หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
55010001
บ้านนาผา
เปิดใช้งาน
2
55010002
บ้านน้ำครกใหม่
เปิดใช้งาน
3
55010004
บ้านธงหลวง
เปิดใช้งาน
4
55010006
บ้านไชยสถาน
เปิดใช้งาน
5
55010007
บ้านศรีเกิด
ไม่เปิดใช้งาน
6
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้
เปิดใช้งาน
7
55010011
บ้านถืมตอง
เปิดใช้งาน
8
55010013
บ้านซาวหลวง
เปิดใช้งาน
9
55010014
บ้านนวราษฎร์
เปิดใช้งาน
10
55010015
บ้านนาซาว
ไม่เปิดใช้งาน
11
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
12
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
เปิดใช้งาน
13
55010018
ราชานุบาล
เปิดใช้งาน
14
55010019
บ้านวังหมอ
เปิดใช้งาน
15
55010020
บ้านสะละภูเวียง
ไม่เปิดใช้งาน
16
55010022
บ้านสันติภาพ
ไม่เปิดใช้งาน
17
55010023
บ้านทรายทอง
ไม่เปิดใช้งาน
18
55010024
บ้านน้ำงาว
เปิดใช้งาน
19
55010025
บ้านผาขวาง
เปิดใช้งาน
20
55010026
บ้านผาตูบ
เปิดใช้งาน
21
55010027
บ้านผาสิงห์
เปิดใช้งาน
22
55010028
บ้านศรีนาป่าน
เปิดใช้งาน
23
55010029
บ้านห้วยมอญ
เปิดใช้งาน
24
55010030
บ้านเรือง
เปิดใช้งาน
25
55010031
บ้านดอนเฟือง
เปิดใช้งาน
26
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
ไม่เปิดใช้งาน
27
55010034
บ้านป่าคา
ไม่เปิดใช้งาน
28
55010035
บ้านต้าม
เปิดใช้งาน
29
55010036
บ้านเชียงยืน
เปิดใช้งาน
30
55010037
บ้านน้ำโค้ง
เปิดใช้งาน
31
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
เปิดใช้งาน
32
55010040
บ้านสองแคว
เปิดใช้งาน
33
55010041
บ้านปางเป๋ย
เปิดใช้งาน
34
55010042
บ้านกาใส
เปิดใช้งาน
35
55010043
บ้านวังตาว
เปิดใช้งาน
36
55010044
บ้านห้วยปุก
เปิดใช้งาน
37
55010045
บ้านห้วยเฮือ
เปิดใช้งาน
38
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
เปิดใช้งาน
39
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา
เปิดใช้งาน
40
55010048
บ้านน้ำปาย
เปิดใช้งาน
41
55010049
บ้านป่าสัก
เปิดใช้งาน
42
55010051
บ้านน้ำปูน
เปิดใช้งาน
43
55010052
บ้านน้ำพาง
เปิดใช้งาน
44
55010056
มิตรมวลชน 3
ไม่เปิดใช้งาน
45
55010057
บ้านร่มเกล้า
เปิดใช้งาน
46
55010058
บ้านน้ำตวง
เปิดใช้งาน
47
55010059
บ้านตอง
เปิดใช้งาน
48
55010060
บ้านก้อ
เปิดใช้งาน
49
55010061
บ้านแคว้ง
เปิดใช้งาน
50
55010063
บ้านพรหม
เปิดใช้งาน
51
55010064
ชุมชนบ้านนาคา
เปิดใช้งาน
52
55010065
บ้านกิ่วน้ำ
เปิดใช้งาน
53
55010068
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
54
55010071
บ้านพี้ใต้
เปิดใช้งาน
55
55010072
บ้านพี้เหนือ
เปิดใช้งาน
56
55010073
บ้านเป้า
เปิดใช้งาน
57
55010076
บ้านฟ้า
เปิดใช้งาน
58
55010077
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
59
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์
เปิดใช้งาน
60
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
เปิดใช้งาน
61
55010080
ชุมชนบ้านหลวง
เปิดใช้งาน
62
55010082
บ้านน้ำหิน
เปิดใช้งาน
63
55010083
บ้านเชียงของ
เปิดใช้งาน
64
55010084
บ้านห้วยเลา
เปิดใช้งาน
65
55010085
บ้านนาหล่าย
เปิดใช้งาน
66
55010086
บ้านบุ้ง
เปิดใช้งาน
67
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
เปิดใช้งาน
68
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง
เปิดใช้งาน
69
55010089
บ้านพืชเจริญ
เปิดใช้งาน
70
55010090
บ้านน้ำพุ
เปิดใช้งาน
71
55010092
บ้านเปา
เปิดใช้งาน
72
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย
เปิดใช้งาน
73
55010094
บ้านนาไค้
ไม่เปิดใช้งาน
74
55010095
บ้านทัพม่าน
เปิดใช้งาน
75
55010096
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
76
55010097
บ้านหัวเมือง
เปิดใช้งาน
77
55010099
บ้านน้ำหก
เปิดใช้งาน
78
55010100
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
79
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
เปิดใช้งาน
80
55010103
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
81
55010104
บ้านสถาน
เปิดใช้งาน
82
55010105
บ้านนา
เปิดใช้งาน
83
55010106
บ้านน้ำลัด
เปิดใช้งาน
84
55010108
บ้านสันทะ
เปิดใช้งาน
85
55010109
บ้านเชตวัน
เปิดใช้งาน
86
55010110
บ้านห้วยส้ม
เปิดใช้งาน
87
55010111
บ้านห้วยจอย
เปิดใช้งาน
88
55010112
บ้านส้าน
เปิดใช้งาน
89
55010113
ประกิตเวชศักดิ์
เปิดใช้งาน
90
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
91
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
เปิดใช้งาน
92
55010116
บ้านดอนไชย
เปิดใช้งาน
93
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล
เปิดใช้งาน
94
55010120
บ้านท่าลี่
เปิดใช้งาน
95
55010121
บ้านหลับมืนพรวน
ไม่เปิดใช้งาน
96
55010122
จอมจันทร์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
97
55010123
บ้านปางสา
เปิดใช้งาน
98
55010124
บ้านนาเคียน
เปิดใช้งาน
99
55010125
บ้านครกคำ
เปิดใช้งาน
100
55010126
บ้านนากอก
เปิดใช้งาน
101
55010127
บ้านป่าสัก
เปิดใช้งาน
102
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย
เปิดใช้งาน
103
55010129
ทุ่งศรีทอง
เปิดใช้งาน
104
55010130
ศรีนาชื่น
เปิดใช้งาน
105
55010131
บ้านนาเหลืองไชยราม
เปิดใช้งาน
106
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา
เปิดใช้งาน
107
55010133
บ้านนาเหลืองใน
เปิดใช้งาน
108
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
เปิดใช้งาน
109
55010137
บ้านสาลี่
เปิดใช้งาน
110
55010138
บ้านน้ำมวบ
เปิดใช้งาน
111
55010140
บ้านแม่ขะนิง
เปิดใช้งาน
112
55010141
ภูเค็งพัฒนา
เปิดใช้งาน
113
55010143
ไตรธารวิทยา
เปิดใช้งาน
114
55010144
บ้านหัวนา
เปิดใช้งาน
115
55010146
บ้านวัวแดง
เปิดใช้งาน
116
55010147
บ้านสาคร
เปิดใช้งาน
117
55010148
บ้านท่ามงคล
เปิดใช้งาน
118
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม
ไม่เปิดใช้งาน
119
55010150
บ้านไพรอุดม
เปิดใช้งาน
120
55010151
บ้านฮากฮาน
เปิดใช้งาน
121
55010152
บ้านบ่อหอย
เปิดใช้งาน
122
55010153
บ้านสะเลียม
เปิดใช้งาน
123
55010154
บ้านห้วยหลอด
เปิดใช้งาน
124
55010155
บ้านป่าหุ่ง
เปิดใช้งาน
125
55010156
บ้านนาก้า
เปิดใช้งาน
126
55010158
บ้านสาลีก
เปิดใช้งาน
127
55010159
ชุมชนบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
128
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
129
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
130
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
131
55010163
บ้านนาสา
เปิดใช้งาน
132
55010164
บ้านไหล่น่าน
เปิดใช้งาน
133
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
134
55010167
บ้านชมพู
เปิดใช้งาน
135
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง
เปิดใช้งาน
136
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น
เปิดใช้งาน
137
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น
เปิดใช้งาน
138
55010171
บ้านพะเยา
เปิดใช้งาน
139
55010172
บ้านอ่ายนาผา
เปิดใช้งาน
140
55010173
บ้านนาไลย
ไม่เปิดใช้งาน
141
55010174
บ้านปงสนุก
เปิดใช้งาน
142
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง
เปิดใช้งาน
143
55010176
บ้านค้างอ้อย
เปิดใช้งาน
144
55010177
บ้านน้ำเลา
เปิดใช้งาน
145
55010178
บ้านห้วยนาย
เปิดใช้งาน
146
55010180
บ้านคำเรือง
เปิดใช้งาน
147
55010181
บ้านนาบอน
ไม่เปิดใช้งาน
148
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
เปิดใช้งาน
149
55010183
บ้านนายาง
เปิดใช้งาน
150
55010184
บ้านปิงใน
เปิดใช้งาน
151
55010185
บ้านปิงหลวง
เปิดใช้งาน
152
55010186
บ้านน้ำแพะ
เปิดใช้งาน
153
55010187
บ้านน้ำลี
เปิดใช้งาน
154
55010188
บ้านน้ำเคิม
เปิดใช้งาน
155
55010189
บ้านนาคา
เปิดใช้งาน
156
55010190
อนุบาลเมืองลี
เปิดใช้งาน
157
55010191
บ้านน้ำอูน
เปิดใช้งาน
158
55010192
บ้านโป่งคำ
เปิดใช้งาน
159
55010194
บ้านดู่พงษ์
เปิดใช้งาน
160
55010195
บ้านสบยาง
เปิดใช้งาน
161
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา
เปิดใช้งาน
162
55010198
บ้านป่าแดด
เปิดใช้งาน
163
55010199
บ้านศรีบุญเรือง
เปิดใช้งาน
164
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว
เปิดใช้งาน
165
55010201
บ้านศรีนาม่าน
เปิดใช้งาน
166
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา
เปิดใช้งาน
167
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์
เปิดใช้งาน
168
55010204
บ้านปางช้าง
เปิดใช้งาน
169
55010206
บ้านหัวนา
เปิดใช้งาน
170
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
เปิดใช้งาน
171
55010208
บ้านม่วงใหม่
เปิดใช้งาน
172
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น
เปิดใช้งาน
173
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน
เปิดใช้งาน
174
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง
เปิดใช้งาน
175
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ
เปิดใช้งาน
176
55010216
บ้านทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
177
55010217
บ้านฝายแก้ว
เปิดใช้งาน
178
55010219
บ้านห้วยไฮ
เปิดใช้งาน
179
55010221
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
เปิดใช้งาน
180
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ
เปิดใช้งาน
181
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด
เปิดใช้งาน
182
55010226
บ้านเมืองจัง
เปิดใช้งาน
183
55010228
บ้านหาดเค็ด
เปิดใช้งาน