หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50050123
บ้านนาคอเรือ
เปิดใช้งาน
2
50050124
บ้านเด่นวิทยา
เปิดใช้งาน
3
50050126
บ้านแม่งูด
เปิดใช้งาน
4
50050127
บ้านตีนตก
เปิดใช้งาน
5
50050128
แม่โถวิทยาคม
เปิดใช้งาน
6
50050129
บ้านแม่อมลอง
เปิดใช้งาน
7
50050130
บ้านดอกแดง
เปิดใช้งาน
8
50050131
บ้านกองลอย
เปิดใช้งาน
9
50050132
บ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
10
50050133
โรงเรียนบ้านบ่อสลี
เปิดใช้งาน
11
50050135
บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน
ไม่เปิดใช้งาน
12
50050136
บ้านบ่อหลวง
เปิดใช้งาน
13
50050137
บ้านวังกอง
เปิดใช้งาน
14
50050138
บ้านขุน
เปิดใช้งาน
15
50050139
บ้านนาฟ่อน
เปิดใช้งาน
16
50050140
บ้านแม่ลาย
เปิดใช้งาน
17
50050141
บ้านกิ่วลม
เปิดใช้งาน
18
50050142
บ้านแม่สะนาม
เปิดใช้งาน
19
50050143
บ้านแม่ลายเหนือ
เปิดใช้งาน
20
50050144
บ้านพุย
เปิดใช้งาน
21
50050145
บ้านเตียนอาง
เปิดใช้งาน
22
50050147
บ้านตาลใต้
เปิดใช้งาน
23
50050148
บ้านตาลเหนือ
เปิดใช้งาน
24
50050149
บ้านทุ่งโป่ง
เปิดใช้งาน
25
50050150
บ้านผาแตน
เปิดใช้งาน
26
50050151
บ้านโค้งงาม
เปิดใช้งาน
27
50050152
บ้านดอยคำ
เปิดใช้งาน
28
50050153
บ้านแม่ลอง
เปิดใช้งาน
29
50050154
ชุมชนบ้านท่าข้าม
เปิดใช้งาน
30
50050155
บ้านหางดง
เปิดใช้งาน
31
50050156
ชุมชนบ้านแม่ทัง
เปิดใช้งาน
32
50050157
บ้านกองหิน
เปิดใช้งาน
33
50050158
บ้านวังลุง
เปิดใช้งาน
34
50050159
บ้านแควมะกอก
เปิดใช้งาน
35
50050161
บ้านดงดำ
เปิดใช้งาน
36
50050162
บ้านสันติสุข
เปิดใช้งาน
37
50050163
บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
38
50050164
บ้านถิ่นสำราญ
เปิดใช้งาน
39
50050165
บ้านผาจุก
เปิดใช้งาน
40
50050166
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
41
50050167
ชุมชนบ้านดอยเต่า
เปิดใช้งาน
42
50050168
บ้านฉิมพลี
เปิดใช้งาน
43
50050169
บ้านวังหลวง
เปิดใช้งาน
44
50050170
บ้านแปลง 5
เปิดใช้งาน
45
50050171
ศูนย์อพยพแปลง 8
เปิดใช้งาน
46
50050172
บ้านหนองบัวคำ
เปิดใช้งาน
47
50050173
บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
เปิดใช้งาน
48
50050174
บ้านโท้งวิทยา
เปิดใช้งาน
49
50050175
บ้านหนองผักบุ้ง
เปิดใช้งาน
50
50050176
บ้านบงตัน
เปิดใช้งาน
51
50050177
บ้านแอ่นใหม่
เปิดใช้งาน
52
50050178
บ้านแอ่นจัดสรร
เปิดใช้งาน
53
50050179
บ้านวังหม้อ
เปิดใช้งาน
54
50050180
บ้านเกาะหลวง
เปิดใช้งาน
55
50050181
บ้านโปง
เปิดใช้งาน
56
50050182
บ้านงิ้วสูง
เปิดใช้งาน
57
50050183
บ้านโปงทุ่ง
เปิดใช้งาน
58
50050184
บ้านกองวะ
เปิดใช้งาน
59
50050185
บ้านแม่บวน
เปิดใช้งาน
60
50050186
บ้านแม่ตูบ
เปิดใช้งาน
61
50050188
บ้านแปลง 2
เปิดใช้งาน
62
50050189
ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
เปิดใช้งาน
63
50050190
บ้านนาเกียน
เปิดใช้งาน
64
50050191
บ้านห่างหลวง
เปิดใช้งาน
65
50050192
บ้านใบหนา
เปิดใช้งาน
66
50050193
บ้านอูตูม
เปิดใช้งาน
67
50050194
บ้านผีปานเหนือ
เปิดใช้งาน
68
50050195
บ้านแม่สะเต
เปิดใช้งาน
69
50050196
บ้านแม่โขง
เปิดใช้งาน
70
50050197
บ้านมูเซอ
เปิดใช้งาน
71
50050198
บ้านห้วยปูลิง
เปิดใช้งาน
72
50050199
บ้านห้วยไม้หก
เปิดใช้งาน
73
50050200
ตรีมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
74
50050201
บ้านห้วยน้ำขาว
เปิดใช้งาน
75
50050202
บ้านแม่ตื่น
เปิดใช้งาน
76
50050203
บ้านขุนแม่ตื่นน้อย
เปิดใช้งาน
77
50050204
บ้านห้วยหล่อดูก
เปิดใช้งาน
78
50050206
บ้านซิแบร
เปิดใช้งาน
79
50050207
ชุมชนบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
80
50050208
ทุ่งต้นงิ้ว
เปิดใช้งาน
81
50050209
บ้านยางเปียง
เปิดใช้งาน
82
50050210
บ้านยางครก
เปิดใช้งาน
83
50050211
บ้านนาไคร้
เปิดใช้งาน
84
50050212
บ้านสบลาน
เปิดใช้งาน
85
50050213
บ้านหลวง
เปิดใช้งาน
86
50050214
บ้านแม่ลานหลวง
เปิดใช้งาน
87
50050215
บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
เปิดใช้งาน
88
50050216
บ้านห้วยโค้ง
เปิดใช้งาน
89
50050217
บ้านขุนตื่น
เปิดใช้งาน
90
50050218
บ้านแม่หลองน้อย
เปิดใช้งาน
91
50050219
บ้านผาปูน
เปิดใช้งาน
92
50050220
ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด
เปิดใช้งาน
93
50050221
บ้านทุ่งจำเริง
เปิดใช้งาน
94
50050222
บ้านยางแก้ว
เปิดใช้งาน
95
50050223
บ้านตุงลอย
เปิดใช้งาน
96
50050224
บ้านตุงติง
เปิดใช้งาน
97
50050225
บ้านแม่ต๋อม
เปิดใช้งาน
98
50050226
บ้านแม่อ่างขาง
เปิดใช้งาน
99
50050227
ชุมชนบ้านอมก๋อย
เปิดใช้งาน
100
50050228
บ้านยางเปา
เปิดใช้งาน