หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
3
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
เปิดใช้งาน
4
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
5
54010005
วัดต้นไคร้
เปิดใช้งาน
6
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
7
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
เปิดใช้งาน
8
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
9
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
10
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
11
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
เปิดใช้งาน
12
54010015
อนุบาลแพร่
เปิดใช้งาน
13
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
14
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
15
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
16
54010021
บ้านในเวียง
เปิดใช้งาน
17
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
18
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
19
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
20
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
เปิดใช้งาน
21
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
22
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
23
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
24
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
เปิดใช้งาน
25
54010038
บ้านสันป่าสัก
ไม่เปิดใช้งาน
26
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
27
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
28
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
29
54010043
บ้านร่องฟอง
เปิดใช้งาน
30
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
31
54010045
บ้านปากห้วย
ไม่เปิดใช้งาน
32
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
33
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
เปิดใช้งาน
34
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
35
54010049
บ้านแม่แคม
ไม่เปิดใช้งาน
36
54010050
บ้านนาคูหา
เปิดใช้งาน
37
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
38
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
39
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
40
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
41
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
เปิดใช้งาน
42
54010057
บ้านกาซ้อง
เปิดใช้งาน
43
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
44
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
45
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
46
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
เปิดใช้งาน
47
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
เปิดใช้งาน
48
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
49
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
50
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
51
54010068
บ้านห้วยฮ่อม
เปิดใช้งาน
52
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
53
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
54
54010071
บ้านป่ากล้วย
เปิดใช้งาน
55
54010072
บ้านห้วยอ้อย
เปิดใช้งาน
56
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
57
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
58
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
59
54010078
บ้านแม่กะทิง
เปิดใช้งาน
60
54010079
บ้านวังปึ้ง
เปิดใช้งาน
61
54010080
บ้านทุ่งคัวะ
เปิดใช้งาน
62
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
เปิดใช้งาน
63
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
เปิดใช้งาน
64
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
65
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
ไม่เปิดใช้งาน
66
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
67
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
68
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
69
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
70
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
71
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
72
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
73
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
เปิดใช้งาน
74
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
75
54010098
บ้านใหม่จัดสรร
ไม่เปิดใช้งาน
76
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
ไม่เปิดใช้งาน
77
54010100
บ้านห้วยโรงนอก
เปิดใช้งาน
78
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
79
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
80
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
81
54010109
บ้านแม่แรม
เปิดใช้งาน
82
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
83
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
84
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑
เปิดใช้งาน
85
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
86
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
เปิดใช้งาน
87
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
เปิดใช้งาน
88
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
89
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
เปิดใช้งาน
90
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
91
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
92
54010123
บ้านแม่พร้าว
เปิดใช้งาน
93
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
94
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
95
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
96
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
97
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
เปิดใช้งาน
98
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
99
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
100
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
เปิดใช้งาน
101
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
102
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)
เปิดใช้งาน
103
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
104
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
105
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
ไม่เปิดใช้งาน
106
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
107
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
108
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
109
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
110
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
111
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
112
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
113
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
114
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
115
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
116
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
เปิดใช้งาน
117
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
118
54010152
บ้านหนองม่วงไข่
เปิดใช้งาน