิดใช้งาน
238
47030193
บ้านหนองฮังแหลว
เปิดใช้งาน
239
47030194
บ้านทุ่งแก
เปิดใช้งาน
240
47030195
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
241
47030196
บ้านดอนชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
242
47030197
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
เปิดใช้งาน
243
47030198
หนองจาน
เปิดใช้งาน
244
47030199
บ้านหนองน้อย
เปิดใช้งาน
245
47030200
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
246
47030201
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
เปิดใช้งาน
247
47030202
บ้านหนองแวงน้อย
เปิดใช้งาน
248
47030203
บ้านดงบาก
เปิดใช้งาน
249
47030204
บ้านโพนบกหนองผือ
เปิดใช้งาน
250
47030205
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
251
47030206
บ้านคำเม็ก
เปิดใช้งาน
252
47030207
บ้านนาสีนวล
เปิดใช้งาน
253
47030208
ทุ่งเจริญพัฒนา
เปิดใช้งาน
254
47030209
บ้านดงสง่า
เปิดใช้งาน
255
47030210
บ้านหนองแปน
เปิดใช้งาน