หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
57020001
เจริญเมืองวิทยา
เปิดใช้งาน
2
57020002
บ้านเจริญเมือง
เปิดใช้งาน
3
57020003
บ้านป่าตึง
เปิดใช้งาน
4
57020004
บ้านป่าบง
เปิดใช้งาน
5
57020005
บ้านสิบสอง
เปิดใช้งาน
6
57020006
บ้านจำคาวตอง
เปิดใช้งาน
7
57020007
สันหนองควาย
เปิดใช้งาน
8
57020010
ร่องธารวิทยา
เปิดใช้งาน
9
57020013
บ้านโป่งแดง
เปิดใช้งาน
10
57020017
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
เปิดใช้งาน
11
57020021
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เปิดใช้งาน
12
57020023
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
เปิดใช้งาน
13
57020027
บ้านศาลา
เปิดใช้งาน
14
57020028
บ้านปางเกาะทราย
เปิดใช้งาน
15
57020029
ริมวัง ๑
เปิดใช้งาน
16
57020030
ริมวัง ๒
เปิดใช้งาน
17
57020034
บ้านม่วงคำ
เปิดใช้งาน
18
57020036
บ้านฝั่งตื้น
เปิดใช้งาน
19
57020038
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
20
57020039
บ้านป่าส้าน
เปิดใช้งาน
21
57020042
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
เปิดใช้งาน
22
57020043
พานพสกสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
23
57020044
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
24
57020050
โป่งทะลายใหม่เจริญ
เปิดใช้งาน
25
57020053
แม่อ้อประชารัฐ
เปิดใช้งาน
26
57020056
บ้านแม่อ้อนอก
เปิดใช้งาน
27
57020058
เวียงห้าววิทยา
เปิดใช้งาน
28
57020062
สันกลางวิทยา
เปิดใช้งาน
29
57020063
บ้านถ้ำ
เปิดใช้งาน
30
57020065
บ้านป่าต้าก
เปิดใช้งาน
31
57020066
บ้านเหมืองง่า
เปิดใช้งาน
32
57020068
บ้านสันติวัน
เปิดใช้งาน
33
57020071
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
เปิดใช้งาน
34
57020074
บ้านสันต้นดู่
เปิดใช้งาน
35
57020075
บ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
36
57020077
บ้านป่าแดงงาม
เปิดใช้งาน
37
57020080
ป่าแดงวิทยา
เปิดใช้งาน
38
57020082
ป่าแงะวิทยา
เปิดใช้งาน
39
57020089
บ้านสักพัฒนา
เปิดใช้งาน
40
57020090
บ้านแม่พุง
เปิดใช้งาน
41
57020091
โรงช้างวิทยา
เปิดใช้งาน
42
57020092
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
43
57020094
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
เปิดใช้งาน
44
57020095
บ้านวังวิทยา
เปิดใช้งาน
45
57020096
ชุมชนบ้านสันมะค่า
เปิดใช้งาน
46
57020097
บ้านป่าตึงงาม
เปิดใช้งาน
47
57020098
บ้านร้องบง
เปิดใช้งาน
48
57020099
เจดีย์หลวงพิทยา
เปิดใช้งาน
49
57020100
บ้านห้วยหมอเฒ่า
เปิดใช้งาน
50
57020101
บ้านสันก้างปลา
เปิดใช้งาน
51
57020102
บ้านแม่ตาแมว
ไม่เปิดใช้งาน
52
57020103
บ้านดินดำ
เปิดใช้งาน
53
57020104
บ้านแม่ผักแหละ
เปิดใช้งาน
54
57020105
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
เปิดใช้งาน
55
57020106
บ้านแม่ต๋ำ
เปิดใช้งาน
56
57020107
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
เปิดใช้งาน
57
57020108
บ้านปางหลวง
เปิดใช้งาน
58
57020109
บ้านปางหก
เปิดใช้งาน
59
57020110
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
เปิดใช้งาน
60
57020112
บ้านห้วยมะแกง
เปิดใช้งาน
61
57020113
บ้านห้วยสะลักวิทยา
เปิดใช้งาน
62
57020114
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
เปิดใช้งาน
63
57020115
ชุมชนบ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
64
57020116
บ้านดอนสลี
เปิดใช้งาน
65
57020117
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
66
57020118
บ้านห้วยหญ้าไซ
เปิดใช้งาน
67
57020119
บ้านแม่ตาช้าง
เปิดใช้งาน
68
57020120
บ้านปางอ้อย
เปิดใช้งาน
69
57020121
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
เปิดใช้งาน
70
57020122
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
เปิดใช้งาน
71
57020123
ชุมชนบ้านสันจำปา
เปิดใช้งาน
72
57020126
บ้านโป่งปูเฟือง
เปิดใช้งาน
73
57020128
บ้านหนองผำ
เปิดใช้งาน
74
57020129
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
เปิดใช้งาน
75
57020130
อนุบาลแม่สรวย
เปิดใช้งาน
76
57020131
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
เปิดใช้งาน
77
57020132
บ้านวาวี
เปิดใช้งาน
78
57020133
บ้านมังกาล่า
เปิดใช้งาน
79
57020134
บ้านเลาลี
เปิดใช้งาน
80
57020135
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
เปิดใช้งาน
81
57020136
บ้านแม่โมงเย้า
เปิดใช้งาน
82
57020138
ดอยเวียงวิทยา
เปิดใช้งาน
83
57020139
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
84
57020140
บ้านขุนสรวย
เปิดใช้งาน
85
57020141
บ้านห้วยไคร้
เปิดใช้งาน
86
57020142
บ้านห้วยน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
87
57020143
บ้านห้วยกล้า
เปิดใช้งาน
88
57020144
บ้านผาแดงหลวง
เปิดใช้งาน
89
57020145
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เปิดใช้งาน
90
57020146
บ้านแสนเจริญ
เปิดใช้งาน
91
57020147
บ้านดอยช้าง
เปิดใช้งาน
92
57020148
บ้านห้วยมะซาง
เปิดใช้งาน
93
57020150
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
94
57020151
บ้านห้วยเฮี้ย
เปิดใช้งาน
95
57020152
บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
ไม่เปิดใช้งาน
96
57020153
เวียงผาวิทยา
เปิดใช้งาน
97
57020154
บ้านสัน
เปิดใช้งาน
98
57020155
บ้านลังกา
เปิดใช้งาน
99
57020156
บ้านโป่งเทวี
เปิดใช้งาน
100
57020157
บ้านป่าตึง
เปิดใช้งาน
101
57020158
บ้านห้วยหินลาดใน
เปิดใช้งาน
102
57020160
บ้านป่าสัก
เปิดใช้งาน
103
57020161
บ้านฮ่างต่ำ
เปิดใช้งาน
104
57020164
ป่างิ้ววิทยา
เปิดใช้งาน
105
57020167
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
เปิดใช้งาน
106
57020168
อนุบาลแม่ขะจาน
เปิดใช้งาน
107
57020169
บ้านป่าแงะ
เปิดใช้งาน
108
57020170
บ้านทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
109
57020171
ปางมะกาดวิทยา
เปิดใช้งาน
110
57020172
บ้านห้วยโป่ง
เปิดใช้งาน
111
57020173
บ้านห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
112
57020174
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
เปิดใช้งาน
113
57020175
โป่งน้ำร้อนวิทยา
เปิดใช้งาน
114
57020176
บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
115
57020177
บ้านขุนลาว
เปิดใช้งาน
116
57020179
บ้านโฮ่ง
เปิดใช้งาน
117
57020180
อนุบาลเวียงป่าเป้า
เปิดใช้งาน
118
57020181
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
119
57020182
บ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
120
57020183
ดอยเวียงผาพิทยา
เปิดใช้งาน
121
57020184
บ้านแม่ปูนหลวง
เปิดใช้งาน
122
57020186
เวียงกาหลงวิทยา
เปิดใช้งาน
123
57020187
บ้านป่าจั่น
เปิดใช้งาน
124
57020188
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
เปิดใช้งาน
125
57020189
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
เปิดใช้งาน
126
57020190
บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
เปิดใช้งาน
127
57020191
บ้านเด่นศาลา
เปิดใช้งาน
128
57020192
แม่ตะละวิทยา
เปิดใช้งาน
129
57020193
บ้านปางมะขามป้อม
เปิดใช้งาน
130
57020194
บ้านโป่งนก
เปิดใช้งาน
131
57020195
บ้านโป่งเหนือ
เปิดใช้งาน
132
57020196
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
133
57020197
บ้านสันสลี
เปิดใช้งาน
134
57020198
อนุบาลจอมหมอกแก้ว
เปิดใช้งาน
135
57020200
บ้านท่ามะโอ
เปิดใช้งาน
136
57020203
บ้านดงมะดะ
เปิดใช้งาน
137
57020204
อนุบาลแม่ลาว
เปิดใช้งาน
138
57020205
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
139
57020206
ห้วยส้านยาววิทยา
เปิดใช้งาน
140
57020207
บ้านหนองเก้าห้อง
เปิดใช้งาน
141
57020209
บ้านต้นง้าว
เปิดใช้งาน
142
57020210
บัวสลีวิทยา
เปิดใช้งาน
143
57020211
บ้านต้นยาง
เปิดใช้งาน
144
57020212
บ้านโป่งมอญ
เปิดใช้งาน
145
57020214
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
เปิดใช้งาน
146
57020215
บ้านห้วยส้านพลับพลา
เปิดใช้งาน
147
57020216
โป่งแพร่วิทยา
เปิดใช้งาน