หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50040004
วัดช่างกระดาษ
เปิดใช้งาน
2
50040007
บ้านแม่กุ้งหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
3
50040008
วัดรัตนาราม
ไม่เปิดใช้งาน
4
50040013
บ้านหัวริน
ไม่เปิดใช้งาน
5
50040014
วัดน้ำบ่อหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
6
50040015
วัดศรีอุดม
ไม่เปิดใช้งาน
7
50040019
บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
ไม่เปิดใช้งาน
8
50040020
วัดท่ากาน
ไม่เปิดใช้งาน
9
50040022
วัดสามหลัง
ไม่เปิดใช้งาน
10
50040026
กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
11
50040028
บ้านเปียง
ไม่เปิดใช้งาน
12
50040031
บ้านร่องน้ำ
ไม่เปิดใช้งาน
13
50040032
วัดดงป่างิ้ว
ไม่เปิดใช้งาน
14
50040034
บ้านม่วงพี่น้อง
ไม่เปิดใช้งาน
15
50040036
วัดโรงวัว
เปิดใช้งาน
16
50040041
วัดกู่คำ
เปิดใช้งาน
17
50040043
ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
18
50040045
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
19
50040048
วัดอุเม็ง
ไม่เปิดใช้งาน
20
50040049
บ้านห้วยส้ม
ไม่เปิดใช้งาน
21
50040053
วัดขุนคง
ไม่เปิดใช้งาน
22
50040054
บ้านท่าขุนคง
ไม่เปิดใช้งาน
23
50040055
บ้านแสนตอ
เปิดใช้งาน
24
50040056
บ้านน้ำแพร่
เปิดใช้งาน
25
50040058
บ้านปง
เปิดใช้งาน
26
50040059
วัดคีรีเขต
ไม่เปิดใช้งาน
27
50040060
วัดประชาเกษม
ไม่เปิดใช้งาน
28
50040063
วัดช่างคำ
เปิดใช้งาน
29
50040064
วัดจอมทอง
ไม่เปิดใช้งาน
30
50040065
บ้านไร่
ไม่เปิดใช้งาน
31
50040066
บ้านท้าวบุญเรือง
เปิดใช้งาน
32
50040068
บ้านวังศรี
ไม่เปิดใช้งาน
33
50040069
บ้านป่าตาล
ไม่เปิดใช้งาน
34
50040070
บ้านสันผักหวาน
เปิดใช้งาน
35
50040074
บ้านสันทราย
ไม่เปิดใช้งาน
36
50040076
บ้านสันป่าสัก
เปิดใช้งาน
37
50040077
บ้านตองกาย
เปิดใช้งาน
38
50040078
บ้านฟ่อน
เปิดใช้งาน
39
50040081
วัดพระเจ้าเหลื้อม
เปิดใช้งาน
40
50040085
บ้านทรายมูล
เปิดใช้งาน
41
50040086
บ้านดง
เปิดใช้งาน
42
50040087
วัดศรีล้อม
เปิดใช้งาน
43
50040089
วัดศรีสว่าง
เปิดใช้งาน
44
50040090
บ้านปากเหมือง
เปิดใช้งาน
45
50040093
วัดพญาชมภู
เปิดใช้งาน
46
50040094
วัดท่าต้นกวาว
เปิดใช้งาน
47
50040096
วัดแม่สะลาบ
เปิดใช้งาน
48
50040098
วัดนันทาราม
เปิดใช้งาน
49
50040105
วัดบวกครกเหนือ
เปิดใช้งาน
50
50040106
ชุมชนวัดศรีคำชมภู
เปิดใช้งาน
51
50040107
วัดเทพาราม
เปิดใช้งาน
52
50040108
วัดเวฬุวัน
ไม่เปิดใช้งาน
53
50040109
วัดศรีโพธาราม
เปิดใช้งาน
54
50040112
บ้านสันทราย
ไม่เปิดใช้งาน
55
50040113
วัดศรีดอนชัย
เปิดใช้งาน
56
50040115
ชุมชนวัดปากกอง
เปิดใช้งาน
57
50040117
วัดสันดอนมูล
เปิดใช้งาน
58
50040119
วัดพระนอนหนองผึ้ง
เปิดใช้งาน
59
50040121
วัดกองทราย
เปิดใช้งาน
60
50040123
เวียงเศรษฐีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
61
50040126
บ้านเหล่าป่าฝาง
ไม่เปิดใช้งาน
62
50040127
บ้านใหม่สวรรค์
เปิดใช้งาน
63
50040128
วัดทุ่งศาลา
ไม่เปิดใช้งาน
64
50040129
วัดห้วยแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
65
50040131
บ้านพันตน
เปิดใช้งาน
66
50040132
วัดมะกับตองหลวง
เปิดใช้งาน
67
50040133
ไตรมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
68
50040136
บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
เปิดใช้งาน
69
50040137
บ้านใหม่ปางเติม
ไม่เปิดใช้งาน
70
50040138
วัดศิริชัยนิมิตร
ไม่เปิดใช้งาน
71
50040139
บ้านทุ่งหลวง
เปิดใช้งาน
72
50040140
บ้านหนองเต่า
เปิดใช้งาน
73
50040141
แม่วินสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
74
50040143
บ้านห้วยตอง
เปิดใช้งาน
75
50040145
หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
ไม่เปิดใช้งาน
76
50040146
พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
เปิดใช้งาน
77
50040147
แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
ไม่เปิดใช้งาน
78
50040148
บ้านห้วยข้าวลีบ
เปิดใช้งาน
79
50040149
บ้านเหล่าเป้า
เปิดใช้งาน
80
50040150
บ้านเจริญสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
81
50040152
บ้านดอยหล่อ
ไม่เปิดใช้งาน
82
50040153
วัดวังขามป้อม
เปิดใช้งาน
83
50040154
บ้านดงป่าหวาย
เปิดใช้งาน
84
50040155
กรป.กลางอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
85
50040157
วัดดอนชื่น
เปิดใช้งาน
86
50040159
วัดหนองหลั้ว
ไม่เปิดใช้งาน
87
50040160
วัดศรีดอนชัย
ไม่เปิดใช้งาน
88
50040162
บ้านห้วยน้ำขาว
ไม่เปิดใช้งาน
89
50040164
บ้านสามหลัง
เปิดใช้งาน
90
50040166
บ้านหัวข่วง
ไม่เปิดใช้งาน
91
50040167
บ้านแม่ขาน
เปิดใช้งาน
92
50040169
บ้านใหม่หนองหอย
ไม่เปิดใช้งาน
93
50040170
สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
เปิดใช้งาน