หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50030001
บ้านถ้ำ
เปิดใช้งาน
2
50030002
บ้านเชียงดาว
เปิดใช้งาน
3
50030004
บ้านทุ่งหลุก
เปิดใช้งาน
4
50030005
บ้านปางแดง
เปิดใช้งาน
5
50030006
บ้านทุ่งละคร
เปิดใช้งาน
6
50030007
บ้านดอน
ไม่เปิดใช้งาน
7
50030009
ชุมชนบ้านวังจ๊อม
เปิดใช้งาน
8
50030011
บ้านห้วยทรายขาว
เปิดใช้งาน
9
50030012
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
เปิดใช้งาน
10
50030014
บ้านแม่กอนใน
เปิดใช้งาน
11
50030015
บ้านทุ่งข้าวพวง
เปิดใช้งาน
12
50030016
บ้านออน
เปิดใช้งาน
13
50030017
บ้านปางเฟือง
เปิดใช้งาน
14
50030018
บ้านแม่ป๋าม
ไม่เปิดใช้งาน
15
50030019
บ้านปางมะเยา
เปิดใช้งาน
16
50030020
มิตรมวลชนเชียงใหม่
เปิดใช้งาน
17
50030021
บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
18
50030022
บ้านเมืองคอง
เปิดใช้งาน
19
50030023
บ้านวังมะริว
ไม่เปิดใช้งาน
20
50030024
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
21
50030025
ดอยสามหมื่น
เปิดใช้งาน
22
50030026
ชุมชนบ้านเมืองงาย
เปิดใช้งาน
23
50030027
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
24
50030029
บ้านเมืองนะ
เปิดใช้งาน
25
50030030
บ้านอรุโณทัย
เปิดใช้งาน
26
50030031
แกน้อยศึกษา
เปิดใช้งาน
27
50030032
บ้านหนองเขียว
เปิดใช้งาน
28
50030033
โครงการหลวงแกน้อย
เปิดใช้งาน
29
50030034
บ้านรินหลวง
เปิดใช้งาน
30
50030035
บ้านนาหวาย
เปิดใช้งาน
31
50030038
เบญจม 2 บ้านน้ำรู
เปิดใช้งาน
32
50030039
บ้านแม่แมะ
เปิดใช้งาน
33
50030040
บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ไม่เปิดใช้งาน
34
50030043
บ้านป่าบง
เปิดใช้งาน
35
50030044
วัดจอมคีรี
ไม่เปิดใช้งาน
36
50030045
บ้านแม่นะ
เปิดใช้งาน
37
50030046
บ้านสบคาบ
เปิดใช้งาน
38
50030048
บ้านแม่อ้อใน
เปิดใช้งาน
39
50030049
วัดปางมะโอ
ไม่เปิดใช้งาน
40
50030050
บ้านต้นผึ้ง
เปิดใช้งาน
41
50030051
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
42
50030052
บ้านป่าบง
ไม่เปิดใช้งาน
43
50030053
บ้านโป่งน้ำร้อน
ไม่เปิดใช้งาน
44
50030054
บ้านหัวนา
เปิดใช้งาน
45
50030055
บ้านม่วงชุม
ไม่เปิดใช้งาน
46
50030056
บ้านลาน
เปิดใช้งาน
47
50030057
บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา
ไม่เปิดใช้งาน
48
50030058
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ไม่เปิดใช้งาน
49
50030059
บ้านขอบด้ง
ไม่เปิดใช้งาน
50
50030060
บ้านม่อนปิ่น
เปิดใช้งาน
51
50030061
บ้านเวียงหวาย
เปิดใช้งาน
52
50030063
บ้านสันม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
53
50030064
บ้านแม่ข่า
เปิดใช้งาน
54
50030066
บ้านดงป่าลัน
ไม่เปิดใช้งาน
55
50030067
บ้านสันต้นเปา
ไม่เปิดใช้งาน
56
50030069
บ้านปางปอย
เปิดใช้งาน
57
50030071
บ้านโป่งนก
เปิดใช้งาน
58
50030072
บ้านห้วยไคร้
ไม่เปิดใช้งาน
59
50030073
บ้านแม่คะ
เปิดใช้งาน
60
50030074
บ้านเหมืองแร่
เปิดใช้งาน
61
50030075
บ้านทุ่งหลุก
เปิดใช้งาน
62
50030076
บ้านยาง
ไม่เปิดใช้งาน
63
50030077
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
เปิดใช้งาน
64
50030078
บ้านห้วยห้อม
เปิดใช้งาน
65
50030079
บ้านหนองขวาง
เปิดใช้งาน
66
50030080
บ้านหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
67
50030081
เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
68
50030082
วิรุณเทพ
เปิดใช้งาน
69
50030083
บ้านแม่งอนกลาง
เปิดใช้งาน
70
50030086
บ้านสันป่าแดง
เปิดใช้งาน
71
50030087
บ้านปางสัก
เปิดใช้งาน
72
50030088
บ้านแม่สูนน้อย
เปิดใช้งาน
73
50030089
บ้านต้นส้าน
เปิดใช้งาน
74
50030090
บ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
75
50030091
ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
76
50030092
บ้านห้วยเฮี่ยน
เปิดใช้งาน
77
50030093
บ้านแม่ใจ
ไม่เปิดใช้งาน
78
50030094
บ้านห้วยบอน
เปิดใช้งาน
79
50030095
บ้านโป่งถืบ
ไม่เปิดใช้งาน
80
50030097
บ้านหนองตุ้ม
เปิดใช้งาน
81
50030098
บ้านศรีดอนชัย
เปิดใช้งาน
82
50030099
บ้านเวียงฝาง
เปิดใช้งาน
83
50030100
บ้านสันทรายคองน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
84
50030103
บ้านสันต้นดู่
ไม่เปิดใช้งาน
85
50030104
บ้านห้วยงูกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
86
50030105
วัดนันทาราม
เปิดใช้งาน
87
50030106
บ้านสันทราย
ไม่เปิดใช้งาน
88
50030107
วัดศรีบุญเรือง
ไม่เปิดใช้งาน
89
50030108
วัดห้วยน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
90
50030110
ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
เปิดใช้งาน
91
50030111
บ้านท่ามะแกง
เปิดใช้งาน
92
50030112
บ้านห้วยปู
เปิดใช้งาน
93
50030113
เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เปิดใช้งาน
94
50030114
ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
เปิดใช้งาน
95
50030115
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
เปิดใช้งาน
96
50030116
บ้านห้วยศาลา
เปิดใช้งาน
97
50030117
โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
เปิดใช้งาน
98
50030118
กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
เปิดใช้งาน
99
50030119
บ้านสุขฤทัย
เปิดใช้งาน
100
50030120
ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓
ไม่เปิดใช้งาน
101
50030121
บ้านหลวง
เปิดใช้งาน
102
50030122
บ้านป่าก๊อ
เปิดใช้งาน
103
50030123
บ้านป่าแดง
ไม่เปิดใช้งาน
104
50030126
ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
เปิดใช้งาน
105
50030127
บ้านปางต้นเดื่อ
เปิดใช้งาน
106
50030128
บ้านสันป่าเหียว
ไม่เปิดใช้งาน
107
50030130
บ้านหนองขี้นกยาง
เปิดใช้งาน
108
50030133
ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
เปิดใช้งาน
109
50030134
ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
ไม่เปิดใช้งาน
110
50030135
บ้านห้วยคอกหมู
ไม่เปิดใช้งาน
111
50030136
ชุมชนบ้านคาย
เปิดใช้งาน
112
50030137
ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
ไม่เปิดใช้งาน
113
50030138
บ้านห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
114
50030139
บ้านฮ่างต่ำ
ไม่เปิดใช้งาน
115
50030143
บ้านแม่สาว
เปิดใช้งาน
116
50030144
บ้านหนองเต็ง
ไม่เปิดใช้งาน
117
50030145
บ้านโป่งไฮ
เปิดใช้งาน
118
50030146
บ้านห้วยป่าซาง
เปิดใช้งาน
119
50030147
บ้านดง
เปิดใช้งาน
120
50030148
ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
เปิดใช้งาน
121
50030149
บ้านสันป่าข่า
เปิดใช้งาน
122
50030151
บ้านดอนชัย
ไม่เปิดใช้งาน
123
50030154
บ้านโละ
เปิดใช้งาน
124
50030155
บ้านสันปอธง
ไม่เปิดใช้งาน
125
50030157
บ้านสันต้นหมื้อ
เปิดใช้งาน
126
50030158
บ้านเปียงหลวง
เปิดใช้งาน
127
50030159
บ้านจอง
เปิดใช้งาน
128
50030160
บ้านห้วยไคร้
เปิดใช้งาน
129
50030161
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
130
50030165
บ้านกองลม
เปิดใช้งาน
131
50030166
บ้านเวียงแหง
เปิดใช้งาน
132
50030167
บ้านนามน
ไม่เปิดใช้งาน
133
50030168
บ้านปางป๋อ
ไม่เปิดใช้งาน
134
50030169
บ้านม่วงป๊อก
ไม่เปิดใช้งาน
135
50030170
บ้านปงตำ
เปิดใช้งาน
136
50030171
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
137
50030173
วัดอรัญญวาสี
เปิดใช้งาน
138
50030174
วัดบ้านท่า
ไม่เปิดใช้งาน
139
50030175
บ้านแม่ทะลบ
ไม่เปิดใช้งาน
140
50030176
วัดป่าแดง
เปิดใช้งาน
141
50030177
บ้านป่างิ้ว
เปิดใช้งาน
142
50030178
บ้านห้วยต้นตอง
ไม่เปิดใช้งาน
143
50030179
บ้านเวียงผาพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
144
50030181
บ้านแม่ขิ
เปิดใช้งาน
145
50030182
ชุมชนวัดศรีดงเย็น
เปิดใช้งาน
146
50030183
บ้านอ่าย
ไม่เปิดใช้งาน
147
50030185
บ้านถ้ำตับเตา
เปิดใช้งาน
148
50030187
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
149
50030190
บ้านสินชัย
เปิดใช้งาน
150
50030191
บ้านผาแดง
ไม่เปิดใช้งาน
151
50030193
บ้านต้นโชค
เปิดใช้งาน
152
50030194
บ้านปงวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
153
50030195
สันติวนา
เปิดใช้งาน
154
50030196
บ้านห้วยไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
155
50030197
บ้านใหม่หนองบัว
เปิดใช้งาน
156
50030198
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)
ไม่เปิดใช้งาน