หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
58010001
ชุมชนบ้านปางหมู
ไม่เปิดใช้งาน
2
58010002
บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
เปิดใช้งาน
3
58010003
บ้านทุ่งกองมู
เปิดใช้งาน
4
58010004
บ้านสบสอย
เปิดใช้งาน
5
58010005
บ้านในสอย
เปิดใช้งาน
6
58010006
บ้านไม้สะเป่
เปิดใช้งาน
7
58010007
บ้านสบป่อง
ไม่เปิดใช้งาน
8
58010008
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
9
58010009
บ้านท่าโป่งแดง
ไม่เปิดใช้งาน
10
58010012
บ้านห้วยเดื่อ
เปิดใช้งาน
11
58010013
อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
เปิดใช้งาน
12
58010014
บ้านห้วยโป่งกาน
ไม่เปิดใช้งาน
13
58010015
บ้านน้ำเพียงดิน
ไม่เปิดใช้งาน
14
58010016
บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
15
58010017
บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
ไม่เปิดใช้งาน
16
58010018
ชุมชนบ้านผาบ่อง
เปิดใช้งาน
17
58010019
อนุบาลแม่ฮ่องสอน
เปิดใช้งาน
18
58010020
บ้านน้ำส่อม
ไม่เปิดใช้งาน
19
58010021
บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
ไม่เปิดใช้งาน
20
58010023
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
เปิดใช้งาน
21
58010024
บ้านห้วยมะเขือส้ม
เปิดใช้งาน
22
58010025
บ้านห้วยขาน
เปิดใช้งาน
23
58010026
บ้านนาป่าแปก
เปิดใช้งาน
24
58010027
บ้านรักไทย
เปิดใช้งาน
25
58010028
บ้านห้วยโป่งอ่อน
เปิดใช้งาน
26
58010029
ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
เปิดใช้งาน
27
58010030
บ้านแม่สะงา
ไม่เปิดใช้งาน
28
58010033
บ้านหนองขาวกลาง
เปิดใช้งาน
29
58010034
บ้านห้วยปมฝาด
เปิดใช้งาน
30
58010035
บ้านห้วยปูลิง
เปิดใช้งาน
31
58010037
บ้านห้วยปูเลย
เปิดใช้งาน
32
58010038
บ้านห้วยตอง
เปิดใช้งาน
33
58010039
บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
เปิดใช้งาน
34
58010040
บ้านห้วยโป่ง
ไม่เปิดใช้งาน
35
58010041
บ้านยอดดอยวิทยา
เปิดใช้งาน
36
58010042
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
37
58010043
บ้านแก่นฟ้า
เปิดใช้งาน
38
58010044
บ้านป่าลาน
เปิดใช้งาน
39
58010045
บ้านห้วยช่างคำ
เปิดใช้งาน
40
58010046
เสรีวิทยา
เปิดใช้งาน
41
58010047
บ้านไม้ซางหนาม
ไม่เปิดใช้งาน
42
58010048
บ้านแม่จ๋า
ไม่เปิดใช้งาน
43
58010049
บ้านหนองเขียว
เปิดใช้งาน
44
58010050
บ้านห้วยผา
ไม่เปิดใช้งาน
45
58010051
ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
เปิดใช้งาน
46
58010052
บ้านนาปลาจาด
เปิดใช้งาน
47
58010053
บ้านห้วยผึ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
48
58010054
บ้านคาหาน
เปิดใช้งาน
49
58010057
ขุนยวม
เปิดใช้งาน
50
58010058
อนุบาลขุนยวม
เปิดใช้งาน
51
58010059
บ้านแม่สุริน
ไม่เปิดใช้งาน
52
58010061
บ้านแม่สะเป่ใต้
ไม่เปิดใช้งาน
53
58010063
ชุมชนบ้านเมืองปอน
เปิดใช้งาน
54
58010065
บ้านท่าหินส้ม
เปิดใช้งาน
55
58010066
บ้านหนองแห้ง
เปิดใช้งาน
56
58010067
บ้านแม่ลาก๊ะ
เปิดใช้งาน
57
58010068
บ้านแม่โข่จู
ไม่เปิดใช้งาน
58
58010069
บ้านมะหินหลวง
เปิดใช้งาน
59
58010070
บ้านแม่กิ๊
เปิดใช้งาน
60
58010071
บ้านห้วยส้าน
เปิดใช้งาน
61
58010072
ห้วยต้นนุ่นวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
62
58010073
บ้านห้วยนา
เปิดใช้งาน
63
58010074
ตชด.บำรุงที่ 60
เปิดใช้งาน
64
58010076
ชุมชนต่อแพวิทยา
เปิดใช้งาน
65
58010078
บ้านหัวปอน
ไม่เปิดใช้งาน
66
58010079
บ้านแม่หาด
เปิดใช้งาน
67
58010080
บ้านแม่ออ
ไม่เปิดใช้งาน
68
58010081
บ้านหว่าโน
เปิดใช้งาน
69
58010082
บ้านแม่แจ๊ะ
เปิดใช้งาน
70
58010083
บ้านแม่โกปี่
ไม่เปิดใช้งาน
71
58010084
บ้านปางตอง
เปิดใช้งาน
72
58010085
บ้านแม่อูคอ
เปิดใช้งาน
73
58010086
บ้านแม่อูคอหลวง
เปิดใช้งาน
74
58010087
บ้านหัวแม่สุริน
ไม่เปิดใช้งาน
75
58010088
บ้านพัฒนา
เปิดใช้งาน
76
58010089
บ้านนางิ้ว
เปิดใช้งาน
77
58010090
บ้านคำสุข
ไม่เปิดใช้งาน
78
58010091
บ้านทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
79
58010092
บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
เปิดใช้งาน
80
58010094
บ้านแพมบก
เปิดใช้งาน
81
58010096
บ้านสบแพม
เปิดใช้งาน
82
58010097
บ้านแม่อีแลบ
เปิดใช้งาน
83
58010099
บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
84
58010101
บ้านแม่เหมืองหลวง
เปิดใช้งาน
85
58010102
บ้านโป่งสา
เปิดใช้งาน
86
58010104
ปางตองประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
87
58010105
บ้านขุนสาใน
เปิดใช้งาน
88
58010106
บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
เปิดใช้งาน
89
58010109
บ้านสบสา
ไม่เปิดใช้งาน
90
58010110
บ้านเมืองแปง
เปิดใช้งาน
91
58010111
บ้านผาสำราญ
เปิดใช้งาน
92
58010112
บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
93
58010113
บ้านแกงหอม
ไม่เปิดใช้งาน
94
58010114
บ้านแม่นาเติง
เปิดใช้งาน
95
58010117
บ้านปางแปก
ไม่เปิดใช้งาน
96
58010118
บ้านไทรงาม
ไม่เปิดใช้งาน
97
58010119
บ้านดอยผีลู
เปิดใช้งาน
98
58010120
บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
เปิดใช้งาน
99
58010122
บ้านหมอแปง
เปิดใช้งาน
100
58010123
บ้านป่ายาง
เปิดใช้งาน
101
58010125
บ้านน้ำปลามุง
เปิดใช้งาน
102
58010127
ชุมชนบ้านแม่ฮี้
เปิดใช้งาน
103
58010128
บ้านแม่ปิง
เปิดใช้งาน
104
58010129
อนุบาลปาย (เวียงใต้)
เปิดใช้งาน
105
58010130
บ้านน้ำฮู
ไม่เปิดใช้งาน
106
58010131
บ้านใหม่สหสัมพันธ์
เปิดใช้งาน
107
58010132
บ้านเวียงเหนือ
เปิดใช้งาน
108
58010133
สังวาลย์วิทย์ ๓
เปิดใช้งาน
109
58010135
บ้านเมืองแพม
เปิดใช้งาน
110
58010136
บ้านถ้ำลอด
เปิดใช้งาน
111
58010137
บ้านผามอน
เปิดใช้งาน
112
58010138
บ้านห้วยแห้ง
เปิดใช้งาน
113
58010139
บ้านวนาหลวง
เปิดใช้งาน
114
58010140
บ้านนาปู่ป้อม
เปิดใช้งาน
115
58010141
บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
เปิดใช้งาน
116
58010142
บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
เปิดใช้งาน
117
58010143
บ้านซอแบะ
ไม่เปิดใช้งาน
118
58010144
บ้านปางบอนวัฒนาคาร
เปิดใช้งาน
119
58010145
บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
เปิดใช้งาน
120
58010146
บ้านแม่ละนา
ไม่เปิดใช้งาน
121
58010147
บ้านจ่าโบ่
เปิดใช้งาน
122
58010148
บ้านปางคาม
เปิดใช้งาน
123
58010149
บ้านยาป่าแหน
ไม่เปิดใช้งาน
124
58010151
บ้านห้วยเฮี๊ยะ
เปิดใช้งาน
125
58010152
อนุบาลปางมะผ้า
เปิดใช้งาน
126
58010153
บ้านน้ำริน
เปิดใช้งาน
127
58010154
ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
เปิดใช้งาน
128
58010155
บ้านลุกป่าก๊อ
เปิดใช้งาน
129
58010156
บ้านกึ้ดสามสิบ
เปิดใช้งาน
130
58010158
บ้านใหม่ห้วยหวาย
เปิดใช้งาน
131
58010159
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ไม่เปิดใช้งาน
132
58010160
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
ไม่เปิดใช้งาน
133
58010161
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
ไม่เปิดใช้งาน
134
58010162
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
ไม่เปิดใช้งาน