หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
52030001
อนุบาลแจ้ห่ม
เปิดใช้งาน
2
52030002
บ้านสบฟ้า
เปิดใช้งาน
3
52030003
บ้านม่วงงาม
เปิดใช้งาน
4
52030004
บ้านฮ่องลี่
เปิดใช้งาน
5
52030006
บ้านหนองนาว
เปิดใช้งาน
6
52030007
บ้านทุ่งผึ้ง
เปิดใช้งาน
7
52030008
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
8
52030009
แจ้คอนวิทยา
เปิดใช้งาน
9
52030010
บ้านทุ่งฮ้าง
เปิดใช้งาน
10
52030011
บ้านช่อฟ้า
เปิดใช้งาน
11
52030012
บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
เปิดใช้งาน
12
52030013
ชุมชนบ้านสา
เปิดใช้งาน
13
52030014
บ้านแป้น
เปิดใช้งาน
14
52030015
บ้านสาแพะ
เปิดใช้งาน
15
52030016
บ้านแม่ตา
เปิดใช้งาน
16
52030017
บ้านแม่ตาใน
เปิดใช้งาน
17
52030019
บ้านปงดอน
เปิดใช้งาน
18
52030020
บ้านไฮ
เปิดใช้งาน
19
52030021
บ้านเปียงใจ
เปิดใช้งาน
20
52030022
บ้านเลาสู
เปิดใช้งาน
21
52030023
ไผ่งามวิทยา
เปิดใช้งาน
22
52030024
บ้านนางาม
เปิดใช้งาน
23
52030025
บ้านแม่เบิน
เปิดใช้งาน
24
52030026
บ้านนาไหม้
เปิดใช้งาน
25
52030029
ผาช่อวิทยา
เปิดใช้งาน
26
52030030
บ้านใหม่สามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
27
52030031
บ้านศรีบุญเรือง
เปิดใช้งาน
28
52030032
บ้านหนองกอก
ไม่เปิดใช้งาน
29
52030033
บ้านแม่สุก
เปิดใช้งาน
30
52030035
ทุ่งคาวิทยา
เปิดใช้งาน
31
52030036
บ้านปงคอบ
เปิดใช้งาน
32
52030037
บ้านสวนดอกคำ
เปิดใช้งาน
33
52030038
บ้านสันมะเกลือ
เปิดใช้งาน
34
52030039
บ้านใหม่เหล่ายาว
เปิดใช้งาน
35
52030040
บ้านใหม่ผ้าขาว
เปิดใช้งาน
36
52030042
ทุ่งฮั้ววิทยา
เปิดใช้งาน
37
52030045
บ้านทุ่งปี้
เปิดใช้งาน
38
52030046
บ้านวังมน
เปิดใช้งาน
39
52030047
บ้านแม่ม่า
ไม่เปิดใช้งาน
40
52030048
บ้านดอนแก้ว
เปิดใช้งาน
41
52030050
บ้านวังใหม่
เปิดใช้งาน
42
52030052
บ้านทุ่งฝูง
ไม่เปิดใช้งาน
43
52030055
ร่องเคาะวิทยา
เปิดใช้งาน
44
52030059
บ้านแม่หีด
เปิดใช้งาน
45
52030060
วังแก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
46
52030062
บ้านแม่สุขใน
เปิดใช้งาน
47
52030063
บ้านป่าแขม
เปิดใช้งาน
48
52030064
บ้านหัวทุ่ง
เปิดใช้งาน
49
52030065
บ้านแม่สุขวังเหนือ
เปิดใช้งาน
50
52030067
บ้านวังโป่ง
เปิดใช้งาน
51
52030068
บ้านแม่พริก
เปิดใช้งาน
52
52030070
บ้านก่อ
เปิดใช้งาน
53
52030071
บ้านทุ่งฮี
เปิดใช้งาน
54
52030074
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
55
52030075
บ้านปงถ้ำ
เปิดใช้งาน
56
52030076
บ้านแม่เย็น
เปิดใช้งาน
57
52030077
บ้านเมืองตึง
เปิดใช้งาน
58
52030078
วังทองวิทยา
เปิดใช้งาน
59
52030081
อนุบาลวังเหนือ
เปิดใช้งาน
60
52030082
ชุมชนบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
61
52030083
บ้านทัพป่าเส้า
เปิดใช้งาน
62
52030084
บ้านป่าเหมี้ยง
เปิดใช้งาน
63
52030085
บ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
64
52030086
บ้านใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
65
52030087
บ้านสบลี
เปิดใช้งาน
66
52030088
แจ้ซ้อนวิทยา
เปิดใช้งาน
67
52030089
บ้านหลวงแจ้ซ้อน
เปิดใช้งาน
68
52030091
บ้านแม่แจ๋ม
เปิดใช้งาน
69
52030092
บ้านทุ่งจี้
ไม่เปิดใช้งาน
70
52030093
บ้านทุ่งปง
เปิดใช้งาน
71
52030095
บ้านเฮี้ย
ไม่เปิดใช้งาน
72
52030096
ปลายนาวิทยา
เปิดใช้งาน
73
52030097
บ้านถ้ำ
ไม่เปิดใช้งาน
74
52030098
อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
เปิดใช้งาน
75
52030099
บ้านจ๋ง
เปิดใช้งาน
76
52030100
บ้านทุ่งข่วง
เปิดใช้งาน
77
52030101
บ้านทุ่งส้าน
ไม่เปิดใช้งาน
78
52030102
บ้านหนอง
ไม่เปิดใช้งาน
79
52030103
บ้านแม่กองปิน
เปิดใช้งาน
80
52030104
บ้านขอวิทยา
เปิดใช้งาน
81
52030105
บ้านทุ่งสะแกง
เปิดใช้งาน
82
52030106
บ้านป่าเหว
เปิดใช้งาน
83
52030107
บ้านปางดะ
เปิดใช้งาน
84
52030108
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
85
52030110
บ้านดอนแก้ว
เปิดใช้งาน
86
52030111
บ้านดอนไชย
เปิดใช้งาน
87
52030112
บ้านน้ำจำ
เปิดใช้งาน
88
52030113
บ้านแพะ
เปิดใช้งาน
89
52030114
บ้านทุ่งโป่ง
เปิดใช้งาน
90
52030116
บ้านต้นงุ้น
เปิดใช้งาน
91
52030117
บ้านขาม
เปิดใช้งาน
92
52030118
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
93
52030119
บ้านหัวเมือง
เปิดใช้งาน
94
52030120
บ้านไร่
เปิดใช้งาน