หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
48010001
บ้านกุรุคุ
เปิดใช้งาน
2
48010002
บ้านหนองบัวด่านเก่า
เปิดใช้งาน
3
48010003
บ้านหนองหญ้าไซ
เปิดใช้งาน
4
48010004
รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
5
48010005
บ้านไทยสามัคคี
เปิดใช้งาน
6
48010006
บ้านนาป่ง
เปิดใช้งาน
7
48010007
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
8
48010008
บ้านชะโนต
เปิดใช้งาน
9
48010009
บ้านชะโงมนาโดน
เปิดใช้งาน
10
48010010
บ้านขามเฒ่า
เปิดใช้งาน
11
48010011
บ้านคำเตย
เปิดใช้งาน
12
48010012
บ้านโพนค้อโพนสวรรค์
เปิดใช้งาน
13
48010013
บ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
14
48010014
บ้านหนองดินแดง
เปิดใช้งาน
15
48010015
บ้านดอนแดงเจริญทอง
เปิดใช้งาน
16
48010016
บ้านวังไฮหนองกุง
เปิดใช้งาน
17
48010017
บ้านทุ่งมน
เปิดใช้งาน
18
48010018
บ้านโพนป่าหว้าน
เปิดใช้งาน
19
48010019
บ้านนาคอกควาย
เปิดใช้งาน
20
48010020
บ้านกกไฮ
เปิดใช้งาน
21
48010022
บ้านนาหลวง
เปิดใช้งาน
22
48010023
บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
เปิดใช้งาน
23
48010024
บ้านหนองจันทน์
เปิดใช้งาน
24
48010025
บ้านนาทราย
เปิดใช้งาน
25
48010026
บ้านนามูลฮิ้น
เปิดใช้งาน
26
48010027
บ้านดอนยานาง
เปิดใช้งาน
27
48010028
บ้านนาคำโนนขาม
เปิดใช้งาน
28
48010029
บ้านนาราชควาย
เปิดใช้งาน
29
48010030
บ้านเนินสะอาด
เปิดใช้งาน
30
48010031
บ้านนาราชควายน้อย
เปิดใช้งาน
31
48010032
บ้านสร้างหิน
เปิดใช้งาน
32
48010033
บ้านหนองบัวหนองแวง
เปิดใช้งาน
33
48010034
อนุบาลนครพนม
เปิดใช้งาน
34
48010035
บ้านน้อยใต้
เปิดใช้งาน
35
48010036
สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
เปิดใช้งาน
36
48010037
บ้านดงยอ
เปิดใช้งาน
37
48010038
บ้านกลางน้อย
เปิดใช้งาน
38
48010039
บ้านดงติ้ว
เปิดใช้งาน
39
48010040
บ้านกลางบ้านหนาด
เปิดใช้งาน
40
48010041
บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
41
48010042
ชุมชนนามนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
42
48010043
บ้านผึ้ง
เปิดใช้งาน
43
48010044
บ้านวังกระแส
เปิดใช้งาน
44
48010045
บ้านสุขเจริญ
เปิดใช้งาน
45
48010046
ดงสว่างเจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
46
48010047
บ้านหนองปลาดุก
เปิดใช้งาน
47
48010048
บ้านดอนม่วง
เปิดใช้งาน
48
48010049
บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
เปิดใช้งาน
49
48010050
บ้านโพธิ์ตาก
เปิดใช้งาน
50
48010051
บ้านสุขเกษม
เปิดใช้งาน
51
48010052
บ้านหนองค้าโคกกุง
เปิดใช้งาน
52
48010053
บ้านโคกก่อง
เปิดใช้งาน
53
48010054
บ้านคำสว่าง
เปิดใช้งาน
54
48010055
บ้านหนองแซง
เปิดใช้งาน
55
48010056
บ้านโชคอํานวย
เปิดใช้งาน
56
48010057
บ้านวังตามัว
เปิดใช้งาน
57
48010058
เมืองนครพนม
เปิดใช้งาน
58
48010059
บ้านหนองญาติ
เปิดใช้งาน
59
48010060
บ้านดงโชค
เปิดใช้งาน
60
48010061
บ้านคำพอก
เปิดใช้งาน
61
48010062
บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ
เปิดใช้งาน
62
48010064
บ้านสําราญ
เปิดใช้งาน
63
48010068
บ้านนาหัวบ่อ
เปิดใช้งาน
64
48010069
บ้านกุตาไก้
เปิดใช้งาน
65
48010070
บ้านวังโพธิ์
เปิดใช้งาน
66
48010071
บ้านดอนดู่
เปิดใช้งาน
67
48010072
บ้านโพนทา
เปิดใช้งาน
68
48010073
บ้านนางาม
เปิดใช้งาน
69
48010074
บ้านนาดอกไม้
เปิดใช้งาน
70
48010075
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
71
48010076
บ้านวังกะเบา
เปิดใช้งาน
72
48010077
บ้านนาสีนวล
เปิดใช้งาน
73
48010079
บ้านศรีธน
เปิดใช้งาน
74
48010080
บ้านสว่างสำราญ
เปิดใช้งาน
75
48010081
บ้านโคกสูง
เปิดใช้งาน
76
48010082
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
77
48010083
บ้านนกเหาะ
เปิดใช้งาน
78
48010084
บ้านหนองบัวคำ
เปิดใช้งาน
79
48010085
โพนสวางนางิ้ววิทยา
เปิดใช้งาน
80
48010086
บ้านนามะเขือ
เปิดใช้งาน
81
48010087
บ้านหนองแสง
เปิดใช้งาน
82
48010088
ปลาปากราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
83
48010089
บ้านนาขาม
เปิดใช้งาน
84
48010090
บ้านวังยาง
เปิดใช้งาน
85
48010091
บ้านกอก
เปิดใช้งาน
86
48010092
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
87
48010093
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
88
48010094
บ้านใหม่วังเซือม
เปิดใช้งาน
89
48010095
บ้านปลาปากน้อย
เปิดใช้งาน
90
48010096
บ้านวังสิม
เปิดใช้งาน
91
48010097
บ้านห้วยไหล่
เปิดใช้งาน
92
48010098
บ้านถาวรนาอุดม
เปิดใช้งาน
93
48010099
บ้านมหาชัย
เปิดใช้งาน
94
48010100
บ้านทันสมัย
เปิดใช้งาน
95
48010101
บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
เปิดใช้งาน
96
48010102
บ้านวังม่วง
เปิดใช้งาน
97
48010103
บ้านดอนกลาง
เปิดใช้งาน
98
48010105
บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
เปิดใช้งาน
99
48010106
บ้านนาเชือก
เปิดใช้งาน
100
48010107
ชุมชนหนองฮีสามัคคี
เปิดใช้งาน
101
48010108
บ้านนาสะเดา
เปิดใช้งาน
102
48010109
บ้านโพนทัน
เปิดใช้งาน
103
48010110
บ้านจรุกเตย
เปิดใช้งาน
104
48010111
บ้านกุงโกน
เปิดใช้งาน
105
48010112
บ้านหนองกกคูณ
เปิดใช้งาน
106
48010113
บ้านสร้างแห่
เปิดใช้งาน
107
48010114
บ้านกุดฉิม
เปิดใช้งาน
108
48010115
บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
เปิดใช้งาน
109
48010116
ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
110
48010117
บ้านหนองสะโน
เปิดใช้งาน
111
48010118
บ้านนาแกบึงเหล็ก
เปิดใช้งาน
112
48010119
บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)
เปิดใช้งาน
113
48010120
อนุบาลวัดพระธาตุพนม
เปิดใช้งาน
114
48010122
บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
เปิดใช้งาน
115
48010123
บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)
เปิดใช้งาน
116
48010124
บ้านดอนแดง
เปิดใช้งาน
117
48010125
นาถ่อนวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
118
48010126
นาถ่อนท่าวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
119
48010127
บ้านดงยอ
เปิดใช้งาน
120
48010128
บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
เปิดใช้งาน
121
48010130
บ้านดงป่ายูง
เปิดใช้งาน
122
48010131
บ้านหนองหญ้าม้า
เปิดใช้งาน
123
48010132
บ้านขอนขว้าง
เปิดใช้งาน
124
48010133
บ้านขอนกองโพนทอง
เปิดใช้งาน
125
48010134
บ้านนาหนาด
เปิดใช้งาน
126
48010135
บ้านคำชะอี
เปิดใช้งาน
127
48010136
บ้านดอนข้าวหลาม
เปิดใช้งาน
128
48010137
บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
129
48010138
บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
เปิดใช้งาน
130
48010139
บ้านนาคำ
เปิดใช้งาน
131
48010140
บ้านคับพวง
เปิดใช้งาน
132
48010141
บ้านทรายมูลคำผักแพว
เปิดใช้งาน
133
48010142
บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
เปิดใช้งาน
134
48010143
บ้านแก่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
135
48010144
บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
136
48010145
บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
137
48010146
บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
เปิดใช้งาน
138
48010147
พระกลางวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
139
48010148
มรุกขนคร
เปิดใช้งาน
140
48010150
บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
141
48010151
บ้านหนองกุดแคน
เปิดใช้งาน
142
48010152
บ้านโพนแพง
เปิดใช้งาน
143
48010153
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
144
48010154
บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
145
48010155
บ้านแสนพันหมันหย่อน
เปิดใช้งาน
146
48010157
อุ่มเหม้าวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
147
48010158
บ้านดอนสวรรค์
เปิดใช้งาน
148
48010159
บ้านโสกแมว
เปิดใช้งาน
149
48010160
บ้านชาติพัฒนาสันติสุข
เปิดใช้งาน
150
48010161
บ้านโคกหินแฮ่
เปิดใช้งาน
151
48010162
บ้านหนองแซง
เปิดใช้งาน
152
48010163
บ้านนาโดนใหม่
เปิดใช้งาน
153
48010164
บ้านนาบัว
เปิดใช้งาน
154
48010165
บ้านนาม่วง
เปิดใช้งาน
155
48010166
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
156
48010167
บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
เปิดใช้งาน
157
48010169
บ้านสร้างเม็ก
เปิดใช้งาน
158
48010170
ลาดสว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
159
48010171
บ้านดอนขาว
เปิดใช้งาน
160
48010172
บ้านนาขาม
เปิดใช้งาน
161
48010173
บ้านเหิบ
เปิดใช้งาน
162
48010175
บ้านนายอ
เปิดใช้งาน
163
48010176
นางามวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
164
48010177
บ้านสร้างแป้น
เปิดใช้งาน
165
48010178
บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
เปิดใช้งาน
166
48010179
บ้านนายอน้อย
เปิดใช้งาน
167
48010180
บ้านโนนสวรรค์
เปิดใช้งาน
168
48010181
บ้านเหล่าสำราญ
เปิดใช้งาน
169
48010182
บ้านดงบาก
เปิดใช้งาน
170
48010184
โพนทองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
171
48010185
บ้านดงมะเอก
เปิดใช้งาน
172
48010186
บ้านคำผาสุก
เปิดใช้งาน
173
48010187
เรณูวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
174
48010188
บ้านโนนสังข์
เปิดใช้งาน
175
48010189
บ้านโพนสาวเอ้
เปิดใช้งาน
176
48010190
บ้านนาบั่ว
เปิดใช้งาน
177
48010191
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
178
48010193
บ้านนาโดนเก่า
เปิดใช้งาน
179
48010194
บ้านทุ่งสว่าง
เปิดใช้งาน
180
48010195
ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
ไม่เปิดใช้งาน
181
48010196
บ้านหัวขัวใต้
เปิดใช้งาน
182
48010197
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
183
48010198
บ้านดอนโทน
เปิดใช้งาน
184
48010199
ศรีโพนทองวิทยา
เปิดใช้งาน
185
48010200
ดอนเหลืองทองวิทยา
เปิดใช้งาน
186
48010201
บ้านจำปา
เปิดใช้งาน
187
48010202
ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
เปิดใช้งาน
188
48010203
นาผือบอนราษฎร์นุกูล
เปิดใช้งาน
189
48010204
บ้านกลางมูลอ้น
เปิดใช้งาน
190
48010205
อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
เปิดใช้งาน
191
48010206
บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
192
48010207
ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
193
48010208
บ้านนาป่งคอง
เปิดใช้งาน
194
48010209
บ้านนาคู่
เปิดใช้งาน
195
48010210
บ้านแขนนาง
เปิดใช้งาน
196
48010211
บ้านน้ำบ่อ
เปิดใช้งาน
197
48010213
บ้านนาเลียง
เปิดใช้งาน
198
48010214
บ้านหนองคอง
เปิดใช้งาน
199
48010215
บ้านนามนดงติ้ววิทยา
เปิดใช้งาน
200
48010216
นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
เปิดใช้งาน
201
48010217
บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
202
48010218
บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
เปิดใช้งาน
203
48010219
บ้านโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
204
48010220
บ้านนาโสก
เปิดใช้งาน
205
48010221
บ้านนาทุ่งมั่ง
เปิดใช้งาน
206
48010222
บ้านหนองยอโพนแพง
เปิดใช้งาน
207
48010223
บ้านหนองหอยคำอ้อม
เปิดใช้งาน
208
48010224
บ่อดอกซ้อนท่าวัด
เปิดใช้งาน
209
48010225
บ้านพระซองเหนือ
เปิดใช้งาน
210
48010226
นาเหนือทุ่งทองวิทยา
เปิดใช้งาน
211
48010227
บ้านดงอินำ
เปิดใช้งาน
212
48010228
พระซองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
213
48010229
ธารน้ำใจ
เปิดใช้งาน
214
48010230
ชุมชนบ้านพิมาน
เปิดใช้งาน
215
48010231
บ้านพิมานท่า
เปิดใช้งาน
216
48010232
บ้านดงน้อยพัฒนา
เปิดใช้งาน
217
48010233
บ้านจอมมณี
เปิดใช้งาน
218
48010234
บ้านปากบัง
เปิดใช้งาน
219
48010235
ชุมชนบ้านพุ่มแก
เปิดใช้งาน
220
48010236
บ้านหนองหอยใหญ่
เปิดใช้งาน
221
48010237
บ้านนางเลิศ
เปิดใช้งาน
222
48010238
บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”
เปิดใช้งาน
223
48010239
บ้านตับเต่าโนนจันทร์
เปิดใช้งาน
224
48010240
บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
225
48010241
บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
เปิดใช้งาน
226
48010242
บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
เปิดใช้งาน
227
48010243
บ้านเหล่าทุ่ง
เปิดใช้งาน
228
48010244
บ้านดงดู่งาม
เปิดใช้งาน
229
48010245
บ้านหนองบ่อ
เปิดใช้งาน
230
48010246
บ้านดินดำหมากเฟือง
เปิดใช้งาน
231
48010247
บ้านนากุงยางคำ
เปิดใช้งาน
232
48010248
บ้านหนองห้าง
เปิดใช้งาน
233
48010249
บ้านคำเม็ก
เปิดใช้งาน
234
48010250
บ้านหนองกุง
เปิดใช้งาน
235
48010251
หนองสังข์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
236
48010252
หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
เปิดใช้งาน
237
48010253
บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
เปิดใช้งาน
238
48010254
บ้านโนนหอม
เปิดใช้งาน
239
48010255
บ้านยอดชาดวิทยา
เปิดใช้งาน
240
48010256
บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
เปิดใช้งาน
241
48010257
บ้านหนองบึง
เปิดใช้งาน
242
48010258
บ้านหนองแคน
เปิดใช้งาน
243
48010259
บ้านวังยาง
เปิดใช้งาน
244
48010260
บ้านนาขามส้มป่อย
เปิดใช้งาน
245
48010261
บ้านหนองนางด่อน
เปิดใช้งาน
246
48010262
บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
247
48010263
บ้านสามแยกหัวภูธร
เปิดใช้งาน
248
48010264
บ้านหนองโพธิ์วังโน
เปิดใช้งาน
249
48010265
บ้านโพนสวางหนองแหน
เปิดใช้งาน