หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
52020005
บ้านท่าผา
เปิดใช้งาน
2
52020006
บ้านศาลาสามัคคี
เปิดใช้งาน
3
52020007
บ้านจอมปิง
เปิดใช้งาน
4
52020008
สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
5
52020011
บ้านนาแก้วประชารัฐ
เปิดใช้งาน
6
52020012
บ้านสองแควใต้
เปิดใช้งาน
7
52020014
วัดหาดปู่ด้าย
เปิดใช้งาน
8
52020016
วัดนาแก้ว
เปิดใช้งาน
9
52020019
ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
เปิดใช้งาน
10
52020024
บ้านแม่หลง-สบจาง
เปิดใช้งาน
11
52020025
วังพร้าววิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
12
52020026
บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
เปิดใช้งาน
13
52020028
ศาลาวิทยา
เปิดใช้งาน
14
52020029
อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
15
52020030
บ้านดอนธรรม
เปิดใช้งาน
16
52020031
บ้านทุ่งขาม
เปิดใช้งาน
17
52020034
บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
18
52020035
วัดมะกอก-นาบัว
ไม่เปิดใช้งาน
19
52020039
ไหล่หินราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
20
52020040
บ้านแม่ฮวก
ไม่เปิดใช้งาน
21
52020042
วัดสาแล
เปิดใช้งาน
22
52020044
ชุมชนบ้านมั่ว
เปิดใช้งาน
23
52020045
บ้านแม่กึ๊ด
เปิดใช้งาน
24
52020046
อนุบาลเสริมงาม
เปิดใช้งาน
25
52020047
บ้านกิ่วห้วยเบิก
เปิดใช้งาน
26
52020048
บ้านโป่งน้ำร้อน
ไม่เปิดใช้งาน
27
52020049
บ้านทุ่งต๋ำ
เปิดใช้งาน
28
52020050
วัดนาเอี้ยง
ไม่เปิดใช้งาน
29
52020051
ศรีลังกาวิทยา
เปิดใช้งาน
30
52020052
บ้านเหล่ายาว
เปิดใช้งาน
31
52020053
สันโป่งวิทยา
เปิดใช้งาน
32
52020054
บ้านปงหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
33
52020055
บ้านปงแพ่ง
เปิดใช้งาน
34
52020057
เสริมขวาวิทยา
เปิดใช้งาน
35
52020059
บ้านแม่ผึ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
36
52020060
บ้านแม่เลียง
เปิดใช้งาน
37
52020061
บ้านแม่เลียงพัฒนา
เปิดใช้งาน
38
52020062
บ้านแม่ต๋ำ
ไม่เปิดใช้งาน
39
52020063
เสริมซ้ายวิทยา
เปิดใช้งาน
40
52020064
วัดสบแม่ทำ
เปิดใช้งาน
41
52020065
ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
เปิดใช้งาน
42
52020066
บ้านท่าโป่ง
ไม่เปิดใช้งาน
43
52020067
บ้านนาจะลา
ไม่เปิดใช้งาน
44
52020068
บ้านท่า
เปิดใช้งาน
45
52020069
วังหินวิทยา
เปิดใช้งาน
46
52020070
บ้านป่าตาล
เปิดใช้งาน
47
52020071
บ้านสองแคว
เปิดใช้งาน
48
52020073
ห้วยแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
49
52020075
บ้านสันหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
50
52020076
บ้านนาโป่ง
เปิดใช้งาน
51
52020077
บ้านนาเบี้ย
เปิดใช้งาน
52
52020079
นาบ้านไร่วิทยา
เปิดใช้งาน
53
52020082
แม่ถอดวิทยา
เปิดใช้งาน
54
52020083
บ้านแม่เติน
เปิดใช้งาน
55
52020086
เถิน-ท่าผา
เปิดใช้งาน
56
52020087
บ้านท่ามะเกว๋น
เปิดใช้งาน
57
52020088
ปางกุ่มวิทยา
เปิดใช้งาน
58
52020089
บ้านหัวน้ำ
เปิดใช้งาน
59
52020090
แม่มอกวิทยา
เปิดใช้งาน
60
52020091
บ้านกุ่มเนิ้งใต้
เปิดใช้งาน
61
52020093
บ้านสะพานหิน
เปิดใช้งาน
62
52020094
บ้านน้ำดิบ
เปิดใช้งาน
63
52020095
บ้านแม่วะเด่นชัย
เปิดใช้งาน
64
52020096
แม่วะวิทยา
เปิดใช้งาน
65
52020097
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
66
52020098
อุมลองรักขิตานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
67
52020099
บ้านเวียง
เปิดใช้งาน
68
52020100
อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
69
52020101
ล้อมแรดวิทยา
เปิดใช้งาน
70
52020102
บ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
71
52020103
บ้านดอนไชย
เปิดใช้งาน
72
52020104
บ้านหนองเตา
เปิดใช้งาน
73
52020105
แสลมวิทยา
เปิดใช้งาน
74
52020106
บ้านสะเลียมหวาน
เปิดใช้งาน
75
52020107
บ้านปางอ้า
เปิดใช้งาน
76
52020108
บ้านท่าเกวียน
เปิดใช้งาน
77
52020109
แม่พุหอรบวิทยา
เปิดใช้งาน
78
52020110
บ้านท่าเวียง
เปิดใช้งาน
79
52020112
ผาปังวิทยา
เปิดใช้งาน
80
52020113
บ้านแม่ตั๋ง
เปิดใช้งาน
81
52020114
แม่เชียงรายวิทยา
เปิดใช้งาน
82
52020116
ชุมชนบ้านแม่ปุ
เปิดใช้งาน
83
52020118
ต้นธงวิทยา
เปิดใช้งาน
84
52020121
ห้วยขี้นกวิทยา
เปิดใช้งาน
85
52020122
อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
86
52020123
บ้านแม่พริกบน
เปิดใช้งาน
87
52020124
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
เปิดใช้งาน
88
52020127
บ้านนาบง
เปิดใช้งาน
89
52020128
บ้านใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
90
52020130
บ้านนากวาง
เปิดใช้งาน
91
52020131
อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
92
52020132
บ้านหนองถ้อย
ไม่เปิดใช้งาน
93
52020133
บ้านหลวง
เปิดใช้งาน
94
52020134
บ้านหลุก
เปิดใช้งาน
95
52020135
นาครัวประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
96
52020136
บ้านน้ำโจ้
ไม่เปิดใช้งาน
97
52020137
บ้านป่าจ้ำ
ไม่เปิดใช้งาน
98
52020138
บ้านแม่ปุง
ไม่เปิดใช้งาน
99
52020140
บ้านฮ่องห้า
เปิดใช้งาน
100
52020141
ทองทิพย์วิทยา
เปิดใช้งาน
101
52020142
บ้านหนอง
เปิดใช้งาน
102
52020143
กิ่วประชาวิทยา
เปิดใช้งาน
103
52020144
บ้านนาต๋ม
เปิดใช้งาน
104
52020147
บ้านบอม
เปิดใช้งาน
105
52020151
ป่าตันวิทยา
เปิดใช้งาน
106
52020152
บ้านนาคต
เปิดใช้งาน
107
52020153
บ้านแม่ทะ
เปิดใช้งาน
108
52020154
ชุมชนบ้านท่าแหน
เปิดใช้งาน
109
52020155
บ้านน้ำโทก-หัวดง
เปิดใช้งาน
110
52020159
บ้านทุ่งตอน
ไม่เปิดใช้งาน
111
52020160
บ้านนาดู่
เปิดใช้งาน
112
52020161
บ้านนาดง
เปิดใช้งาน
113
52020162
บ้านสันป่าเปา
ไม่เปิดใช้งาน
114
52020163
บ้านอ้อวิทยา
เปิดใช้งาน
115
52020165
บ้านแม่ทาน
เปิดใช้งาน
116
52020166
บ้านแม่วะ
ไม่เปิดใช้งาน
117
52020167
บ้านก้อมหนองมุง
ไม่เปิดใช้งาน
118
52020169
ห้วยมะเกลือวิทยา
เปิดใช้งาน
119
52020172
บ้านสามขา
เปิดใช้งาน
120
52020174
บ้านผาแมว
เปิดใช้งาน
121
52020175
บ้านแก่น
เปิดใช้งาน
122
52020176
นายางวิทยา
เปิดใช้งาน
123
52020180
ไตรมิตรสามัคคี
เปิดใช้งาน
124
52020181
บ้านปงกา
ไม่เปิดใช้งาน
125
52020182
ชุมชนตำบลแม่กัวะ
เปิดใช้งาน
126
52020183
บ้านวังยาว
ไม่เปิดใช้งาน
127
52020184
บ้านอ้อ
ไม่เปิดใช้งาน
128
52020186
อนุบาลสบปราบ
เปิดใช้งาน
129
52020188
ชุมชนบ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
130
52020190
บ้านวังพร้าว-สบเรียง
ไม่เปิดใช้งาน
131
52020191
ชุมชนบ้านจัววิทยา
เปิดใช้งาน
132
52020192
บ้านเด่น
เปิดใช้งาน
133
52020193
บ้านสมัย
เปิดใช้งาน
134
52020194
บ้านน้ำหลง
เปิดใช้งาน
135
52020195
บ้านอุมลอง
เปิดใช้งาน