หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
57040001
บ้านศรีลานนา
เปิดใช้งาน
2
57040002
บ้านหลวง
เปิดใช้งาน
3
57040003
บ้านครึ่ง
เปิดใช้งาน
4
57040004
บ้านครึ่งใต้
เปิดใช้งาน
5
57040005
บ้านส้าน
เปิดใช้งาน
6
57040006
บ้านตองม่วงชุม
เปิดใช้งาน
7
57040008
บ้านบุญเรือง
เปิดใช้งาน
8
57040009
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
เปิดใช้งาน
9
57040010
บ้านเมืองกาญจน์
เปิดใช้งาน
10
57040011
บ้านสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
11
57040012
ริมโขงวิทยา
เปิดใช้งาน
12
57040013
บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)
เปิดใช้งาน
13
57040014
อนุบาลเชียงของ
ไม่เปิดใช้งาน
14
57040015
อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
เปิดใช้งาน
15
57040016
บ้านทุ่งนาน้อย
เปิดใช้งาน
16
57040017
บ้านดอนมหาวัน
เปิดใช้งาน
17
57040018
บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
เปิดใช้งาน
18
57040019
บ้านปากอิง
เปิดใช้งาน
19
57040020
บ้านหวาย
เปิดใช้งาน
20
57040022
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
เปิดใช้งาน
21
57040023
บ้านลุงท่าเจริญ
เปิดใช้งาน
22
57040024
บ้านทุ่งซางดงหลวง
เปิดใช้งาน
23
57040025
บ้านเขียะ
เปิดใช้งาน
24
57040026
บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
เปิดใช้งาน
25
57040027
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
เปิดใช้งาน
26
57040028
บ้านทุ่งอ่าง
เปิดใช้งาน
27
57040029
บ้านน้ำม้า
เปิดใช้งาน
28
57040030
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
เปิดใช้งาน
29
57040031
บ้านแก่นวิทยา
เปิดใช้งาน
30
57040032
บ้านเกี๋ยง
เปิดใช้งาน
31
57040034
บ้านห้วยซ้อ
เปิดใช้งาน
32
57040035
บ้านเวียงหมอก
เปิดใช้งาน
33
57040037
ศรีสว่าง
เปิดใช้งาน
34
57040038
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
57040039
บ้านงิ้วใหม่
เปิดใช้งาน
36
57040040
บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
เปิดใช้งาน
37
57040041
บ้านตุ้มเหนือ
เปิดใช้งาน
38
57040042
บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
เปิดใช้งาน
39
57040043
บ้านขอนซุง
เปิดใช้งาน
40
57040044
บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
41
57040045
บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
42
57040046
บ้านก๊อ
เปิดใช้งาน
43
57040048
บ้านขุนห้วยไคร้
เปิดใช้งาน
44
57040049
เพียงหลวง 16
เปิดใช้งาน
45
57040050
เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า
เปิดใช้งาน
46
57040051
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
เปิดใช้งาน
47
57040052
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
เปิดใช้งาน
48
57040053
บ้านรักแผ่นดิน
เปิดใช้งาน
49
57040054
บ้านแผ่นดินทอง
เปิดใช้งาน
50
57040055
บ้านราษฏร์ภักดี
เปิดใช้งาน
51
57040056
อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
เปิดใช้งาน
52
57040057
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
เปิดใช้งาน
53
57040058
บ้านตีนเป็ด
เปิดใช้งาน
54
57040061
บ้านดอนดินแดง
เปิดใช้งาน
55
57040063
บ้านปล้องตลาด
เปิดใช้งาน
56
57040064
จำไฮบ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
57
57040065
บ้านปล้องใต้
เปิดใช้งาน
58
57040066
บ้านปล้องส้าน
เปิดใช้งาน
59
57040067
บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
60
57040068
บ้านแม่ลอยไร่
เปิดใช้งาน
61
57040069
บ้านเกี๋ยงใต้
เปิดใช้งาน
62
57040070
วัดพระเกิดคงคาราม
เปิดใช้งาน
63
57040071
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
เปิดใช้งาน
64
57040072
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
65
57040073
บ้านร่องแช่
เปิดใช้งาน
66
57040074
บ้านทุ่งโห้ง
เปิดใช้งาน
67
57040075
บ้านห้วยไคร้
เปิดใช้งาน
68
57040076
บ้านป่าตึงงาม
เปิดใช้งาน
69
57040077
บ้านป่ารวก
เปิดใช้งาน
70
57040078
ศรีดอนไชยวิทยา
เปิดใช้งาน
71
57040079
บ้านสันทรายมูล
เปิดใช้งาน
72
57040080
สันทรายงามวิทยา
เปิดใช้งาน
73
57040081
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
74
57040085
บ้านบุญนาค
เปิดใช้งาน
75
57040086
บ้านดอนแยง
เปิดใช้งาน
76
57040089
บ้านดอนไชย
เปิดใช้งาน
77
57040091
หนองแรดวิทยา
เปิดใช้งาน
78
57040092
บ้านม่อนป่ายาง
เปิดใช้งาน
79
57040093
อนุบาลตาดควัน
เปิดใช้งาน
80
57040094
บ้านใหม่สุขสันต์
เปิดใช้งาน
81
57040096
บ้านใหม่โชคชัย
เปิดใช้งาน
82
57040098
บ้านเวียงหวาย
เปิดใช้งาน
83
57040099
บ้านหนองบัวคำ
เปิดใช้งาน
84
57040100
บ้านหนองเสา
เปิดใช้งาน
85
57040102
สันสะลีกวิทยา
เปิดใช้งาน
86
57040103
บ้านป่าซาง
เปิดใช้งาน
87
57040105
บ้านป่าม่วง
เปิดใช้งาน
88
57040106
บ้านแม่ต๋ำกลาง
เปิดใช้งาน
89
57040107
บ้านบ่อแสง
ไม่เปิดใช้งาน
90
57040108
บ้านทุ่งเจ้า
เปิดใช้งาน
91
57040109
บ้านแม่เปา
เปิดใช้งาน
92
57040110
ชุมชนบ้านสบเปา
เปิดใช้งาน
93
57040111
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
เปิดใช้งาน
94
57040112
บ้านกระแล
เปิดใช้งาน
95
57040113
บ้านสันหลวงสามัคคี
เปิดใช้งาน
96
57040114
ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
97
57040116
บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
เปิดใช้งาน
98
57040119
บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
เปิดใช้งาน
99
57040120
ขุนขวากพิทยา
เปิดใช้งาน
100
57040121
บ้านท่าข้าม
เปิดใช้งาน
101
57040122
ปางหัดสหศาสตร์
เปิดใช้งาน
102
57040123
บ้านโล๊ะวังผา
เปิดใช้งาน
103
57040124
บ้านผาแล
เปิดใช้งาน
104
57040125
บ้านห้วยหาน
เปิดใช้งาน
105
57040127
บ้านห้วยคุ
เปิดใช้งาน
106
57040128
ปอวิทยา
เปิดใช้งาน
107
57040129
บ้านหนองเตา
เปิดใช้งาน
108
57040132
ไตรมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
109
57040133
บรรพตวิทยา
เปิดใช้งาน
110
57040134
บ้านทรายทอง
เปิดใช้งาน
111
57040135
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
112
57040136
บ้านหลู้
ไม่เปิดใช้งาน
113
57040137
บ้านไทยสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
114
57040138
บ้านม่วงยาย
เปิดใช้งาน
115
57040139
บ้านแจมป๋อง
เปิดใช้งาน
116
57040140
อนุบาลเวียงแก่น
เปิดใช้งาน
117
57040141
บ้านทุ่งคำ
เปิดใช้งาน
118
57040142
บ้านห้วยเอียน
เปิดใช้งาน
119
57040143
บ้านห้วยโป่ง
เปิดใช้งาน
120
57040144
อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
121
57040146
ชุมชนบ้านต้าตลาด
ไม่เปิดใช้งาน
122
57040147
บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
123
57040148
บ้านต้านาล้อม
เปิดใช้งาน
124
57040149
บ้านร่องขุ่นป่าข่า
เปิดใช้งาน
125
57040150
บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
126
57040151
อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
เปิดใช้งาน
127
57040153
บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
128
57040154
อนุบาลยางฮอม
เปิดใช้งาน
129
57040155
บ้านพญาพิภักดิ์
เปิดใช้งาน
130
57040156
บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
เปิดใช้งาน
131
57040157
บ้านชมภู
เปิดใช้งาน
132
57040158
บ้านป่าแดงห้วยหลวง
เปิดใช้งาน
133
57040159
เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
134
57040160
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
เปิดใช้งาน
135
57040161
สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน